[]Yüklə 6,32 Mb.

səhifə224/282
tarix08.03.2018
ölçüsü6,32 Mb.
1   ...   220   221   222   223   224   225   226   227   ...   282

367 

 

İttifaqının  1923-25 illər üçün  məlu matında Cavad  Əlimu radovun təhsilinin  bitməsinə  il yarım qaldığ ı göstərilirdi. Sonrakı 

taleyi barədə mə lu mat aşkar olunma mışdır. 

 

 

ƏLĠVERDĠLĠ  ( Ə l iv e r d i l ə r )   Qara  bəy  (?  -  ?)  -  Azərbaycan  Xalq  Cü mhuriyyəti  Parlamentinin  üzvü. 

Azərbaycan  Milli  Şurasının  "Azərbaycan  Məclisi-Məbusanının  təsisi  haqqında  qanun  "una  (1918,  19  noyabr)  əsasən,  Şuşa 

qəzasından Cümhuriyyət Parla mentinin tərkibinə da xil edilmişdi. "İttihad" fra ksiyaının ü zvü olmuşdu. 

ƏLĠYEV  Abbas  Mirzə  Əh məd  oğlu  (28.7.1897,  Şamaxı  -  1972,  Moskva,  Bakıda  dəfn 

olunmuşdur)  -  A zərbaycan  Xalq  Cü mhuriyyəti  Parlamentin in  xüsusi  qərarına  (bax  Xaricə  təhsil almağa göndərilən azərbaycanlı tələbələr haqqında qərar) əsasən, dövlət hesabına ali təhsil almaq 

üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri. Bakı realnı məktəbin i b itirmişdir (1916). Kiyev Politexn ik 

İnstitutunun  inşaatçı-mühəndis  şöbəsində  təhsil  almağa  başlamış  (1916  ildən),  lakin   Rusiyada 

Oktyabr  çevrilişi  baş  verdiy indən    təhsilini    yarımçıq    qoyub,  1918  ildə  geri  qayıtmağa  məcbur 

olmuşdur.  Parlamentin i  l919  il  1  sentyabr  tarixli  qərarına  əsasən,  təhsilini  davam  etdirmək  üçün 

Almaniyanın  Berlin  Ko mmersiya  İnstitutuna  göndərilmişdir.  A zərbaycanda  sovet  hakimiyyəti 

qurulduq-dan sonra xaricdə dövlət hesabına təhsil alan a zərbaycanlı tə ləbələrin və ziyyətini öyrənən 

Azərbaycanlı  Tələbələr  İttifaqının  1923-25  illə r  üçün  mə lu matında  onun  təhsilinin  bit məsinə  6  ay 

qaldığı göstərilirdi. 

Abbas  Əliyev  təhsilin i  başa  vurduqdan  sonra  (1925)  A zərbaycana  qayıtmış,  1928  ilədək  burada  işləmiş,  sonra 

Moskvaya köçmüşdür. 1938  ildə həbs olunaraq, Bakıya gətirilmiş, 6 aydan sonra həbsdən buraxılmışdır. Moskvaya qayıdan 

Abbas Əliyev İkinci dünya müharibəsinin (1939-45)  iştirakçısı olmuşdur. 1947  ildə Abbas Əliyev  ikinci dəfə həbs olunmuş, 

1953 ildə bəraət a lmışdır. 

Azərbaycanın  Moskvadakı  nü mayəndəliyin in  göndərişi  ilə   "Ba kı"  restoranında  inzibatçı,  d ire ktor  müavin i  işlə-

mişdir. 


ƏLĠYEV  Ələkbər Qəhrəman oğlu (25.8.1897, Şuşa - ?) - A zərbaycan Xalq  Cü mhuriyyəti 

Parlamentinin  xüsusi qərarı  (bax Xaricə təhsil almağa göndərilən azərbaycanlı tələbələr haqqında qərar) ilə dövlət hesabına ali təhsil a lmaq üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri. Şuşa rea lnı kişi 

mə ktəbini bitirmişdir  (1916). Parla mentin  1919  il  1 sentyabr tarixli qərarına əsasən, təhsilini kənd 

təsərrüfatı sahəsində davam etdirmə k üçün Be rlin Universitetinə (Alman iya) göndərilmişdi. 

Azərbaycanda  sovet  hakimiyyəti  qurulduqdan  sonra  xaricdə  dövlət  hesabına  təhsil  a lan 

azərbaycanlı tələbə lərin vəziyyətini öyrənən Azərbaycanlı Tələbələr İttifaqının 1923-25  illər üçün 

mə lu matında  Ələ kbər  Əliyevin təhsilinin b it məsinə 6 ay qaldığ ı göstərilirdi.  Sonrakı taley i barədə 

mə lu mat aşkar o lun ma mışdır. 

ƏLĠYEV  Əşrəf Ağəli oğ lu (2.4.1900, Vladiqafqaz (bəzi məlu matlara görə Şuşa) - 1937) 

-  Azərbaycan  Xalq  Cü mhuriyyəti  Pa rla mentinin  xüsusi  qərarı  (ba x  Xaricə  təhsil almağa  göndərilən  azərbaycanlı  tələbələr haqqında qərarı) ilə dövlət hesabına ali təhsil almaq  üçün  xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri.  Vladiqafqaz g imnaziyasını 

bitirmişdir  (1919). Parlamentin   1919  il  1  sentyabr tarixli qərarına əsasən, təhsilini dağ-mə-dən sahəsində davam etdirmək 

üçün Almaniyanın Frayberq Akademiyasına göndərilmişdi. 

Azərbaycanda  sovet  hakimiyyəti  qurulduqdan  sonra  xaricdə  dövlət  hesabına 

təhsil a lan a zərbaycanlı tələbələ rin və ziyyətini öyrənən Azərbaycanlı Tələbələr İttifaqının 

1923-25 illər üçün mə lu matında onun təhsilin in bit məsinə l ay qald ığı göstərilirdi. 

Təhsilini başa vurduqdan sonra Əşrəf Əliyev, ə lavə olaraq,  Hannover və Elzasda 

dörd  ay  ixtisasını  təkmilləşdirmişdir.  Azərbaycana  qayıtdıqdan  sonra  Əşrəf  Əliyev 

"Azərneft"  İstehsalat  Birliyində  çalışmış,  Bib iheybət  neft  mədənləri  rə isinin  müav ini, 

"Kaqonoviçneft" 

trestinin  qazıma  kontorunun  direktoru  işləmişdir.  Repressiya 

olunmuşdur.  

Əd.: 

Джафаров М.Ш., Политический террор и судьбы азербайджанских  немцев, Б., 

1998. 

 

ƏLĠYEV  Firidun Əzim oğlu (3.12.1898,  Şuşa - ?) -A zərbaycan Cü mhuriyyəti Parlamentinin 

xüsusi  qərarı  (bax  Xaricə  təhsil  almağa  göndərilən  azərbaycanlı  tələbələr  haqqında  qərar)  ilə  dövlət 

hesabına  ali  təhsil  almaq  üçün  xaricə  göndərilmiş  tələbələrdən  biri.  Bakı  poli-texn ik  məktəbinin  

elektrotexn ika  şöbəsini  bitirmişdir  (1919).  Parla mentin  1919  il  1  sentyabr  tarixli  qərarına  əsasən, 

təhsilini e le ktrote xnika sahəsində davam etdirmək üçün Almaniyaya göndərilmişdi. 

Azərbaycanda  sovet  hakimiyyəti  qurulduqdan  sonra  xaricdə  dövlət  hesabına  təhsil  alan 

azərbaycanlı  tə ləbələrin  vəziyyətini  öyrənən  Azərbaycanlı  Tələbələr  İttifaqının  1923-25  illər  üçün 

mə lu matında  Firidun  Əliyevin  təhsilinin  bit məsinə  1  il  qald ığı  göstərilird i.  Sonra kı  taleyi  barədə  

mə lu mat aşkar o lun ma mışdır. 

ƏLĠYEV  Heydər  Əlirza oğlu (10.5.1923,  Naxçıvan ş. -  12.12.2003, Klivlend, ABŞ;  Bakıda Fəxri  Xiyabanda dəfn 

olunmuşdur)  -  dünya  tarixinin  dahi  şəxsiyyətlərindən  biri,  Azərbaycanın  böyük  siyasi  və  dövlət  xadimi.  Dünya 

azərbaycanlıla rın ın  ümu mmilli  lideri,  Azərbaycan  xalq ının  qurtuluş  mübarizəsin in  (1990-93)  qa lib i.  Yen i  Azə rbaycan 

Partiyasının  (1992) banisi, A zərbaycan Xalq  Cü mhuriyyətinin tarixi varisi olan  müasir A zərbaycan dövlətinin qurucusu və 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   220   221   222   223   224   225   226   227   ...   282


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə