— Num er po jed y n czy kop. 15. P r e n u m e r a t a w w a r s z a w ieYüklə 44,29 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/21
tarix01.08.2018
ölçüsü44,29 Mb.
#60019
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


—  

Num er  po jed y n czy   kop.  15.

P R E N U M E R A T A   W   W A R S Z A W IE   : 

~

K w a rta ln ie   Rb.  1.75.  P ó łro c zn ie   Rb.  3 .5 0 .  Rocznie  Rb.  7 .—

W  K R Ó L E S T W IE   I  C E S A R S T W IE ; 

....~

=

K w artaln ie  Rb.  2 .—   P ó łro c zn ie   Rb.  4 . —   Rocznie  Rb.  8 .—  

Z A G R A N IC Ą ;  kw artalnie  Rb  3;  półrocznie  6;  rocznie  12. 

M ies ięczn ie 

w  W a rszaw ie,  Król.  i  C e s a rs tw ie  

kop.  67.

C E N A   O G Ł O S Z E Ń ,; 

~

 ......—- .......   —

W iersz  nonparelowy  lub  jeg o   m ie jsce  na  1  s tr.  o k ł.  kop. 50

Na  innych  stro n icach   o k ła d k i.............................................., , 3 0

Na  stronicach  po  za  o k ł a d k ą ........................................    18

Zaślubiny  i  zaręczy n y— N e k ro lo g i— D o niesien ia  po 

,, 

50

N a d e s ła n e ...................................................................................... , , 7 5

Adres  redakcyi  i  admirustracyil: 

----------

W a r s z a w a , 

Aleja’

Jerozolim ska Ne  49.

Telefon  Ne  8075.

Rok  I.


WARSZAWA,  dnia  3  marca  1906  r.

m

 

9

.

Inhalatorium

systemu  d -ra   HERYIIGA

dla  osób,  dotkniętych  cierpienia­

mi  nosa,  gardzieli,  krtani  i  płuc.W a r sz a w a ,  K r u c z a   4 9 , 

r ó g   A le i  J e r o z o lim s k ie j.

Otwarte  od  godz.  10  do  1-ej  i 

od  5  do  7-ej. 

(3209)


Futra,  okrycia,  kostjumy, suknie  i  t.  p.

wykonywam według najświeższych modeli, w które zaopatrzyłam się w Paryżu.

Marszałkowska  146 

R O IH A N i 

w  Warszawie 

(342)

re sta u ra cja   n o teiu

S   A  V  O  Y

w  Warszawie.

H  A   E  M  A   T O G E N

zawierający  żelazo  w  związku  organicznym,  stosowany  jako  środek  wzmac­

niający  i  odżywczy,  wyrabia

apteka  E.  GESNERA

A leja  Jerozolim ska 27, 

róg  Kruczej, 

Warszawie. t3SX)

A

p 7 0 ! / a v   (perfamerja  i  skład  ap- ■  WfcCI\Ciy  teczny) Warszawa,  Mar­

szałkowska  108,  róg  Chmielnej,  poleca 

puder

bardzo subtelny, a więc niedostrzegalny. Czysto  ryżowy,  a  zatem  nieszkodliwy. 

Cena  50  kop.,  próbne  15  k.  (5342)

Redakcya  i  Administracya

„Pośredni^

Rolniczo*

P r z e m y s ł o w y ”oraz  Biuro  Zleceń  Rolnych

Królewska  i  tel.  8085

pośredniczy  i  załatwia  wszelkie  mte- 

resa  w  zakres  rolnictwa  i  przemysłu 

rolnego  wchodzące.

Kierownic

v  


Adam  3oski 

(349.) 


kierownicy. 

iEdmund Moszyński.

3)

43

O   (0 


CS  &

®   N


**

 

!5•   g

c

DOM  BANKOWYULANiCKI  I  SOKOŁOWSKI

“^Warszawa,  5,  Krakowskie-Przedmieście  5, 

(325)

MIŃSKIE  BIURO  TECHNICZNE

inżynier  CYWIŃSKI  i  S-ka.b u d o w a

 

MŁYNÓW,TURBIN,GORZELNI,POfflPii.D2  Wielkie  S reb rn e   M edale s 

(6950


w  MIŃSKU  1901  roku  i  w  WILNIE  1902  roku.

Motory,  Młocarnie  i   Lokomobile  Brown  et  May  i  Nalder  i  t.  d.

R Z Y M   o«».

Via  Leopardi  17, 

pensjonat  ,,P olonja‘

dawniej 

„ D O M   P O L S K I . "

Zakład  dla  przychodnich  chorych

D-ra  met), 

fi. Kozerskiego

Warszawa,  ul.  Hortensja  Xs  4. 

Choroby  skóry  i  włosów.  E le k tro li- 

* a*  G abinet  Roentgena,  Finsena. 

Radium .  Term oterapja.  Oddzielne 

ambulatoryum  dla  mniej  zamożnych 

chorych. 

(389)


I

 

H o t e l  S T .  G E O R G E S  

WILNIE

racja.  (744.2) 

j

Pierwszorzędny  Pensionat-Hotel

I .   Walewskiej  i  J.  Jagm  n

W a r s z ., Jasna 1 róg S-to K rzy sk iej

l-sze  P-tro  Tel. .5303.

Ceny przystęp.  Kuchnia  wytworna.

LEŚNIK-PRAKTYK

zamiłowany  do  zawodu  i  grunt,  wy- 

kwal.,  posiada  długoletnie  świadectwa 

i  poważne  rekomendacje, 

poszukuje 

odpow.  stanowiska  od  1  Marca.  Naj- 

chęt.  przyjmie  posadę  na  Litwie. 

Oferty  do  Warsz.  Kasy Rolniczej,  Złota 

24  dla  rzecz.  czł.  podług  rach.  Xs  612.

Warszawa  M iodowa  4

,Tow.  Akc.

TADEUSZ  KOWALSKI 

i  A.  TRYLSKI.

szkiewicza  i  h.  Rymszy,  przyjmuje 

osoby,  dotknięte  chorobami  kobiecemi, 

oraz  spodziewające się słabości,  za opła­

tą  lYa  do  3  rubli  dziennie  za  całkowite 

otrzymanie.  Wilno,  ul.  Czysta  (b.  Bogu­

sławska),  dom  własny. 

(6994)

= = =   Prenumeratę  pism  ------;—

krajowych  i  zagranicznych, 

po  cenach  W arszawskich 

p rzyjm uje  k sięg arn ia  (i  skład 

materjałów  piśmiennych)Władysława JCiesewettera  w  Lublinie,  Kapucyńska  2.  =

PIERWSZORZĘDNEBIURO NAUCZYCIELSKIE

L E O K A D J I   M A X .

Warszawa,  Marszałkowska  113 

(3249;

W a rs z a w a ,  M a zo w ieck a   2 2 .

pałac  barona  L.  Kronenberga.

Warszawski  Giełdowy  Związek  Roboczy

odpowiedzialny  majątkowo  do  rb.  1,100,000,

poleca  swych  członków,  rutynowanych pracowników bez  kosztów  pośrednic­

twa 

na  stanow iska:  administratorów  w handlu,  przemyśle i rolnictwie,  leśników, technik ów , 

buchalterów,  korespondentów, ekspedjentów,  wojażerów,  kontrolerów, 

rachmistrzów,  magazynierów,  kasjerów  i  inkasentów.  Zakładanie  i prowadzenie 

ksiąg  handlowych.  Administracja  domów. 

(3004)

NAJWIĘKSZY  WYBÓRZ a ł ę s k i   i   $ i a

W arszawa,  Erywańska  2. 

TELEFONU  N?  1639.

(3196)

L A   R

E V I I E

(ancienne  „REVUE  DES REVUES” )

la  plus  rćpandue  et  la  plus  importante  parmi  les 

gran des  revues  franęaises  et  etrang^res,  nouyelle 

serie  agrandie  sur  papier  de  luxe,  articles  rigoureu- 

sement  inćdits  de  premier  ordre,  collaborateurs  les 

plus  illustres,  analyse  des  revues  les  plus  importan- 

tes  du  monde  entier,  etc.,  etc.,  parait  le  l eT  et  le  15 de  chaąue  mois!

Un  an  28  fr

.  


(11  rb.)  16  fr.  six-mois

 

(ou  6

 

roubleś).

Les  nouveaux abonnes poar 1906 recewont gra-

 

tuitement  3  magnifiąues  gravures  choisies  parmi

 

les  cheJs-A' oeiwre du  Musee  du Louvref  sur papier

 

de  Chine  ou  autres  primes  gratuites  a  leur  choix.On  sabonne  soit  du  l eT  jarnier  ou  du  l eT  de

 

chaąue  moisSpecimen  gratuit  sur  demande

Paris,  12,  Avenue  de  1’Opera

Directeur: 

Jean Finot.

Les  Bureaux  de  Poste  du  monde  entier  roęoivent  les  abon- 

nements 


k

  „LA  REYUE”. 

(7578)
Yüklə 44,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə