[]


mizin  müdiri sifətilə ifaya  məşğul ikən, vətən övladlarının xahiş və əmrinə  müti olaraq, cahan sülh konfransına  gön-Yüklə 6,32 Mb.

səhifə79/282
tarix08.03.2018
ölçüsü6,32 Mb.
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   282

148 

 

mizin  müdiri sifətilə ifaya  məşğul ikən, vətən övladlarının xahiş və əmrinə  müti olaraq, cahan sülh konfransına  gön-dərilməklə öhdəmə daha ağır və məsuliyyətli, lakin müqəddəs bir vəzifə düşdü. 

Bu böyük xidməti möhtərəm arkadaşlarım ilə bərabər ifa  üçün  Avropaya getmək  lazım  olduğuna  görə, qəzetə 

ida-rəsi işindən müvəqqəti olaraq ayrılıb əziz vətənimizin istiqlalı məsələsinin istədiyimiz yoldakı həlli-hüsn ifasından asılı 

olan məsul vəzifəmizin  haqqında var qüvvəmizlə çalışacağımızı əlavə etməyi və möhtərəm oxucularımıza kamali-sidq və 

səmimiyyət ilə xudahafiz deməyi özümə fərz bildim". 

Azərbaycan  Xa lq  Cü mhuriyyəti  Höku mətin in  qərar,  sərənca m,  fə rman  və   digər  normativ   sənədlərinin   xüsusi 

nəşrlərdə  verilməsi  "Azərbaycan"  qəzetinin  səhifə lərində  daha  çox  nə zəri  məqalə lərin,  A zərbaycana,  hə mçin in  dünya  və 

region ölkələrinə aid geniş xəbərlərin, o xucuları maraq landıran başqa yazıların dərc edilməsinə şərait yarad ırd ı. 

Öz  işini  1918  il  noyabrın  16-da  yenidən  bərpa  edən  Azərbaycan  Milli  Şurasının,  xüsusilə  onun  Azərbaycan 

Parlamentinin  çağırılması sahəsindəki fəaliyyəti "Azərbaycan" qəzetinin  səhifələrində geniş  işıqlandırılırd ı. Qəzetdə Milli 

Şuranın  sədri  Məhəmməd  Əmin  Rəsulzadənin  Parlamentin  çağırılması  ilə  əlaqədar  noyabrın  19-da  "Bütün  Azərbaycan 

əhalisinə müraciət‖i, Şurada gedən müzakirələrin materialları və qəbul o lunmuş qərar da dərc edilmişdi. 

Azərbaycan  Xalq  Cü mhuriyyəti  Parla menti  1918  il  de kabrın  7-də  işə  başladıqdan  sonra  qəzet  onun  fəaliyyətini 

geniş  işıqlandırmış,  Parlamentin  mühü m  iclaslarından  stenoqrafik  hesabatları  "Azərbaycan  Məclisi-Məbusanında" 

rubrikası  altında  dərc  etmişdir.  Bundan  başqa,  qəzetdə  "Rəsmi  xəbərlər",  "Teleqraf  xəbərləri",  "Rusiyada", 

Ermənistanda",  "Gürc üstanda",  "Türkiyədə",  "İrəvan  müsəlmanlarının  halı",  "Teatr  və  musiqi"  və  digər  daimi 

rubrikala r da var idi. 

"Azərbaycan"  qəzetinin  səhifələrində  Məhəmməd  Əmin  Rəsulzadə,  Üzey ir  bəy  Hacıbəyli,  Xəlil  İbrahim,  Fərhad  

Ağazadə,  Hacı  İbrahim  Qasımov,  Məhəmməd  ağa  Şahtaxtlı,  Adil  xan  Ziyadxanov,  Əlabbas  Müznib,  Şəfiqə  Əfəndizadə, 

İstanbulda  təhsil  alan  Əmin  Abid  və  b.-nın  Azərbaycanın  tarixinə,  mədəniyyətinə,  maarifinə,  siyasi  vəziyyətinə  və  s.  aid 

silsilə   məqalə ləri dərc o lunurdu. Qə zetin səhifə lərində Məhə mməd  Hadi, Əhməd  Cavad və b. şairlərin şeirlə rinə  də geniş 

yer verilirdi. 

Qəzetdə erməni-daşnak qulduru Andronikin Zəngəzu r,  Na xç ıvan və Qarabağda Azərbaycan xalq ına qarşı törətdiyi 

soyqırımı, vəhşiliklər, Ermən istan Respublikası ərazisində yaşayan azərbaycanlıların acı taleyi, onların kütləvi surətdə məhv 

edilməsi və ata-baba torpaqlarından qovulması haqqında çoxlu məlu mat lar dərc  edilmişdi. 

1919 ilin may ında Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan olun masının birinci ildönümü, həmçinin 1920 il yanvarın 11-

də  Paris  sülh  konfransının  Ali  Şurası  tərəfindən  Azərbaycanın  müstəqilliyin in  de-fak to  tanınması  münasibətilə  

"Azərbaycan" qəzetində çoxlu təbriklə r, məqa lələ r və s. materia lla r dərc o lunmuşdu. 

 

 

  

 

"Azərbaycan"  qəzeti  1918-20  illə r  ərzindəki  saylarında  Azə rbaycanın  dövlət,  ictima i-siyasi,  iqtisadi  və  mədəni həyatını  geniş  əks  etdirmişdir.  Azə rbaycan  Xa lq  Cü mhuriyyəti  tarixinin   öyrənilməsində  "Azərbaycan"  qəzetində  dərc  

olunmuş materialların, ilk mənbə kimi əhəmiyyəti böyükdür. 

"Azərbaycan"  qəzeti  o  za man  ö z  istiqla lına  qovuşmuş  Azərbaycan  xa lqının   milli  oyanışında  ço x  mühüm  ro l 

oynamışdır.  

Əd.: Paşayev A., Açılmamış səhifələrin izi ilə, B., 2001. 

 

AZƏRBAYCAN  CÜMHURĠYYƏTĠ  HÖKUMƏ TĠNĠN  XƏBƏRLƏRĠ"  -  qəzet,  A zərbaycan  Xalq  Cü mhu-

riyyəti Hö ku mətin in rəsmi orqanı. "Azə rbaycan Cümhuriyyəti Höku mət inin  xəbərlə ri"nin nəşrinə başlamaq haqqında qərar 

1918  il  iyulun  3-də  qəbul  edilmişdir.  "Xəbərlə r"in  avadanlıqla  tə minatı  ə rzaq  na zirliy inə,  nəşri  Xa lq  Maarifi  Nazirliyinə  

həvalə edilmişdi. İlk nö mrəsi 1919 il yanvarın  25-də ç ıxmışdır. 1919 il iyulun 19-dan həftədə bir, 1920 il yanvarın 1-dən isə 

həftədə  iki  nömrəsi  A zərbaycan  və  rus  dillərində  bura xılırdı.  "Xəbərlər"də,  əsasən,  Höku mətin   qərarları,  nazirliklə rin  

sərəncam, ə mr və təlimatla rı, ayrı-ayrı şə xslərin vəzifəyə təyin və ya azad edilmə ləri barədə  mə lu matla r, e lanlar və s. dərc 

edilird i. 

"AZƏRBAYCAN  CÜMHURĠYYƏTĠ  HÖKUMƏ TĠNĠN  QANUN  VƏ  BĠNAGÜZARLIQLARI  MƏC-

MUƏS Ġ"  - Azərbaycan Xalq  Cü mhuriyyəti Hö ku mətinin qanunvericilik və binagüzarlıq sənədlərinin dərc olunduğu toplu. 

"Məcmuə"ni  nəşr  et mək  üçün  Azə rbaycan  Höku mət inin   1919  il  iyunun  25-də  qəbul  etdiyi  qərarla   "Azərbaycan 

Cü mhuriyyəti  Hö ku mətinin   xəbərləri"  nəşriyyatı  yanında  xüsusi  şöbə  yaradılmışdı.  Həmin  şöbə  "Metropol"  meh man-

xanasında (indiki Nizami adına A zərbaycan Ədəbiyyatı Muzey i) yerləşdirilmişdi. 

Azərbaycan Xa lq Cü mhuriyyəti dövründə "Məcmuə"-nin A zərbaycan və rus dillə ridə ayrı-ayrılıqda 4 nö mrəsi nəşr 

olunmuşdur. "Məcmuə"nin ilk nömrəsi 1919 il noyabrın 15-də, son nömrəsi isə 1920 il yanvarın 1-də buraxılmışdır. Buraya 

Azərbaycan Milli Şurası və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti  Höku məti tərə findən 1918  il  may ın 28-dən həmin ilin oktyabrın 

31 -nə qədər qəbul olunmuş 298 qanunvericilik və binagüza rlıq sənədi da xil edilmişdir. AZƏRBAYCAN,  DAĞIS TAN  VƏ  ZAKASPĠ  HƏMKARLAR  ĠTTĠFAQLARININ  QURULTAYI  -  1919  il 

aprelin  7-15-də  Bakıda  keç irilmişdir.  Quru ltay  bolşeviklərin  təsiri  alt ında  olan  Azərbaycan  həmkarlar  ittifaqlarının  

təşəbbüsü ilə çağırılmışdır. Qu rultayda Ba kı,  Gəncə, Tiflis, Port -Petrovsk,  Dərbənd, Krasnovodsk və Qızıl Arvaddan olan 

30 hə mkarlar  ittifaqından 146 nü mayəndə iştirak edirdi.  Qurultayda İ.Anaşkin hə mkarlar  ittifaqla rının və zifələ ri haqqında 

mə ruzə etdi. Bütün məsələ lər ü zrə bolşeviklərin təklif etdiyi qətnamə lər qəbul edildi.  Quru ltayın bolşevik fra ksiyası bitərəf 

nümayəndələrin əksəriyyətini öz tərəfinə çəkərək həmkarlar ittifaqları hərəkatında ko mmunist partiyası proqramının qəbul 

edilməsinə nail o ldu. Azə rbaycan 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   282


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə