1. Elementar zarralar fizikasi. Zarralar klassifikatsiyasi. Adronlar. Adrjnlarning tuzilishiYüklə 200,11 Kb.
səhifə7/11
tarix22.04.2022
ölçüsü200,11 Kb.
#85899
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Elemtar zarralar harakatining kvant tabiati. Zarralarining massasi

2.Adronlar.Adronlarning tuzilishi.

Oldingi ma’ruzalardan ma’lumki, biz hozirgacha qarab o’tgan elementar zarralar asosan 3 sinfga bo’linadilar: leptonlar, ular kuchli o’zaro ta’sirda qatnashmaydilar; adronlar — o’zaro kuchli ta’syrda ham qatnashadilar; o’zaro ta’sir tashuvchilar — foton, , - bazonlar va G - graviton. Leptonlar — haqiqiy elementar zarralar hisoblanadi. Hozirda masofagacha ular o’zlarini nuqtaviy zarracha kabi tutishadi va o’z ichki strukturasini namoyon qilishmadi. Ikkinchidan, ular bor yo’g’i 6 ta - (antizarralari bilan 12 ta) bo’lib, va neytrinolar absalyut stabil zarralar hisoblanadi, — mezon va — leptonning yashash vaqti esa yadro vaqtiga ( ) nisbatan ancha katta. Endi adronlarga kelsak, birinchidan, ular soni ancha ko’p — bir — necha yuzga teng va asosiy qismini rezonanslar tashkil qiladi. Ikkinchidan, ular elektromagnit strukturaga ega. Masalan, P va neytron magnit momentlariga ega. Shu sababdan adronlarga xos umumiy xossalar izlandi va adronlar boshqa elementar zarralardan tashkil topmaganmikan degan fikr paydo bo’ldi. Bu yo’nalishdagi birinchi model E. Fermi va Ch. Yang tomonidan 1949 yili taklif qilindi. Bu modelga ko’ra o’sha vaqtda ma’lum bo’lgan p, n va ularning antizarralari fundamental zarralar deb e’lon qilindi. Lekin sal vaqt o’tib qiziq zarralar ham tajribada kuzatilishi bilan bu model kengaytirildi. Natijada barcha mavjud adronlar r, p va -qiziq zarra va ular antizarralarining ma’lum kombinatsiyalaridan tuzilgan deb qaraldi. Bu qarash 1956 yili S. Sakata tomonidan ilgari surildi va Sakata modeli deb ataladi. Lekin yangi adronlarning ochilishi va ularning bu model doirasida tushuntirib bo’lmasligi sababli Sakata modeli inqirozga yuz tutdi. Lekin shunday bo’lsada bu model adronlar strukturasini o’rganish yo’lida katta rol o’ynadi.

1964 yili M. Gell —Mann va J. Sveyg kasr zaryadli kvarklar tripletini taklif qilishdi. Hozirda bu kvarklar u — (inglizcha up — baland, chunki , d (down— past, va s(strange —qiziq S¹0) kvarklar deb ataladi. Ularning to’la xarakteristikalari jadvalda berilgan.


Kvark

J

hp

B

T

T3

Y

S

q

U

½

+1

+1/3

½

+1/2

+1/3

0

+2/3

D

½

+1

+1/3

½

-1/2

+1/3

0

-1/3

S

½

+1

+1/3

0

0

-2/3

-1

-1/3

Kvarklar uchun ham Gell—Mann —Nishidjima tenglamasi , o’rinli. Antikvarklar uchun J va T dan boshqa barcha xarakteristikalari qarama —qarshi ishoraga ega. Kvarklar barcha adronlar tuzilishini tushuntirish va shu bilan birga ularni oddiy, yanada umumiy simmetriyaga asoslangan prinsiplar asosida tushuntirish maqsadida kiritilgan. Bunga ko’ra barcha mezonlar kvark va antikvarklardan, barionlar esa uchta kvarkdan tuzilgan , . Agar mezonlarni kvarklar nuqtai — nazaridan ifodalasak, quyidagi oktupletni keltirishimiz mumkin., ,

, , ,

Bundan tashqari unitar singlet ham mavjud uning massasi 958 Mev, T3 = Y = 0. h va h — mezonlar uchun S=O, lekin ular tarkibida s — kvark mavjud. Shu sababli bu zarralar «yashirin qiziqlik» kvant soniga ega deyiladi. Biz qarab chiqqan mezonlar — psevdoskalyar mezonlar deyiladi, chunki ular JP = 0 kvant sonlariga ega. Bu mezonlarni tashkil qilgan kvark va antikvark spinlari antiparallel yo’nalgan bo’ladi (1S0 — holat). Agar kvark — antikvark juftliklar 3S1 holatda bo’lsa (kvark — antikvark spinlari parallel bo’lgan holat) 9 ta vektor mezonlar hosil bo’ladi. Vektor mezonlar kvant sonlari JP = 1., ,

, , ,

va singlet

mezon.

Biz qarab o’tgan psevdoskalyar – 0 - va vektor — 1 - mezonlar orbital momenti L=0 ga teng. Bundan tashqari kvark — antikvark juftliklarning uyg’ongan, ya’ni L=1 orbital momentga teng holatlari ham mavjud, Bu mezon rezonanslar: skalyar –JP=0+, aksial —vektor va tenzor JP=2+— mezonlar deyiladi. Ularning kvark strukturasi yuqorigiday bo’lib, faqat massalari va kvant sonlari bilan farq qiladilar. Bu turdagi mezon rezonanslar elementar zarralar jadvallari (Particle Data Group) da keltirilgan. Aytib o’tganimizday barionlar uchta kvarkdan tuzilgan. Tarkibida 3 ta u, d va s kvarklar bo’lgan barion oktuplet quyidagi ko’rinishda ifodalanadi.

Bu holda barionlar spini J=1/2 bo’lishi uchun kvarklardan birining spini qolgan ikkitasi spiniga antiparallel yo’nalgan bo’lishi kerak. Agar uchala kvarkning ham spinlari bir tomonga yo’nalgan bo’lsa, J=3/2-spinli barionlar dekupleti hosil bo’ladi.Barionlar oktupleti va dekupleti minimal massaga va L=0 — orbital momentga ega bo’lib asosiy holat barionlarini hosil qiladi. Mezonlar kabi barionlar ham o’z rezonans holatlariga, ya’ni orbital uyg’ongan L¹0 holatlariga ega. Bartyun rezonanslari oktuplet va dekupletiga kirgan zarralar J— spini qiymati 9/2 gacha bo’lgan qiymatlar qabul qiladi (barion rezonanslari Particle Data Group jadvallarida keltirilgan). Shu o’rinda yana bir ichki fazoga tegishli tushuncha bilan tanishib o’tamiz. Agar — va barionlarni qarasak, ular bir xil kvarklardan tuzilgan. — barion izospini I=0, barionniki esa I=1, ga teng va ular izospinlari hisobiga farqdanadilar, Endi — giperonni qarasak, u sss kvarklardan iborat bo’lib ular spinlari bir tomonga qaragan va bu kvarklar bir xil holatlarda joylashgan. Lekin kvarklar J=1/2 spinga ega bo’lganligi sababli Fermi —Dirak statistikasiga bo’ysunishi hamda Pauli prinsipi bajarilishi kerak. Bu holda esa Pauli prinsipi buzilib kvarklar Boze — Eynshtey statistikasiga bo’ysinishi kelib chiqadi. Bu qarama — qarshilikni bartaraf qilish uchun kvarklar uchta holatda bo’lishi zarurligi kelib chiqdi. Bu kvant songa «rang» deyilib, u uchta qiymatga ega bo’lishi, ya’ni qizil(red), yashil (green) va ko’k (blue) holatlarda bo’lishi bashorat qilindi. Bu yerda «rang» so’zi va qizil, yashil va ko’k ranglar ko’chma ma’noda ishlatiladi hamda tabiatdagi ranglar bilan aloqasi yo’q. «Rang» va qizil, yashil va ko’k ranglar — kvant sonlari bo’lib, ichki -«rangli» fazoga tegishlidir. Tabiatda bu uch rang qo’shilib oq rang hosil bo’lishi sababli, uchta kvark uch xil rangda yoki kvark — antikvark juftligi rang — anti rang holatda bo’lishi ham rangsiz adronlarni hosil qiladi. «Rang» kvant soni kiritilishi sababli 2 ta qoida yuzaga keldi.

1.Barionlar turli rangdagi uchta kvarkdan tashkil topgan.

2.Mezonlar 3 xil rang teng miqdorda qatnashgan kvark — antikvarklardan iborat.

Shu sababli ham tabiatda «rang»li adronlar kuzatilmaydi.

Kvarklarning uch xil rangda bo’lishi yangi simmetriyaga — rangli simmetriyaga olib keldi. Ya’ni kuchli o’zaro ta’sir ichki rangli fazodagi SUc (3) - almashtirishlar gruppasiga nisbatan invariantdir. Rangli simmetriya aniq simmetriyadir. Ya’ni turli rangdagi lekin bir turdagi kvark bir xil massaga egadir. SUc (3)— gruppada С —со!ог- rang, 3 esa 3 xil rangni bildiradi. Rangli simmetriya nuqtai— nazaridan yuqorida qarab chiqqan ikkita qoidamiz quyidagi yagonaga ko’rinishga keladi: barcha adronlar rangli singletlar ko’rinishida mavjud bo’lishi kerak. Ya’ni rang — kvant soni adronlar darajasida kuzatilmaydi.

Rang tushunchasi kiritilgandan keyin turli turdagi kvarklar aromat— xushbo’ylik belgilari bilan nomlandi. (flavor — aromat, xushbo’ylik). u— kvark kvant soni, d —kvark kvant soni, s —kvark esa s=—1 kvant sonlari bilan bogliq. u,d, va s — kvarklar — xushbo’ylik belgilaridir. Bu kvarklar o’z navbatida uch xil rangli holatda mavjud bo’lishadi. Shu o’rinda SU(n)— simmetriya gruppalari to’g’risida ham to’xtalib o’tsak o’rinli bo’ladi. Yuqorida SUc(3)— simmetriyaga to’xtalib o’tuvdik. Shunga o’xshash SU(n) -xushbo’ylik simmetriya gruppalari ham mavjud. Masalan, SU(2)— simmetriya gruppasi u va d — kvarklardan tuzilgan adronlarni o’zida mujassamlashtiradi. Bu yerda 2 ikkita u— va d — kvarklarni yoki izospini bildiradi. Chunki u va d — kvarklar izospini ga teng. SU(3)— simmetriya esa u, d va s — kvarklarni o’z ichiga olgan adronlarni birlashtiradi. Shunday qilib, Gell—Mann va Sveygning kvark modelida 3 xil rangli 3 ta kvark va ularning antirang va antixushbo’y partnerlari— jami 18 ta fundamental zarracha bo’lib, barcha adronlar shu 18 ta zarrachadan iborat deb qaraldi. Lekin bu u, d va s — kvarklar J/y barcha adronlarni tushuntirib berishga yetarli bo’lmadi.

Dastlab 1974 yili - mezon tajribada kuzatildi. Bu mezon massasi proton massasidan deyarli uch marta katta bo’lib, yashash vaqti ga teng. J/y -mezonning parchalanish kanallari
Tez orada bu mezon to’rtinchi kvark – С – maftunkor kvarkdan tuzilgani aniq bo’ldi. , ya’ni yashirin maftunkorlik kvant soniga ega. Shundan keyin boshqa maftunkor kvant soniga ega adronlar ham kuzatildi. J/y mezon — charmoniy deb ataladi. 1979 yili esa u(ipsilon) — mezon tajribada kuzatildi. Bu mezonni kvarklardan

tuzilgan sistema deb qaraldi. В— beauty—chiroyli kvark — beshinchi kvark bo’lib, ko’pincha «bottom» — tub kvark ham deyiladi. g — mezon — bottomiy deb ham ataladi.

1975 yili t — lepton va unga mos — neytrino tajribada topilgandan keyin, 6 ta leptonga mos 6 ta kvark mavjud bo’lishi va shu yo’l bilan lepton —kvark simmetriya mavjudligi bashorat qilindi. Shu yo’l bilan J/y va g —mezonlarga uxshash - tajribada izlandi. Hozirda esa 6 — kvark – t – truth — haqiqiy (yoki top—cho’qqi) dan tuzilgan zarrachalar ham topildi.

Quyidagi jadvalda og’ir kvarklarning xarakteristikalarini keltiramiz.
Kvark

J

hp

B

T

T3

Y

S

C

b

t

q

C

½

+1

+1/3

0

0

+4/3

0

+1

0

0

2/3

b

½

+1

+1/3

0

0

-2/3

0

0

+1

0

-1/3

T

½

+1

+1/3

0

0

+4/3

0

0

0

0

2/3

Barcha kvarklar massalari Particle Data Group jadvallarida keltirilgan:

,


Shunday qilib, hozirda oltita kvark va ular antikvarklari orqali barcha adronlar tuzilishi tushuntiriladi, Shu sababli SU(4) —, SU(5) — va SU(6)— simmetriya gruppalari mavjud. ya’ni 6 kvarklar soni yoki T3, s, c, b, t, —aromat (xushbo’ylik) kvant sonlari bo’lib T3 u — va d — kvarklar uchun mos holda +1/2 va —1/2 qiymatlar qabul qiladi. Endi kvarklarning bir —biri bilan o’zaro ta’sirini qaraymiz. Ular o’zaro glyuonlar bilan bog’langan bo’lib, kvarklar esa uch xil rangli holatda bo’lishadi. Shu sababli glyuonlar KXD, -ya’ni o’zaro kuchli ta’sir tashuvchilari hisoblanib, ular 8 xil rangli kombinatsiyada mavjud bo’lishadi.


Ya’ni, glyuonlar SUc(3) - simmetriya gruppasining rangli oktetini tashkil qiladi. Lekin

kombinatsiya SUc(3)— singlet bo’lib, rangli kvarklar orasidagi ta’sir tashuvchi vazifasini o’tamaydi. Shunday qilib, kuchli o’zaro ta’sirning ta’sir tashuvchilari soni 8 ta glyuondan iborat ekan. Shu o’rinda eslatib o’tamiz. Haqiqiy o’zaro kuchli ta’sir kvarklar orasida sodir bo’ladi. Nuklonlarni yadroda ushlab turuvchi pion kuchlari esa glyuon kuchlarining yadro masshtabidagi «Qoldig’i» hisoblanadi. Shu sababli ham o’zaro kuchli ta’sir intensivligi - gacha o’zgaradi.

Endi kvarklar nuqtai—nazaridan qaraganda hozirgi zamon elementar zarralar klassifikatsiyasi juda oddiy ko’rinishga

kelishini ko’ramiz.

Bu jadvalga ko’ra, elementar zarralar asosan ikkiga, leptonlar va kvarklarga bo’linadilar. Leptonlar va kvarklar oltita xushbo’ylikka ega va ular uch juftlikka bo’linadilar. Bu juftliklarga avlodlar deyiladi. Hozirgi paytda bu jadval elementar zarralar olamidagi barcha xilma — xillikni to’liq tushuntirib bermoqda.


Yüklə 200,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə