1. Ekonometrik modelda qatnashadigan omillarni tanlashda qo’llanadigan usulni ko’rsatingYüklə 38,66 Kb.
tarix17.06.2023
ölçüsü38,66 Kb.
#117673
Ekonometrika(yodlash kerak) oraliq testlari


1. Ekonometrik modelda qatnashadigan omillarni tanlashda qo’llanadigan usulni ko’rsating:
====
#Regression tahlil usuli;

2. Ekonometrik model shaklini tanlashda qo’llanadigan usul:


====
#Regression tahlil usuli

3. Fisher mezonining hisoblangan qiymati jadvaldagi qiymatidan katta bo’lsa:


====
#Regressiya tenglamasi ahamiyatli deyiladi;

4. Styudent mezonining hisoblangan qiymati jadvaldagi qiymatidan katta bo’lsa:


====
#Regressiya tenglamasining koeffisiyentlari ahamiyatli deyiladi;

5. Elastiklik koeffisiyentining iqtisodiy ma’nosi qaysi javobda to'g'ri keltirilgan.


====
#mustaqil o’zgaruvchilar (x) bir foizga o’zgarganda samarali (natijali) ko’rsatkich (y) qanchaga o’zgarishini ko’rsatadi

6. Analitik ko’rinishi bo‘yicha ishlab chiqarish funksiyalari quyidagilarga bo‘linadi:


====
#chiziqli va chiziqsiz

7. Avvaldan no‘malum bo‘lgan va oldindan inobatga olib bo‘lmaydigan tasodifiy sabablarga bog‘liq bo‘lgan hamda sinash natijasida bitta mumkin bo‘lgan qiymat qabul qiluvchi miqdorga nimadeb aytiladi?


====
#Tasodifiy miqdor

8. Bosh to’plam deb nimaga aytiladi?


====
#tanlanma ajratilgan to’plamga

9. O’zgaruvchi belgining konkret ifodasiga nima deyiladi?


====
#Belgi

10. Har variantning to‘plamda necha bor uchrashuvini ko‘rsatuvchi miqdorga nima deyiladi?


====
#Chastota

11. mofisiyenti …..


====
#korrelyatsiya koeffisiyentining kvadratiga teng

12. Korrelyasiya koeffisiyentining statistik ma’nosini aniqlang.


====
#X va Y belgilar orasidagi chiziqli bog’lanishni xarakterlaydi

13. Ekonometrik model – bu:


====
#Tenglamalar tizimi;

14. Avtokorrelyasiya koeffisiyentining qiymati 0 ga teng bo’lsa uholda ...


=====
#X va Y belgilar orasida umuman bog’lanish mavjud emas hisoblanadi

15. Juft regressiya tenglamasidagi Y o’zgaruvchi ……


====
#tasodif emas

16. Juft regressiya tenglamasidagi X o’zgaruvchi ……


====
#tasodifiy

17. Ijtimoiy-iqtisodiy hodisalarning vaqt davomida o’zgarishi … deb yuritiladi.


====
#dinamika

18. Ishlab chiqarish funksiyalarini yechish deyilganda …tushuniladi.


====
#Noma’lum xj larni topish

19. Har bir ekonometrik model uch jihatga ega: …..


====
#iqtisodiy mazmun, matematik tuzilma va statistik afzallik

20. Ayrim, ajralgan qiymatlarni ma’lum ehtimollar bilan qabul qiluvchi miqdor qanday nomlanadi?


====
#diskret tasodifiy miqdor

21. Chekli yoki cheksiz oraliqdagi barcha qiymatlarini qabul qilishi mumkin bo’lgan miqdor qanday n omlanadi?


====
#uzluksiz tasodifiy miqdor

22. Chetlanishning kvadratidan olingan matematik kutilma nima deyiladi?


====
#dispersiya

23. Variasion qatorning ekstremal qiymatlari farqi nima deyiladi?


====
#variasiya chegarasi

24. Nisbiy ko’rsatkich bo’lib, belgining o’zgarishini ifodalovchi miqdor nima deyiladi?


====
#variasiya koeffisiyenti

25. X o’zgaruvchining har bir qiymatiga Y o’zgaruvchining aniq bir qiymati mos kelsa, bunday bog’lanish nima deyiladi?


====
#funksional bog’lanish

26. Regressiya atamasini fanga kiritgan olimlar kimlar?


====
#F. Galton, K.Pirson

27. qaysi mezon bilan baholanadi?


====
#Fisher mezoni

28. Hodisalarning vaqt davomida o’zgarishini ta’riflovchi statistik ko’rsatkichlar qatori nima deyiladi?


====
#vaqtli qator

29. Birinchi usulda har bir keyingi davr darajasidan boshlang’ich davr darajasi ayirilib, 100 ga ko’paytiriladi va boshlang’ich davr darajasiga nima deyiladi?


====
#qo’shimcha o’sish (kamayish) sur’ati

30. Mutlaq qo’shimcha o’sish qiymati zanjirsimon qo’shimcha o’sish sur’atiga bo’linadigan miqdorga nima deyiladi?


====
#1% qo’shimcha o’sish

31. Qator darajalarini birin-ketin ma’lum tartibda surish yo‘li bilan hisoblangan o‘rtacha darajaga nima deyiladi?


====
#o‘rtacha sirg‘aluvchi usul

32. Haqiqiy qator darajalari bilan vaqt bo’yicha bir yoki bir necha davrlarga surilgan darajalar o’rtasidagi korrelyasiyaga nima deyiladi?


====
#avtokorrelyasiya

33. Dinamik qatorning oldingi qiymatlarining keyingi qiymatlariga ta’siri regressiyasi nima deyiladi?


====
#avtoregressiya

34. Qiymati tashqaridan beriladigan, boshqariladigan, bashoratlanuvchi, ta’sir etuvchi o’zgaruvchilar nima deyiladi?


====
#ekzogen
35. Tizim ichida aniqlanuvchi, bog’liqli y o’zgaruvchilar nima deyiladi?
====
#endogen

36. Bog‘liq o‘zgaruvchilar bog‘liq bo‘lmagan o‘zgaruvchilarning va oldin aniqlangan bog‘liq o‘zgaruvchilar y1, y2,…, yi-1 larning funksiyasi sifatida tizimga nima deyiladi?


====
#rekursiv tenglamalar tizimi

37. Bunda har bir bog‘liq o‘zgaruvchi boshqa bog‘liq o‘zgaruvchilar va bog‘liq bo‘lmagan o‘zgaruvchilar ning funksiyasi sifatida keltirilgan tizimga nima deyiladi?


====
#o‘zaro bog‘liq tenglamalar tizimi

38. Bir vaqtli tenglamalar tizimi nima deyiladi?


====
#tarkibiy model shakli

39. Mamlakat miqyosida umumiy baholarning o’sishini nima deyiladi?


====
#inflyaziya

40. Ob’ektni rivojlantirish istiqbolini belgilab beradigan maxsus ilmiy tadqiqotlar nima deyiladi?


====
#prognoz

41. …. - mamlakat miqyosida umumiy baholarning o’sishini ko’rsatadi.


====
#Inflyasiya

42. Bu usul boshlang‘ich axborotlarni yig‘ish (anketa, intervyu) va ularni tahlil qilishga asoslanadi. Shu bilan birga prognoz maqsadi ekspertlar tomonidan qilingan tahlilga asoslanadi.Bu nima?


====
#ekspert usuli

43. Prognozlashtirilayotgan ob’ekt tuzilishida kutilayotgan o‘zgarishlarning normativ modellardagi izlanish nima deyiladi?


====
#modellashtirish

44. O‘rganish yo‘llari va usullarini tanlash hamda shu tarmoqdagi haqiqat ko‘rinishlarini umumiylashtirish nima deyiladi?


====
#usul

45. Tizimni rivojlantirishning qonuniyatlariga asoslangan, haqiqatni, oldindan aks ettirish nima deyiladi?


====
oldindan aytib berish
====
#oldindan ko‘ra bilish

46. Ehtimol yo‘nalishlar, ob’ektlar va hodisalarning rivojlanishi natijalari nima deyiladi?


====
#istiqbollash (bashorat)

47. Aniq belgilangan maqsad, uni amalga oshirishning yo‘llari va tadbirlari, belgilangan xom ashyolar bilan ajralib turish nima deyiladi?


====
#rejalashtirish

48. Yakka yagona, ijrosi majbur bo‘lgan direktiv hujjat nima deyiladi?


====
#reja

49. x omilning o‘zgarishi boshlanishi vaqtidan uning umumiy ta’sirining yarimi y natijaviy o‘zgaruvchiga ta’sir ko‘rsatadigan model nima?


====
#mediana lagi

50. Biron bir ijtimoiy hodisaning ma’lum bir davr (vaqt oralig’i) – bir xafta, bir dekada, bir oyda, bir chorakda, bir yilda va hokazodagi o’lchamni tavsiflovchi raqamiy ko’rsatkichlar qatorlari nima deyiladi?


====
#davriy (interval) dinamika qatorlar

51. Eng kichik kvadratlar usuliga qaysi mos keladi...-


====
#Q-->min

52. Vaqtli qatorning additiv modeli quyidagi shaklga ega:


====
#Y=T+S+E

53. Atribut o’zgaruvchisini nima sifatida ishlatish mumkin:


====
#mustaqil o’zgaruvchi sifatida

54. Diterminasiya koeffisiyenti qanday chegaralarda o’zgaradi:


====
#0 dan 1 gacha

55. Qaysi holatda model multiplikativ deyiladi?


====
#Y=T*S*E

56. Qaysi holatda model uchun ko’rsatkichlarning qiymati oshib borganda parobolik bog’lanishdan foydalaniladi?


====
#nisbiy kattalik cheksiz bo’lsa

57. Avtokorrelyasiya natijasida quyidagiga ega bo’lamiz?


====
#parametrning samarasiz bahosi

58. Yaxshi tanlangan model ... ega bo’ladi.


====
#normal qonunga

59. Ekonometrik tahlilda Xi ..... deb qaraladi.


====
#tasodifiy o’zgaruvchilar

60. Vaqt yoki davrlarga bog’liq ketma-ket omillar ... deyiladi.


====
#Vaqtli qator

61. R^2= ... qaysi statistik xarakteristikani bildiradi.


====
#determinasiya koeffisiyenti

62. Izlanayotgan trend tenglamasini tanlashda …. amal qilish kerak, va u bir nechta xildagi chiziqlardan empirik ma’lumotlarga eng yaqinini (bir muncha soddasini) tanlashdan iborat bo’ladi.


====
#soddalik prinsipiga

63. Ekonometrik izlanishlarda tanlangan model bo’yicha trend tenglamasini tanlashda yuqorida sanab o’tilgan har bir komponentani …o’tkaziladi.


====
#miqdoriy tahlili

64. Iqtisodiy o’sishning nisbiy tezligi ishlab chiqarishning omillar sarflari bo’yicha … deyiladi.


====
#elastikligi

65. …- aniq muayyan maqsadlarni qo’yish va tadqiq etilayotgan obyektning aniq hodisalarini bashoratlashni ko’zda tutadi.


====
#reja

66. ….- bir-biriga o’zaro ta’sir etuvchi elementlari, ularning xossalari va aloqalari mavjud bo’lgan butun bir kompleks sifatida qaralishi mumkin.


====
#tizim
1. Ekonometrik modellashtirish quyidagi bosqichdan iborat:
#To`rt bosqichdan;

2. Ekonometrikaning vazifalari:


#Modelni spesifikasiya qilish, parametrlashtirish, verifikasiyalash, prognoz qilish;

3. Ekonometrikaning maqsadi:


#Real iqtisodiy obyektlarni modellashtirish va miqdoriy tahlil qilishning usullarini ishlab chiqish

4. EKONOMETRIKA” termini dastlab kimlar tomonidan qo`llanilgan?


#P. Syempa , Y.Shumpeter, R.Frish

5. …- lotincha modulus so’zidan olingan bo’lib, o’lchov, me’yor degan ma’noni anglatadi. Nuqtalar o`rniga to`g`ri so`zni tanlang.


#model

6. Tajriba natijasida u yoki bu qiymatni qabul qilishi oldindan ma’lum bo’lmagan miqdor nima?


#tasodifiy miqdor

7. Tanlanma ajratilgan obyektlar to’plami qanday nomlanadi?


#bosh to`plam

8. Tahlil uchun tasodifiy ravishda tanlab olingan obyektlar to’plam qanday nomlanadi?


#tanlanma to`plam

9. Variasion qatorning xi variantalari va ularga mos ni chastotalar (barcha chastotalar yig’indisi tanlanmaning hajmi n ga teng) yoki wi nisbiy chastotalar (barcha nisbiy chastotalar yig’indisi birga teng) ro’yxati qanday nomlanadi?


#statistik taqsimoti

10. ....-tahlil uchun ekonometrik modellarni tuzish. Nuqtalar o’rniga to’g’ri javobni qo’ying.


#Modelni spesifikasiya qilish

11. ...- tuzilgan model parametrlarini baholash. Nuqtalar o’rniga to’g’ri javobni qo’ying.


#Modelni parametrlashtirish

12. ...- model parametrlari sifatini va butun modelning o’zini tekshirish.


#Nuqtalar o’rniga to’g’ri javobni qo’ying.

13. ...- ekonometrik modellashtirish natijalari bo’yicha aniq iqtisodiy hodisalar uchun prognozlar tuzish va takliflar ishlab chiqish. Nuqtalar o’rniga to’g’ri javobni qo’ying.


#Model asosida prognoz qilish

14. Model so’zi lotincha ... so’zidan olingan bo’lib, o’lchov, me’yor degan ma’noni anglatadi.


#lotincha modulus

15. Iqtisodiy obyektlarning soddalashtirilgan nusxasi nimani bidiradi?


#Iqtisodiy modelni

16. y=f(x1,x2,…xn) ekonometrik modelda y qanday kursatkich?


#endogen ko’rsatkich

17. Birinchi bosqich – .......... - iqtisodiy muammoni qo’yilishi – asosiy omillar guruhi tanlanadi, iqtisodiy ma’lumot to’planadi, asosiy omil va ta’sir etuvchi omillar guruhi belgilanadi; korrelyasion tahlil usuli yordamida ekonometrik modelda qatnashadigan omillar aniqlanadi. Nuqtalar o’rniga to’g’ri javobni qo’ying.


#spesifikasiyalash

18. Ikki hodisa yoki omil va natijaviy belgilar orasidagi bog’lanish ............ korrelyasiya deb ataladi


#juft

19. Ikkinchi bosqich – .......... Bu bosqichda izlanayotgan noma’lum o’zgaruvchilar qaysi, qanday maqsadni ko’zda tutadi, natija nimalarga olib keladi kabi savollar aniqlangan bo’lishi kerak.


#identifikasiya qilish

20. Birinchi toifadagi belgilar boshqalariga ta’sir etadi, ularning o’zgarishiga sababchi bo’ladi. Bu nima?


#erkli o’zgaruvchilar

21. Birinchi toifadagi berilgan belgilar qiymatining o’zgarishiga qiymatlar qabul qiladigan natijaviy belgilar. Bu nima?


#erksiz o’zgaruvchilar

22. ....... - o’zgaruvchan o’zaro aloqalarni eng yaxshi tarzda tavsiflaydigan regressiyalarni tenglashtirish modeli hisoblanadi. Nuqtalar o’rniga to’g’ri javobni qo’ying.


#Tavsiflash modellari

23. Korrelyasion bog’lanish turi bo’yicha quyidagicha bo’ladi:


#To’g’ri va teskari

24. .....- empirik ma’lumotlarga ishlov berish, ularni tartiblash, grafik va jadval shaklida taqdim etish, shu jumladan, ularni asosiy statistik ko’rsatkichlar orqali miqdoriy tahlil qilish.


#Statistik tahlilning asosiy maqsadi

25. Ayrim, ajralgan qiymatlarni ma’lum ehtimollar bilan qabul qiluvchi miqdorga nima aytiladi?


#Diskret (uzlukli) tasodifiy miqdor

26. Chekli yoki cheksiz oraliqdagi barcha qiymatlarini ma’lum ehtimollar bilan qabul qilishi mumkin bo’lgan miqdorga nima aytiladi?


#Uzluksiz tasodifiy miqdor

27. ........ deb, uning barcha mumkin bo’lgan qiymatlarini mos ehtimollarga ko’paytmalari yig’indisiga aytiladi. Nuqtalar o’rniga to’g’ri javobni qo’ying.


#Diskret tasodifiy miqdorning matematik kutilishi

28. Variantalar va ularga mos chastotalar yoki nisbiy chastotalar ro’yxatiga nima deb aytiladi?


#Tanlanmaning statistik taqsimoti

29. Eng katta chastotaga ega bo’lgan varianta nima deb aytiladi?


#Moda

30. Variasion qatorni variantalar soni teng bo’lgan ikki qismga ajratadigan varianta qanday nomlanadi?


#Mediana

31. Korrelyasiya so’zi ........ so’zidan olingan bo’lib, o’zaro munosabat, muvofiqlik, bog’liqlik degan ma’noga ega. Nuqtalar o’rniga to’g’ri javobni qo’ying.


#lotincha correlation

32. Ikki hodisa yoki omil va natijaviy belgilar orasidagi bog’lanish qanday nomlanadi?


#juft korrelyasiya

33. Korrelyasion bog’lanish zichligi bo’yicha quyidagicha bo’ladi:


#Sust, o’rtacha, kuchli

34. Korrelyasion bog’lanish shakli bo’yicha quyidagicha bo’ladi:


#To’g’ri chiziqli, chiziqsiz

35. Korrelyasion bog’lanish omillar bo’yicha quyidagicha bo’ladi:


#Jo’ft, ko’p omilli

36. Regressiya so’zi ...... so’zidan olingan bo’lib, orqaga harakatlanish degan ma’noga ega. Nuqtalar o’rniga to’g’ri javobni qo’ying.


#lotincha regression

37. Tasodifiy miqdor X deb........................


#avvaldan noma’lum bo’lgan va oldindan inobatga olib bo’lmaydigan tasodifiy sabablarga bog’liq bo’lgan hamda sinash natijasida bitta mumkin bo’lgan qiymat qabul qiluvchi miqdorga aytiladi

38. Agar natijaviy va omil belgilarining qo’shimcha o’sish sur’atlari bir xilda bo’lsa, u holda elastik koeffisiyenti ....................ga teng bo’ladi


#1

39. Korrelyasiya koeffisiyenti [0,31-0,5] oraliqda bo’lsa omillar o’rtasida bog’lanish


#o'rtacha

40. Korrelyasiya koeffisiyentining qiymatlari …oraliqda bo’ladi


#[-1,1]

41. Giperbolik bog’lanish ……..bog’lanishni ifodalaydi.


#Odatda teskari

42. Hodisalarning vaqt davomida o’zgarishini ta’riflovchi statistik ko’rsatkichlar qatori ................. deb yuritiladi


#vaqtli qator

43. Korrelyasiya bu..


#funksional xarakterga ega bo’lmagan ehtimoliy bog’lanish, bir necha alomat (omillar) aloqosini tekshirish.

44. Darbin-Uotson mezoni .........


#natijaviy omil qatorida avtokorrelyasiya mavjudligini ko’rsatfdi.

45. Uch omilli bog’lanishni ifodolovchi chiziqli funksiyani toping:


#u=a0+a1x+ a2x2+ a3x3

46. Korrelyasiya so’zi lotincha correlation so’zidan olingan bo’lib.............


#o’zaro munosabat, muvofiqlik, bog’liqlik degan ma’noga eg

47. Eng kichik kvadratlar usulini mazmuni quyidagicha:


#haqiqiy miqdorlarning tekislangan miqdorlardan farqining kvadratlari yigindisi eng kam bo’lishi zarur

48. Regressiya koyeffisiyenti .........


#bog’liq bo’lmagan omilning bir birlikka o’zgarishi, natijaviy omilning qanchaga o’zgarishini ko’rsatadi.

49. Ishlab chiqarish funksiyalari …ifodalangan bo’lishi mumkin.


#oshkor va oshkormas tenglama ko`rinishida

50. Bir omilli ishlab chiqarish funksiyasini ko’rsating:


#y=a0+a1x

51. Iqtisodiy model bu…..


#iqtisodiy obektlarning soddalashtirilgan nusxasidir.

52. Rejalashtirish - bu .............................................


#kelgusidagi muammoni hal qilishning mumkin bo’lgan yoki istalgan istiqbolda holatini bayon qilishdir

53. Keltirilganlardan qaysi biri oshkormas ko’rinishda ishlab chiqarish funksiyasini ifodalaydi


#F(X1,X2,X3,....,XN)=0

54. Korrelyasiya koeffisiyenti r=1 bo’lsa omillar o’rtasida bog’lanish


#funksional

55. y=f(x1,x2,…xn) ekonometrik modelda x1,x2,…xn qanday kursatkich- ….


#ekzogen ko’rsatkichlar

56. Fizik modellar to’g’ri ifodalangan javobni ko’rsating?


#real obyektni fizik tabiatini aks ettiradilar va asosan fizik xossalarini ifodalaydilar

57. EKONOMETRIKA termining ma’nosi .......


#Grek tilidan tarjima qilganda OIKONOMOS (ekonomist) - bu uy boshqaruvchisi, METRIKA (metrihe, metron) - o’lchov ma’nolarini bildiradi.

58. O’zgarmas miqdorning matematik kutilishi M(C)=


#C

59. Har bir parametrga mos kelgan thaq qiymatlari hisoblanib mezonning nazorat qiymati tjad Styudent taqsimotining jadvalidan aniqlanadi. Agar biror parametr uchun thaq> tjad bo’lsa, u holda bu parametr qabul qilingan daraja bilan….


#mohiyatli hisoblanadi

60. Chastota bu…


#absalyut miqdor bo’lib har variantning to’plamda necha bor uchrashuvini ko’rsatadi.

61. Ekonometrik modellar deganda nima tushuniladi?


#ekonometrik modellar deganda iqtisodiy jarayonlar parametrlarini hisoblab toppish

62. Ideal modellar to’g’ri ifodalangan javobni ko’rsating?


#odamni fikrlash jarayoni bilan chambarchas bog’langan modellar

63. Qo’llanish ko’lamiga ko’ra modellar qanday sinflarga bo’linadi:


#ijtimoiy modellarga

64. Barcha modellar qanday sinflarga bo’linadi:


#tabiiy va sun’iy hamda interaktiv modellarga

65. Jamiyatdagi va iqtisodiyotdagi obyektlarni matematik modellar yordamida kuzatish mumkin. Bu tushuncha ……deyiladi.


#modellashtirish

66. Iqtisodiyotda eng keng qo’llaniladigan modellardan biri - bu:


#iqtisodiy

67. Korrelyasiya koeffisiyentining qiymatlari …oraliqda bo’ladi


#[-1,1]
Yüklə 38,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə