[]Yüklə 6,32 Mb.

səhifə227/282
tarix08.03.2018
ölçüsü6,32 Mb.
1   ...   223   224   225   226   227   228   229   230   ...   282

372 

 

  

 

  


373 

 

  

 

  

 374 

 

  


375 

 

  

 376 

 

  

 377 

 

 Heydər  Əliyevin  Azə rbaycan  rəhbərliyinə  qayıd ışı  ilə   ölkənin  ictima i-siyasi,  sosial-iqtisadi,  e lmi-mədəni  həya-

tında,  beynəlxalq  əlaqələrində  dönüş  yarandı,  elmi  əsaslara,  beynəlxalq  norma  və  prinsiplərə  uyğun  müstəqil  dövlət 

quruculuğu prosesi  başlandı,  Azərbaycan  dövlətçiliy inin  varlığ ı  üçün  böyük  təhlükə  olan  1994  il  oktyabr  və  1995  il  mart 

dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı alındı, dövlət  müstəqilliy i qorunub saxlandı, silah lı yolla hakimiyyətə gəlmək cəhdlərinə 

son  qoyuldu,  ölkədə  möhkəm  ictimai-siyasi  sabitlik  bərqərar  edild i.  Heydər  Əliyevin  Azərbaycan  rəhbərliyinə  qayıdışı  ilə 

əsas qayəsini  müstəqillik, azərbaycançılıq, dövlətçilik, respublikaçılıq, ədalət, demokratiya, hüquqi dövlət quruculuğu, milli 

tərəqqi, dünyəvilik və s. ü mu mmilli, ü mu mbəşəri dəyərlər təşkil edən yeni bir ideologiyanın əsası qoyuldu. Dövlətin  xa ric i 

siyasəti, o  cümlədən aparıcı dövlətlə r və  beynəlxa lq təşkilatla rla  ə laqələri milli maraq lara  və u zaqgörən siyasi perspektivlərə  

əsaslanan  xətlə  inkişaf  etməyə  başladı.  Prezidentin  xarici  siyasət  məsələlərinə  müstəsna  əhəmiyyət  verməsi,  beynəlxalq  

miqyasda,  hətta  bədxahlarımız  tərəfindən  də  etiraf  edilən  uğurlu  və  cəsarətli  addımlar  at ması,  milli  məqsədlər  na minə  ən 

nüfuzlu tribunalardan bacarıq və  məharətlə  istifadə etməsi Azərbaycan dövlətçiliyin in bu günü və gələcəyi baxımından ço x 

əhəmiyyətli  idi.  Bu  illərdə  milli  ordu  quruculuğunda  ciddi  dəyişikliklərə  başlandı.  Təcavüzkar  erməni  silahlı  qüvvələrinin  

Azərbaycan  ərazisindəki  azğ ınlıqla rın ın  qarşısı  alındı,  qəddar  düşmənə  əks-zərbələ r  endirildi  və  1994  ilin  may ında 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiş əsinin həllində ilk mərhələ  kimi cəbhə xəttində atəşkəs elan edilməsinə nail 

olundu. Bununla,  xalq ımızın genefondunun məhv edilməsinin qarşısı alındı.  Heydər Əliyevin fəal d iplo matiyası nəticəsində 

dünyanın  demo kratik  dövlətlərinin  və  aparıcı  beynəlxalq   təşkilatlarının  A zərbaycana,  onun  zorla  cəlb  o lunduğu  silahlı 

münaqişəyə münasibəti əsaslı surətdə dəyişdi. ATƏT-in  Lissabon sammitində (1996) bu beynəlxalq təşkilatın 54 ü zvündən 

53-ü  (Ermənistandan başqa) Dağlıq  Qarabağ proble min in h əllində Azə rbaycanın  milli  mənafe lərinə uyğun prinsipləri açıq  

şəkildə müdafiə etdi. 

Heydər  Əliyev  A zərbaycanın  təbii  ehtiyatlarından  və  ə lverişli  coğrafi-strateji  mövqeyindən  ölkən in  milli  məna-

felərinə uyğun olan irimiqyaslı beynəlxa lq iqtisadi saziş lərin işlənib ha zırlan ması və həyata keçirilməsi sahəsində çox gərgin  

fəaliyyət  göstərdi.  1994  ilin  sentyabrında  Bakıda  "Əsrin  rnüqaviləsi"  adın ı  a lmış  neft  müqaviləsi  bağlandı.  Bundan  sonra 

Xəzə rin karbohidrogen ehtiyatlarının işlən məsi  ilə ə laqədar yeni-yeni sazişlə rin  imzalan ması belə  müqavilə lərin sayını 21-ə, 

iştirak edən dövlətlərin  və iri şirkətlərin sayının  isə  müvafiq surətdə 15 və  33-ə çatdırılmasına  imkan verdi  ki, bu da yaxın  

illərdə  A zərbaycana  qoyulacaq  xarici  s ərmayənin  60  milyard  dollardan  ço x  o lacağını  nəzərdə  tutur.  Bütün  bunlar  ölkənin  

iqtisadi sistemin i canlandıracaq güclü  maliyyə kana lıd ır.  Bu  müqavilə lər, eyni za manda, ço x  mühü m siyasi  məna  kəsb edir 

və Azər- 

 378 

 

 baycanın  beynəlxalq  aləmdə  rolunu  gücləndirən  amil  funksiyası  daşıyır.  Heydər  Əliyevin  yeritdiyi  müdrik  siyas ət 

nəticəsində Azərbaycan neftinin dünya baza rla rına  nəqli sahəsində də uğurlu addımlar atılmış, " Bakı-Supsa" boru kə məri 

tikilib  istifadəyə verilmişdir.  Heydər Əliyevin  müdrik u zaqgörənliyi və siyasi iradəsi sayəsində "Bakı-Tbilisi-Ceyhan" əsas 

ixrac boru kə mərinin inşa olunması haqqında müqavilə  imza lan mış və onun həyata keçirilməsi rea llaşmaq ü zrədir. 

Heydər  Əliyevin təşəbbüsü ilə tarixi  Böyük  İpək  Yo lunun bərpasına yönəlmiş beynəlxalq proqra mın həyata keçi-

rilməsində Azərbaycan aparıcı  rol oyna mış,  1998 ilin sentyabrında 32 ölkənin və 14 beynəlxa lq təşkilatın yüksək səviyyəli 

nümayəndələrin in  Bakıda  konfransı  keçirilmiş,  konfrans  proqramın  icraçı  katib liy inin  Bakıda  yerləş məsi  haqqında  qərar 

qəbul etmişdir. 

Gü rcüstan, Ukrayna, Özbəkistan, Azərbaycan və Moldovanın daxil olduğu  GUÖAM birliyinin  yaradılmasında və 

beləliklə, böyük b ir coğrafi məkanda region qüvvələrinin  birləş məsində də Heydər Əliyevin  böyük xid mət i o lmuşdur. 1999 

ilin apre lində GUÖAM ölkələ ri başçılarının Vaşinqton görüşündə Heydər Əliyev təşkilatın ilk sədri seçilmişdir. 

Heydər Əliyevin ço xşa xə li və geniş miqyaslı fəa liyyətində iqtisadi islahatla r, ba zar iqtisadiyyatının bərqərar o lması, 

iqtisadi böhranın aradan qald ırılması və tərəqqinin təmin edilməsi, A zərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, ölkə 

iqtisadiyyatında  ilk  artım  mey llərinin  başlan ması,  ö zəlləşdirmə  proqramının,  aqrar  islahatların  həyata  keçirilməsi  və 

inflyasiyanın qarşısının alın ması, manatın alıcılıq qabiliyyətinin davamlı surətdə sabit saxlan ması p rioritet sahələrdir. 

Heydər Əliyev de mokrat ik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində ardıcıl siyasət yeridərək, ölkədə insan 

hüquq  və  azad lıq larının   başlıca  prinsiplərinin   bərqərar  olması  üçün  əsaslı  zəmin   yaratmışdır.  1995  ilin   noyabrında 

ümu mxalq  səsverməsi  yolu  ilə  ü mu mbəşəri  demokratik  dəyərləri  özündə  əks  etdirən  Azərbaycan  Respublikası 

Konstitusiyasının  qəbul  edilməsi,  1995  və  2000  illərdə  ço xpartiyalılıq  əsasında  demokratik  parlament  seçkilərinin 

keçirilməsi, Konstitusiya məhkəməsinin fəaliyyətə başlaması, ölü m cəzasının  ləğv olunması, "Bələdiyyə seçkiləri haqqında 

qanun"un  və bir  sıra  digər  qanunların  qəbulu  və  əmə li  surətdə  həyata  keçirilməsi  məhz  Heydər  Əliyevin  adı  ilə  bağhdır. 

Azərbaycan  dövləti  insan  hüquq  və  azadlıqla rı  sahəsində,  demək  olar  ki,  bütün  beynəlxa lq  konvensiya  və  sazişlərə 

qoşulmuşdur. 

Heydər Əliyevin "İnsan hüquq və azadhqlarmm tə min edihnəsi haqqmda"  1998  il  22 fevra l tarixli fə rmanı Azə r-

baycan  Respublikasının  dünyaya  və  Avropaya  inteqrasiyası  prosesinin  sürətləndirilməsinə  geniş  imkanlar  yaratmış,  insan 

hüquq  və  azadlıqların ın  təmin  edilməsin i  dövlət  siyasəti  səviyyəsinə  qaldırmış,  1995  ilin  mayında  əfvetmə  təsisatı  bərpa 

edilmiş, 1995-2003 illərdə əfv  fərmanlarına və amn istiya akt larına əsasən min lərlə məhbus cəzaçəkmədən tam və ya qis mən 

azad edilmiş, Azərbaycan 1996 ilin  

 

 

  

 

  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   223   224   225   226   227   228   229   230   ...   282


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə