[]Yüklə 6,32 Mb.

səhifə166/282
tarix08.03.2018
ölçüsü6,32 Mb.
1   ...   162   163   164   165   166   167   168   169   ...   282

287 

 

"Böyük  Ermənistan"  "doktrinası"  ilə  zəhərlən miş  ermən i  millətçiləri  19  əsrin   sonlarında  qriqorian  kilsəsinin "xeyirduası" ilə daha  mütəşəkkil fəaliyyətə başladılar. Millətçi-terrorçu  ermən i partiyaları ("Hnçak", "Daşnaksutyun " və 

s.),  cəmiyyətləri  və  qruplarının  yaradılması  dövrü  baş landı.  Rəsmi  proqra mlarında  terroru  qarşılarına  vəzifə  qoyan  bu 

partiya  və  cə miyyətlər  "türkə   ölü m"  çağ ırışı  ilə  tarixin  ən   qanlı  c inayətlərinə  başladılar.  Za man  keçdikcə   "Böyük 

Ermənistan" xəstəliyinə tutulmuş erməni terro rçuları onların  mənafeyin i tə min etməyən qeyri-millətlə rin nünıayəndələrinə  

qarşı da qəsdlər törətməyə başladılar. 

Birinci dünya müharibəsi (1914-18) dövründə Osmanlı  imperiyasının aradan götürüləcəyinə ümid edən ermənilər 

Türkiyəyə  qarşı  vuruşan  çar  Rusiyası  və  digər  böyük  dövlətlərlə  geniş  əlaqə  yaradaraq  ümu mdünya  tarixin in  ən  qanlı 

cinayətlərin i törətdilə r.  Çar  Rusiyasının silahlandırdığ ı və digər böyük dövlətlər tərəfindən müdafiə olunan erməni-daşnak 

quldur dəstələri Şə rqi Anadoluda və Azərbaycanda (həm şima lda, hə m də cənubda) türk-müsəlman əhalini  kütləvi surətdə 

qırmağa  başladılar  (bax  Soyqırımı,  Şərqi  Anadoluda  türk -müsəlman  əhaliyə  qarşı  soyqırımı,  Cənubi  Azərbaycanda 

soyqırımı (1917-18)). Bakıda hakimiyyəti ələ  keçirən daşnak S.Şau myan Birinci dünya müharibəsi cəbhələrindən qayıdan 

erməni  zabit və əsgərlərini səfərbərliyə alaraq, Azə rbaycan xa lqına qarşı tarixin ən dəhşətli soyqırımlarından birin i törətdi. 

Azərbaycanın  bütün  bölgələrində  türk-müsəlman  əhali  kütləvi  surətdə  məhv  edildi,  xa lqın  min  illə r  boyunca  yaratdığı 

maddi və mənəvi sərvətlər məhv və talan o lundu (bax Mart soyqırımı (1918)). Lakin böyük dövlətlərin hə mişə bir alət kimi 

istifadə etdikləri e rməni millətç ilə rin in "Böyük Ermənistan" yaratmaq niyyəti baş tutmadı. 

Bununla belə, o  za mankı  mü rəkkəb tarixi şəraitdə  müstəqil Azə rbaycan Xalq  Cü mhuriyyəti  xoş  mə ra m nü mayiş  

etdirdi; Azə rbaycanın qədim  mədəniyyət  mərkə zlə rindən biri və keç miş Azə rbaycan dövlətlərindən olan İrəvan xan lığ ının  

paytaxtı  olmuş  İrəvan  şəhərini  ermənilərin  "bir  siyasi  mərkəzləri  olması"  xatirinə  onlara  güzəştə  getdi.  Tarixdə  ilk  dəfə 

olaraq,  1918  ildə  Cənubi  Qafqazda  -  tarixi  A zərbaycan  ərazisində  ermən i  dövləti  yaradıld ı.  La kin  daş naklar  bununla 

kifayətlən mədilər.  A zərbaycana  Denik inin  hücum  təhlükəsi  yarandıqda,  onun  tərəfinə  keçdilə r.  Bu  "siyasət"  iflasa 

uğradıqdan  sonra  da  Azərbaycana  və  Türkiyəyə  qarşı  yeni-yeni  ərazi  iddiaları  qaldırdılar.  Sovet  bolşevik  rejimi  çar 

Rusiyasının  ənənəvi  siyasətinin  davamı  olaraq  ermən iləri  daim  himayə  və  müdafiə  etdi.  Ermənistan  Sovet  Sosialist 

Respublikasının  yaradıldığı Qərbi A zərbaycan torpaqlarında azərbaycanlıların  kütləv i surətdə deportasiyası həyata keçirildi 

(bax  Deportasiya).  Ermən ilər  Qərbi  Azə rbaycan  torpaqlarında  daha  da  möh kə mləndilə r.  Sovet  dövründə  Azərbaycan 

torpaqları hesabına daim yeni-yeni əra zilər ə lə  keçirən ermənilər Tü rkiyə Cü mhuriyyətinə qarşı da ərazi iddia larını dava m 

etdirdilər. Xa ric i ö lkə lərdə fəaliyyət göstərən türk diplo mat larına qarşı terro r akt ları həyata keç irildi. 

Dünya  sosializm  b irliyinin  və  Sovet  İttifaqının  dağılması  ərəfəsində  qarşılarına  A zərbaycandan  yeni  ərazilər,  o  

cümlədən  Dağlıq  Qarabağı  qoparmaq  məqsədini  qoymuş  ermən i-daşnak  millətçiləri  və  terrorçuları  yenidən  fəallaşdılar. 

Ermənilərin  ç irkin  məqsədlərinə   xid mət  edən  M.Qorbaçov  Azərbaycan  xa lqın ın  böyük  oğlu  Heydər  Əliyevi  Sovet 

İttifaqın ın  ali  rəhbərliyindən  -  Siyasi  Bü rodan  uzaqlaşdırdı.  A zərbaycan  xalqının  qatili  M.Qorbaçovu  ələ  alan  ermən i 

millətç ilə rinin  təhriki  ilə ,  1918-20  illərdə   olduğu  kimi,  Dağlıq  Qarabağda  sifarişlə   separatçı-terrorçu ların  qiya mı  təşkil 

edildi.  Eyni  za manda,  Qərb i Azə rbaycanın yerli sakinlə ri olan a zərbaycanlıların tarixi vətənlərindən deportasiyası da başa 

çatdırıldı.  Bakıya iri qoşun kontingentinin yeridilməsinə və 20  Yanvar 1990 il qırğın ının həyata keçirilməsinə nail oldular. 

20  Yanvar qırğın ında Şimali  Qafqazdan səfərbərliyə alın mış ermən i əsgər və zabitləri  xüsusi "fəallıq" göstərdilər.  Ermən i 

millətç ilə ri və terrorçuları 1990-93 illərdə A zərbaycana rəhbərlik edənlərin xəyanətkarlığ mdan, ö lkədə baş alıb gedən hərc-

mə rclikdən  və  hakimiyyət  çəkiş mə lərindən  istifadə  etdilər.  Azə rbaycanın  beynəlxalq  b irlik  tərəfindən  tanınmış  sər-

hədlərini  pozaraq,  ölkəyə  müda xilə   et miş  Ermənistan  silahlı  b irləşmə ləri  Rusiya  hərbi  qüvvələrinin  b ilavasitə  yaxından 

kö məyilə Dağ lıq  Qarabağı və ətraf rayonları, respublika ərazisin in 20 faizini  işğal etdilər.  Bir  milyondan çox A zərbaycan 

vətəndaşı  doğma  yurd-yuvasından  didərgin  salındı,  ö z  Vətənində  qaçqına  və  məcburi  köçkünə  çevrildi.  1992  ilin  26 

fevralında  -  20  yü zilliyin  sonuna  yaxın  bütün  dünyanın  gözləri  qarşısında  qəddarlığı  ilə  misli  görün məmiş  Xocalı 

soyqırımın ı  törətdilər.  İşğal  aktını  pərdələmək  üçün  Dağlıq  Qarabağda  oyuncaq "respublika"  yaradıldı.  Dağlıq  Qarabağ 

separatçı-terrorçu qruplarının  rəhbərləri (R.Köçəryan və b.) Ermən istanda da hakimiyyəti ələ keçirdilər. İkili standartlar və 

"xristian  hə mrəy liy i"nin  beynəlxalq   münasibətlərdə  mühüm  ro l  oynadığı  müasir  dövrdə,  beynəlxa lq  hüquq  normala rına  

açıq-aşkar  zidd  olaraq,  A zərbaycan  torpağı  olan  Dağlıq  Qarabağ  ermən i  separatçı-terrorçularının   əlində  qalmaqdadır. 

Erməni  millətçiləri  isə  Türkiyə  və  Azərbaycana  qarşı  yeni  ərazi  iddia ları  irə li  sürmə kdə  davam  ed irlər.  Xa ric i  qüvvələr 

tərəfindən müdafiə  olunan ermən i separatçı-terrorçula rı və beynəlxa lq terroru dəstəkləyən Ermən istan Respublikası Cənubi 

Qafqa zda  təhlükə li  gərginlik  ocağına  çevrilmişdir.  Beynəlxa lq  terrorun  ən  yaşlı  və  ən  "təcrübəli"  dəstələri  o lan  ermən i 

terror  təşkilat ları  himayə  olunduqca,  "Böyük  Ermənistan"  "doktrinası"  ilə  zəhərlənən  erməni-daşnak  terror  qrupları  və  

təşkilatla rı  Beynəlxalq  antiterror  a lyansının  diqqətindən  kənarda  qaldıqca,  regionda  və  dünyada  gərginlik  də  aradan 

qalxmayacaq, bəşəriyyət terror təhlükəsindən qurtulmayacaqdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   162   163   164   165   166   167   168   169   ...   282


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə