[]Yüklə 6,32 Mb.

səhifə240/282
tarix08.03.2018
ölçüsü6,32 Mb.
1   ...   236   237   238   239   240   241   242   243   ...   282

402 

 

  

 

  

 

yığcamlıq,  obrazlılıq,  səlislik  kimi  cəhətlər  üstündür.  O,  tənqid  hədəflərini  gah  öldürücü  satira,  gah  kəsərli  yumor,  gah yumşaq kinayə atəşinə tuturdu. Mirzə Ələkbər Sab irin "Hophopnamə"sinə illüstrasiyalar çəkmiş, teatr tamaşalarına tərtibat 


403 

 

və geyim eskizləri vermişdir (Ü.Hacıbəylinin "Leyli və Məcnun", "Əsli və Kərə m" operaları, "Arşın  mal a lan", "O olmasın, bu olsun" musiqili ko mediyaları; Z.Hac-bəylin in "Aşıq Qərib" operası və s.). 

Azərbaycanda  sovet  hakimiyyəti  qurulduqdan  sonra  Əzim  Əzimzadə  A zərbaycan  Xa lq  Maarif  Ko missarlığın ın 

incəsənət şöbəsinə  rəhbərlik  et miş,  Ba kıda   rəssamlıq  məktəbin in  (1920),  teatr  və  rəssamlıq   e ma lat xanalarının   təşkilində 

mühü m  rol  oynamış,  Mirzə  Ələkbər  Sab ir,  Əbrürrəhim  bəy  Haqverdiyev,  Nəriman  Nərimanov,  Cəlil  Məmmədquluzadə, 

Abdulla  Şaiq,  Yüsif  Vəzir  Çəmənzəminli  və  b.-nın  əsərlərinə  bədii  tərtibat  vermiş,  illüstrasiyalar  çəkmişdir.  Əzim 

Əzimzadənin  yaratdığ ı  əsərlər  içərisində  satirik  portretlər  ("Hacı",  "Köhnə  Bakı  tipləri"  və  s.),  bədii  əsərlərə  illüstrasiya 

(Nizaminin  " Yeddi  gözəl",  "Xosrov  və  Şirin"  poemaları  möv zusunda)  və  teatr  tamaşalarına  geyim  eskizləri 

(M.F.A xundzadənin  "Hacı  Qara",  "Müsyö  Jordan  və  dərviş  Məstəli  şah",  "Mürafiə  vəkillərinin  hekayəti", 

C.Mə mmədquluzadənin "Ölü lər",  C.Cabbarlının  "1905-c i ildə" pyesləri və s.), tarixi şə xsiyyətlərin portretlə ri  (Cəla ləddin 

Ru mi,  Səlahəddin Əyyubi və b.), eləcə də  mən zərə lər (" Görədil", "Tut ağacı", "Qürub", "Bakı bağlarında" və s.) mühüm yer 

tutur. 1940 ildə Ba kıda fərd i sərgisi aç ılmış, burada rəssamın 1200-dən artıq əsəri göstərilmişdir. 

 

Əd

.: Qazıyev A.Y., Xalq rəssamı Əzim Əzimzadə, B., 1953; Həbibov N., Rəssamlıqdan söhbət, B., 1961; Nəcəfov M ., Əzim 

Əzimzadə, B., 1972; yenə onun, Rəssam və zaman, B., 1977.  

ƏZĠZ  ġƏRĠF,  Şərifzadə  Əbdüləziz  Məşədi  Qurbanəli  oğlu  (28.3.1895,  Naxçıvan  ş.  - 

28.5.1998, Moskva; Naxçı-vanda dəfn olunmuşdur) - ədəbiyyatşünas, tənqidçi, tərcü məçi,  maarif və 

mətbuat  xad imi.  Filo logiya  e lmləri  doktoru  (1958),  professor  (1962),  Azərbaycan  Respublikasının 

əməkdar elm  xadimi  (1963).  Naxçıvanda "Tərbiyə" məktəbində (1901-04), Tiflis və İrəvanda xüsusi 

pansion və gimnaziyalarda (1904-15) təhsil a lmışdır. 1915 ildə Moskva Ko mme rsiya İnstitutuna daxil 

olmuş,  ailə  vəziyyəti  ilə  əla-qədar  ikinci  ku rsdan  (1917)  çıxmışdır.  Moskvada  M.Qorki  adına 

Ədəbiyyat İnstitutunu (1943) bitirmişdir. Tələbə  ikən siyasi hərəkata qoşulmuşdur.  1918  ildə sosial-

demokrat "Hü mmət" partiyasına daxil olmuşdur. Zaqafqaziya sey mində sosial-demokrat fraksiyasında 

(1918),  Borçalı  qəzasında  torpaq  idarəsində  (1919)  çalış mış  seçkiqabağı  kampaniyada  təbliğat 

aparmaq  üçün  İrəvana  ezam  o lun muşdur.  "Hümmət"  partiyasının  Tiflisdə  nəşr  etdirdiyi  " Gələcək" 

(1918-19) və "Probujdeniye" (1918) qəzet lərinin redaktoru olmuşdur.   

 

  

 

  

Sovet  hakimiyyəti  illərində  Tiflisdə  mətbuat  və  nəşriyyat  sahəsində  çalışmış,  Zaqafqaziya  Mərkə zi  İcra iyyə 

Ko mitəsində  məsləhətçi (1920-35) olmuşdur. Tiflis Müəllimlər İnstitutunda müəllim, Sovet Sosialist Respublika ları  İttifaq ı 

Elmlər Akade miyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda və M.Qorki adına  Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda baş elmi işçi  (1950-61) 

işləmiş, M.V.Lo monosov adına Moskva Dövlət Universitetində SSRİ xalqları ədəbiyyatı kafedrasın ın professoru (1962-88) 

və müdiri (1960-64) olmuşdur. 

Ədəbi yaradıcılığa 1906  ildə "Molla  Nəsrəddin" jurnalında dərc olun muş "Naxçıvandan məkrublar"la başlamışdır. 

Klassik və müasir Azə rbaycan ədəbiyyatının tədqiqi, ədəbi tənqid, bədii tərcü mə və publisistika ilə  məşğul olmuşdur. 

Bakı və Moskva şəhərlərində nəşr olun muş "Molla Nəsrəddin" (1946), "Sabirin həyatı və yaradıcılığı"  (rus dilində, 

1951), " Vaqif  məhəbbət və gözəlliy in tərənnümçüsüdür" (rus dilində, 1968), "Atam və  mən" (1983), "Keç miş günlər" (iki 

cilddə, 1977-1986), "Molla Nəsrəddin necə yarandı?" (1986), "Tapıntılar" (1987) kitablarının  müəllifidir. 

Mirzə  Fətəli  A xundzadə,  Cə lil  Mə mmədquluzadə,  Nəcəf  bəy  Və zirov,  Əbdürrəhim  bəy  Haqverdiyev,  Cəfər 

Cabbarlı,  Süley man  Rəh imov,  Mirzə  İbrahimov,  Mir  Cəlal  və  b.  Azərbaycan  yazıçıların ın  əsərlərini  rus  dilinə,  rus 

yazıçılarının əsərlərin i, habelə gürcü yazıçılarının bəzi əsərlərini (orijinaldan) Azərbaycan dilinə tərcü mə etmişdir.  

Əd.: 

Cəfərov M .C., Əziz Şərif və xatirələri. Əziz Şərif, "Keçmiş günlər" kitabında, B., 1977; Teymurov M ., M əni xatırlarsınız. 

Əziz Şərif. Tapıntılar, B., 1987. 

 

ƏZĠZBƏYOV  Məşədi  bəy  Əziz  bəy  oğlu  (18.1.1876,  Bakı  -  20.9.1918,  Türküstan  yaxınlığında,  indiki  Türk-

mən istan) - Rusiya Sosial-De mo krat  Fəhlə  Partiyasının  (RSDFP) ilk üzvlərindən biri, Azərbaycanın sovetləşməsi uğrunda fəal 

mübarizə aparmış ictimai-siyasi  xadim.  Bakı  realnı  məktəbin i bitird ikdən (1896) sonra  mülki  mühəndislər institutuna daxil 

olmaq üçün Peterburqa getmiş, gizli  marksist dərnəyinin  məşğələlərində, tələbə nümayişlərində iştirak 

etmiş, 1898 ildə RSDFP-yə daxil olmuşdur. 1899 ildə Peterburq Texno logiya İnstitutuna qəbul edilmiş, 

1900  ildə Peterburq a li  məktəblə rində o xuyan a zərbaycanlı tələbələ rin hə myerliler cə miyyətinin sədri 

seçilmişdir. 

 

  

 

  

 

  

 

 1902  ildə  Peterburq  fəh lələ rin in  inqilabi  ç ıxışlarında  iştirakına  görə   həbs  edilmiş,  1905  ildə  "Hü mmət"  sosial-

demokrat  təşkilatın ın  rəhbər  özəyinə  da xil  olmuşdur.  Elə  həmin  il  Bakı  fəh lələ rin in  ümu mi  tətilində  fəal  iştira k  etmiş, 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   236   237   238   239   240   241   242   243   ...   282


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə