## Fakültənin adı: Məktəbəqədər təhsil,Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim


E) 5, 4.  20. Nitq funksiyasının mürəkkəb strukturunu əks etdirən prinsip hansıdır?Yüklə 488,04 Kb.

səhifə20/20
tarix04.12.2017
ölçüsü488,04 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

E) 5, 4. 

20. Nitq funksiyasının mürəkkəb strukturunu əks etdirən prinsip hansıdır? 

A) İnkişaf prinsipi

B) Sistemli yanaşma prinsipi.. 

C) Nitq qüsurların psixi inkişafın digər tərəfləri ilə əlaqəsi prinsipi. 

D) Əyanilik prinsipi. 

E) Fərdi yanaşma prinsipi. 

21. Uşaqlarda nitq fəaliyyətin psixi proseslərlə birgə inkişafı hansı prinsipdə 

özünü göstərir? 

A) İnkişaf prinsipi. 

B) Sistemli yanaşma prinsipi. 

C) Nitq qüsurların psixi inkişafın digər tərəfləri ilə əlaqəsi prinsipi. 

D) Fərdi yanaşma prinsipi. 

E) Əyanilik prinsipi. 

22. Dislaliyanın formalarını seçin: 

1 - Açıq dislaliya. 

2 - Artikulyar dislaliya. 

3 - Funksional dislaliya. 

4 - Semantik dislaliya. 

5 - Akustik dislaliya. 

6 - Mexaniki dislaliya. 

A) 3, 2.

B) 1, 5. 

C) 4, 2. 

D) 6, 3. 

E) 6, 4. 

23. Nitq sürətinin pozulmaları zamanı yeniyetmə və böyüklərlə aparılan loqopedik 

işin I mərhələsinin məqsədi nədən ibarətdir? 

A) Loqoritmika

B) Səslərin təkrarı. 

C) Süjetli şəkillər üzərində iş. 

D) Ayrı - ayrı şəkillərlə iş. 

E) Susmaq rejimi.. 

24. Motor alaiya zamanı korreksion - təsir sisteminin məqsədi hansıdır? 

A) Nitq fəaliyyətinin mexanizmlərinin yaranması. 

B) Motorikanın inkişafı. 

C) Səsin bərpası. 

D) Nitq tempinin yüksılməsi. 

E) Səs tləffüzünün formalaşması. 

25. Nitqin ümumi inkişafsızlığınin səviyyələri və stukturu arasında uyğunluğu 

müəyyən edin. 

I – 1 səviyyə. 

II – 2 səviyyə. 

III – 3 səviyyə. 

1 - Əlaqəli ifadələrin qrammatik konstruksiyalarının səhvləri. 

2 - Səs və hecaların sayının azadılması və yerlərinin dəyişdirilməsi. 

3 - Sözün heca strukturunun pozulması. 

4 - Nitq zamanı fəal jest və mimikadan istifadə. 

5 - Monoloji nitqin zəif inkişafı. 

6 - Ünsiyyət vasitələrinin ümumi istifadə bacarığının olmaması. 

A) I – 6, 4; II – 3, 2; III – 5, 1. 

B) I – 4, 2; II – 1, 6; III – 3, 5. 


C) I – 6, 5; II – 4, 1; III – 2, 3. 

D) I – 2, 1; II – 5, 3; III – 4, 6. 

E) I – 3, 6; II – 2, 5; III – 1, 4. 

26. Dizartriya zamanı sinir sisteminin üzvü pozulması nəticəsində nitqin hansı 

tərəfinini pozulmasını seçin. 

1 - Qrammatik. 

2 - Sintaksik. 

3 - Hərəkət. 

4 - Sürətinin. 

5 - Orfoqrafik. 

6 - Tələffüz. 

A) 2, 5. 

B) 3, 6. 

C) 6, 4. 

D) 1, 5. 

E) 3, 4. 

##num=14// level= 1// sumtest=41 // name= İmkanları mıhdud uşaqların 

hərəkətlərinin inkişafına yönəlmiş korreksion işinin əsas istiqamətləri. // 

1. Adaptiv fiziki tərbiyənin funksiyaları və tərkibləri arasında uyğunluğu müəyyən 

edin. 

I - Sosial funksiyalar. 

II - Pedaqoji funksiyalar. 

1 - İnkişafedici funksiya. 

2 - Tərbiyəvi funksiya. 

3 - Kommunikativ funksiya. 

4 - Təlim - idrak funksiyası. 

5 - Sosiallaşma funksiya. 

6 - İnteqrativ funksiyalar. 

7 - Korreksion funksiya. 

A) I - 5, 6, 3; II – 1, 4, 2, 7. 

B) I – 5, 2, 4; II – 6, 1, 7, 3. 

C) I – 7, 3, 1; II – 5, 2, 3, 6. 

D) I – 6, 2, 7; II – 3, 1, 5, 4. 

E) I – 3, 7, 1; II – 6, 2, 5, 3. 

2. Pedaqoji funksiyaları seçin: 

1 - Kommunikativ funksiya. 

2 - Kompensator funksiya. 

3 - Təlim - idrak funksiyası. 

4 - Qavrama funksiyası. 

5 - İnkişafedici funksiya. 

6 - Eşitmə funksiyası. 

7 - Görmə funksiyası. 

8 - Korreksion funksiya. 

A) 1, 3, 4. 

B) 3, 5, 8.

C) 2, 5, 7. 

D) 6, 8, 2. 

E) 4, 1, 7. 

3. Ardıcıllı fərqləndirmə hansı qanuna aiddir? 

A) Hərəkətlərin differensasiyası qanununa.  

B) Funksiyaların ardıcıllığı qanununa. 


C) Məkani anlayışlarına. 

D) Hərəkət inkişafı qanunlarına 

E) Hərəkətlərin fərqləndirilmə qanunu. 

4. Oliqfrenlərdə hərəkətlərin differensiasiyasının əmələ gəlməsi hansı qanuna 

aiddir? 

A) Sensomotor fəallığa. 

B) İxtiyari psixi fəallığa. 

C) Emosional requlyasiyaya. 

D) Hərəkət inkişaf qanununa. 

E) Ali psixi funksiyaların requlyasiyasına. 

5. Kefalo - kaudal qanunu nədir? 

A) Bədənin orta xəttinə yaxın hissəsinin hərəkəti mənimsəməsi. 

B) Bədənin müxtəlif hissələrinin ardıcıllığla hərəkətə cəlb olunması. 

C) Bel sütununun hərəkətliyi. 

D) Başnan bədənin ayrı hərəkəti. 

E) Başnan bədənin birgə hərəkəti. 

6. Hərəkət vərdişləri hansı inkişafda funksiyaların ardıcıllığını bildirir? 

A) Ali psixi funksiyaların ihkişafında. 

B) Bədənin hissələrinin ardıcıllıqla hərəkətə cəlb olunmasını. 

C) Hərəkət inkişafında. 

D) İntellektual inkişafda. 

E) Differensasiya qanununu. 

7. Hansı analizatorun pozulması təlim - tərbiyə prosesində uşağın xəttinə mənfi 

təsir göstərir? 

A) Eşitmə - hərəkət analizatorunun pozulması 

B) Eşitmə analizatorunun pozulması. 

C) Görmə analizatorunun pozulması. 

D) Xırda motorikanın pozulması. 

E) Fonematik diqqətin pozulması. 

8. “Apraksiya” termini nəyi bildirir? 

A) Dayaq - hərəkət aparatının pozulması

B) Nitqin pozulması. 

C) Məqsədyönlü hərəkətlərin pozulması.. 

D) Qabliyyətlərin itməsi. 

E) Bacarıq və vərdişlərin olmaması. 

9. Adaptiv fiziki tərbiyə zamanı uşaqlarda ünsiyyət üçün şəraitin yaradılma 

funksiyasını seçin: 

1 - Korreksion. 

2 - Təlim - idrak. 

3 - Tərbiyəvi. 

4 - Kommunikativ. 

5 - Sosial. 

6 - İnteqrativ. 

A) 4. 

B) 1. 

C) 5. 

D) 3. 

E) 2. 

10. Hansı analizatorun pozulması təlim - tərbiyə prosesində uşağın xəttinə mənfi 

təsir göstərir? 

A) Eşitmə - hərəkət analizatorunun pozulması.

B) Eşitmə analizatorunun pozulması. 


C) Görmə analizatorunun pozulması. 

D) Xırda motorikanın pozulması. 

E) Fonematik diqqətin pozulması. 

11. Xüsusi müəssisələrdə fiziki tərbiyənin əsas vəzifələrini və onlara aid 

məqsədlərin rasında uyğunluğu müəyyən edin. 

I – Sağlamlıq. 

II – Maarifləndirmə. 

III – Tərbiyəvi. 

IV – Korreksion. 

1 - Kənaraçıxmaların kompensasiyası və korreksiyası. 

2 - Şəxsiyyət keyfiyyətlərinin tərbiyəsi. 

3 - Fiziki tərbiyə sahəsində dünyagörüşünün inkişafına şəraitin yaradılması. 

4 - Uşağın orqanizminin ümumi inkişafı və möhkəmləndirilməsi. 

A) I – 4; II – 2; III - 1; IV – 3.  

B) I – 3; II – 2; III – 1; IV – 4. 

C) I – 2; II – 1; III – 3; IV – 4. 

D) I – 1; II – 4; III – 3; IV – 2. 

E) I – 4; II – 3; III – 2; IV – 1 

12. Hərəkət inkişafı qanunu hansıdır? 

A) Mərhələləri ötmək qanunu. 

B) İxtiyari sensomotor fəallıq. 

C) Ali psixi funksiyaların requlyasiyası. 

D) İxtiyari emosional requlyasiya qanunu. 

E) Normal unkuşaf qanunu. 

13. Ardıcıllı fərqləndirmə hansı qanuna aiddir? 

A) Funksiyaların ardıcıllığı qanununa. 

B) Hərəkət inkişafı qanunlarına. 

C) Məkani anlayışlarına. 

D) Hərəkətlərin differensasiyası qanununa. 

E) Hərəkətlərin fərqləndirilmə qanunu. 

14. Ardıcıllı fərqləndirmə hansı qanuna aiddir? 

A) Məkani anlayışlarına.

B) Funksiyaların ardıcıllığı qanununa. 

C) Hərəkət inkişafı qanunlarına. 

D) Hərəkətlərin differensasiyası qanununa. 

E) Hərəkətlərin fərqləndirilmə qanunu. 

15. Sətirdən kanara çıxmaq əlaməti nəyi bildirir? 

A) Təfəkkürün. 

B) Dərketmənin. 

C) Yaddaşın. 

D) Diqqətin. 

E) Xırda motorikanın pozulmasını. 

16. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar termini ingilisdilli ədəbiyyatda necə 

verilir? 

A) Xüsusi təhsil ehtiyacı (XTE) olan uşaqlar 

B) Xüsusi qayğıya ehtiyacı (XQE) olan uşaqlar 

C) Xüsusi təlim ehtiyacı (XTE) olan uşaqlar 

D) Xüsusi diqqətə ehtiyacı (XDE) olan uşaqlar 

E) Xüsusi marağa ehtiyacı (XME) olan uşaqlar 

17. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların ümumtəhsil siniflərində 

inteqrasiyasının uğurlu olması nədən asılıdır? 

A) Bilik və bacarıqlardan asılıdır. 


B) Onların ilkin bilik və bacarıqlarına, məhz xüsusi ehtiyaclarına diqqət yetirilməsi və 

həmin ehtiyaclardan irəli gələn xüsusi təlim məqsədlərinin qoyulmasından asılıdır

 C) Xüsusi ehtiyaclarına diqqət yetirilməsindən asılıdır. 

D) Xüsusi təlim məqsədlərinin qoyulmasından asılıdır. 

E) Uşaqların istək və maraqlarından asılıdır. 

18. Xüsusi “təhsildə ehtiyaclar” konsepsiyalarının xronoloji ardıcıllığını izləyin. 

1 - 1981 - ci il. 

2 - 1977 - ci il. 

3 - 1979 - cu il. 

4 - 1980 - ci il. 

5 - 1975 - ci il. 

A) 3, 1. 

B) 2, 5. 

C) 4, 1. 

D) 5, 3. 

E) 2, 4. 

19. X üsusi təhsil ehtiyaclarının konsepsiyların yarama tarixi və yaranan ölkələr 

arasında uyğunluğu müəyyən edin. 

I - İngiltərədə. 

II – Fransada. 

III – İtaliyada. 

IV – Amerikada. 

V – Rusiyada 

1 - 1977 - ci il. 

2 - 1981 - ci il. 

3 - 1975 - ci il. 

4 - 1980 - ci il. 

5 - 1979 - cu il. 

A) I – 3; II – 5; III – 1; IV – 2; V – 4.

B) I – 4; II – 2; III – 1; IV – 3; V – 5. 

C) I – 5; II – 3; III – 2; IV – 4; V – 1. 

D) I – 2; II – 4; III – 5; IV – 1; V – 3. 

E) I – 1; II – 3; III – 5; IV – 4; V – 2. 

20. 1981 - ci ildə qəbul olunmuş xüsusi ehtiyaclar kateqoriyası hansıdır? 

A) Kar, tamamilə kor, zəif eşidən 

B) Təhsil almaq üçün yaramayan (orta dərəcəli əqli geriləmə) 

C) Təhsil almaq üçün yaramayan (ağır dərəcəli geriləmə) 

D) Zəif adaptasiya olunan 

E) Koqnetiv və təlim ehtiyacları (spesifik çətinlik, orta dərəcəli, ağır dərəcəli, bir neçə 

komponentli çətinlik) 21. 1981 - ci ildə qəbul olunmuş xüsusi ehtiyaclar kateqoriyası hansıdır? 

A) Sosial, emosional və davranış ehtiyacları 

B) Austik 

C) Fiziki əlil 

D) Epileptik 

E) Nitq qüsurları 

22. 1981 - ci il qəbul olunmuş xüsusi ehtiyaclar kateqoriyaları hansıdır? 

A) Təhsil almaq üçün yaramayan

B) Kommunikasiya və ünsiyyət çətinlikləri ( nitq, dil və ünsiyyət çətinlikləri, autizm) 

C) Nitq və dil çətinlikləri 

D) Münasibət çətinlikləri 

E) Antistik 


23. 1981 - ci ildə qəbul olunmuş xüsusi ehtiyaclar kateqoriyası hansıdır? 

A) Təlimdə çətinliklər 

B) Təhsildə çətinliklər 

C) Sensor və ya fiziki çətinliklər (eşitmə, görmə problemləri, fiziki zəifliyi ilə bağlı 

çətinliklər) D) Tərbiyədə çətinliklər 

E) Fiziki zəifliyi ilə bağlı çətinliklər 

24. 1981 - ci ildə qəbul olunmuş xüsusi ehtiyaclar kateqoriyasına hansı aid deyil? 

A) Sosial emosional və davranış ehtiyacları

B) Koqnitiv, təlim ehtiyacları 

C) Zəif adaptasiya olunan 

D) Kommunikasiya və ünsiyyət çətinlikləri 

E) Sensor və fiziki çətinliklər 

25. İmkanları məhdud uşaqların fiziki tərbiyələrinin korreksiya işinin kriteriyalarını 

seçin: 

1 - Əqli inkişafın korreksiyası. 

2 - Xırda motorikanın pozulmasının korreksiyası. 

3 - Sensor funksiyaların korreksiası. 

4 - Fiziki inkişafın çatışmamazlıqlarının korreksiyası və kompensasiyası. 

5 - Psixi statusunun korrekiyası. 

6 - Hərəkət keyfiyyətlərinin inkişafının korreksiyası. 

A) 2, 5, 6.

 B) 1, 3, 5. 

C) 4, 3, 1. 

D) 2, 4, 6. 

E) 6, 4, 3. 

26. Xüsusi təhsil ehtiyaclarının neçə komponentivar? 

A) 7

B) 

C) 

D) 

E) 

27. Aşağıdakılardan hansı xüsusi təhsil ehtiyacların komponentidir? 

A) Uşağın psixoloji xüsusiyyətləri 

B) Uşağın yaşadığı mühit 

C) Uşağın dostları ilə qurduğu münasibətlər 

D) Tapşırıqlar və təlim üsulları 

E) Uşağın hal – hazırkı koqüziv inkişafı və psixo - fizioloji xüsusiyyətləri 

28. Aşağıdakılardan hansı təhsil ehtiyacların komponentidir? 

A) Məktəbəbdə müəllimlər tərəfindən təşkil olunan olunan təlim mühiti 

B) Uşağın psixoloji xüsusiyyətləri 

C) Tapşırıqlar və təlim üsulları 

D) Uşağın dostları ilə qurduğu münasibət 

E) Uşağın yaşadığı mühit 

29. Məkani anlayışlarının I səviyyəsinə daxil olan kriteriyaları seçin: 

1 - Şəxsi bədən məkanının mənimsənilməsi. 

2 - Emosional requlyasiya. 

3 - Bədən üzvlərinin qarşılıqlı əlaqəsi. 

4 - Taktil hissiyat. 

5 - Hərəkətlərin mükəmməlşməsi. 

A) 2, 5.

B) 1, 4. 


C) 3, 1. 

D) 5, 4. 

E) 2, 1. 

30. Xüsusi təhsil ehtiyaclarının birinci komponentində nədən bəhs olunur? 

A) Uşağın fiziki inkişafında 

B) Uşağın psixologiyasında 

C) Uşağın inkişafı və psixo - fiziloji xüsusiyyətləri – məsələləri ilə bu fənn üzrə gələcək 

mövzulardan öyrənmək D) Uşağın əqli inkişafında 

E) Uşağın əxlaqi inkişafında 

31. Xüsusi təhsil ehtiyacların ikinci komponentində nədən bəhs edilir? 

A) Tədris materiallarından 

B) Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar tipik yaşıdların inkişafında 

C) Şagirdlərin davranışı və davranışı idarə etməsindən istifadə olunan üsullar 

D) Sinfin quruluşunda sinifdəki şagirdlərin sayından təlim materiallarından, şagirdlərin 

yaşına və inkişaflarına uyğunluğu, təlim prosesinə cəlb olunması və s. E) Uşağın psixoloji, fiziki inkişafından 

32. Xüsusi təhsil ehtiyaclarının üçüncü komponentində nədən bəhs olunur? 

A) Uşağın psixoloji, fiziki inkişafından bəhs olunur 

B) Təlim zamanı istifadə olunan materiallar və müəllimin istifadə etdiyi metodlar yalnız 

müəllimin istəyi ilə müəyyənləşir C) Məşğələlər və hər hansı bir fəaliyyətləri planlaşdırıldıqda hansı metod və 

strategiyadan 

istifadə etməyə diqqət yetirilir 

D) Təlimdə istifadə olunan materiallar uşaqların fiziki inkişafına uyğun olmalıdır 

E) Təlim vasitələrinə, metodlarına və verilən tapşırıqlarına diqqəti yönəldir və həmin 

materilların, tapşırıqların uşaqların psixo - fizioloji inkişafına və fərdi maraqlarına 

uyğunluğunun vacibliyini vurğulayır 

33. Adaptiv fiziki tərbiyə zamanı korreksion funksiyanın istiqamətini seçin. 

1 - Sağlam fiziki inkişafın təmin edilməsi. 

2 - Uşağın tibbi diaqnozu. 

3 - Hərəkət fəallığının yüksəlməsi. 

4 - Ali psixi funksiyaların inkişafı. 

A) 1, 3. 

B) 2, 4. 

C) 1, 4. 

D) 3, 2. 

E) 1, 2. 

34. Hərəkət inkişafı qanunu hansıdır? 

A) İxtiyari sensomotor fəallıq.

B) Mərhələləri ötmək qanunu. 

C) Ali psixi funksiyaların requlyasiyası. 

D) İxtiyari emosional requlyasiya qanunu. 

E) Normal inkuşaf qanunu. 

35. Hərəkət vərdişləri hansı inkişafda funksiyaların ardıcıllığını bildirir? 

A) Ali psixi funksiyaların ihkişafında.  

B) Bədənin hissələrinin ardıcıllıqla hərəkətə cəlb olunmasını. 

C) Hərəkət inkişafında 

D) İntellektual inkişafda. 

E) Differensasiya qanununu. 

36. Xüsusi ehtiyacı olan uşağın ümumtəhsil məktəbinin inklüziv sinfində təhsil 

alması haqqında qərar verildikdə nəyə üstünlük verilməlidir? A) Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşağın həyatı, ailə şəraiti 

B) Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşağın tibbi diaqnozu 

C) Uşaq üçün zəruri dəstəyin nədən ibarət olması haqqında düşünülməli 

D) Onun tibbi diaqnozu yox, güclü vəzəif cəhətləri nəzərdən keçirilməli və onun üçün 

zəruri dəstəyin nədən ibarət olması haqqında düşünülməli. E) Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşağın öz yaşıdları ilə qurduğu münasibətə. 

37. Xüsusi təhsil ehtiyaclarının komponentləri və vasitələri arasında uyğunluğu 

müəyyən edin. 

I – 1 - ci kompanent. 

II – 2 - ci kompanent. 

III – 3 - ci kompanent. 

1 - Sinfin quruluşuna sinifdəki şagirdlərin cəlb olunması. 

2 - Materilların, tapşırıqların uşaqların psixo - fizioloji inkişafına və fərdi 

maraqlarına uyğun etmək. 

3 - Psixo - fiziloji xüsusiyyətləri araşdırmaq. 

4 - Təlim materialların şagirdlərin yaşına və inkişaflarına uyğun seçmək. 

5 - Uşağın inkişafını öyrənmək. 

6 - Təlim vasitələrinə, metodlarına və verilən tapşırıqlarına diqqətin yönəldilməsi. 

A) I – 4, 1; II – 5, 2; III – 3, 6. 

B) I – 3, 6; II – 5, 1; III – 2, 4. 

C) I – 2, 1; II – 6, 3; III – 5, 4. 

D) I – 5, 3; II – 1, 4; III – 6, 2. 

E) I – 5, 2; II – 4, 6; III – 3, 1. 

38. Fiziki tərbiyənin baza məzmununu seşin: 

1 - İnteqrasiyanın inkişafı. 

2 - Əl və barmaq əzələlərinin möhkəmlənməsi. 

3 - Maarifləndirmə. 

4 - Tərbiyənin formalaşması. 

5 - Hərəkət pozulmalarının korreksiyası. 

6 - Sağlamlıq vərdişlərinin formalaşması. 

A) 2, 4, 3.

B) 1, 6, 4. 

C) 3, 5, 1. 

D) 5, 2, 6. 

E) 5, 3, 2. 

39. Hərəkət inkişafında funksiyaların ardıcıllığı nəyi bildirir? 

A) Bədənin hissələrinin ardıcıllıqla hərəkətə cəlb olunmasını. 

B) Differensasiya qanununu. 

C) Ali psixi funksiyaların ixtiyarı requlyasıyasını. 

D) Mehvər qanununu. 

E) Hərəkət vərdişlərini. 

40. Hərəkət inkişaf qanunlarını seçin: 

1 - Emosional nəzarət səviyyəsi. 

2 - Mərhələlərin ötmək qanunu. 

3 - Mühiti reaktivlik. 

4 - Funksiyaların ardıcıllığı. 

5 - Affektiv ekspansiya. 

6 - Differensiasiya qanunu. 

A) 4, 6, 2. 

B) 1, 3, 4. 

C) 6, 5, 1. 

D) 2, 3, 5. 


E) 4, 1, 3. 

41. Aşağıdakılardan hansı xüsusi təhsil ehtiyaclarının komponentidir? 

A) Dərsliklər və digər təlim vasitələri, tapşırıqlar və təlim üsulları 

B) Uşağın yaşadığı mühit 

C) Uşağın dostları ilə qurduğu münasibət 

D) Dərsliklər 

E) Tapşırıqlar və təlim üsulları Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə