1 " Donishnoma " asarining muallifi kim?Yüklə 46,5 Kb.
tarix28.05.2022
ölçüsü46,5 Kb.
#88249
PEDAGOGIKA baza


1 " Donishnoma " asarining muallifi kim?
A) Ibn Sino
2 Pedagogika olamiga savol-javob evristik suhbat metodini olib kirgan faylasuf olim kim?
A) Suqrot
3 Pedagogik vaziyatning faoliyatini mohirlik bilan boshqarish - bu ?
A) Pedagogik mahoratdir
4 " Takrorlash bilimning asosidir" Ushbu ibora qaysi pedagog olimga tegishli?
A) Ushinskiy
5 Qadim zamonlardan mavjud bo'lgan o'qitishning eng qadimgi shakli - bu ?
A) Individual
6 Estetika so'zining ma'nosi nima?
A) Go'zallikni his qilaman
7 Sinf - dars tizimini birinchi bo'lib kim yaratgan?
A) Yan Amos Komenskiy
8 DTS ni bajarish qanday ta'lim muassalari uchun majburiydir ?
A) Barcha ta'lim muassasalari uchun
9 " O'zbekiston Respublikasi umumiy o'rta ta'limni tashkil etish to'g'risida " gi hujjat qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan ?
A) O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 13 maydagi 203 - sonli qarori
10 .... - bu ta'lim - tarbiya natijasida olingan va tizimlashtirilgan bilim, hosil qilingan ko'nikma va malakalar hamda shakllangan dunyoqarashlar majmuidir ?
A) Ma'lumot
11 Zardusht eramizdan avvalgi nechanchi asrda yashagan?
A) VI asr
12 " Yer sur'ati " , " Al jabr va al muqobala " asarlarining muallifi kim?
A) Al - Xorazmiy
13 Ta'lim mazmunini belgilovchi me' yoriy hujjatlarni belgilang ?
A) DTS , o'quv rejasi , o'quv dasturi
14 Ekologik tarbiyaning asosiy maqsadi va vazifalariga nimalar kiradi ?
A) Tevarak atrofdagi tabiiy muhitga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishga o'rgatish , tabiatga , insonga , hayvonlarga muhabbatni tarbiyalash, tabiatni muhofaza qilish sohasidagi asosiy tushunchalarni .
15 O'qitish jarayoni nima?
A) Bu ikki yoqlama boshqariladigan maqsadga muvofiq pedagogik jarayon
16 Ta'lim nazariyasi nimani o'rganadi?
A) Ta'lim jarayonini , ta'lim mazmuni, ta'lim metodi, shakli, vositasi
17 Ta'limning ko'rgazmali metodlarini ko'rsating ?
A) Demonstratsiya, illyustratsiya
18 Pedagogika fani oldida turgan vazifalardan biri -?
A) Hamkorlik pedagogikasi va milliy pedagogika asoslarini yaratish
19 Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda qanday o'yin turlari asosiy hisoblanadi?
A) Ochiq havodagi
20 O'qituvchining suhbati ta'limning qaysi metodiga kiritiladi ?
A) Og'zaki
21 Zardushtiylik axloqining asosi bu ?
A) Ezgu fikr, ezgu kalom, ezgu amal
22 Pedagogik adabiyotlar va maktab amaliyotida o'quvchilar o'quv faoliyatini tashkil etishning qanday asosiy shakli qabul qilingan ?
A) Ommaviy, guruhli, individual
23 Islom dini ta'limotida " Qur'oni Karimdan " keying asosiy manbaa nima hisoblanadi?
A) Hadis
24 O'zbekistonda mustaqillik e'lon qilingandan so'ng dastlabki " Ta'lim to'g'risida" gi qonun qachon qabul qilingan?
A) 1992 yil
25 Darsning boshlanishini tashkil etish uy vazifasini tekshirish , darsning maqsadi va vazifasini bayon qilish , yangi materiallarni tushuntirish , mustahkamlash, darsga yakun yasash va uyga vazifa berish " tuzilishidagi darsning tipini ko'rsating ?
A) Kombinatsion ( aralash) dars
26 " Hibat ul - haqoyiq " asarining muallfi kim?
A) Ahmad Yugnakiy
27 Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir . O'zbekiston Respublikisining nechanchi moddasi?
A) 41 - moddasi
28 Mashq, o'rgatish, tarbiyaviy vaziyat tarbiyaning qaysi metodlariga kiradi?
A) Faoliyatni tashkil etish
29 Pedagogika fanlari tizimi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?
A) Umumiy pedagogika, maktabgacha ta'lim pedagogikasi, korrektsion pedagogika
30 Ta'limning qanday turlari uchun Davlat talablari ( DT ) joriy etiladi?
A) Maktabgacha, maktabdan tashqari , oliy o'quv yurtidan keyingi , malaka oshirish va qayta tayyorlash
31 Tarbiya berish vaqti ham tarbiya metodlarini tanlashga ta'sir ko'rsatadimi?
A) Ha, albatta ko'rsatadi
32 Pedagogikaning bosh masalasi?
A) Tarbiya
33 Qaysi ta'lim tizimi garchi 350 yil avval asoslangan bo'lsada, bugungi kunda ham keng ko'lamda qo'llanilmoqda?
A) Sinf - dars
34 O'quvchilarga bilimni tartibli bayon qilish jarayoni pedagogika fanida qanday nomlanadi?
A) Ta'lim
35 Oliy ta'lim qanday bosqishlardan iborat?
A) Bakalavriat, magistratura
36 " Turkiy guliston yoxud axloq " asarining muallifi kim?
A) Abdulla Avloniy
37 Qaysi so'z metod tushunchasining mohiyatini ochib beradi?
A) Maqsadga erishish
38 Qaysi olim tabiatda hayot bahordan boshlangani kabi ta'lim olish jarayoni uchun eng qulay davr bolalik ekanligini ta'kidlaydi ?
A) Ya.A.Komenskiy
39 Bolalar va o'smirlar bo'sh vaqtini va dam olishini tashkil etish uchun madaniy - estetik , texnikaviy sport va boshqa yo'nalishlardagi ta'limni .... o'z ichiga oladi ?
A) Maktabdan tashqari ta'lim?
40 Pedagogika fani Kontseptsiyasining asosiy mazmun - mohiyati nimafan iborat ?
A) Pedagogika fanining rivojlanish istiqbollarini belgilash
41 Ijtimoiy institutlarga nimalar kiradi ?
A) Oila, ta'lim, madaniyat , din, mahalla
42 Ta'lim mazmunini belgilovchi me'yoriy hujjatlarni belgilang ?
A) DTS, o'quv rejasi , o'quv dasturi
43 Didaktik jarayon kechadigan barcha sharoitlarni oydinlashtirish , uning natijalarini belgilash deganda nima tushuniladi ?
A) Tashxis
44 Shaxs rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni ko'rsating ?
A) Irsiyat , muhit , tarbiya
45 Pedagogika fani oldida turgan vazifalardan biri - ?
A) Hamkorlik pedagogikasi va milliy pedagogika asoslarini yaratish
46 Dars, praktikum , seminar , amaliy mashg'ulot va konsultatsiyalar - bu ?
A) Ta'limni tashkil etish shakllari
47 Axloqiy mezonga muvofiq , maktabgacha yoshdagi bolanibg nimani bilishi talab etiladi ?
A) Ular O'zbekistonda yashayotganligini bilishi
48 Jismoniy mashqlarga nimalar kiradi ?
A) Gimnastika , o'yin , turizm , sport
49 Bolalar dastlab " Vatan " , " xalq " tushunchalarining mohiyatini qayerda o'zlashtiradi ?
A) Maktabgacha ta'lim
50 - ... yuqori malakali mutaxassislar tayyorlovchi va ulardan foydalanuvchi , ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini ishlab chiquvchi .?
A) Fan
51 Aniq jarayonlarni raqamlar tizimi yordamida modellashtirish nima deb ataladi?
A) Shkalalash
52 " Osondan qiyinga qarab borish " , " Ma'lumdan noma'lumga qarsb borish " , " Soddadan murakkabga qarab borish " kabi tushunchalar qaysi ta'lim tamoyillariga tegishli ?
A) O'quvchiga mos bo'lish
53 Ta'lim funktsiyasi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?
A) Bilim berish, tarbiyalash, rivojlantirish
54 Oila tarbiyasining asosiy yo'nalishlari - bu ?
A) Aqliy , axloqiy , estetik va mehnat tarbiyasi hisoblanadi
55 Ta'lim nazariyasi nimani o'rganadi ?
A) Ta'lim jarayonini , ta'lim mazmuni, ta'lim metodi , shakli , vositasi
56 Pedagogika fanining ilmiy - tadqiqot usullariga nimalar kiradi ?
A) Kuzatish usuli , suhbat usuli , bolalar ijodini o'rganish usuli , test so'rovnomalar usuli , exsperiment - tajriba usuli , statistika ma'lumotlarini tahlil qilish usuli , matematika va kibernetika usullari
57 Oliy ta'limdan so'ng ta'limning qaysi turiga o'tiladi?
A) Kadrlar malakasini oshirish , qayta tayyorlash
58 O'quvchi faoliyatining asosiy turi qaysi javobda to'g'ri berilgan?
A) O'yin, o'qish
59 Shaxsning rivojlanishi deganda nima tushuniladi?
A) Ijtimoiy tirik mavjudot sifatida insonni butun hayoti davomida bo'ladigan miqdor va sifat o'zgarishi
60 Ko'nikma va malakalarni shakllantirishda asosiy sanaluvchi metod ?
A) Mashq
61 " Al - jome ' as - sahih " asarining ma' nosi berilgan qatorni toping ?
A) " Ishonarli to'plam "
62 Hadis ilmida " Amir ul - momin " , " Imom al - muhadisiyn " degan sharafli nomga sazovor bo'lgan muhaddis kim edi ?
A) Buxoriy
63 Qanday ta'lim turlari uchun DTS joriy etiladi ?
A) Umumiy o'rta, o'rta maxsus , kasb - xunar , oliy ta'lim
64 Jahon ilmida " Muallimi soniy " ( Ikkinchi muallim) nomiga musharraf bo'lgan donishmand kim?
A) Abu Nasr Farobiy
65 Ta'limning amaliy metodlariga nimalar kiradi ?
A) Mashq qilish , laboratoriya va amaliy ishlar
66 DTS ni bajarish qanday ta'lim muassasalari uchun majburiydir ?
A) O'zbekiston Respublikasidagi barcha ta'lim muassasalari uchun
67 Qaysi ta'lim tamoyilini Ya.A.Komenskiy didaktikaning oltin qoidasi deb atagan?
A) Ko'rsatmalilik
68 Dastlabki yangi usul maktabi Turkistonning qaysi shahrida ochilgan edi?
A) Andijonda
69 Pedagogikaning obyekti - bu ?
A) Bola , inson , shaxs
70 Qaysi olimning asarida pedagogika alohida fan maqomiga ega bo'ldi ?
A) Y.A.Komenskiy " Buyuk didaktika "
71 Estetik tarbiyaning asosiy vazifalarini ko'rsating ?
A) Estetik ehtiyojlarni tarbiyalash, idrokni va his tuyg'uni , estetik tushuncha ....
72 Pedagogikaning qaysi sohasi shaxsi va faoliyatida nuqsoni bor bolalarni o'qitish va tarbiyalash bilan shug'ullanadi?
A) Korrektsion pedagogika
73 Ta'lim metodlarining asosiy funktsiyalarini ko'rsating ?
A) Motivatsiyali, rivojlantiruvchi, ta'limiy , tashkiliy
74 ... - malaka raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosi bo'lib , ta'limning barcha turlarini , davlat ta'lim standartlarini, kadrlar tayyorlash tuzilmasi va uning faoliyat ko'rsatish mohiyatini o'z ichiga oladi ..?
A) Uzluksiz ta'lim
75 Didaktika - bu ....
A) Ta'lim nazariyasi
76 Shaxsning estetik faoliyatiga , voqelik va san ' at asarlarini estetik jihatdan o'zlashtirishga kirishishi nima deb ataladi?
A) Estetik qiziqish
77 ... - kadrlar tayyorlash tizimining bosh subekti va obekti , ta'lim sohasidagi davlat xizmatlarining iste'molchisi va ularni amalgam ishiruvchisi.?
A) Shaxs
78 Didaktikaning asosiy kategoriyalari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?
A) Dars o'tish , bilim berish , o'qitish , malaka , ko'nikma , shakl , metod , vosita , natijalar
79 Ya.A. Komenskiyning " Buyuk didaktika " asari nechanchi yilda yozilgan?
A) 1632
80 " Pedagogika " atamasi ma'nosi nimani anglatadi?
A) Bolani etaklayman
81 Abu Nasr Farobiy necha tilni bilganligi aniqlangan?
A) 70
82 O'zbekistonda uzluksiz ta'lim tizimining faoliyat olib borishi qay tarzda ta'minlanadi?
A) Kadrlar tayyorlash milliy modeli amalga oshirish jarayonida
83 Quyida qaysi so'z " axloq " so'zi bilan sinonim bo'la oladi ?
A) Etika
84 Tarbiya berish vaqti ham tarbiya metodlarini tanlashga ta'sir ko'rsatadimi?
A) Ha, albatta ko'rsatadi
85 Qaysi faylasuf qullarning talim tarbiya olishiga qarshi chiqgan?
A) Platon
86 Ta'limning quyidagi metodlaridan qaysi biri ko'rsatmalilik metodining asosiy tarkibini tashkil etadi ?
A) Namoyish etish , tasvirlash, ekskursiya
87 Inson tarbiyasi va rivojlanishi haqidagi fan bu ?
A) Pedagogika
88 Tarbiyachi o'zi xohlagan sifatlarni tarbiyalanuvchilar ongiga singdirish uchun ularning ruhiyatiga ma'lum maqsadga ko'ra tizimli ta'sir ko'rsatishiga nima deb aytiladi?
A) Tarbiya
89 Metod va usul tushunchalari bir narsami ?
A) Yo'q , bir xil emas
90 Estetika tushunchasini fanga kim kiritgan?
A) Baumgarten
91 Mashq, o'rgatish, tarbiyaviy vaziyat tarbiyaning qaysi metodlariga kiradi?
A) Faoliyatni tashkil etish
92 Didaktika deb nimaga aytiladi?
A) Didaktika o'qitish mazmuni, metodlari, tashkiliy shakllarini ilmiy asoslab beruvchi fan
93 Shaxs rivojlanishiga ta'sur etuvchi omillar nechta?
A) 3 ta
94 Vatanparvarlik tarbiyasida .... o'rganish bo'yichs ishlarni tashkil etish muhim ro'l o'ynaydi?
A) Davlat ramzlari
95 O'quvchilarni mehnatga layoqatli va mehnatsevar qilib tarbiyalashda ko'proq nimalarga e'tibor bermoq lozim?
A) Mehnatda mashq qildirishga
96 Pedagogik adabiyotlar va maktab amaliyotida o'quvchilar o'quv faoliyatini tashkil etishning qanday asosiy shakli qabul qilingan?
A) Ommaviy , guruhli , individual
97 Imom al - Buxoriy to'plagan hadislar soni qanchani tashkil etadi?
A) 600
98 Quyidagilardan qaysilari jazolash metodlariga kiradi?
A) Tanbeh berish, uyaltirish , ogohlantirish
99 Tarbiya vositalari - bu tarbiya usullari ... ?
A) Yig'indisi
100 Amir Temur davlat ishlarini idora etish qoidalarini qaysi asarida batafsil bayon etgan?
A) Temur tuzuklarida
101 Faoliyatni tashkil etish va xulq - atvorni shakllantirish metodlarini toping?
A) O'rgatish , pedagogik talab , tarbiyalovchi vaziyat
102 O'qitishning muayyan bir davrda o'quvchilar va o'qituvchi faoliyatini umumlashtirib xulosalash nima deb ataladi?
A) Hisobga olish
103 Kaykovusning " Qobusnoma " asari necha bobdan iborat?
A) 44 bob
104 Insonning biologik mohiyatini o'zida aks ettiruvchi tushuncha - bu ?
A) Individ
105 Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda qanday o'yin turlari asosiy hisoblanadi?
A) Ochiq havodagi
106 O'qituvchining darsga tayyorlanishida qanday bosqichlar ko'zga tashlanadi?
A) Tashxislash, bashoratlash, loyihalashtirish
107 B. T. Lixachev jismoniy madaniyatning vazifalarini qay tariqa tasnif etadi?
A) Rivojlantiruvchi, tarbiyaviy , ta'limiy , sog'lomlashtirich, umummadaniy
108 Oila tarbiyasining asosiy yo'nalishlari - bu ?
A) Aqliy, axloqiy , estetik va mehnat tarbiyasi hisoblanadi
109 Tarbiya turlari qaysi variantda to'g'ri ko'rsatilgan?
A) Aqliy, jismoniy , ahloqiy , mehnat , nafosat , ekologik , etik , iqtisodiy , huquqiy
110 Inson kamolotida uch narsa - " irsiyat , muhit , tarbiya " muhim rol o'ynaydi degan fikrni ilk bor ilgari surilgan olimning nomi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan ?
A) Beruniy
111 Faoliyatni tashkil etish va xulq - atvorni shakllantirish metodlarini toping ?
A) O'rgatish , pedagogik talab , tarbiyalovchi vaziyat
112 " Al - jome' as - sahih " asarining muallifi kim?
A) Imom al - Buxoriy
113
Yüklə 46,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə