[]Yüklə 6,32 Mb.

səhifə48/282
tarix08.03.2018
ölçüsü6,32 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   282

111 

 

Ünvan-təqvimin  ü zərində  türk  və  rus  dillərində  olunduğu  bildirilsə  də,  türk  (Azərbaycan)  dilində  nəşr  həyata keçirilməmişdi. 

Qərarda  məlu mat kitabında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti  Höku məti ü zvlə rinin portretlərini, Parla ment binasının  

şəklini və onun iclaslarından foto şəkilləri vermək nəzərdə tutulmuş, lakin çap o lunmamışdır. 

Nəşrin  satışından  gələn  bütün  gəlir  Azə rbaycan  Cü mhuriyyəti  Himayədarlıq  Na zirliy inin  uşaq  evlərinə  sərf 

olunmalı id i. Aprel işğalından (1920) sonra nəşri dayandırıllmışdır. 

 

Əd.:Aдpec-Kaлeндaрь 

Aзepбaйджанской  Pecnублики нa., 1920 г., под ред. А.И.Старовского, Б., 1920

.

 

 AĞ  QVARDĠYA  -  1)  Rusiyada Romanovlar  mütləqiyyətinin  əleyhinə çevrilmiş inqilabi hərəkata qarşı  mübarizə 

məqsədilə  Finlandiyada  yaradılmış  burjua  milisi  (l906).  Fərqləndiric i  ə la mət i  qola  bağlanan  ağ  sarğı  id i;  2)  Rusiyada 

Vətəndaş müharibəsi və  xarici hərb i  müda xilə  (1918 -1920)  illə rində burjua-mü lkədar  rejiminin  bərpası uğrunda vuruşan 

hərbi h issələrə verilən ad.  Sovet ədəbiyyatı publisistikasında, habelə  danışıqda bəzi əksinqilabi  milli  - hərb i h issələrə (ağ  

fin lərə,  ağ  çe xlə rə,  ağ  polyakla ra  v  və  ü mu miyyətlə,  ə ksinqilabçılara   da  Ağ  qvardiya  deyilən  İnqilabçı  xa lqın,  inqilabın  

rə mzi olan qırmızı rəngdən fərqli o laraq, ağ rəng "rəsmi qayda-qanun" tərəfdarlarının rə mzi sayılır. Adı da buradandır. AĞABBABƏYOV-MUĞANLĠNSKĠ Adil Abbasəli oğlu (13.12.1898, İrəvan -?) - Azərbaycan Xalq  

Cü mhuriyyəti  Parlamentin in  xüsusi  qərarına  (bax  Xaricə  təhsil  almağa      göndərilən      azərbaycanlı tələbələrhaqqında  qərar)  əsasən,  dövlət  hesabına  ali  təhsil almaq  üçün  xaricə  göndərilmiş  tələbələrdən  biri. 

İrəvan  kişi  gimnaziyasını  bitirmişdir  (1917).  Parlamentin   1919  il  1  sentyabr    tarixli  qərarına  əsasən,  hüquq 

sahəsində  təhsil  almaq  üçün  Ala maniyanım  Leyspiq  Un iversitetinə  göndərilmişdir.  Azə rbaycanda  Sovet 

hakimiyyəti qurulduqdan sonra xa ricdə dövlət hesabına təhsil alan a zərbaycanlı tə ləbələrin vəziyyətini öyrənən Azərbaycanlı Tələbələr İttifaqının 1923-25 illər üçün məlu mat ında Ağabbabəyovun təhsilinin  bit məsinə il yarım 

qaldığı göstərilirdi. Sonrakı taleyi barədə məlu mat aşkar olun mamışdır. AĞABBABƏYOV-MUĞANLĠNSKĠ  Əsildar Abbasəli oğlu (14.9.1900, İrəvan -?) 

- Azərbaycan Xa lq Cü mhuriyyəti Parla mentin in  xüsusi qərarına (ba x   Xaricə təhsil almağa göndərilən azərbaycanlı tələbələr haqqında qərar) əsasən, dövlət hesabına ali təhsil almaq  

üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri. İrəvan gimnaziyasını bitirmişdir  (1918).  Parlamentin 1919 il 

1  sentyabr  tarixli  qərarına  əsasən  hüquq  sahəsində  təhsil  almaq  üçün  Almaniyanın  Leypsiq 

Universitetinə  göndərilmişdir.  Azərbaycanlı  Tələbələr  İttifaqının  üzvü,  təhsil  illə rində  isə  rəhbəri 

olmuşdur. Təhsilini başa vurduqdan sonra 1927 ildə Azərbaycana qayıtmış, l930-33 illərdə A zərbaycan 

Dövlət Bankında  məsləhətçi, qrup rəhbəri işləmişdir.1933  ildə həbs olunmuşdur. 1934 ildə  Bakının ali 

mə ktəblərində  alman  d ilin i  tədris  et mişdir.  1935  ildə  yenidən  repressiyaya  məru z  qalmış,  Qaraqanda 

vilayətinə sürgün edilmişdir.  Ağabəyov 

Rza bəy  (? - ?)  — Azə rhavcan milli a zadlıq hərəkatın ın fəal  iştira kçılarından biri. A zərbaycan Xalq  

Cü mhuriyyəti  Parlamentin in  ü zvü.  A zərbaycan  Milli  Şurasının   "Azərbaycan  Məclisi-Məbusanının  təsisi  haqqında 

qanun"una  (1918,  19  noyabr)  əsasən  Cümhuriyyət  Parla mentinin  tərkib inə  daxil  edilmişdi.  Parla mentdə  "Müsa-vat"  və 

bitərəflər fra ksiyasını tə msil edird i. 

AĞABƏYZADƏ Məhəmməd  Sadıq İs mayıl oğlu  (15.3.1865,  Göyçay -  9.11.1944,  Lvov) - hərb i  xadim, general-

mayor. Azə rbaycan Xalq  Cü mhuriyyətini (1918  -  20) da xili işlə r orqanların ın fəa l təşkilatçılarından olmuşdur. Ba kı rea lnı 

mə ktəbini  bit irmişdir  (1882).  1886  ildə  Peterburq   Hə rbi  Piyada  və  Art illeriya  Mə ktəbini  (eyni  za manda, 

Hərbi Na zirliyin  Baş qərargahının Şərq d illəri  kursunda qiyabi oxu muşdur) qurtardıqdan sonra Ağab əyzadə 

zabit  kimi  xid məti  fəaliyyətə  başlamış,  əvvəl  Rusiya  ordusunun  Qafqazdakı  art ille riya  bölmə lərində,  daha 

sonra  isə  1913  ilə  kimi  Türküstan və  Zakaspi  vilayətinin  hərbi  hissələrində  xid mət  etmişdir.  1913  ildə  tə-

qaüdə çıxaraq,  Göyçaya qayıdan Ağabəyzadə  Birinci dünya  müharibəsi başladıqdan sonra yenidən orduya 

səfərbər olunmuşdur. 

1917

 

ildə   çar  mütləqiyyətinin   süqutundan  və  bolşeviklər  hakimiyyəti  ə lə  a ldıqdan  sonra  Sovet Rusiyasının  müharibədən  çıxd ığın ı  və  ordunu  buraxdığ ını  elan   etməsi  ilə  əlaqədar  olaraq   ordudan  tərxis 

olunmuş Ağabəyzadə general-mayor rütbəsində Göyçaya qayıtmışdır. 

1918

 

il  mayın  28-də A zərbaycanın  müstəqilliyi elan edildikdən sonra, Ağabəyzadə oktyabr ayında Azərbaycan  Xalq   Cü mhuriyyətinin  da xili  işlər  naziri  əvəzi  kimi  xid mətə   dəvət  olunmuşdur.  1920  il  yanvarın  23-dən 

təqaüdə çıxana qədər da xili  işlər nazirin in  müavini və zifəsində çalış mış Ağabəyzadə çox va xt  da xili  işlər na ziri olmad ıqda 

nazir vəzifəsini  icra et mişdir.  Xa lq Cü mhuriyyəti hakimiyyəti  za manı ö lkə da xilində qayda-qanunun yaradılmasında, da xili 

işlər orqanları strukturunun formalaşdırılması və fəaliyyətinin təşkilində Ağabəyzadənin xüsusi xid mətləri o lmuşdur. 

Azərbaycan  Xa lq Cü mhuriyyətinin süqutundan sonra, 1920 ilin noyabrında İstanbula mühacirət et miş Ağabəyzadə 

 

 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   282


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə