0706y az q2017 Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 0706y dünya iqtisadiyyatının tarixi



Yüklə 0,74 Mb.

səhifə1/32
tarix20.03.2018
ölçüsü0,74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


22.12.2016

1/95


1

2

3



4

5

6



7

0706y_AZ_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 0706Y Dünya iqtisadiyyatının tarixi

Modernizm nәzәriyyәsinin Q.Zimmel versiyası hansı istiqamәtdәn çıxış edir

Tarixi sistemlәrin tipologiyasının İ.Vallerstayn versiyasına görә hansı tip bura aid deyil

Dünya iqtisadiyyatının genezisi, qәrarlaşması vә inkişafı prosesindә baş vermiş әsas inqilablara

aşağıdakılardan hansıları aiddir 1. Neolit (Aqrar) inqilabı 2. Sәnaye inqilabı 3. Elmi­informasiya inqilabı 4.

Sәnaye inqilabı 5. Elmi­texniki inqilab

I dünya müharibәsinin әsas sosial­iqtisadi nәticәlәri sırasına aşağıdakılardan hansıları aid etmәk olar 1.

Rusiyada oktyabr çevrilişi ilә beynәlxalq sәviyyәdә siyasi situasiyanın gәrginlәşmәsi 2. әsas iqtisadi

resursların kәskin şәkildә azalması 3. Ekoloji situasiyanın pislәşmәsi 4. Ticarәtin dinamikasının vә

coğrafiyasının dinamik inkişafı 5. Kapital qoyuluşunun dinamikasının vә coğrafiyasının dinamik inkişafı

İkinci elmi­texniki inqilab aşağıdakılardan hansı ilә xarakterizә olunmuşdur

Üçüncü elmi­texniki inqilab mәzmun vә nәticә tutumu baxımdan hansı iki dövrә bölünür

Birinci dünya müharibәsinin әsas sәbәblәri sırasına aşağıdakılardan hansıları aiddir 1. XX әsrin

әvvәlәrindәn başlayaraq Almaniyanın beynәlxalq sәviyyәli siyasi proseslәrdәn vә dünya bazarlarından

sıxışdırılması 2. Tәmәrgüzlәşmiş iri kapital strukturları arasında tәsir sferalarının bölgüsü üzrә yaranmış

ziddiyyәt vә onun aradan qaldırılmasında iqtisadi metodların gücsüzlüyü 3. ABŞ dünya iqtisadi­siyasi

arenada mövqeyinin güclәnmәsi 4. әsas bazarların inhisarlaşması 5. Iqtisadi qloballaşma tendesiyasının

genişlәnmәsi 6. Dünya ticarәtinin dinamik inkişafı

“İcma”dan “cәmiyyәtә” keçid prosesindәn

Mәdәniyyәtin rasionallaşdırılmasından

Mәdәniyyәtin abstraksiyasına yönәlmiş versiyasından

“Mexaniki hәmrәyılikdәn” “üzvi hәmrәyliyә” keçid prosesindәn



Qarışıq sistemlәr

Dünya – iqtisadiyyatlar



Dünya – imperiyalar

Mini sistemlәr

3, 4, 5

1, 3, 5


2, 3, 4

1, 2, 3


1 , 2, 3


2, 3, 5


3, 4, 5

2, 3, 4


Rәqәmsal texnalogiyanın tәtbiqi ilә

Kosmik texnalogiyaların tәtbiqi ilә

Axın şәrtlәrinin vә konveyerin istifadә verilmәsi ilә

Yeni kommunikasiya texnalogiyalarının tәtbiqi ilә



1950­1979­ci illәr vә 1980­ci ildәn sonra

1913­1938­ci illәr vә 1960­cı ildәn sonra

1940­1960­ci illәr vә 1970­ci ildәn sonra

1920­1930­ci illәr vә 1990­ci ildәn sonra






22.12.2016

2/95


8

9

10



11

12

13



14

15

Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin informasion inkişaf istiqmәtinә aiddir



Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin tәşkilati inkişaf istiqmәtinә aiddir

Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin siyasi inkişaf istiqmәtinә aiddir

Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin informasion inkişaf istiqmәtinә aiddir

Tarixi dövrlәnmәnin sivilizasiya nәzәriyyәsinә görә

Qәdim Yunanıstanda Ticarәt mәskunlaşmasının hansı növlәri mövcud olmuşdur

Lokal sivilizasiyalar nәzәriyysәsi aşağıdakı tәdqiqatçılardan hansına mәxsusdur

Qloballaşma prosesinin ilkin müqәddәm şәrtlәrini әsas istiqamәtlәri kimi aşağıdakılardan hansıları çıxış

edir 1. İstehsal, elmi­texniki vә texnoloji 2. Kәnd tәsәrrüfatındakı resesiyalar 3. İnfarmasiyon ­ sosiomәdәni

4. Agır sәnayenin inkişafı 5. İqtisadi vә siyasi 6. Yüngül sәnayenin inkişafı

1 , 2, 4


2, 4, 6


3, 4, 5

2, 3, 4


Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri

Maliyyә vә әmtәә bazarlarının birlәşmәsini tәmin edәn qlobal şәbәkәnin yaranması

“Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu



Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi

“Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu

İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid

Tәsәrrüfat­istehsal fәaliyyәtinin tәşkilinin beynәlxalq formalarının (TMK vә TMB) yaranması

Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi



Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi

İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid

Dövlәt nәzarәtinin zәiflәmәsi, әmtәә, xidmәt, kapital vә insanların ölkәlәrarası miqrasiyasının sәrbәstlәşdirilmәsi

Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri



Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi

“Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu

Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri

İşgüzar münasibәtlәrin, , iqtisadi vә maliyyә informasiyalarının mübadilәsi prosesindә istifadә edilәn rabitә

vasitәlәrinin radikal şәkildә dәyişmәsi

Ictimai hәyatın әsasını az vә ya çox dәrәcәdә bir­birindәn tәcrid olunmuş “mәdәni­tarixi tiplәr” yaxud öz



inkişafında bir sıra ardıcıl mәrhәlәlәrdәn keçәn “sivilizasiya” tәşkil edir.

Ictimai hәyatın әsasını az vә ya çox dәrәcәdә bir­birindәn tәcrid olunmamış “mәdәni­tarixi tiplәr” tәşkil edir



Istehsal vasitәlәri, bölgü, mübadilә vә maddi nemәtlәrin istehlakı tәşkil edir

Ideoloji, siyasi, hüquqi vә dini münasibәtlәri tәşkil edir

Ticarәtin inkişafı vә dinamik inkişafı

Anoykiya vә Emporiya

Mәdәniyyәtlәrin inkişafı vә müxtәlifliyi



Dezinteqrasiya vә inteqrasiya

D.Bell


Q.Spenser

A.Toynbi


O.Toffler




: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə