№-li MÜqaviLƏ Bakı şəhəri 201 IL Bir tərəfdən Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən «QS1 Azərbaycan»Yüklə 70,37 Kb.
tarix06.02.2018
ölçüsü70,37 Kb.
#26037

Avtomatik identifikasiya sahəsində xidmətlərin görülməsi haqqında

____ №-li MÜQAVİLƏ

Bakı şəhəri «___» __________ 201__ il

Bir tərəfdən Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən «QS1 Azərbaycan» Cəmiyyətinin (bundan sonra Cəmiyyət adlanan) Baş Direktoru V.L.Əliyevin şəxsində və digər tərəfdən, İstifadəçı_____________________________ şəxsində (bundan sonra İstifadəçi adlanan) aşağıdakı şərtlərlə bu müqaviləni bağladılar.
  1. MÜQAVİLƏNİN PREDMETl

Müqavilənin predmetini Beynəlxalq GS1 Əmtəə Nömrələməsi sistemində unikal identifikasiya nömrələrinin verilməsi və ştrixkodlardan avtomatik identifikasiya sistemində istifadəsi ilə bağlı İstifadəçi və Cəmiyyət arasında qarşılıqlı şəkildə razılaşdırılmış şərtlər təşkil edir.  1. CƏMİYYƏTİN ÖHDƏLİKLƏRİ

2.1. İstifadəçinin Beynəlxalq GS1 Əmtəə Nömrələmə sisistemində unikal identifikasiya nömrəsi–İstifadəçinin Qlobal Prefiksi (GCP) ilə daxil olunmasını və müddətli qüvvədə saxlanılmasını təmin edir.

2.2. İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən Məhsulların məlumat cədvəlinə əsasən əmtəə məhsullarının hər növü üçün Beynəlxalq GS1 əmtəə nömrələməsi sistemində unikal ştrixli kodun rəqəmli əhəmiyyətini cədvəl şəkilində verir.

2.2.1. Bir ay ərzində İstifadəçi tərəfindən sifariş olunan 15 növədək əmtəə məhsullarına ştrixli kod nömrələri ödənişsiz verilir.

2.2.2. Əgər bir ay ərzində İstifadəçi tərəfindən 15-dən artıq əmtəə üçün ştrixli kod sifariş edilərsə və əlavə xidmətlərdən istifadə olunarsa, onda İstifadəçi Razılıq protokolunda (1№-li Əlavə) göstərilən məbləği Cəmiyyətə ödəyir.

2.3. İstifadəçiyə ayrılan nömrələrin unikal və təkrarolunmazlığına zəmanət verir.

2.4. İstifadəçiyə ayrılan ştrixli kod nömrələrini başqa istifadəçilərə vermir.

2.5. İstifadəçinin əmtəə məhsullarına ayrılan ştrixli kodları «QS1 Azərbaycan» Depozitarisinə (kompüter məlumat bazasına) daxil edir.

2.6. İstifadəçiyə Beynəlxalq Global GS1 sistemində Məlumatların Elektron Mübadiləsində istifadə olunan Qlobal Yerləşdirmə Nömrəsi (GLN) verilir.

2.7. Beynəlxalq GS1 Əmtəə Nömrələməsi sistemində  İstifadəçinin Qlobal Prefiksi (GCP) və Qlobal Yerləşdirmə Nömrəsi (GLN) unikal identifikasiya nömrələri ilə qeydiyyata alınması Şəhadətnamə ilə təsdiqlənir.

2.8. İstifadəçi haqqında İnternetdə GS1 sisteminin «GEPIR» Beynəlxalq Elektron kataloqunda məlumatı yerləşdirir.

2.9. Ştrixli kodlaşdırmanın istehsalatda tətbiq və istifadə edilməsində metodiki və konsultativ yardım göstərir, informasiya daşıyan çap nəşrləri (qəzet, təqvim, bülletenlər, vərəqələr və s.) təqdim edir.

2.10. İstifadəçiyə hər növ əmtəələrin üzərində ştrixkodun düzgün vurulmasında, o cümlədən, ölçülərinin, rəng palitrasının və yerinin seçilməsində konsultativ xarakterli köməklik edir.

2.11. İstifadəçi tərəfindən tam doldurulmuş və imzalanmış Məhsulların məlumat cədvəli Cəmiyyətə təqdim ediləndən 3 (üç) iş günü ərzində emal olunur və İstifadəçiyə Cəmiyyətin ofisində müvafiq formada Çıxarış verilir və ya Çıxarış faks və ya E-mail vasitəsilə İstifadəçinin ünvanına göndərilir və yaxud İstifadəçinin Şəxsi Kabinetində təsdiqlənir.

2.12. Müraciətlərin elektron qeydiyyatı üçün www.gs1az.org saytında İstifadəçiyə onun Şəxsi Kabinetinin login və parolu verilir, həmin kabinet vasitəsi ilə İstifadəçi yeni məhsulların elekton qeydiyyatını apara bilər.

  1. İSTİFADƏÇİNİN ÖHDƏLİKLƏRİ

3.1. Cəmiyyət tərəfindən müəyyən olunmuş sənədlərin toplusunu və doldurulmuş Ərizə formasını təqdim edir.

3.2. Ştrixli kod nömrəsini almaq üçün Cəmiyyətə hər növ əmtəə haqqında müəyyən edilmiş formada məlumat verir.

3.3. Verilən ştrixli kod nömrələrini başqa müəssisələrə və ya şəxslərə vermir.

3.4. Cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilmiş əmtəələrin unikal ştrixli kodları başqa əmtəələrdə istifadə etmir.

3.5. Əmtəələrə ştrixli kod nömrəsini özü verə bilməz.

3.6. Görülən xidmətlərə görə Cəmiyyətə razılaşmış həcmdə məbləği vaxtında ödəyir.

3.7. Əmtəələrin GTİN identifikasiya nömrələrindən istifadə qaydalarına riayət edir.

3.8. Öz məhsullarının üzərindəki çap olunan əmtəə ştrixkodlarının oxunma qabliyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.

3.9. Verilən ştrixkod nömrələrinin istifadə hüququnun itirilməsi (müqavilənin 5.3 bəndinə əsasən) İstifadəçini xidmət haqqının ödənilməsindən azad etmir, bir şərtlə ki, xidmət haqqı yalnız verilən ştrixkod nömrələrin faktiki istifadə olunduğu müddət üzrə ödəniləcək.


  1. MÜQAVİLƏNİN HESABLAŞMA QAYDALARI


4.1. Ştrixli kodlaşdırma sahəsində Cəmiyyət tərəfindən göstərilən xidmətlərin dəyəri razılaşdırılmış qiymət haqqında Razılıq protokolu əsasında müəyyən edilir (1 №-li əlavə).

4.2. Ödənişlər İstifadəçiyə Cəmiyyət tərəfindən təqdim olunan hesaba əsasən keçirilir. GS1 sistemində bir illik müddətində qüvvədə saxlanılması Bildiriş ilə təsdiqlənir.

  1. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ


5.1. Tərəflər öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsi səbəbdən digər Tərəfə faktiki dəymiş zərəri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada ödəyirlər.

5.2. İstifadəçi illik xidmət haqqını vaxtında ödəyə bilmədikdə Cəmiyyətə 10 gün ərzində yazılı şəkildə məktubla məlumat verir. Məktubda xidmət haqqının vaxtında ödənilə bilməməsinin səbəbi və ödənişin zəmanəti öz əksini tapmalıdır.

5.3. İllik xidmət haqqının ödənilməməsi 3 (üç) aydan аrtıq müddəti keçdiyi halda İstifadəçi verilən ştrixli kod nömrələrindən istifadə etməsi və öz məhsullarının üzərinə etiketlərin vurulması hüququnu itirir.

5.4. Müqavilə pozulan andan İstifadəçi istеhsal etdiyi məhsulların üzərində Cəmiyyət tərəfindən verilmiş ştrixkod nömrələrindən istifadəni dayandırmalıdır. Əks halda müvafiq qanunvericiliyə əsasən istehsalçı məsuliyyət daşıyır.


  1. MÜQAVİLƏNİN MÜDDƏTİ

6.1. Bu müqavilə imzalandığı gündən qüvvəyə minir və оnun müddəti hər bir ildən sonra illik xidmət haqqının ödənilmə şərti ilə 1 (Bir) il müddətinə uzadılmış hesab еdilir.


  1. MÜQAVİLƏNİN POZULMASI

7.1. Tərəflərin hər biri digər Tərəfi ən azı 30 (otuz) iş günü öncə xəbardar etməklə bu müqavilədən imtina edə bilər.

7.2. Müqavilə birtərəfli qaydada pozulduğu halda bundan əvvəl ödənilən хidmət haqqları geri qaytarılmır.


  1. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ


8.1. Bu müqavilənin icrası ilə əlaqədar yaranan mübahisələr Tərəflərin danışıqları yolu ilə həll edilir. Mübahisə bu barədə aparılmış olan birinci danışıqlardan еtibarən 1 (bir) təqvim ayı ərzində həll edilmədiyi halda Tərəflər həmin mübahisəni qanunvеriciliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəmələrində həll edə bilərlər.


  1. YEKUN MÜDDƏALƏR


9.1. İllik xidmət haqqının ödənilməsi İstifadəçinin istehsalat fəaliyyətinin olub-olmamasından asılı deyil.

9.2. İstifadəçiyə verilən əmtəə ştrixkodları Cəmiyyətin intellektual mülkiyyətidir. Оnlar İstifadəçiyə 1 (Bir) il müddətinə verilir və ayrı şəxslərə verilə bilməz.

9.3. Verilən ştrixkodların istifadə müddəti Cəmiyyət tərəfindən istifadəçiyə təqdim olan hesabın ödənişindən sonra uzadılır.


  1. TƏRƏFLƏRİN ÜNVANLARI


«QS1 Azərbaycan» Cəmiyyəti İstifadəçi ______________________________

Bakı-AZ1010 Xaqani küçəsi, 90A __________________________________________

VÖEN 1400106351 VÖEN

Baş Direktor V.L.Əliyev Direktor


__________________________ __________________________


Əmtəələrin GTIN identifikasiya nömrələrindən istifadə

QAYDALARI

1) Azərbaycan Respublikasının ərazisində GTIN identifikasiya nömrələrindən istifadə hüququna ancaq “QS1 Azərbaycan” Cəmiyyətində qeydiyyatda olan GS1 sistemin İstifadəçiləri malikdir.

2) GTIN və onlara uyğun ştrixli kodların istifadəsi “QS1 Azərbaycan” Cəmiyyətinin ştrixli kodların Depozitariyasında qeydiyyata alınan kodlar qanuni (leqal) sayılır.

3) Aşağıdakı hallarda əmtəə vahidinin GTIN identifikasiya nömrəsinin istifadəsi qeyri-qanunidir:

- başqa müəssisəyə aid GTIN-in özbaşına istifadəsi;

- GS1 sisteminin istifadəçiliyi ləğv olunmuş istehsalçının artıq ona aid olmayan GTIN-i öz məhsuluna vurmaqda davam etməsi;

- əmtəə vahidinin adı və ya qablaşdırmadakı etiketdə göstərilmiş “QS1 Azərbaycan” Cəmiyyətinin ştrixli kodların Depozitariyasında qeydiyyatdan keçmiş GTIN-ə uyğun istehlak xüsusiyyətləri, əmtəə-müşaiyət sənədində qeyd olunmuş məlumatlardan fərqlənirsə;

- əmtəənin vahid qablaşdırılmasının markalandığı ştrixli kod ilə qruplaşdırılmış qablaşdırma markalanırsa və ya əksinə;

- bir əmtəə vahidinə aid GTIN identifikasiya nömrəsi “QS1 Azərbaycan” Cəmiyyətinin ştrixli kodların Depozitariyasında geydiyyatda olunmadan başqa adda və ya istehlak xüsusiyyətində əmtəə vahidinə vurulubdursa;

- əgər ştrixli kod müxtəlif səbəblərdən skaner vasitəsilə oxunmursa (onun etiketin üzərindəki yeri skanerlə oxunma üçün uyğun deyilsə, ölçüləri, rəng seçimləri, ştrixlərin və ştrixlərarası fon hissələrinin keyfiyyəti standartlar ilə müəyyənləşdirilmiş tələblərə uyğun deyilsə və s.).

4) GTIN identifikasiya nömrələrinin və onlara uyğun ştrixli kodların istifadəsinin nəzarəti “QS1 Azərbaycan” Cəmiyyəti həyata keçirir.

5) Ticarət müəssisələri və nəqliyyat şirkətləri ştrixli kodla markalanmış əmtəə vahidlərini aldıqda, mal göndərəndən, əmtəənin identifikasiya nömrələrinin istifadəsinin qanunliyini təsdiq edən sənədi təqdim etməsini tələb etmək hüququna malikdirlər. Qeyri-mümkünlük, qeyri-dəqiqlik hallarında və ya mal göndərən ticarət müəssisəsinin yuxarıda göstərilən sənədlərini təqdim etməkdən imtina etdikdə, topdan təchizat şirkətləri tədbir görülməsi üçün “QS1 Azərbaycan” Cəmiyyətini aşkar olunmuş qayda pozuntuları haqqında məlumatlandırmaq hüququna malikdirlər.
Tanış oldum:
İstifadəçinin adı: ___________________________

«____» ___________201_______№-li müqaviləyə 1 №-li Əlavə


Avtomatik identifikasiya sahəsində xidmətlərin görülməsi üzrə

razılaşdırılmış qiymət haqqında

RAZILIQ PROTOKOLU
Biz, aşağıda imza edənlər, bir tərəfdən, «QS1 Azərbaycan» Cəmiyyətinin Baş direktoru V.L.Əliyev və digər tərəfdən, İstifadəçi _____________________________________şəxsində müqavilədəki göstərilən işlərin qiymətlərini aşağıdakı həcmlərdə razlaşdırmışıq.


№№

Göstərilən xidmətlərin növü

Ödənişin

təyinatı


Qiyməti, manat

1

Beynəlxalq GS1sistemində İstifadəçinin Qlobal Prefiksi (GCP) və Qlobal Yerləşdirmə Nömrəsi (GLN) - unikal identifikasiya nömrələri ilə qeydiyyata alınması

Daxilolma haqqı

350,00

2

Beynəlxalq GS1sistemində İstifadəçinin Qlobal Prefiksi (GCP) və Qlobal Yerləşdirmə Nömrəsi (GLN) - unikal identifikasiya nömrələrinin illik qüvvədə saxlanması, 1 il müddət ərzində əmtəə məhsullarına ştrixkod nömrələrinin (GTİN) ayrılması və qüvvədə saxlanması, «GEPİR» Beynəlxalq еlektron kataloqunda məlumatların yerləşdirilməsi, informasiya bülletenlərinin və metodik materialların təqdim edilməsi

Bir illik xidmət haqqı

250,00


3

Hər əmtəənin ştrixli kod nömrəsinin rəqəmli əhəmiyyətinin tərtib edilməsi üçün

1 ay ərzində əmtəənin sayı 50-dək olanda limit 15 növBir əlavə ştrixkod üçün

5,00

1 ay ərzində əmtəənin sayı 51-100- dək olanda limit 30 növ

1 ay ərzində əmtəənin sayı 101-150- dək olanda limit 50 növ

1 ay ərzində əmtəənin sayı 151-200- dək olanda limit 70 növ

4

Əmtəənin ştrixkodunun xüsusi maketinin (film-master) hazırlanması

Bir ştrixkod üçün

8,50

5

Ştrixli kodların verifikasiyası (standartlara uyğunluğunun yoxlanması)

Bir ştrixkod üçün

10,00

6

Əmtəə ştrixlikod nömrələrinin rəqəmli əhəmiyyətinin təcili tərtib edilməsi üçün (müraciət günü ərzində)

Bir müraciət üçün

30,00

Il ərzində limitsiz müraciətlər üçün

200,00

7

Əlavə GLN nömrəsinin ayrılması

Bir nömrə üçün

20,00


Qeyd: Qiymətlərə ƏDV daxil deyil.

Bu protocol hər iki tərəfin qarşılıqlı hesablaşmaları üçün əsas sayılır.


«QS1 Azərbaycan» Cəmiyyəti İstifadəçi______________________

Baş DirektorV.L.Əliyev__________________________ _____________________________
Yüklə 70,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə