0966-Azərbaycan incəsənət tarixiYüklə 277,9 Kb.

səhifə8/8
tarix30.12.2017
ölçüsü277,9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

174. 

Sual: Qırmızı keramikanın geniş inkişafi hansı dövrlərə təsadüf etmişdir? (Çəki: 1) 

Tunc dövründən dəmir dövrünə qədər 

Neolit dövrü 

Eneolit dövrü 

Eneolit dövründən tunc dövrünə qədər 

Dəmir dövrü 

175. 


Sual: Orta əsrlərdə Azərbaycan keramikasının ən böyük müvəffəqiyyəti nədə idi? (Çəki: 1) 

Məmulatların şirə mayesi ilə örtülüb bəzədilməsində 

Naxışların salınmasında 

Rənglə işlənməsində 

Üzərinə insan şəklinin salınmasında 

Ornamental motivlərlə bəzədilməsində 

176. 

Sual: Orta əsrlərdə Azərbaycanda keramika məmulatları əsasən nə üsul ilə düzəldilirdi? (Çəki:   Fırlanan dulusçuluq dəzgahında 

Əl ilə yapma üsulu ilə 

Qəlib vasitəsilə 

Fırlanmayan dulusçuluq dəzgahında 

Yeni icad olunmuş dəzgahda 

177. 


Sual: Saxsı qabların şirlə örtülməsi nə məqsəd daşıyırdı? (Çəki: 1) 

Möhkəmliyi üçün 

Yalnız gözəl görünməyi üçün 

Məmulatların istiyə, soyuğa davamlı və gözəl görünməyi üçün 

Naxışların daha asan salınması üçün 

İstiyə davamlı olmağı üçün 

178. 

Sual: “Bayıl qəsri” neçənci əsrə aiddir? (Çəki: 1) XI 

XIII   XV 

IX 


179. 

Sual: Daş üzərində oyma sənəti aşağıdakılardan hansına aiddir? (Çəki: 1) 

Qrafika 

DTS 


Boyakarlıq 

Memarlıq 

Kompozisiya 180. 

Sual: XII-XV əsrlərdə Azərbaycanda daş üzərində oyma sənəti bədii xüsusiyyətlərinə görə necə 

hissəyə bölünürdü? (Çəki: 1) 

181. 

Sual: XII-XV əsrlərdə gəc üzərində iş neçə əməliyyat əsasında görülürdü? (Çəki: 1) 

182. Sual: Şirvanşahlar sarayındakı daş üzərində oymalar neçənci əsrə aiddir? (Çəki: 1) 

VII 


XI 

  XV 


XIII 

XVII 


183. 

Sual: Arxeoloqlar Bayil daşlarında aşkar olunmuş insan başı təsvirli oymaların kimə aid olduğu 

fikrini irəli sürmüşlər? (Çəki: 1) 

O dövrlərdə tanınmış şəxslərə 

Adi sakinlərinə 

Rəssamlara 

Din xadimlərinə 

Zadəganlara 

184. 

Sual: Arxeoloqlar Bayil daşlarında neçə insan başı təsvirli oymalar aşkar etmişlər? (Çəki: 1) 18 

12 26 


185. 

Sual:  Bayıl  daşlarında  heyvan  təsvirli  qabartmalar  arasında  hansı  heyvan  fiquruna  xüsusi  yer 

verilir? (Çəki: 1) 

Pələng 


At 


Öküz 

Ceyran 


Ayı 

186. 


Sual: Daş üzərində oyma bəzəklərin həndəsi və stilizə edilmiş nəbati ornamentlərlə bəzədilməsi 

neçənci əsrlərə aiddir? (Çəki: 1) 

VIII 

XV 


XII-XIV 

IX-XII 


XVII 

187. 


Sual:  Daş  üzərində  oyma  bəzəklərin  real  səpgidə  işlənmiş  və  nəbatat  aləmindən  götürülmüş 

ornamentlərlə bəzədilməsi neçənci əsrlərə aiddir? (Çəki: 1) 

XII-XV 

V-VIII 


XV 

XIV 


IX-X 

188. 


Sual: Gəcin hansı xüsusiyyəti sənətkarları cəlb edirdi? (Çəki: 1) 

Möhkəmliyi 

Parlaqlığı 

Yumşaqlığı 

Şəffaflığı 

Asan boyanması 

189. 

Sual:  Şirvanşahlar  sarayı  üzərindəki  bədii  oymalarda  hansı  ornament  növündən  daha  çox istifadə olunmuşdur? (Çəki: 1) 

Qoşa buta 

Buta 

Spiralvari çiçək Bulud 

  İslimi 

190. 

Sual:  Arxeoloqlar  Xəzər  dənizindən  “Bayıl  qəsri”nə  aid  neçə  bədii  daş  qabartmaları  aşkar etmişlər? (Çəki: 1) 

100-dən çox 

68 

700-dən çox 356 


450 

191. 


Sual: Azərbaycanda daş qoç fiqurlardan sonra ən çox yayılmış heyvan fiquru hansı idi? (Çəki:   

Öküz 


At 

Pələng 


Şir 

Ceyran 


192. 

Sual:  Azərbaycanda  daşdan  düzəldilmiş  hansı  totem  xarakteri  daşıyan  heyvan  fiquru  xüsusilə 

geniş yayılmışdır? (Çəki: 1) 

Qoç 


İnək 

Şir 


Pələng 

Ceyran 


193. 

Sual: Bayıl daşları üzərindəki yazılarla birlikdə nə kimi təsvirlər həkk olunmuşdur? (Çəki: 1) 

Həndəsi ornamentlər 

Nəbati naxışlar 

Canlıları təsvir edən rəsmlər 

İnsan təsvirləri 

Dini motivlərə əsaslanan təsvirlər 

194. 


Sual:  Daş  üzərində  bədii  oymalarda  naxış  və  təsvirlərdən  başqa  sənətkarlar  nəyə  müraciət 

edirdilər? (Çəki: 1) 

Müharibə mövzularına 

Dini motivlərə 

Bədii yazılara 

Məişət motivlərinə 

Etnik motivlərə 

195. 


Sual: Daşdan yonulmuş heyvan fiqurları nə məqsədlə düzəldilirdi? (Çəki: 1) 

Baş meydanın bəzədilməsi üçün 

Məzar daşları kimi 

Binanın bəzədilməsi üçün 

İncəsənət nümunəsi kimi 

Heyvan yataqlarının yerini müəyyən edən nişanə kimi 

196. 

Sual: Daşdan yonulmuş heyvan fiqurlarının bəzəklərini hansı kompoziyalar təşkil edirdi? (Çəki: 1) 

Yalnız epiqrafik 
Həndəsi, süjetli 

Nəbati, həndəsi 

Nəbati, həndəsi, epiqrafik, süjetli 

Ornamental 

197. 

Sual: Dünya mədəniyyətinə məlum olan daş qoç fiqurlarının ən qədimi harada tapılmışdır?   Ukraynada 

Mərkəzi Asiyada 

Azərbaycanda 

Gürcustanda 

Çində 

198. 


Sual: XV əsrdə daş üzərində bədii oymalarda hansı xətlə yazılmış yazılara rast gəlmək olur?   

Kufi 


Nasx 

Nəstaliq 

Reyxani 

Muxaqqaq 

199. 

Sual: Azərbaycan parçaları bədii tərtıbatına görə neçə hissəyə bölünürdü? (Çəki: 1)   2 200. Sual: Azərbaycanda bədii parça istehsalı sənayesi hansı əsrlərdə təşkil olunmuşdur? (Çəki: 1) 

XV 


XIX 

XVI 


  VIII 

201. Sual: Bədii parça incəsənətin hansı növünə aiddir? (Çəki: 1) 

Qrafikaya 

DTS-ə 

Kompozisiyaya Rəsmə 

El sənətinə 

202. 

Sual: XVI əsrdə Azərbaycanda neçə növ parça mövcud idi? (Çəki: 1) 


50-dən şox 

30-a qədər 100-dən çox 

203. 


Sual: XVI-XVII əsrlərdə bəzəklər parçada neçə üsul ilə icra olunurdu? (Çəki: 1) 

  4 
204. 


Sual:  XVI-XVII  əsrlərdə  Azərbaycanın  yüksək  bədii  parça  istehsalı  hansı  şəhərlərdə 

mərkəzləşmişdir? (Çəki: 1) 

Şamaxı və Gəncə 

  Şəki 


Ərdəbil 

Ərdəbil və Bakı 

Şamaxı və Təbriz 

205. 


Sual: Qızıl sapla toxunmuş parçaların tərkibində neçə faiz qızıl olurdu? (Çəki: 1) 

  50 


30 

  5 


Olmurdu 

15 


206. 

Sual:  Neçənci  ildə  rus  çarı  A.A.Romanov  üçün  Şamaxıda  istehsal  olunmuş  parçadan  paltar 

tikilmişdir? (Çəki: 1) 

1667 


1648 

1701 


  1690 

1605 


207. 

Sual:  Rus  çarı  A.A.Romanov  üçün  tikilmiş  paltar  Şamaxıda  istehsal  olunmuş  hansı  parçadan 

hazırlanmışdır? (Çəki: 1) 

Qızıl və gümüş saplarla toxunmuş parça 

İpək 

Yun 


Kətan 


Məxmər 

208. 


Sual:  Yazılı  mənbələrə  əsasən  Rusiyada  Azərbaycan  parçaları  neçənci  əsrlərdə  yayılmışdır? 

(Çəki: 1) 

XV 

IX-XII 


XVII 

V-VII 


XIII 

209. 


Sual: Azərbaycan parçaları bədii tərtıbatına görə hansı hissələrə bölünürdü? (Çəki: 1) 

Həndəsi ornamentli və nəbati ornamentli parçalara 

Süjetli və ornamental parçalara 

Yazı ilə bəzədilmiş, ornamental və süjetli parçalara 

Dini yazılarla bəzədilmiş və süjetli parçalara 

Qızıl saplar ilə bəzədilmiş, ornamental və süjetli parçalara 

210. 

Sual: Azərbaycanın bədii parcalarının qiymətli cəhəti nədən ibarət idi? (Çəki: 1) Gözəl toxunuşundan 

Davamlı olmasından 

Milli naxışlarla bəzədilməsindən 

Klassik şairlərin əsərlərindən alınmış obrazların təsvir edilməsindən 

Qızıl və gümüş saplarla toxunmasından 

211. 


Sual: XVI-XVII əsrlərdə bəzəklər parçada hansı üsul ilə icra olunurdu? (Çəki: 1) 

Bəzək və rəsmlər parça ilə birlikdə toxunur 

Bəzək və rəsmlər parça ilə birlikdə toxunur, bəzək hazır parça üzərinə tikilir, basma üsulu ilə həkk olunur 

Bəzəklər basma üsulu ilə həkk olunur və hazır parça üzərində əl ilə boyanır 

Bəzək və rəsmlər parça ilə birlikdə toxunur, bəzək hazır parça üzərinə tikilir 

Bəzək hazır parça üzərinə tikilir, bəzək hazır parça üzərində əl ilə boyanır 

212. 

Sual: XVI-XVII əsrlərdə qızıl və gümüş saplarla toxunmuş parçalar necə adlanırdı? (Çəki: 1) “Ali” və “Zərli” 

“Güləbətin” 

“Qızılı” 

“Gümüşü” və “Zərli” 

“Gümüşü” və “Qızılı” 

213. 


Sual: XVIII-XIX əsrlərdə bəzəklər parçada hansı üsul ilə icra olunurdu? (Çəki: 1) 

Bəzək və rəsmlər parça ilə birlikdə toxunur 

Bəzək və rəsmlər parça ilə birlikdə toxunur, bəzək hazır parça üzərinə tikilir 

Bəzəklər basma üsulu ilə həkk olunur 
Bəzək hazır parça üzərinə tikilir 

Bəzək hazır parça üzərinə tikilir, hazır parça üzərində əl ilə boyanır 

214. 

Sual: XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan qrafikasının banisi kimdir? (Çəki: 1) Bəhruz Kəngərli 

Qəzənfər Xalıqov 

Mikayıl Abdullayev 

Səttar Bəhlulzadə 

Əzim Əzimzadə 

215. 


Sual:  Azərbaycan  rəssamlığında  “sərt  üslubun”,  “qəhrəmanlıq-dramatik  meylin  parlaq 

nümayəndəsi, istedadlı fırça ustası kimdir? (Çəki: 1) 

Bəhruz Kəngərli 

Qəzənfər Xalıqov 

Mikayıl Abdullayev 

Tahir Salahov 

Səttar Bəhlulzadə 

216. 


Tahir Salahov – Bəstəkar Qara Qarayevin portreti. 

 

  

 

 
217. 

Tahir Salahov Qız qalası 

 

 

  

 

  

 

 
218. 

Tahir Salahov. Odlar diyarı 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
219. 

Tahir Salahov. Odlar diyarı 

 

 

  

 220. 

Tahir Salaxov-Varyanin portreti. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 
221. 

Tahir Salahov-Aqava. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 
222. 

Tahir Salahov-Dananin portreti. 

 

 

  

 

 
223. 

Tahir Salaxov-Şostakoviçin portreti. 

 

 

  

 

  


224. 

Tahir Salahov-Aydan. 

 

 

  

 

 
225. 

Tahir Salahov. Odlar diyarı 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 226. 

Qəzənfər Xalıqov. Firdovsinin dəfni. 

 

 

227. Nizami Gəncəvinin portreti. Qəzənfər Xalıqov. 

 

 
228. 

Əzim Əzimzadə Qızın anadan olması 

 

229. 


Əzim Əzimzadə. Tonqaldan tullanma 

 

 
230. 

Əzim Əzimzadə-“Köhnə” və “təzə” arvad. 

 

 

  

231. 


Əzim Əzimzadə. 

  Kişi arvadını döyür. 

 

 

  

 232. 

Əzim Əzimzadə-Ramazan bayramı varlı evində. 

 

 

233. Əzim Əzimzadə-Ramazan bayramı kasıb evində.

 

  

 

  

 234. 

Əzim Əzimzadə

 Varlı evində toy.(Qadın toyu,varlı evində) 

 

  

235. 


Əzim Əzimzadə. 

  Yoxsulların toyu. 

 

 

 
236. 

Əzim Əzimzadə

. İtlərin döyüşü. 

 

  

237. 


Əzim Əzimzadə-Horuzların döyüşü. 

 

  

 

 
238. 

Əzim Əzimzadə-“Kos-kosa”.

 

 

  

239. 


Tağı Tağıyev-Əcər əmi qayidib. 

 

 
240. 

Tağı Tağıyev Yığışılmamış süfrə 

 

 

241. Səttar Bəhlulzadə-Göy-Göl. 

 

242. Tahir Salahov-Səhər Abşeronda. 

 

 
243. 

Tahir Salahov-Abşeronun qadınları. 

 

 

244. Səttar Bəhlulzadə-“Ceyranbatan” gölü. 

 

  

 

 
245. 

V.Səmədova-“İmtahandan öncə” 

 

 

246. Rasim Babayev.Veteran. 

 

  

247. 


Fikrət Haşımov. Qağayıların qayıdışı 

 248. 

Tofiq Cavadov.Neftçinin portreti. 

 

 

249. Altay Sadıxzadə . İncir yarpaöından natyurmort. 

 

  

 250. 

Asəf Cəfərov.Mənim Azərbaycanım. 

 

 

251. Qəzənfər Xalıqov. Qadınlar şurası. 

 

  

 252. 

Mikayıl Abdullayev.Xoşbəxtliyin qurucuları. 

 

 

253. Fərhad Xəlilov. Goradil 

 

254. Toğrul Nərimanbəyov-Dədə-Qorğud. 

 255. 

Səttar Bəhlulzadə-Bibi-Heybət. 

 

256. 


Altay Sadıqzadə “Nissa” 

 

  

 

  


257. 

Səttar Bəhlulzadə-Mənzərə 

 

258. 


Kamal Əhməd    «Qaçqın» 

 259. 

Maral Rəhmanzadə-Xınalıq. 

 

 

260. Maral Rəhmanzadə. 

 

  

 

 
261. 

Maral Rəhmanzadə. 

 

 

262. Maral Rəhmanzadə. 

 

 
263. 

Maral Rəhmanzadə. 

 

 

264. Maral Rəhmanzadə. 

 

  


265. 

Maral Rəhmanzadə. 

 

 

266. Tahir Salahov E.Dunayevskinin portreti 

 267. 

Tahir Salahov 

 

 

268. Tahir Salahov 

 

 
269. 

Tahir Salahov-Mstislav Rastopoviç. 

 

 

270. Tahir Salahov-Gədim Baki. 

 

  

 

 
271. 

Tahir Salahov 

 

 

272. Tahir Salahov-Neftçi. 

 273. 

Tahir Salaxov-Ustalar. 

 

 

274. Mikayıl Abdullayev.   

 

275. Mikayıl Abdullayev-Rəssamın anası. 

 276. 

Mikayıl Abdullayev-M.F.Axundov. 

 

 

277. Tahir Salahov . Kafe Qreko 

 

  

 

 
278. 

Sadıq Şərifzadə-Babək. 

 

 

 279. 

İsmayıl Axundov 

Molla Nəsrəddin-in yeni üzü. 

 280. 

Murad Əşrəf    "Qarpız" 

 

 

281. Murad Əşrəf    "Abşeron gecəsi" 

 

282. Murad Əşrəf     

 

  

  

283. 


Murad Əşrəf     

 

284. Murad Əşrəf     

 

285. Murad Əşrəf     

 286. 

Ucal Haqverdiyev 

 

287. 


Ucal Haqverdiyev 

 

 
288. 

Güllü Mustafayeva 

 

 

289. Mirzə Qədım İrəvani 

 

  

 290. 

Mirzə Qədım İrəvani 

 

 

291. Mirzə Qədım İrəvani 

 

 292. 

Mirzə Qədım İrəvani 

 

 

 
293. 

Mirzə Qədım İrəvani 

 

 

  

294. 


Toğrul Nərimanbəyov-Kilsə. 

 

  

 

  


295. 

Toğrul Nərimanbəyov-Dağların nəğməsi. 

 

 

296. Toğrul Nərimanbəyov-Çobanın ailəsi. 

 

  

 297. 

Toğrul Nərimanbəyov-Milli teatr. 

 

 

298. Toğrul Nərimanbəyov-Mahnı.(Nəğmə) 

 

  


299. 

Toğrul Nərimanbəyov-Göyçayın bağlarında. 

 

 

300. Toğrul Nərimanbəyov 

 

 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə