1, didaktika ako vedná disciplíNA, jej predmet, ČlenenieYüklə 0,67 Mb.
səhifə1/8
tarix07.12.2017
ölçüsü0,67 Mb.
#14502
  1   2   3   4   5   6   7   8

Tézy na štátne skúšky z Teoretických základov pedagogiky pre Bc. štúdium


(Učiteľský základ pre UVP, UOP, UŠŠ)

2008

Didaktika


 1. Didaktika ako vedná disciplína, jej predmet, členenie. Vzťah všeobecnej didaktiky k odborovým a predmetovým didaktikám. Základné didaktické kategórie. Základné systémovotvorné prvky vyučovacieho procesu.

 2. Vyučovací proces. Vymedzenie pojmu. Spoločenské, gnozeologické, psychologické základy vyučovacieho procesu. Fázy vyučovacieho procesu.

 3. Didaktické zásady - pojem, rôzne systémy didaktických zásad a podmienenosť ich uplatňovania.

 4. Výchovno-vzdelávací cieľ ako determinant výberu obsahu, metód, foriem a prostriedkov vyučovania. Rôzne úrovne konkretizácie výchovno-vzdelávacích cieľov. Kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele a ich taxonómie. Pozitíva a negatíva operacionalizácie výchovno-vzdelávacích cieľov. Možnosti kontroly plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov.

 5. Obsah vyučovania, prvky učiva, učebné plány, učebné osnovy, kurikulum, vzdelávacie štandardy, tematické plány. Nové trendy v obsahu vzdelávania.

 6. Vyučovacie metódy – vymedzenie pojmu, možnosti triedenia vyučovacích metód, optimálny výber vyučovacích metód vo vyučovacom procese, charakteristika jednotlivých vyučovacích metód s akcentom na aktivizujúce vyučovacie metódy.

 7. Organizačné formy vyučovania – vymedzenie pojmu, členenie organizačných foriem vyučovania. Vyučovacia hodina ako základná organizačná forma na základnej a strednej škole, vyučovacia jednotka s laboratórnymi prácami, exkurzia a učebný deň.

 8. Príprava na vyučovaciu hodinu. Krátkodobá a dlhodobá príprava učiteľa.

 9. Didaktické prostriedky v procese vyučovania. Učebné pomôcky, didaktická technika, moderná didaktická technika. Príklady vhodného výberu a ich použitia vo vyučovaní.

 10. Hodnotenie a klasifikácia - pojem, funkcia. Jednotlivé druhy a formy hodnotenia žiakov, ich pozitíva a negatíva. Funkcie a možnosti hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

 11. Niektoré koncepcie vyučovacieho procesu – vymedzenie pojmu. Problémové vyučovanie, programované vyučovanie, skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, rozvíjajúce vyučovanie, tvorivo-humanistické vyučovanie.

 12. Alternatívne školy. Vymedzenie pojmov, klasické alternatívne školy (Walfdorská škola, Hibernianska škola, Freinetovská škola, Jenská škola), moderné alternatívne školy (Integrované tematické vyučovanie – ITV, Otvorené vyučovanie a Kolegiálna škola).

Literatúra:


FULKOVÁ, E. Kapitoly zo všeobecnej didaktiky. Bratislava : Infopress, 2006. ISBN 80-85402-78-5

FULKOVÁ, E., GNOTH, M. Pedagogická prax. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. ISBN 80-8069-377-3

HLÁSNA, S., HORVÁTHOVÁ, MUCHA, M., K., TÓTHOVÁ, R. Úvod do pedagogiky. Bratislava : Enigma, 2006. ISBN 80-89132-29-4

KIPS, M. a kol.: Didaktika. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2005.

OBDRŹÁLEK, Z. a kol.: Didaktika pre študentov učiteľstva základnej školy. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003.

PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 1998.

TUREK, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava : Metodické centrum, 1997.

TUREK, I.: Inovácie v didaktike. Bratislava : Metodické centrum, 2004.


1, Didaktika ako vedná disciplína, jej predmet, členenie. Vzťah všeobecnej didaktiky k odborovým a predmetovým didaktikám. Základné didaktické kategórie. Základné systémovotvorné prvky vyučovacieho procesu
Didaktika ako teória vyučovania


 • z gr. didaskó = učiť, poúčať, vysvetľovať, dokazovať

 • didaktický = spôsob výučby

 • pojem D. začal používať v ped. W.Ratke – chápal ho ako umenie vyučovať

 • Komenský – dielo Veľká didaktika – umenie učiť všetkých všetkému – základy novodobej pedagogiky

 • D. je veda o obsahu vzdelania, o procese vyučovania a učenia a zaoberá sa aj otázkami interakcie medzi učiteľom a žiakom, skúma organizáciu vyučovacieho procesu a vyučovacie koncepcie

 • D. ako vedecká disciplína patrí medzi zákl. ped. disc. a skúma teóriu vzdelania a vyučovania a má za úlohu odhaliť zákonitosti úspešného vyučovania

 • D. objasňuje podstatu výchovno-vzdelávacej činnosti, zaoberá sa otázkami obsahu, metód, foriem, didaktických prostriedkov, učebným pomôcok a ich efektívnym využívaním vo VV procese

 • Švec chápe D. ako prevažne praktickú, užitú, transdisciplinárnu veu o skúmaní a uplatňovaní zákonitostí plánovania, organizovania a vyhodnocovania ľudského i subhumánneho učenia, najmä však inštitucionálnej výchovy akýchkoľvek predmetov vzdelávania, vychovávania a vycvičovania akýchkoľvek subjektov

 • Predmetom didaktiky ako teórie vzdelania a vyučovania je skúmanie jednotlivých kategórií, ktoré sú základom vzdelávania a vyučovania

 • Základné didaktické pojmy sú vyučovanie, vzdelávanie ako proces a vzdelanie ako výsledok tohto procesu


VZDELÁVANIE

 • základná pedagogická kategória

 • proces zámerného získavania, osvojovania a rozvoja poznatkov a vedomostí, intelektových schopností a praktických skúseností a zručností

 • tento proces je súčasťou výchovy v širšom slova zmysle a napomáha vytvárať mravné, estetické, telesné a pracovné schopnosti, záujmy a návyky

 • podporuje neustály rast a rozvoj slobodnej a uvedomelej osobnosti

 • je to proces všestrannej humanizácie a kultivácie

 • je to dlhodobá a nepretržitá inštitucionalizovaná vyučovacia činnosť

 • vzdelávanie je celoživotný proces

 • osobitným druhom je samovzdelávanie

 • školské vzdelávanie je predpísané školou

 • funkcie
  • spoločenské hľadisko
 • socializačná + kulturačná + kvalifikačná + diferenciačná a selektívna

+ humanizačná + profesijná


  • pedagogické hľadisko

– inštrumentálna + informatívna + formatívna + výchovná
 • cieľom 1.stupňa základného vzdelávania je vytváranie predpokladov na celoživotné učenie sa

 • cieľom 2.stupňa základného vzdelávania je poskytnúť čo najkvalitnejší základ všeob. vzdelávania, tu je významná vnútorná diferenciácia povinnej a nepovinnej časti, ako je prelínanie života školy a mimo školy

 • ciele stredného vzdelávania:

  • zabezpečiť pripravenosť mladých ľudí na celoživotného učenie sa

  • podporovať zamestnateľnosť mladých v priebehu celého života

  • rozvíjať široký všeobecno-odborný základ vzdelania

  • v odbornom klásť dôraz na aplikované zvládnutie obsahu

  • uplatňovať kľúčové kompetencie

 • vzdelávanie detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami – musí rešpektovať diferenciáciu vzdelávacích postupov , individualizáciu vzdelávania a poradenského systému, kt. musí smerovať k posilneniu prevencie sociálnej patológie v školách – záujmové vzdelávanie

 • vzdelávanie = eruditio (intelektové stránky) + výchova = educatio (rozvoj disciplinovanosti, morálky)

 • koncepcia vzdelávania – poňatie podstaty vzdelávania

– najdôležitejšie prvky sú subjekt (žiak), obsah vzdelávania,

soc. prost. a interakcia • nároky na gramotnosť – najvýznamnejší nástroj kultúrnej úrovne spoločnosti,

schopnosť alebo zručnosť určitej činnosti

– môže byť cudzojazyčná, počítačová, televízna,

funkčná (textová, dokumentová, numerická) a číselná
OBSAH VZDELÁVANIA
Obsahová stránka


 • závisí od rastu vedeckých poznatkov

 • obsah učiva je konkretizovaný v učebných plánoch, osnovách a v učebniciach pre jednotlivé predmety

 • obsah vzdelania tvorí všetko, čo sa človek učí, teda všetky vedomosti, zručnosti, návyky, vlastnosti, schopnosti, ktoré si edukant osvojuje alebo rozvíja vo vzdelávacom procese

Konkretizácia obsahu vzdelávania: 1. u
  základné pedagogické dokumenty
  čebné plány

 2. učebné osnovy

 3. kurikulum

 4. učebnice


Učebné plány

 • základný pedagogický dokument

 • tu sú uvedené povinné, nepovinné a voliteľné predmety

 • zoznam a poradie predmetov na danom type školy, ročníka a na danom odbore

 • vymedzuje zoznam a poradie predmetov, ich zaradenie do ročníka a obsahuje týždennú a celkovú hodinovú dotáciu a rozdelenie predmetov na povinné, nepovinné a voliteľné

 • schvaľuje MŠ na návrh odbornej komisie


Učebné osnovy

 • základný pedagogický dokument, ktorý má určovať ciele, obsah, rozsah a procesuálnu stránku (či je to hodina, cvičenie, seminár) pre jednotlivé ročníky

 • určuje rozsah a má vzťah ku konkrétnym predmetom

 • záväzné pre učiteľov, pre školy do 70 %, učiteľ môže meniť obsah do 30 % - môže aktualizovať učivo, ale nemôže nič vyhodiť

 • sú záväzné, to znamená, že v každej dedinke sa bude učiť to isté ako napr. v Bratislave

 • skladá sa z kmeňového učiva (záväzného) a rozširujúceho učiva

 • schvaľuje MŠ SR

Výber učiva musí mať na zreteli: • rozsah učiva – primeranosť obsahu a rozsahu učiva vo vzťahu k žiakom, ale aj k požiadavkám spoločnosti

 • integráciu – spätosť a prepojenie učiva, aby žiak získal komplexnejší pohľad

 • postupnosť – nadväznosť učiva, čo umožňuje ľahšie učenie

 • nepretržitosť, špirálovitosť – učivo sa opakuje, vracia sa k nemu, obohacuje sa

jasnosť, zrozumiteľnosť – aby učivo nespôsobovalo problémy pri jeho osvojovaní, aby sa dopĺňalo, prelínalo, aby učivo na jednom predmete bolo v súlade s učivom iných predmet

 • rovnováha – požiadavky učiva majú byť v rovnováhe vo vzťahu učivo a spoločnosť, učivo a žiak

Druhy osnovania 1. lineárne, postupné

– k odučenému učivu sa nemusíme vracať, ďalšie učivo naň nadväzuje

 1. cyklické

– učivo je rozvrhnuté do viacerých cyklov, každý nasledujúci cyklus prehlbuje a rozširuje vedomosti a schopnosti

 1. špirálovité

– k preberanému učivu sa vraciame, vychádzame z neho, rozširujeme a obohacujeme ho
Vzdelanie

 • nadobudnuté vzdelávanie

 • súhrn vedomostí

 • výsledok učiaceho sa procesu

 • je to výsledok alebo konečný efekt procesu získavania vedomostí, intelektových schopností a praktických zručností, rozvoja rozumovej stránky osobnosti, jej myslenia a pamäti

 • je to utváranie celkového postoja k svetu, životu

 • obsahom vzdelania sú fakty, výkony, poznávacie procesy, poučky a hodnoty

 • vedomosti sú osvojené, zapamätané a pochopené vzťahy medzi nimi, v ktorých sa odráža poznanie objektívnej skutočnosti vo vedomí študentov

 • zručnosti sú nadobudnuté pohotovosti, správne, čo najrýchlejšie a s čo najmenšou námahou vykonať istú činnosť na základne osvojených vedomostí a predchádzajúcej praktickej skúsenosti

 • návyk je zautomatizované vykonávanie niektorých zložiek činnosti, ktoré sa dosiahlo mnohonásobným opakovaním príslušných úkonov

 • stránky vzdelania sú: formálna, materiálna, teoretická, praktická, subjektívna


OBSAH VZDELANIA
Členenie horizontálne

 • všeobecné vzdelanie

(ZŠ, výber potrebného obsahu učiva)

 • polytechnické vzdelanie

(osvojenie základných pracovných a tech.zručností, ale aj vedomosti z jednotlivých výrobných odvetví)

 • odborné vzdelanie – neúplné, úplné, vyššie

(vedomosti, kt. sa úzko viažu na vybrané predmetné obsahy určitého odboru)
Členenie vertikálne • – neúplné (výučný list), úplné (maturita), vyššie odborné (diplom, maturitné vysvedčenie)

 • – neúplné (Bc.), úplné (Mgr.)


Mgr. = pregraduálne štúdium

Po Mgr. = postgraduálne štúdium – platí sa za každú skúšku

1.) malý doktorát

 • Dr. pred menom

 • nahrádza 1. kvalifikačnú skúšku

 • vykonáva sa na absolvovanej katedre – téma + konzultant

 • rigorózna práca – min. 120 strán

 • rigorózne skúšky – po roku skúšky z troch predmetov

 • vyhovel / nevyhovel


2.) doktorandské štúdium

- PhD. – veľký doktorát za menom – bývalé CSc.

- na absolvovanej katedre

- prijímačky – písomná časť + cudzí jazyk

- obhajoba projektu pred komisiou

- interní doktorandi – 3 roky + externí doktorandi - 5 rokov3.) odborný asistent

- ak bol ako doktorand vynikajúci

- 5 rokov učí na katedre
4.) docent

- po 5 rokoch učenia

- habilitačná skúška, habilitačná prednáška

- vedecká monografia

- musí mať 10 – 15 odborných citácií

- obhajoba vedeckej monografie


5.) univerzitný profesor

- udeľuje prezident SR na hrade pri ceremónii

- po 10 rokoch učenia

- musí byť uvedených viac našich aj zahraničných citácií

- musí byť viac vedeckých monografií

- inauguračná prednáška = obhajobaČlenenie didaktiky
Členenie didaktiky podľa obsahového hľadiska


 1. Všeobecná

 2. Sférová

 3. Odborová

 4. Odvetvová

 5. Špecializačná

 6. Subšpecializačná

Členenie didaktiky podľa Fulkovej
 1. Všeobecná – je to teória vzdelávania a vyučovania, zaoberá sa obsahom vzdelávania

Aplikovaná – vznikla na základe potrieb rešpektovať povahové a sociálne zvláštnosti detí, mládeže a dospelých pri tvorbe cieľov a obsahu vzdelávania

 1. Odborová – dotýka sa viacerých vyučovacích predmetov, alebo predmetových oblastí (napr. D.biológie)

Predmetová – ich základ tvoria poznatky príslušných aplikovaných D. z analýzy tých vedných odborov, ktorých poznatky spracúvajú do predmetových didaktických systémov
Členenie podľa Petláka


 1. všeobecná didaktika

 2. didaktika predmetov

 3. špeciálne didaktiky

Členenie didaktiky podľa Šveca
 1. podľa etáp vzdelávacieho stupňa – predškolská D., D.1.st.ZŠ, D.2.st.ZŠ, SŠ D., VŠ D.

 2. podľa periód ľudského života – pedoD., androD., geroD.

 3. podľa inštitucionálno-organizačných subjektov – školská D., osvetová D., zamestnávateľskoorganizačná D.,

spoločenskoorganizačná D.
Systémovo-tvorný prístup k vzdelávaniu


 • Vzdelanie je súčasť nejakého väčšieho systému

 • Systém je množina elementov vzájomne závislých a spojených prvkov. Jestvujú spätnoväzbové vzťahy a závislosti medzi jednotlivými elementmi, ale i medzi nimi a celým systémom a medzi celým systémom a jeho okolím.

 • Nejestvuje žiadny jav, teda ani vzdelávanie samo osebe, izolovanie, ale vždy je súčasťou určitého celku, je zapojený do určitého poriadku, je prvkom danej štruktúry a plní konkrétnu funkciu v súlade s inými prvkami systému.

 • Vzdelávanie je súčasťou vyššieho systému, napríklad spoločnosti, samo však vytvára tiež systém, ktorý tvorí rad prvkov, ktoré majú rôzne systémotvorné funkcie, vytvárajú väzby s ďalším prvkom, ale vždy sa vzájomne ovplyvňujú, vytvárajú komplexný celok,

 • ktorý nemožno ľubovoľne meniť bez následkov na ďalšom rozvoji tohto systému.

 • Medzi hlavné systémotvorné elementy vzdelávania patria funkcie vzdelávania, koncepcia vzdelávania, didaktické zákonitosti a zásady, ciele vyučovania, obsah vyučovania, vyučovací proces, prostriedky vyučovania a ľudský faktor učiteľ a žiak.

Základné Pedagogické pojmy a ich vzťahy

- zákl. pojmy reflektujúce najvšeobecnejšie a najpodstatnejšie vlastnosti, stránky, vzťahy javov skutočnosti a poznania sa nazývajú kategórie, navzájom spolu súvisia, spolupôsobia, vyvíjajú sa
Vzdelávanie – v P.teórii proces zámerného získavania a rozvoja vedomostí, intelektových schopností a praktických skúseností, je súčasťou výchovy v širšom slova zmysle + Výchova – v širšom zmysle je syntézou výchovy a vzdelávania
Vzdelávanie – podporuje rast a rozvoj osobnosti, ktorá nadobúda nové kvality a príslušnými zmenami v správaní ovplyvňuje všetkých členov spoločnosti

-hierarchizácia z antickej kultúry – vzdelávanie=eruditio (intelektové stránky) + výchova=educatio (rozvoj disciplinovanosti, morálky)


Vzdelávanie – proces všestrannej humanizácie a kultivácie – proces cieľavedomého a systematického nadobúdania poznatkov, ktorý s realizuje v edukačnom prostredí – dlhodobá a nepretržitá inštitucionalizovaná vyučovacia činnosť učiteľov v škole na príprave učiacich sa na ich život v spoločnosti, podľa smerníc cieľového programu, hlavne modelu absolventa školy – zabezpečuje zo spoločenského (A) alebo P.(B) hľadiska funkcie:

A: socializačnú, akulturačnú, kvalifikačnú, diferenciačnú, selektívnu, humanizačnú, profesijnú

B: inštrumentálnu, informatívnu, formatívnu, výchovnú – obsahuje 2 prvky:

formálne a obsahové vzdelávanie – cieľom 1.stupňa základného vzdelávania je vytváranie predpokladov na celoživotné učenie sa – cieľom 2.stupňa základného vzdelávania je poskytnúť čo najkvalitnejší základ všeob. vzdelávania, tu je významná vnútorná diferenciácia povinnej a nepovinnej časti, ako je prelínanie života školy a mimo školy – ciele stredného vzdelávania: zabezp. pripravenosť mladých ľudí na celoživotného učenie sa / podporovať zamestnateľnosť mladých v priebehu celého života / rozvíjať široký všeobecno-odborný základ vzdelania- v odbornom klásť dôraz na aplikované zvládnutie obsahu / uplatňovať kľúčové kompetencie – gymnaziálne vzdelávaniestredné odborné – vzdelávanie detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami-musí rešpektovať diferenciáciu vzdelávacích postupov , individualizáciu vzdelávania a poradenského systému, kt. musí smerovať k posilneniu prevencie sociálnej patológie v školách – záujmové vzdelávanie – samovzdelávaniemodernizácia vzdelávania-orientácia na ľudské zdroje, kde nielen školské vzdelávanie, ale aj celoživotné, permanentné sa v súčasnosti stáva nutnosťou v celom kultúrnom svete – kvalita je mierou dokonalosti, hodnosti, užitočnosti výchovy a vzd. – koncepcia vzdelávania=poňatie podstaty vzdelávania – najdôležitejšie prvky subjekt (žiak), obsah vzd., soc. prost. a interakciu – nároky na gramotnosť=najvýznamnejší nástroj kultúrnej úrovne spoločnosti, schopnosť alebo zručnosť určitej činnosti – cudzojazyčná, počítačová, televízna, funkčná (textová, dokumentová, numerická), číselná
Vzdelanie – nadobudnuté vzdelávanie, výsledok učiaceho sa procesu – proces uvedomelého a cieľa vedomého sprostredkovania a aktívneho osvojovania si poznatkov a skúseností rôzneho obsahu a utváranie celkového postoja k svetu a životu

-Atribúty vzdelaniavšeobecné (ZŠ, výber potrebného obsahu učiva) a odborné (vedomosti, kt. sa úzko viažu na vybrané predmetné obsahy určitého odboru) technické (osvojenie základných pracovných a technických zručností, ale aj vedomosti z jednotlivých výrobných odvetví)

-Obsah vzdelania – fakty, výkony, poznávacie procesy, poučky a hodnoty

-Stránky vzdelania – formálna, materiálna, teoretická, praktická, subjektívna2, Vyučovací proces. Vymedzenie pojmu. Spoločenské, gnozeologické, psychologické základy vyučovacieho procesu. Fázy vyučovacieho procesu.
VYUČOVACÍ PROCES – CYSKLUS A FÁZY VYUČOVACIEHO PROCESU
Vyučovací proces

 • dej, činnosť

 • poznávací proces

 • metodický postup

 • organizačná forma inštitucionalizovaného učenia

 • vzdelávací metodický postup

 • cieľavedomé, zámerné, plánovité pôsobenie subjektu vyučovania (U) na objekt vzdelávania a výchova (Ž), aby bol systematicky vzdelávaný a vychovávaný. Žiak je zároveň subjektom vyučovacieho procesu, v ktorom si okrem osvojovania nových vedomostí, spôsobilostí, vytvárania zručností a návykov rozvíja a poznávacie procesy, formuje osobnosť, ale súčasne spätne vplýva na učiteľa.

Vyučovací proces plní tieto funkcie:a) vzdelávaciu-informatívnu

b) formatívnu

c) výchovnú

d) preopedeutickú

e) rozvíjajúcu
Predmet vyučovania – pedagogické kategórie

Žiak


Učiteľ

Vedomosti

Zručnosti

Návyky


Obsah učiva

Metódy a formy práce

Didaktické zásady

+ intencie, obsah a zložky vyučovania, vyučovacie metódy, médiá,

antropopsychologické predpoklady, spoločensko-kultúrne predpoklady
príprava časovo-tematického plánu – funkcia vzdelávacia, výchovná


 1. činnosť učiteľa

 2. činnosť žiaka

 3. obsah učiva
 • spojenie teórie s praxou

 • psychologické základy (rešpektovanie psychickej osobitosti)


PROCES
→ 3 sekvencie

→ 5 fáz
Sekvencie: 1. prípravná

 2. realizačná

 3. diagnostická


- prípravná sekvencia

– zahrňuje obdobie projektovania a plánovania výučby, prípravu na VV pôsobenie

– príprava časovo-tematického plánu – rozpis učiva na celý rok – v septembri

– príprava na vyučovaciu hodinu – každú hodinu


- realizačná sekvencia

– zahrňuje komplexný priebeh vyučovania v konkrétnych podmienkach školy

– to, čo sa realizuje na hodine
- diagnostická sekvencia

– uzatvára VV proces, spätne ovplyvňuje prípravnú a realizačnú sekvenciu

– vnútorná diagnostika – diagnostika výkonov žiakov

– vonkajšia diagnostika – diagnostika výkonov učiteľov


- diagnostika učiteľa = hospitácie - hospitácie môžu byť úvodné, priebežné, komplexné, záverečné  komplexný záverečný záznam

- hospitácie môže vykonávať cvičný učiteľ, zástupca, riaditeľ, inšpektor


FÁZY: 1. motivácia = príprava žiakov na aktívne osvojovanie učiva


Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə