“ buxari VƏ MÜSLÜMÜn səHİHLƏRİNƏ Bİr baxiş “Yüklə 1,57 Mb.
səhifə1/38
tarix26.09.2017
ölçüsü1,57 Mb.
#2148
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

BUXARİ VƏ MÜSLÜMÜN SƏHİHLƏRİNƏ BİR BAXIŞ “

1- Cİ CİLD


MÜƏLLİF: AYƏTULLAH MƏHƏMMƏD SADİQ NƏCMİ

TƏRCÜMƏ EDƏN: RƏŞAD VAHİD OĞLU
Kitabın adı .................................”Buxari və Müslümün səhihlərinə bir baxış.”

Müəllif:.............................Ayətullah Muhəmməd Sadiq Nəcmi !

Kitabın cildi:................................Birinci cild

Tərcümə edən:.............................Rəşad Vahid oğlu

Redaktor:..................................... P. Məhəmmədov

Texniki redaktor.......................Rəşad Vahid oğlu

Nəşriyyat......................................

Çap növbəsi və tarixi..................Birnci / 2006

Tiraj.............................................
Mündəricat !


Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. 11

Ayətullah Məhəmməd Sadiq Nəcminin həyatı 11

Ön söz 15

HƏDİSLƏR BARƏDƏ 35

- Hədis nədir ? 35

Sünnə nədir ? 36

“ QUR`AN BAXIMINDAN HƏDİSİN ƏHƏMİYYƏTİ “ 36

“ SÜNNƏNİN ƏHƏMİYYƏTİ BARƏDƏ PEYĞƏMBƏR (s)-in NƏZƏRİ “ 38

“ QUR`AN VƏ SÜNNƏNİN FƏRQİ “ 40

“ ŞİƏ VƏ SÜNNI MƏZHƏBLƏRİNDƏ HƏDİS YAZILIŞININ QISA TARİXİ ” 42

Şi`ə məzhəbində hədisin yazılması : 42

“İMAM ƏLİ (Ə)-IN VAXTINDA HƏDİSİN YAZILMASI “ 43

“ İMAM ƏLİ (Ə) VƏ ONUN TUMARI “ 45

“ HƏDİS YAZANLARIN SAYİ VƏ RÜTBƏLƏRİ“ 46

“ İMAM SADİQ (Ə)-IN ZAMANINDA HƏDİSLƏRİN YAZILIŞI “ 46

“ KUTUBE ƏRBƏ`Ə – 4 KİTAB “ 48

“ SÜNNİ MƏZHƏBİNDƏ HƏDİSLƏRİN YAZILMASI“ 49

“ ƏBU BƏKRİN XİLAFƏTİ DÖVRÜNDƏ HƏDİS YAZILIŞININ QADAĞAN EDİLMƏSİ “ 50

“ ÖMƏRİN XİLAFƏTİ ZAMANI HƏDİS NƏQLİNİN QADAĞAN OLUNMASI “ 51

“ ÖMƏRİN VAXTINDA HƏDİS YAZMAQ VƏ TOPLAMAĞIN QADAĞAN OLUNMASI “ 54

“ HƏDİS OSMANIN DÖVRÜNDƏ “ 55

“ HƏDİS MÜAVİYƏNİN ZAMANINDA “ 56

“ İKİNCİ FƏRMAN “ 59

“ÜÇÜNCÜ VƏ DÖRDÜNCÜ FƏRMAN“ 60

“ ƏMƏVİ XƏLİFƏLƏRİ ZAMANINDA HƏDİSİN VƏZİYYƏTİ ” 62

“ HƏDİS YAZMAQDA İLK ADDIM “ 62

“ ÖMƏR İBN ƏBDUL ƏZİZİN XİLAFƏTİ DÖVRÜNDƏ HƏDİSİN ƏMƏLİ SURƏTDƏ YAZILMASI “ 63

“ ALTI SƏHİH KITABIN MEYDANA GƏLMƏ TARİXİ “ 67

“ SİHAH VƏ MƏSANİD KİTABLARI ARASINDA OLAN FƏRQLƏR “ 68

“ BU KİTABI YAZMAQDA MƏQSƏDİMİZ “ 69

B İ R İ N C İ H İ S S Ə 72

” MUHƏMMƏD İBN İSMAİL BUXARİ VƏ MÜSLÜM İBN HƏCCAC NİŞAPURİNİN TƏRCÜMEYİ HALI “ 72

1.” MUHƏMMƏD İBN İSMAİL BUXARİ VƏ MÜSLÜM İBN HƏCCAC NİŞAPURİNİN TƏRCÜMEYİ HALI “ 73

BUXARİNİN TƏRCÜMEYİ HALI VƏ ONUN YAŞAYIŞ TARİXİ: 73

Buxari kimdir? 73

Doğulduğu və vəfat etdiyi tarix: 73

Buxarinin təhsilləri: 73

Onun elmi səfərləri: 74

Buxarinin əsərləri: 74

Buxarinin təəccüb doğuran fətvaları: 75

“MÜSLÜMÜN TƏRCÜMEYİ HALI VƏ ONUN YAŞAYIŞ TARİXİ “ 77

Müslüm kimdir ? 77

Müslümün elmi səfərləri: 78

Müslümün əsərləri: 78

Müslümün vəfatının səbəbi: 78

İ K İ N C İ H İ S S Ə 80

“SƏHİHİ BUXARİ VƏ SƏHİHİ MÜSLÜM SÜNNİ MƏZHƏBİNİN NƏZƏRİNDƏ “ 80

2.“ SƏHİHİ BUXARİ VƏ SƏHİHİ MÜSLÜM SÜNNİ MƏZHƏBİNİN NƏZƏRİNDƏ “ 81

Sihahi sittə (altı səhih kitab): 81

“ SƏHİHİ BUXARİ VƏ SƏHİHİ MÜSLÜM KİTABLARININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ.” 82

Hədislrin mövzuların sayı: 82

Şərhləri: 83

" SƏHİHEYN KİTABLARI BARƏDƏ YAZIÇILIQ MƏHARƏTİ " 83

" HƏLƏ BU AZMIŞ KİMİ.... " 85

“ YUXULAR GÖRÜRLƏR VƏ KƏRAMƏTLƏR SÖYLƏYİRLƏR “ 87

" ŞERLƏR VƏ QƏSİDƏLƏR " 88

“İFRAT DƏRƏCƏSİNƏ ÇATMIŞ MÜDAFİƏ” 90

Ü Ç Ü N C Ü H İ S S Ə 92

”SƏHİHİ BUXARİ VƏ SƏHİHİ MÜSLÜM, ELM VƏ TƏHQİQ BAXIMINDAN “ 92

3.”SƏHİHİ BUXARİ VƏ SƏHİHİ MÜSLÜM, ELM VƏ TƏHQİQ BAXIMINDAN “ 93

“ SƏHİHEYN MUHƏMMƏD İBN YƏHYA ZOHƏLİNİN NƏZƏRİNDƏ ” 94

“ MÜSLÜM DƏ ŞÜBHƏLİDİR “ 97

“ SƏHİHEYN ƏBU ZƏR`ƏNİN NƏZƏRİNDƏ “ 97

“ SƏHİHEYN KİTABLARI NƏVƏVİNİN NƏZƏRİNDƏ “ 98

“ SƏHİHEYN KİTABLARI İBN HƏCƏRİN NƏZƏRİNDƏ “ 99

“ SƏHİHEYN KİTABLARI QAZI ƏBU BƏKR BAQİLANİNİN VƏ BAŞQALARININ NƏZƏRİNDƏ “ 100

“ SƏHİHEYN KİTABI İBN HƏMMAMIN NƏZƏRİNDƏ “ 100

“SƏHİHEYN KİTABLARI ŞEYX MUHƏMMƏD ƏBDUHUN NƏZƏRİNDƏ“ 101

“ SƏHİHEYN KİTABLARI ƏHMƏD ƏMİNİN NƏZƏRİNDƏ “ 102

“ SƏHİHİ BUXARİ KİTABI MÜSLÜMƏNİN NƏZƏRİNDƏ “ 103

“ SƏHİHEYN KİTABLARI BİZ ŞİƏLƏRİN NƏZƏRİNDƏ “ 104

D Ö R D Ü N C Ü H İ S S Ə 106

“ SƏHİHEYNİN RAVİLƏRİ VƏ SƏNƏDLƏRİ “ 106

ƏBU HUREYRƏ 106

ƏBU MUSA ƏŞƏRİ 106

ƏMR İBN ASS 106

ƏBDULLAH İBN ZÜBEYR 106

İMRAN İBN HƏTTAN 106

MUHƏMMƏD İBN İSMAİL BUXARİ 106

MÜSLÜM İBN HƏCCAC NİŞAPURİ 106

4. “ SƏHİHEYN KİTABLARININ RAVİLƏRİ VƏ SƏNƏDLƏRİ “ 107

“Səhiheyn kitablarının sənədlərinin zəifliyi” 107

" RİCAL ELMİ VƏ DİRAYƏTUL HƏDİS " 107

“ İ`MAN, HƏDİSİN QƏ`BUL OLUNMASININ ƏSAS ŞƏRTİDİR.” 109

“ BU XÜSUSİYYƏTLƏR İ`MANLA DÜZ GƏLMİR.” 109

“ SƏHİHEYN KİTABLARININ RAVİLƏRİNDƏN BİR DƏSTƏSİNİN İ`MANININ MİQDARI VƏ BU İ`MANIN TƏNQİDİ “ 110

1. ƏBU HUREYRƏ : 112

ƏBU HUREYRƏNİN KİSƏSİ : 113

2. ƏBU MUSA ƏŞ`ƏRİ : 114

3. ƏMR İBN ASS : 116

4. ƏBDULLAH İBN ZUBEYR : 118

5. İMRAN İBN HƏTTAN 119

(BUXARİ VƏ MÜSLÜMİN TƏƏSSÜBKEŞLİYİ) 122

“SƏHİHEYN KİTABLARI VƏ ƏLİ (Ə)-IN FƏZİLƏTLƏRİ ” 122

"MÜSLÜMİN Şİ`ƏLƏRƏ ATDIĞI GÜLMƏLİ İFTİRASI " 124

“ BUXARİ VƏ İMAM SADİQ (Ə) “ 125

“İBN TEYMİYYƏNİN ÜZÜRLÜ SƏBƏBİ” 127

“BUXARİ VƏ MÜSLÜMÜN PEYĞƏMBƏR AİLƏSİ İLƏ AŞKAR DÜŞMƏNÇİLİYİ “ 128

B E Ş İ N C İ H İ S S Ə 131

“ SƏHİHEYNİN HƏDİSLƏRİNİN MƏTN CƏHƏTİNDƏN ZƏİFLİYİ “ 131

“ HƏDİSİN DEYİLİŞİ İLƏ YAZILIŞI ARASINDA OLAN FASİLƏ “ 132

“ YARIMÇIQ YAZILMIŞ HƏDİSLƏR “ 134

(senzura olunmuş hədislər) 134

1.”CƏNABƏT HÖKMÜ “ 135

2. “ DƏLİ QADININ DAŞQALAQ OLUNMASI “ 136

3.” ŞƏRABXORUN CƏZASI “ 137

4.” SUDAN SORUŞMAQ ƏHVALATI “ 138

5-6. “ OSMAN VƏ SOMƏRƏT İBN CUNDƏBİN ƏHVALATI “ 141

“ SƏHİHİ BUXARİDƏ HƏDİSLƏRİN MƏFHUMU “ 143

“ SƏHİHİ BUXARİNİN BAŞQALARI TƏRƏFİNDƏN TAMAMLANMASI “ 144

A L T I N C I H İ S S Ə 147

“TOHİD, SƏHİHİ BUXARİ VƏ SƏHİHİ MÜSLÜM BAXIMINDAN “ 147

“TOHİD, SƏHİHİ BUXARİ VƏ SƏHİHİ MÜSLÜM BAXIMINDAN “ 148

Allahı görmək mümkündür ! 148

Allahın məkana ehtiyacı var ! 148

Allah gülür ! 148

Allah yerini dəyişir ! 148

Öz bəndələri ilə çiyin çiyinə dayanır ! 148

Bir sözlə müxtəlif bədən üzvlərindən təşkil olunmuşdur !!! 148

تعالي الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً 148

Səhihi Buxari və Səhihi Müslümün tanıtdırdığı Allah müxtəlif bədən üzvlərindən: 148

Üzdən 148

Gözdən 148

Əldən 148

Barmaqdan 148

Ayaqdan 148

Baldırdan 148

və s...təşkil tapmışdır!! 148

ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 148

6. “TOHİD, SƏHİHİ BUXARİ VƏ SƏHİHİ MÜSLÜM BAXIMINDAN “ 149

1. “ALLAHI GÖRMƏK SƏHİHYN BAXIMINDAN “ 149

“HƏDİSLƏRDƏN İSTİFADƏ OLUNAN MƏTLƏBLƏR “ 157

“ ƏHLİ SÜNNƏ ALİMLƏRİNİN NƏZƏRİNDƏ ALLAHIN GÖRÜNMƏSİ “ 158

ƏHLİ SÜNNƏ ALİMLƏRİ NƏ DEYİRLƏR?! 158

“ALLAHI GÖRMƏK MƏSƏLƏSİ İLƏ BAĞLI BEŞ SUAL “ 162

“BU BATİL ƏQİDƏNİN MƏNŞƏİ NƏDİR?” 164

“ ALLAHI YUXUDA GÖRMƏK OLARMI ?” 166

“ PEYĞƏMBƏR (S) ALLAHI YUXUDA GÖRÜR “ 167

“ BUXARİNİN BU HƏDİSİ TƏSDİQ ETMƏSİ “ 167

“ƏHLİ SÜNNƏ ALİMLƏRİ DƏ ALLAHI YUXUDA GÖRÜRLƏR “ 168

“ BU YUXUNUN YOZUMU “ 169

“ALLAHI YUXUDA GÖRMƏK ÜÇÜN QILINAN NAMAZ “ 169

“ALLAH TƏ`ALANI GÖRMƏK ŞİƏ İMAMLARININ NƏZƏRİNDƏ “ 170

Şi`ə məzhəbinin rəhbərləri nə söyləyirlər? 170

"ƏQLİ VƏ FƏLSƏFİ DƏLİLLƏR " 172

“ QUR`ANİ KƏRİMDƏN DƏLİLLƏR “ 173

“ HƏDİSLƏRDƏN DƏLİLLƏR “ 176

1.“ ALLAHIN MƏKANA EHTİYACI VARMI ?!” 177

Allahın məkanı! 177

Allah, namaz qılanın qarşısında ! 178

Allah göydədirmi? 179

Allah ərşdədirmi? 180

Allah buludlar arasında!! 182

Bu hədislərdən istifadə olundu ki; 182

1..-Allah məkana malikdir və mövcudları yaratmazdan əvvəl buludlar arasında imiş 182

" ƏHLİ SÜNNƏ ALİMLƏRİNİN MƏKAN BARƏSİNDƏ ƏQİDƏLƏRİ " 183

“BU ƏQİDƏNİN MƏNŞƏ`İ NƏDİR?” 186

3.” ALLAH GÜLÜRMÜ ?!” 187

Səhiheyn kitablarında gələn Allah gülür! 187

Yaşasın gülən Allah! 190

Hədisdən istifadə olan mətləblər: 191

“ ALLAH MƏKANINI DƏYİŞMƏYƏ MÖHTACDIRMI ? “ 192

Allah asi`mandan yerə enirmi? 192

Bu hədislərdən istifadə olunan mətləblər: 194

5.“ ALLAH ÖZ BƏNDƏLƏRİ İLƏ ÇİYİN-ÇİYİNƏ DAYANIB “ 195

6.”ALLAHIN MÜXTƏLİF ƏZALARI VARDIR?!“ 196

“ALLAHIN ÜZÜ VARDIR “ 196

Hədislərdən istifadə olunan mətləblər: 197

Araşdırma: 198

Adəmin eni neçə metr olmuşdur?! 199

“ ALLAHIN GÖZÜ VARDIR “ 200

Allah kor deyil. 200

Bu hədislərdən istifadə olunan mətləblər: 200

3 .”ALLAHIN ƏLİ VARDIR “ 201

4. “ALLAHIN BARMAĞI VAR “ 202

Allahın barmağı ! 202

5.”ALLAHIN BELİ “ 203

6. “ SƏHİHEYNİN ALLAHI, BALDIRINI GÖSTƏRİR“ 204

“ BU HƏDİSİN AXTARIŞI “ 204

“ AYƏNİN MƏ`NASI BARƏDƏ, SAHİBE MƏNARIN NƏZƏRİ “ 205

“ ALLAHIN AYAĞI VARDIR “ 206

“ ŞÜBHƏ VƏ ONUN CAVABI “ 207

“ BU HƏDİSLƏR BARƏDƏ ƏHLİ SUNNƏ ALİMLƏRİNİN NƏZƏRLƏRİ “ 210

1. “Müslüm” 210

2-3. “İbn Macə və Əbi Davud” 210

4. “İbn Teymiyyə” 211

5. “Muhəmməd Əşrəf “ 211

6. “Bəğəvi” 212

“ DİQQƏTİ CƏLB EDƏN BİR MƏSƏLƏ “ 213

“ Şİ`Ə HƏDİSLƏRİNƏ BİR BAXIŞ “ 216

Bir suala cavab : 216

“ TOHİD BARƏDƏ, Şİ`Ə HƏDİSLƏRİNDƏN BİR NEÇƏ NÜMUNƏ “ 220

Bu kitabın sənədləri haqqında izah: 225

“Səhihi Buxari” 225

“Səhihi Müslüm” 226

Yüklə 1,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə