[]Yüklə 6,32 Mb.

səhifə55/282
tarix08.03.2018
ölçüsü6,32 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   282

118 

 

Azərbaycan,  qarşı  tərəfi  isə  Gü rcüstan  tərəfindən  qorunmalı  idi.  Tərs  və  Babəka r  dağları  ilə   əlaqə  sa xla maq  üçün Gü rcüstana  körpüdən  sərbəst  istifadə  etmək  hüququ  verilird i.  Zaqatala  dairəsin in  gələcəy i  Gürcüstanla  Rusiya  arasında 

yaradılacaq arbitraj ko missiyasında həll edilməli id i. Məsələ tam həllin i tapana qədər tərəflərdən heç biri Zaqatala dairəsinə 

yeni hərbi hissələr gətirmə məli  idi.  Gürcüstan və Azərbaycan bir-birinin  müstəqilliy ini və suverenliyini qeyd-şərtsiz tanıyır 

və bir-birin in da xili işlərinə qarış maqdan qarşılıq lı surətdə imt ina  edird ilə r. Tərə flə r suveren dövlətlər kimi, bir-birin in gerb  

və  bayraq  rəmzlərin i  tanıyırd ıla r.  Müqavilə  bağlandıqdan  dərhal  sonra  konsulluq  s əviyyəsində  diplomatik  münasibətlər 

qurulmalı, imzalanacaq  xüsusi saziş ona aid o lan normaları  müəyyənləşdirməli id i: tərəflər öz ərazilərində A zərbaycan və 

Gü rcüstan  hökumətlərinə  iddia  irəli  sürən  hər  hansı  qrup,  təşkilat  və  şəxslərin   fəaliyyət  göstərməsinə  icazə 

vermirdilər;hə min   qrup,  təşkilat  və  ya  şə xslərə  yard ım  et məyəcəklə ri  barədə  ö z  ü zərlərinə  öhdəlik  götürürdülər;  b ir-b iri 

üçün  əlverişli  ticarət  və  iqtisadi  şərait  yaradırdılar;  ticarət-tran zit  müqaviləsi  imzalananadək  azad  tran zit  prinsipi  həyata 

keçirilməli idi. Vətəndaşların əmlakları qarşılıqlı surətdə qaytarılmalı, onlara aid məsələləri qarışıq ko missiya həll etməli id i. 

Saziş imzalananadək Azərbaycan heyvandarları  Gü rcüstan yaylaqlarından sərbəst istifadə edə bilərdilər; ictimai və  xid məti 

vəzifəsindən asılı olmayaraq, bütün vətəndaşlar vətənlərinə sərbəst qayıda bilərd ilə r;  müqavilə  imza landığı andan qüvvəyə 

minirdi və ratifikasiya olun ma lı id i. 

Əlavə  sazişdə  Azərbaycanın  Gürcüstana  neft və  neft  məhsulları  göndərməsi,  əvəzində  Gürcüstanın  Azərbaycana 

ekvivalent  miqdarda  və   məbləğdə  manufaktura  və   kağ ız  verməsi,  tərəflərin  bərabər  qaydada  ayırdığ ı  vəsait  hesabına 

Gü rcüstanın  Poylu körpüsünü bərpa etməsi, vətəndaşlara vurulan ziyanın ödənilməsi məsələləri tənzimlənirdi.  

Əd.\  Qasımov  M.,  Xarici  dövlətlər  və  Azərbaycan  (aprel  işğalından  SSRİ  yaradılana  qədərki  dövrdə  diplomatik-siyasi 

münasibətlər), B., 1998.  

AĞS U  DÖYÜġ Ü Qafqaz İslam Ordusu qüvvələri ilə S.Şau myanın  başçılıq  etdiyi Bakı Xalq  Ko missarları Sove-

tinin Qırmızı ordu hissələri arasında 1918 il  iyulun 5-6-da Ağsu ətrafında baş vermişdir. Döyüşdə Qafqaz İslam Ordusunun 

10-cu və 13-cü p iyada alayla rı,  10-cu alay ın tabeliy inə verilmiş Azə rbaycan süvari bölmə ləri  iştira k edirdilər. İyu lun 6-da  

düşmən qüvvələrinin  müqavimətini q ıran 13-cü alay Ağsuya daxil oldu və hücumu Şamaxı yo xuşuna qədər davam etdird i. 

10-cu alay  isə Ağsunun şimalından irəliləyərək, qaçan düşmənə ciddi  zərbə endirdi.  Gü rçüvanı azad ederək, orada  mövqe 

tutdu.  Döyüşün  gedişində  1  səhra  topu,  1  cəbbəxana  arabası,  5  pule myot,  30-a  qədər  mü xtəlif  silah  və  daşnakların  talan  

etdiyi  yerli  əhalinin  ə mla kı  ilə   dolu  15-ə   qədər  araba  ə lə  keçirild i.  Ağsu  döyüşü  Qara mə ryəm  döyüşündə  qazanılmış 

qələbəni möhkə mləndird i.  

Əd:. Süleymanov M., Qafqaz İslam ordusu, B., 1999. 

 

AXICANOV  Museyib  bəy  (?-?)-  A zərbaycan  milli  azad lıq  hərəkatın ın  fəa l  iştirakç ılarından  biri,  Azə rbaycan 

Parla mentinin  ü zvü.  Zaqafqaziya  seyminin  Müsəlman  frak siyasının,  Zaqafqaziya  Federasiyasının  süqutundan  (1918,  26 

may) sonra isə Azərbaycan Milli Şurasının (1918, 27 may ) ü zvü olmuşdur. Milli Şuranın  "Azərbaycan Məclisi-Məbusanının 

təsisi  haqqında qanunu"na  (1918,  19  noyabr)  əsasən Azərbaycan  Cümhuriyyəti  Parla mentin in  tərkibinə  da xil  edilmişdir. 

"Müsavat" və bitərəflər fraksiyasının üzvü idi. AXUNDOV Bəhra m bəy Cə fər oğlu (1872, Şuşa- 1932, Bakı) - A zərbaycan milli a zadlıq hərə katın ın iştirakç ıla rın-

dan  biri.  Fransada  təbiətşünaslıq  və  tibb  təhsili  a lmış  (1893-1895),  "İttihad"  məktəbində  həkim  işlə mişdir.  20  əsrin  

əvvəllərində Bakının  ictimai həyatında fəal  iştirak etmiş, "Nicat‖ və "Səfa" cəmiyyətlərinin  üzvü o lmuşdur. Cü mhuriyyət 

dövründə  Parlamentə  seçilmiş,  bitərəflər  fraksiyasını  təmsil  etmişdir.  1919  ildə  Azərbaycan  Höku məti  ona  xaricə  təhsil 

almağa  gedən  tələbələrin  sağlamlığına  nəzarət  etmək  tapşırığı  vermişdir.  Aprel  işğalından  {1920)  sonra  mü xtəlif  səhiyyə 

müəssisələrində həkim işlə miş, "Əmə k qəhrə manı" adına layiq görü lmüşdür. AXUNDOV  Cə fər  (?  -  ?)  –  Azərbaycan  milli  a zadlıq  hərəkat ının  iştira kç ıla rından  biri.  Zaqafqa ziya  seyminin  

Müsəlman  fraksiyasının,  Zaqafqaziya  Federasiyasının  süqutundan  (1918,  26  may)  sonra  is ə  Azərbaycan  Milli  Şurasının  

üzvü  olmuşdur  (1918,  27  may).  Azərbaycanın  İstiqlal  beyannaməsinin  qəbulunda  (Tiflis,  1918,  28  may)  iştirak  etmiş, 

səsvermədə bitərəf qalmışdır. Tiflisdə menşevik "Hü mmət" təşkilatın ın rəhbərlə rindən biri id i. AXUNDOV  Əjdər (?-?)- Azə rbaycan Xalq  Cü mhuriyyəti Parla mentin in xüsusi qərarına (ba x Xaricə təhsil almağa 

göndərilən azərbaycanlı tələbələr haqqında qərar) əsasən, öz hesabına ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən 

biri.  A xundov  Fransaya  yola  düşməzdən  əvvəl  Ba kı  Dövlət  Un iversiteti  tibb  fa kültəsinin  1-ci  kursunda  oxu muşdur. 

Parla mentin  1919  il  1  sentyabr  tarixli  qəra rına  əsasən,  tibb  sahəsində  təhsilini  dava m  etdirmə k  üçün  Fransaya 

göndərilmişdir. 

Təhsil haqqını ödəmə k üçün o, Fransanın Dinar ku rort ş əhərində bir a ilədə qulluqçu kimi  işlə mə k  məcburiyyətin-

də qalır. Ceyhun Hacıbəyliyə yazd ığı a xırıncı məktubundan vəziyyətinin son dərəcə ağır olduğu görünür. AXUNDOV  İsgəndər  bəy  (?-?)-  milli  a zadlıq  hərəkat ının  iştira kçılarından  biri,  A zərbaycan  Xa lq  Cu mhuriyyəti 

Parlamentinin ü zvü. Parlamentdə "İttihad" fraksiyasını təmsil etmişdir. AXUNDOV  İsmayıl  Əbdülxalıq  oğlu   (25.1.1897,  Şa ma xı  -  1952,  Bakı)  -  Azə rbaycan  Xalq  Cü mhuriyyəti  Par-

lamentinin   xüsusi  qərarına  (bax  Xaricə  təhsil  almağa  göndərilən  azərbaycanlı  tələbələr  haqqında qərar) əsasən, dövlət hesabına  ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilmiş      

 

  tələbələrdən biri,  görkə mli a lim, Azə rbaycanda tibb elminin tanın mış təşkilatçılarından biri. 

Bakı    kişi  g imnaziyasını  bitirmişdir  (1918).  Parlamentin   1919  il  1  sentyabr  tarixli  qərarına  əsasən, 

təhsilini  t ibb  sahəsində  davam  etdirmə k  üçün  Almaniyanın  Mün xen  Un iversitetinə  göndərilmişdir. 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   282


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə