0 adet soru buradan gelecek adette bir metin üzerinden soru toplam 25 adetYüklə 104,58 Kb.
tarix26.10.2018
ölçüsü104,58 Kb.
növüYazı

1,2,3,4,5,7


Büyük siyah (.) noktalarıın herbiri sorudur,A,B,C şıkları çoğunlukla yazılmamıştır. Şıkları ezberlemeyi niz anlayarak kendi aranız da müzakere ederek çözünüz

20 adet soru buradan gelecek 5 adette bir metin üzerinden soru toplam 25 adet.

 • İnsan, sorumluluğunun farkında olmalı

ve hesap vereceği bilinciyle hareket etmelidir. Çünkü o yaptıklarının hesabını mutlaka verecektir.

Bu durumu en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?

“Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür.Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”(Zilzal 7,8

“İşte Allah’a teslim olanlar, artık onlar “ gerçeği ve doğruyu” araştırıp bulanlardır.” (Cin 14)

“Andolsun biz Kur’an’ı düşünüp öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık…” (Kamer suresi, 22. ayet)

“İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir.” (İsra suresi, 11. ayet)

“O halde yaratan (Allah) yaratmayan (putlar) gibi olur mu? Hala düşünmüyor musunuz?” (Nahl 17. ayet)

“Aklı olmayanın dini de yoktur.”


 • Bu hadisteki temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Din insanın doğasında varolan bir ihtiyaçtır.

İnsan, yaratıcısını tanıyacak kabiliyette yaratılmıştır.

Aile ve çevrenin dini inanç üzerindeki etkisi sınırlıdır.

Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir.

İslam, aklı olmayanları dinin emir ve yasaklarından sorumlu tutmaz.


 • Aşağıdakilerden hangisi din hakkında söylenemez?

İlahi kurallar bütünüdür.

İnsanın doğuştan getirdiği bir ihtiyaçtır.

İnsanın maddi ihtiyaçlarını tatmin içindir.

İnsanın sığınma ve güvenme duygularını karşılar.

İnsanın dünyada ve ahirette mutluluğunu hedefler.


 • Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu

bakımından diğerlerinden farklıdır?
“Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin, eğer gerçekten yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız O’nun nimetine şükredin.” (Nahl suresi, 114. ayet)

“Onlar kesinlikle Rabb’lerine kavuşacaklarını ve O’na döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir.” (Bakara suresi, 46. ayet)

“Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkanları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?” (Lokman suresi, 20. ayet)

“Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı (şeyler) ve bir çok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.” (Nahl suresi, 5. ayet)

“İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir süs (eşyası ) çıkarmanız için denizi emrinize veren O’dur...” (Nahl suresi, 14. ayet)


 • İnsanın, Allah’ın gönderdiği vahyin muhatabı

olmasını sağlayan temel özellikleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Duyular – İrade

B) Akıl – Güdü

C) Akıl – İrade

D) Duyular – Güdü

E) Akıl – Duyular


 • Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de bilimsiz,

sanatsız, felsefesiz insan toplumları vardır, fakat hiçbir zaman dinsiz bir toplum olmamıştır. (H. Bergson)

Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

Felsefenin geliştiği toplumlarda dini inancın oluşmadığı İnanma ihtiyacının tarihin her döneminde var olduğu

Toplumların dini bir inanca bağlı kaldığı

Dinin insanlık tarihi kadar eski olduğu

Dinin evrensel bir olgu olduğu


 • Aşağıda insanın evrendeki konumuyla ilgili

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

İnsanın yaşadığı evrene bakarak bir yaratıcının varlığını bulması istenir.

Yeryüzündeki nimetler insanın şükür etmesini gerektirir.

Bütün varlıklar, insana hizmet etmek için yaratılmıştır.

İnsanın doğayla uyum içerisinde yaşaması istenir.

Evrende var olan bütün varlıklar gördüklerimizle sınırlıdır.

Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Ama âlemler sende saklıdır. (Hz.Ali)


 • Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden

hangisidir?

Dünya büyük bir alemdir.

İnsanın dünyada özel bir yeri vardır.

İnsan kendini daima küçük görmelidir.

Varlıklar aleminde insan küçük bir yer tutar.

Büyük insan olmak için cinsiyetin önemi yoktur.
 • Aşağıdakilerden hangisi insanın maddi

ihtiyaçlarından biri değildir?

A) Giyinme

B) Beslenme

C) Barınma

D) İnanma

E) Uyuma
 • “Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve

imkanları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?” (Lokman suresi, 20. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

İnsana pek çok nimetin verildiğine

İnsana verilen nimetleri Allah’ın yarattığına

Kainattaki bütün varlıkları Allah’ın yarattığına

Yaratılan bütün varlıkların insana hizmet ettiğine

İnsanın kainatı dikkatle gözlemesi gerektiğine
 • Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından

biri değildir?

İlahi kurallar koymak

Hayatı anlamlandırmayı sağlamak

Manevi huzuru kalplerde yerleştirmek

Toplumsal huzuru ve barışı oluşturmak

İnsanların iradelerini ortadan kaldırmak

Ustasız olmazken basit bir kalem Nasıl icat oldu muhteşem âlem?


 • Aşağıdaki yargılardan hangisi bu sözle çelişir?

Evren mükemmel bir düzen içinde var edilmiştir.

Alemdeki pek çok şey kendiliğinden oluşmuştur.

Evrende hiçbir şey tesadüfen oluşamaz.

Yaşadığımız evreni bir icat eden vardır.

Evrende her şeyin yaratıcısı vardır.


 • Din ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır?

Emir ve yasaklarıyla toplumsal düzene katkı sağlar.

Muhtaçlara yardım elinin uzatılmasını emreder.

Merhamet ve şefkat duygularını güçlendirir.

Kötülüklerin engellenmesini tavsiye eder.

İnsana dilediğini yapma hürriyetini verir. • Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazan-

dırdıklarından biri değildir?

Hayatı anlamlandırması

İnsanlara faydalı olmayı öğretmesi

Sorumluluk sahibi olmayı öğretmesi

İradeyi bilinçli kullanmayı sağlaması

Sorgulamaksızın kabullenmeyi öğretmesi • “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar

bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır.” (Enbiya suresi, 22. ayet)

Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İhlas

 2. Fıtrat

 3. Tevhit

 4. Ahlak

 5. Tevekkül • Aşağıdakilerden hangisi bir dine inanmanın

bireysel faydalarından biri değildir?

Hayatı düzenli ve planlı yaşamaya yardımcı olması

Hastalık ve felaketlerde teselli kaynağı olması

Toplumsal düzenin devamını sağlaması

İnsanı bencilce davranmaktan kurtarması

Sıkıntılara karşı insanın direncini artırması
 • Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer

varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir?

 1. Konuşmak

 2. Düşünmek

 3. İnanmak

 4. Yazmak

 5. Yemek yemekİnsan; Ben kimim?

Niçin yaratıldım?

Nereye gideceğim?

gibi anlam arayışına en tatmin edici cevabı aşağıdakilerden hangisinde bulur?

Toplumsal hayatta

İçinde yaşadığı kültürde

Bilimsel literatürde

İlahi kaynaklı dinde

Erdemli bir hayatta • Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili

aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Zulüm karşısında bireyselleşmeyi tavsiye eder.

Toplumların bir arada yaşamalarına katkı sağlar.

Mimariden estetiğe kültürün her alanını etkilemiştir.

Suçun ve suçlunun oluşmasına en büyük engeldir.

Zor zamanda insanın en büyük sığınağı olmuştur. • Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki din

duygusunun zayıflaması sonucu ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

 1. Suç oranının artması

 2. Ekonomik dengenin bozulması

 3. Bireylerdeki mutluluğun azalması

 4. Toplumdaki barış ve kardeşliğin azalması

 5. İnsanlar arası güven ve huzurun kaybolması
 • Akıl sahibi insanları kendi iradeleri ile iyiliğe,

ahirette de mutluluğa götürmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Din

 2. Ahlak

 3. Fıtrat

 4. Felsefe

 5. Örf ve Âdet • Aşağıdakilerden hangisi tevhit inancına uygun

bir görüş değildir?

Her varlık Allah’ı kendi diliyle tesbih eder.

Evreni ve içindeki her şeyi yaratan Allah’tır.

Sonsuz bilgi ve güç sahibi bir tek ilah vardır.

Allah, evreni yarattıktan sonra müdahale etmemiştir.

Allah evrendeki her şeye sınırsız gücüyle hükmeder.
 • Aşağıdakilerden hangisi din ile birlikte

topluma yön veren etkenlerden biri değildir?

 1. Kanunlar

 2. Sağlık

 3. Ahlak

 4. Âdet

 5. Örf
 • Aşağıdakilerden hangisi insanın zorluk ve

sıkıntılara karşı sabırlı olmasını sağlamada diğerlerinden daha çok etkilidir?

 1. Ahirete inanmak

 2. Kadere inanmak

 3. Meleklere inanmak

 4. Kitaplara inanmak

 5. Peygamberlere inanmak
 • Tanrının varlığını ve birliğini, eşi ve benzeri

bulunmadığını savunan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Ateizm


Satanizm

Şintoizm


Politeizim

Monoteizm • Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerin

Ortak özelliklerinden biri değildir?

Öldükten sonra yeniden dirilme inancı vardır.

Allah’tan başka varlıklara da ibadet edilir.

Peygamberler aracılığıyla iletilmişlerdir.

Allah tarafından gönderilmiştir.

Kutsal kitapları vardır.
 • Aşağıdakilerden hangisi monoteist dinlere bir

örnektir?

Budizm


Şintoizm

İslamiyet

Hinduizm

Satanizm • Yeryüzündeki yaşam şüphesiz ki birçok temel

Koşula bağlıdır. Bu koşulların herhangi bir yerde, herhangi bir zaman süreci içinde ve sadece rastlantı sonucu olarak birbirine önemli bağlarla bağlı bulunmaları matematiksel olarak imkansızdır.

(Cressy Morrisson)Bu parçada eleştirilen inanç biçimi aşağıdakilerden

hangisidir?

Ateizm


İslamiyet

Politeizm

Yahudilik

Monoteizm
 • Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı inanç

Türlerinden biridir?

Ateizm


Budizm

Satanizm


İslamiyet

Politeizm
 • Aşağıdakilerden hangisi vahye dayanmayan

İnanç biçimlerinin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan biri değildir?

Ahlaki çöküntü

Ruhsal bunalım

Ekonomik gelişme

Temel değerlerde yozlaşma

Milli ve manevi duygulara yabancılaşmaVE AHLAK BİLGİSİ

 • “Ey Ademoğulları! ‘Size şeytana

tapmayın,çünkü o sizin apaçok düşmanınızdır’ demedim mi?” (Yasin 60)

Bu ayette uzak durulması emredilen inanç biçimi

aşağıdakilerden hangisidir?

İslamiyet

Politeizm

Yahudilik

Monoteizm

Satanizm • Vahye dayalı dinlerin en temel özelliği

Aşağıdakilerden hangisidir?

Dua


Tevhit

İbadet


Kurban

Yardımlaşma
Yarımadasında yaygındı. Bu inancı benimseyenler

Allah’ın güçlü ve yaratıcı olmasını kabul etmekle birlikte,başka güçlerden de yardım beklemişlerdir.Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden

hangisidir?

Politeizm

Monoteizm

Yahudilik

Ateizm

Deizm • Evrenin yaratılışını ve evrendeki olayların

Tamamını tesadüfle açıklayan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Monoteizm

Politeizm

Şintoizm


Hinduizm

Ateizm

• Yahudilik

• Hristiyanlık

• İslamiyet

Bu dinlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

Son din olmaları

Vahye dayalı olmaları

Kutsal kitaplarının aynı olması

Peygamber olarak Hz. İsa’yı kabul etmeleri

Günümüzde eşit sayıda taraftarlarının olması
 • İslam dini şirkin her türlüsüne karşı çıkmıştır.

Örneğin;Nisa suresi 48. ayette: “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz…” buyrulmaktadır.

Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden

hangisidir?

Yahudilik

İslamiyet

Hristiyanlık

Politeizm

Monoteizm • Aşağıdakilerden hangisi ibadetin sözlük

Anlamlarından biri değildir?

İtaat etme

İsyan etme

Kulluk etme

Boyun eğme

Saygı duyma
 • “(Mü’minler’den) Tövbe edenler, ibadet

edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rüku edenler, secde edenler, iyiliği emredip, kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlar yok mu? İşte o mü’minleri müjdele!” (Tevbe, 112. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette vurgulanan ibadetlerden biri değildir?

Namaz kılmak

Oruç tutmak

Tövbe etmek

Zekat vermek

İyiliği emretmek
 • “Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden

yardım dileriz.”(Fatiha suresi, 5. ayet)

Bu ayette ibadetle ilgili vurgulanan aşağıdakilerden

hangisidir?

Bireysel olması

Zorunlu olması

İçtenlikle yapılması

Allah için yapılması

Zamanının belirli olmasıİnsana sağladığı faydalardan biri değildir?

Ahlakı güzelleştirmesi

Günah işlemekten alıkoyması

Allah’a olan inancı artırması

Örf ve adetleri pekiştirmesi

Kötü duyguları ve düşünceleri yok etmesi
 • Hem mal hem de beden ile yapılan ibadet

aşağıdakilerden hangisidir?

Sadaka


Namaz

Zekat


Oruç

Hac • “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim,

Hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’am 162. ayet)

Bu ayete göre ibadetlerin yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cenneti kazanmak

Güzel ahlak sahibi olmak

Nimetlerin artmasını istemek

Geleneğe uygun davranmak

Allah’ın emrini yerine getirmekVE AHLAK BİLGİSİ

 • Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ibadet olarak

Kabul ettiği güzel davranışlardan biri olamaz?

İyiliği teşvik etmek

Faizden kazanç sağlamak

İlim öğrenmek ve öğretmek

Anne – babaya iyi davranmak

Kur’an okuyup anlamaya çalışmak

 • İslam dinine göre ibadet etmenin en önemli

Sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Allah’ın rızasını kazanmak

Güzel ahlak sahibi olmak

İnsanlara faydalı olmak

Temiz insan olmak

Cennete girmek
 • Kulun inandığı ve bağlandığı yüce varlığa karşı

Kulluk borcunu yerine getirmesi ve onunla manevi bir bağ kurmaya çalışmasına denir.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Samimiyet

Tevekkül

İbadet


İhlas

Din • Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yapılış

Gerekçelerinden biri olamaz?

Güzel ahlak sahibi olmak

Allah’ın emrini yerine getirmek

Toplumun beğenisini kazanmak

Allah’ın rızası ve hoşnutluğunu kazanmak

Cenneti kazanıp cehennemden kurtulmak
 • Aşağıdakilerden hangisi farz olan ibadetlerden

Biri değildir?

Fitre vermek

Namaz kılmak

Hacca gitmek

Oruç tutmak

Zekat vermek


I. Namaz

II. Zekat

III. Sadaka

IV. Oruç


V. Hac

Yukarıda verilen ibadet türlerinden hangileri sadece

mal ile yapılan ibadetlerdendir?

A) I. ve II.

B) I. ve IV.

C) II. ve III.

D) III. ve V.

E) IV. ve V. • İslam’da temizlik maddi ve manevi olarak iki

kategoride ele alınmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden faklı bir temizliktir?

Elleri yıkamak

Çevremizi temiz tutmak

Elbisemizi temiz tutmak

Bedenimizi temiz tutmak

Kötü sözden uzak durmak • İslam’daki temizlik anlayışıyla ilgili aşağıdaki

değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
Beden temizliğine önem verilir.

İbadetlerin birçoğunda temizlik ön şarttır.

Ruh sağlığının yolu manevi temizlikten geçer.

Temizliğin önemli bir boyutu da çevre temizliğidir.

Beden temizliği manevi temizlikten daha önemlidir. • İslam’da namaz kılacak kişinin abdest ya da

gerekli durumlarda boy abdesti alması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Teyemmüm

Necasetten taharet

Hadesten taharet

Mesh etmek

Setr-i avret


 • Aşağıdakilerden hangisi necasetten taharet

terimini açıklar?
Sadaka ile kazancın arındırılmasıdır.

Kur’an okumaya başlarken abdest almaktır.

Namazdan önce somut pisliklerden temizlenmedir.

Namaz kılarken başka düşüncelerden soyutlanmadır.

Zorunluluk halinde temiz toprakla teyemmüm yapmaktır • Aşağıdakilerden hangisi beden temizliğinin

insana sağladığı faydalardan biri değildir?
Güven ve mutluluk verir.

İnsanlarla iletişimi güçlendirir.

Ahlakın güzelleşmesine katkı sağlar.

İnsanın kendine olan saygısını artırır.

Hastalıklardan korunmaya vesile olur.
I. Yüzü mesh etmek

II. Ayakları yıkamak

III. Başı mesh etmek

IV. Elleri dirseklere kadar mesh etmekYukarıda verilenlerin hangileri teyemmümle ilgili değildir?

A) Yalnız II. B) Yalnız IV. C) I. ve III.

D) II. ve III. E) I. ve IV.


 • Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan

durumlardan biri değildir?

Kusmak


Uyumak

Bayılmak

Misvak kullanmak

Tuvalet ihtiyacını gidermek • “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız

zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar (yıkayın)...” (Mâide suresi, 6. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?

Ellerin yıkanması

Yüzün yıkanması

Ayakların yıkanması

Başın ıslak elle mesh edilmesi

Kolların dirseklerle beraber yıkanması
 • İslam’da “Abdest alınamadığı veya gusül

yapılamadığı durumlarda temiz toprak yahut yer cinsinden bir maddeye elleri sürerek yüzü ve iki kolu meshetmeye” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Mesh


Gusül

Abdest


Taharet

Teyemmüm
I. Niyet etmek

II. Elleri yıkamak

III. Ağzı temizlemek

IV. Burun temizlemek

V. Bütün bedeni yıkamakYukarıdakilerden hangileri guslün farzlarındandır?

A) I, II, III, IV ve V. B) II, III, IV ve V.

C) I, III, IV ve V. D) II, III ve IV.

E) III, IV ve V.
 • Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından

biridir?

Niyet etmek

Ağza su vermek

Başı mesh etmek

Burna su vermek

Boynu mesh etmek • Aşağıdakilerden hangisi İslam kültüründe

temizliğe verilen önemin göstergelerinden biri olarak ileri sürülemez?
Hamam kültürünün yaygın olması

Camilerin yanında şadırvan olması

Araziler için su kanallarının açılması

Namaz kılınacak yerin temizliğinin şart olması

Elbiseye bulaşan pislikle namaz kılınamaması


 • Arap Yarımadası’nda Peygamberimizin

doğduğu bölgeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Medine


Taif

Hicaz


Hayber

Bedir • Yeryüzünde Allah’a ibadet amacıyla yapılan ilk

mabet aşağıdakilerden hangisidir?
Mescid-i Kıbleteyn

Kâbe


Mescid-i Nebi

Kuba Mescidi

Mescid-i Aksa


 • İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili

olarak aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 1. Toplumda kabilecilik anlayışı yaygındı.

 2. Tek tanrı inancına sahip insanlar vardı.

 3. İnsanların bir kısmı göçebe olarak yaşardı.

 4. Yahudi ve Hristiyanlıktan başa bir din yoktu.

 5. Kan davası nedeniyle kabile savaşları yapılırdı.

 • İslamiyet öncesi Araplar kendi elleriyle yaptıkları

putlara tapıyor ve onlar adına kurbanlar kesiyorlardı.
Bu inanç biçimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Mecusilik

Tevhit

Haniflik


Putperestlik

Sabiilik • Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi

Araplarda görülen güzel davranışlardan biri değildir?

 1. Cömertlik

 2. Konukseverlik

 3. Sözünde durmak

 4. Kız çocuğuna değer vermek

 5. Kendine sığınanları korumakI. Şiir sanatında çok gelişmişlerdi.

II. Hitabette oldukça ileri durumdaydılar.

III. Okuma yazma bilenlerin sayısı fazlaydı.

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) I. ve II. D) II. ve III.

E) I. ve III.

Peygamberimizin doğduğu dönemde Arabistan’da en yaygın olan inanış aşağıdakilerden hangisidir?

Haniflik


Tevhit

Teslis


Sabiilik

Putperestlik • İslamiyet öncesi Arap Yarımadasının

toplumsal hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Misafire hürmet edilmezdi.

Mirastan kadın ve erkek eşit pay alırdı.

Yerleşik hayatta tek geçim kaynağı tarımdı.

Ticaret göçebeler tarafından yapılmaktaydı.

Topum, hürler ve köleler olarak ikiye ayrılırdı. • İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda, Hz.

İbrahim’in dinine sadık kalan insanlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Sabiî (internetten okuyunuz)

Dehrî (materyalist anlayış)

Havari

Hanif


Yehova şahitleri

 • Kâbe, aşağıda verilen peygamberlerden

hangileri tarafından yapılmıştır?

Hz. İbrahim – Hz. İsmail

Hz. İsmail – Hz. İshak

Hz. Yakup – Hz. Yusuf

Hz. Musa – Hz. Harun

Hz. İsa – Hz. Yahya • Arapların İslam’dan önceki inanç, tutum ve

davranışlarını İslam’dan sonrasından ayırt etmek için” kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Mevâli (köle)

Cahiliye

Dehriyye (Âlemin ezelî olduğunu ve bir yaratıcısının bulunmadığını savunan materyalist felsefe akımı)

Bedeviye (çölde yaşayan köylü)

Hadariyye (şehirde yaşayan) • Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için

olanıdır. Allah’tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler, -ki sadece bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz” diyorlar- ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir…” (Zümer ,3 )
Bu ayate göre Müşriklerin putlara tapma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Kulluğu Allah’a yapmak

Kötülüklerden uzak durmak

Allah’a ulaşmada aracı yapmak

Allah‘a bağlılıklarını pekiştirmek

Allah’ın varlığına inancı güçlendirmek


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə