1 İ. F. Stravinski neçənci ildə anadan olmuşdur? a 1882 b 1888 c 1885 d 1880 e 1887Yüklə 97,38 Kb.
tarix25.06.2018
ölçüsü97,38 Kb.


1 İ.F.Stravinski neçənci ildə anadan olmuşdur? 

a)1882 b)1888 c)1885 d)1880 e)1887

2

İ.F.Stravinskinin müəllimi kim olmuşdur?  a)S.S.Raxmaninov b)S.Prokofyev 

c)N.A.Rimski Korsakov d)P.İ.Çaykovski 

e)A.N.Skryabin

3

İ.F.Stravinskinin yaradıcılığındakı müvəffəqiyyətlər kimin adı ilə bağlıdır? 

a)N.A.Rimski Korsakov b)S.Dyagilev 

c)S.Raxmaninov d)S.Prokofyev e)A.K.Lyadov

4

İ.F.Stravinski "Simurq quşu" baletini kimin sifarişi ilə yazmışdır?  a)S.Raxmaninov 

b)S.Prokofyev c)S.Dyagilev d)N.A.Rimski 

Korsakov e)A.Qlazunov

5

İ.F.Stravinski hansı baleti ilə Avropada tanındı? a)"Simurq quşu" b)"Petruşka" 

c)"Müqəddəs bahar" d)"Orfey" e)"Əsgərin 

əhvalatı"

6

 İ.F.Stravinski hansı əsərini İsveçrədə yazmışdır? a)"Toy" xareoqrafik kantatası 

b)"Çar Edip" opera oratoriyası c)"Aqon" 

baleti d)"Dəcəlin sərgüzəştləri" operası 

e)"Petruşka" baleti

7

 İ.F.Stravinski yaradıcılığıında daha çox hansı janra müraciət etmişdir? a)opera b)balet 

c)simfoniya d)vokal e)oratoriya

8

İ.F.Stravinski hansı baletində Rus klassik musiqisinin ənənələrini həyata keçirmişdir?  

a)"Orfey" b)"Müqəddəs bahar" c)"Simurq 

quşu" d)"Petruşka" e)"Aqon" 

9

İ.F.Stravinski harmoniya, orkestr və ritmika sahəsindəki novator axtarışlarını hansı 

əsərində əks etdirir? a)"Petruşka" 

b)"Tülkünün nağılı" c)"Çar Edip" d)"Psalmlar 

simfoniyası" e)"Müqəddəs bahar"

10

 Uzun illər vətən həsrəti ilə yaşayan Stravinski kimin şəxsi dəvəti ilə Rusiyaya gəlir? 

a)N.Xuruşov b)S.Dyagilev c)S.Raxmaninov 

d)D.Şostakoviç e)S.Prokofyev

11

 İ.S.Prokofyevin hansı əsəri xor, metsosoprano və orkestr üçün yazılmışdır? a)"Zolışka" 

b)"Hərb və sülh" c)"Sülhün keşiyində" 

d)"Aleksandr Nevski" e)"Qumarbaz"12

"Romeo və Cülyetta" baleti hansı bəstəkarın 

əsəridir? a)S.V.Raxmaninov 

b)D.D.Şostakoviç c)İ.F.Stravinski 

d)P.İ.Çaykovski e)S.S.Prokofyev

13

 Bəstəkarlıqla yanaşı həm də gözəl şahmatçı olan bəstəkar kimdir? a)S.Raxmaninov 

b)S.Prokofyev c)D.Şostakoviç d)İ.Stravinski 

e)A.Skryabin

14

S.Prokofyev neçə yaşında Peterburq Konservatoriyasına daxil olmuşdur?  a)12 

b)14 c)16 d)18 e)13

15

S.Prokofyev S.Dyagilevin sifarişi ilə hansı baletini yazır? a)"Zoluşka" b)"Romeo və 

Cülyetta" c)"Çirkin ördək balası" d)"Təlxək 

haqqında mahnı" e)"Daş çiçək haqqında 

nağıl"


16

S.Prokofyev hansı simfoniyasını Haydn 

musiqisinə olan məhəbbətinin təsiri altında 

yazmışdır? a)I Simfoniya b)III Simfoniya c)V 

Simfoniya d)VI Simfoniya e)VII Simfoniya

17

 S.Prokofyev Dostoyevskinin romanı əsasında hansı operasını yazmışdır? a)"Üç portağala 

məhəbbət" b)"Hərb və sülh" c)"Monastrda 

nişanlanma" d)"Qumarbaz" e)"Undina" 

18

 S.Prokofyev  "Romeo və Cülyetta" baletini kimin faciəsi əsasında yazmışdır? a)V.Şekspir 

b)F.Dostoyevski c)L.Tolstoy d)R.Şerida 

e)K.Qotsi

19

S.Prokofyev qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik mövzusunda hansı operasını yazmışdır? 

a)"Maqdalena" b)"Undina" c)"Qumarbaz" 

d)"Semyon katko" e)"Hərb və sülh"

20

 S.Prokofyevin hansı əsəri S.Eyzeynşteynin eyni adlı filminin musiqisi əsasında 

yaranmışdır? a)"Əsl insan haqqında povest" 

b)"Sülhün keşiyində" c)"Polad sıçrayış" 

d)"Aleksandr Nevski" e)"Hərb və sülh"

21

S.Prokofyevin "Aleksandr Nevski" kantatası neçə hissədən ibarətdir? a)5 b)4 c)7 d)3 e)6

22

S.Prokofyevin hansı əsəri rus xalqının səlibçilərlə mübarizəsi haqqında musiqili 

poemadır? a)"Zoluşka" b)"Sülhün keşiyində" 

c)"Daş çiçək haqqında nağıl" d)"Hərb və sülh" 

e)"Aleksandr Nevski"

23

 S.Prokofyevin ötəri anlar fortepiano məcmuəsi neçə miniatürdən ibarətdir? a)25 

b)20 c)15 d)17 e)23
24

 S.Prokofyev neçə sonata yazmışdır? a)9 b)8 

c)6 d)4 e)3

25

S.Prokofyevin hansı sonatası müharibə dövründə yazılmışdır? a)1-ci sonata b)3-cü 

sonata c)5-ci sonata d)7-ci sonata e)9-cu 

sonata

26

 S.Prokofyevin hansı sonatasında Bethovenə xas olan dramatizm hiss olunur? a)1-ci sonata 

b)3-cü sonata c)5-ci sonata d)9-cu sonata e)7-

ci sonata

27

S.Prokofyevin hansı baleti 2 gəncin nakam məhəbbətindən bəhs edir? a)"Zoluşka" 

b)"Romeo və Cülyetta" c)"Fərsiz oğul" 

d)"Daş çiçək haqqında nağıl" e)"Təlxək 

haqqında nağıl"

28

 S.Prokofyevin hansı simfoniyası xarakterinə görə "Zoluşka" baletinə yaxındır? a)1-ci 

simfoniya b)3-cü simfoniya  c)5-ci simfoniya 

d)6-cı simfoniya  e)7-ci simfoniya 

29

 S.Prokofyev hansı simfoniyasına ilk dəfə olaraq vals daxil edir? a)1-ci simfoniya b)3-cü 

simfoniya  c)7-ci simfoniya d)6-cı simfoniya  

e)5-ci simfoniya

30

 Aşağıdakı bəstəkarlardan hansı XX əsr dünya musiqisinin ən nəhəng nümayəndələrindən 

biridir? a)P.İ.Çaykovski b)N.A.Rimski 

Korsakov c)D.D.Şostakoviç d)A.N.Skryabin 

e)A.K.Qlazunov

31

 D.Şostakoviçin yaradıcılığında hansı janr üstünlük təşkil edir? a)opera b)balet 

c)simfoniya d)oratoriya e)vokal

32

D.Şostakoviç neçə simfoniyanın müəllifidir? a)10 b)15 c)19 d)20 e)17

33

D.Şostakoviçin hansı simfoniyası onun şah əsəri sayılır?  a)1-ci simfoniya b)3-cü 

simfoniya  c)7-ci simfoniya d)6-cı simfoniya  

e)5-ci simfoniya

34

D.Şostakoviç II Dünya müharibəsi illərində hansı simfoniyasını yazmışdır? a)4 b)5 c)7 

d)10 e)15

35

D.Şostakoviç diplom işi kimi hansı əsərini təqdim etmişdir?  a)1-ci simfoniya b)3-cü 

simfoniya  c)7-ci simfoniya d)6-cı simfoniya  

e)5-ci simfoniya36

D.Şostakoviç hansı əsərini M.Rostropoviçə 

həsr etmişdir? a)10-cu simfoniya b)fortepiano 

üçün 24 prelüd c)fortepiano üçün 24 prelüd və 

fuqa d)violonçellə orkestr üçün 2 konsert 

e)skripka ilə orkestr üçün konsert 

37

D.Şostakoviç N.Qoqolun povesti əsasında hansı əsərini yazmışdır? a)"Katerina 

İzmayılova" b)"Qızıl əsr" c)"Bolt" d)"İşıqlı 

çeşmə" e)"Burun"

38

"Katerina İzmayılova" operası hansı bəstəkarın əsəridir? a)S.Raxmaninov 

b)S.Prokofyev c)D.Şostakoviç d)İ.Stravinski 

e)A.Lyadov

39

 D.Şostakoviçin hansı simfoniyası XX əsrin qəhrəmanlıq simfoniyası adlandırılır? a)5-ci 

simfoniya b)7-ci simfoniya c)9-cu simfoniya 

d)13-cü simfoniya e)15-ci simfoniya 

40

 D.D.Şostakoviç neçənci ildə anadan olmuşdur a)1905 b)1907 c)1910 d)1908 

e)1906


41

Prokofyev qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik 

mövzusunda hansı operasını yazır?  a)"3 

portağala məhəbbət" b)"Undina" c)"Hərb və 

sülh" d)"Daş çiçək" e)"Polad sıçrayış"

42

 "İvan Qroznı" kinofilminə musiqi yazan bəstəkar kimdir? a)İ.F.Stravinski 

b)S.V.Raxmaninov c)D.D.Şostakoviç 

d)S.S.Prokofyev e)S.N.Skryabin

43

Prokofyev "Aleksandr Nevski" kantatasının hansı hissəsində Bax üslubunda yazılmış 

xoraldan istifadə etmişdir? a)"Səlibçilər 

Pskovda" b)"Monqol əsarəti altında" c)"Ölü 

düzənlik" d)"Buz üzərində döyüş" e)"Ayağa 

qalx, rus xalqı"

44

 Prokofyevin "Aleksandr Nevski" kantatasının neçənci hissəsində vətənə məhəbbət, 

vətənpərvərlik hisslərini ifadə edən mahnı 

qəzəbli çağırış kimi səslənir? a)III hissə b)VI 

hissə c)IV hissə d)I hissə e)VII hissə 

45

 Prokofyevin "Ötəri anlar" məcmuəsi neçənci illərdə yazılmışdır? a)1914-1916 b)1912-1914 

c)1916-1918 d)1918-1920 e)1915-1917

46

 Prokofyevin "Ötəri anlar" məcmuəsinin hansı pyesləri skerço xarakterlidir? a)3.4,5 b)2,7,8 

c)8,16,17 d)10,11,12 e)4,5,6
47

 Prokofyevin "Romeo və Cülyetta" baletinin   

hansı pərdəsində sevgililər bir-birinə olan 

məhəbbətini etiraf edir və bu pərdə 

"Məhəbbət rəqsi" ilə bitir? a)I pərdə b)II pərdə 

c)III pərdə d)IV pərdə e)V pərdə

48

 Prokofyevin "Romeo və Culyetta" baletinin hansı pərdəsində məhəbbət mövzusu Romeo 

və Culyettanın ülvi hisslərinin əbədiliyini 

tərənnüm edən bir himn kimi səslənir? a)I 

pərdə b)II pərdə c)III pərdə d)IV pərdə e)V 

pərdə

49

Prokofyevin hansı baleti klassik formada yazılmışdır? a)"Təlxək haqqında nağıl" 

b)"Çirkin ördək balası" c)"Zoluşka" d)"Daş 

çiçək" e)"Semyon Katko"

50

 Prokofyevin "Zoluşka" baleti neçə pərdədən ibarətdir? a)1 b) 2 c)3 d)4 e)5

51

 Prokofyev neçə simfoniya yazmışdır? a)2 b)4 c)3 d)6 e)7

52

Prokofyevin 7-ci simfoniyasının hansı hissəsində sanki bəstəkarın həyat haqqında 

lirik düşüncələri verilmişdir? a)I hissə b)II 

hissə c)III hissə d)IV hissə e)V hissə

53

 Prokofyevin VII simfoniyasının neçənci hissəsi As-dur tonallığındadır? a)I hissə b)II 

hissə c)III hissə d)IV hissə e)V hissə

54

Şostakoviçin hansı simfoniyası Leninqradda yazılmışdır? a)III simfoniya b)V simfoniya 

c)VII simfoniya d)I simfoniya e)IX simfoniya

55

Şostakoviçin hansı simfoniyası qəhrəmanlıq simfoniyası adlandırılır? a)I simfoniya b)III 

simfoniya c)V simfoniya d)VII simfoniya 

e)IX simfoniya

56

Stravinski hansı baletində əsas qəhrəman kuklalardır? a)"Müqəddəs bahar" b)"Petruşka" 

c)"Simurq quşu" d)"Orfey" e)"Aqon"

57

 Stravinskinin "Petruşka" baletinin neçənci şəkli süita prinsipi əsasında qurulub? a)I şəkil 

b)II şəkil c)III şəkil d)IV şəkil e)V şəkil

58

 Stravinskinin hansı baleti bir hissəlidir? a)"Petruşka" b)"Simurq quşu" c)"Pulçinella" 

d)"Arfey" e)"Müqəddəs bahar" 
59

 Stravinskinin hansı baleti qədim slavyanların 

dünyagörüşünü, təbiətlə sıx bağlı olan həyat 

tərzini əks etdirir? a)"Petruşka" b)"Simurq 

quşu" c)"Müqəddəs bahar" d)"Arfey" 

e)"Aqon"


60

"Şahsənəm" operası hansı bəstəkarın əsəridir? 

a)Qliyer b)Stravinski c)Şostakoviç 

d)Raxmaninov e)Prokofyev

61

 Qliyer "Şahsənəm" operasını hansı ölkənin sifarişi ilə yazır? a)Rusiya b)İran c)Türkiyə 

d)Azərbaycan e)Suriya

62

Qliyer hansı simfoniyasını Qlazunova həsr etmişdir? a)I simfoniya b)II simfoniya c)III 

simfoniya d)IV simfoniya e)V simfoniya

63

Qliyer neçənci ildə anadan olmuşdur? a)1875 b)1873 c)1876 d)1878 e)1877

64

 Qliyer Qoqolun ölümünün 100 illiyinə hansı baletini yazır? a)"Şahsənəm" b)"Taras 

Bumba" c)"Zaparojtsı" d)"Komediante" 

e)"Krasnıy mak"

65

 Qliyerin hansı əsərində Çin xalqının azadlıq hərəkatı əks olunmuşdur? a)"Krasnıy mak" 

b)"Taras Bumba" c)"Zaparojtsı" 

d)"Şahsənəm" e)"Komediante"

66

Qliyer "Krasnıy mak" baletini neçənci illərdə yazmışdır? a)1925-1926 b)1924-1925 c)1927-

1928 d)1928-1929 e)1926-1927

67

Qliyerin müasir mövzuda yazdığı baleti hansıdır? a)"Zaparojtsı"

 

b)"Şahsənəm" c)"Komediante" d)"Krasnıy mak" e)"Taras 

Bumba"


68

Şostakoviçin hansı simfoniyası "Leninqrad 

simfoniyası" adlandırılır? a)V simfoniya b)VII 

simfoniya c)X simfoniya d)XV simfoniya 

e)XIII simfoniya 

69

Şostakoviçin VII simfoniyasının hansı hissəsi matəm marşı ilə bitir? a)II hissə b)IV hissə c)I 

hissə d)V hissə e)III hissə

70

Şostakoviçin hansı simfoniyası solist, kişi xoru və orkestr üçün yazılmışdır? a)I 

simfoniya b)III simfoniya c)V simfoniya d)X 

simfoniya e)XIII simfoniya

71

Şostakoviçin hansı simfoniyası soprano, bas, kamera orkestri üçün yazılmışdır?  a)XII 

simfoniya b)XIV simfoniya c)XV simfoniya 

d)X simfoniya e)XI simfoniya

72

Şostakoviçin XI simfoniyası Moskvada kimin rəhbərliyi ilə səslənmişdir? a)Prokofyev 

b)Qlazunov c)Lyadov d)Qliyer e)Raxmaninov
73

 Şostakoviçin hansı simfoniyası proqramlıdır? 

a)X simfoniya b)XI simfoniya c)XII 

simfoniya d)XIII simfoniya e)XIV simfoniya

74

Şostakoviç hansı simfoniyasını gənc yaşlarında yazmışdır? a)I simfoniyas b)III 

simfoniya c)V simfoniya d)VII simfoniya 

e)IX simfoniya 

75

Şostakoviç Baxın ölümünün 200 illiyinə hansı əsərini həsr etmişdir? a)XV simfoniya b)24 

prelüd və fuqa c)II sonata d)II konsert e)X 

simfoniya

76

Skryabin musiqi təhsilini kimdən alıb? a)Taneyevdən b)Lyadovdan c)Vasilenkodan 

d)Raxmaninovdan e)Çaykovskidən 

77

Raxmaninov hansı bəstəkarın ənənələrini davam etdirib? a)Çaykovski b)Rimski 

Korsakov c)Qlazunov d)Musorqski e)Borodin

78

Raxmaninovu necə adlandırırlar? a)gecikmiş klassik b)gecikmiş romantik c)klassiklər 

içində romantik d)romantiklər arasında klassik 

e)klassik

79

Şostakoviç neçə simfoniya yazmışdır?  a)11 b)15 c)9 d)7 e)12

80

"Hərb və sülh" operasının müəllifi kimdir? a)Şostakoviç b)Prokofyev c)Kabalevski 

d)Myaskovski e)Raxmaninov

81

Prokofyev neçə simfoniya yazmışıdır? a)8 b)6 c)7 d)12 e)10

82

Aşağıdakı operalardan hansını Şostakoviç yazıb? a)"Qar qız" b)"Burun" c)"Su pərisi" 

d)"İvan Susanin" e)"Boris Qodunov"

83

"Semyon Katko" operasını kim yazmışdır? a)Çaykovski b)Prokofyev c)Qliyer 

d)Şostakoviç e)Raxmaninov 

84

"Utes" fantaziyasını kim yazmışdır? a)Raxmaninov b)Qlinka c)Çaykovski 

d)Balakirev e)R.Korsakov 

85

Raxmaninovun "Musiqi anları" məcmuəsinə neçə pyes daxildir? a)4 b)5 c)6 d)7 e)8

86

 Prokofyev Konservatoriyada oxuduğu illərdə hansı əsərlərini yazmışdır? 1."Div" operası 

2."Skif" suitası 3."2-ci fortepiano konserti" 

4."Üç portağala məhəbbət" a)1,4 b)2,4 c)2,3 

d)1,3 e)1,2

87

 Skryabinin sevimli aləti hansı olmuşdur? a)fortepiano b)orqan c)skripka d)arfa 

e)violonçel
88

"Romeo və Cülyetta" baletinin bəstəkarı 

kimdirt? a)Şostakoviç b)Prokofyev c)Skryabin 

d)Stravinski e)Rimski Korsakov

89

Raxmaninovun fortepiano üçün yazdığı əsərlər hansılardır? 1."Aleko" 2."Bahar" 

3."Musiqi anları" 4."Prelüdlər" 5."Slambo" 

6."Variasiya silsiləsi" a)3,4,5 b)1,2,5 c)3,4,6 

d)2,4,5 e)1,3,5

90

 Prokofyevin uşaqlar üçün yazdığı əsərləri seçin 1."Uşaq musiqisi məcmuəsi" 2."Semyon 

Katko"  3."Hərb və sülh" 4."Petya və canavar" 

5."Zoluşka"6."Çirkin ördək balası" 

7."Aleksandr Nevski" a)1,2.5,6 b)1,4,5,6 

c)3,4,6,7 d)1,2,5,7 e)1,2,3,6 

91

"Aleksandr Nevski" kantatasının 5-ci hissəsinecə adlanır? a)"Səlibçilər Pskovda" 

b)"Ölü səhra" c)"Ayağa qalx, rus xalqı" 

d)"Buz döyüşü" e)"Alexandrın Pskova 

qayıtması"

92

Qədim şərqi slavyanların mahnı yaradıcılığında hansı mahnılar əsas yer tutur? 

a)Ailə məişət b)Tarixi c)Qəhrəmanlıq 

d)Mərasim e)Vətənpərvərlik

93

 Şostakoviç "Burun" operasını kimin sujetinə yazıb? a)Qoqol b)Puşkin c)Tolstoy 

d)Lermontov e)Nekrosov 

94

Raxmaninovun vokal əsərlərini seçin. 1.Vokaliz 2.Lay-lay 3.Mən kədərimi sevdim 

4.Yasəmən 5.Lorealar 6.Pəncərənin önündə 

a)1,2,3,6 b)2,3,5,6 c)1,2,3,4 d)1,3,4,6 

e)1,2,5,6

95

 Raxmaninov hansı bəstəkarın ənənələrini davam etdirib? a)Çaykovski b)Raxmaninov 

c)Qlazunov d)Musorqski e)Skryabin

96

 İkinci dünya müharibəsi illərində konsertlərdən yığdığı pulu Rusiyaya göndərən 

bəstəkar kimdir? a)Şostakoviç b)Çaykovski 

c)Raxmaninov d)Lyadov e)Prokofyev 

97

 Prokofyevin "Aleksandr Nevski" kantatasında "Ayağa qalx, rus xalqı" hansı  hissədədir? 

a)IV hissə b)V hissə c)III hissə d)II hissə e)I 

hissə

98

Azərbaycan bəstəkarlarından hansı Şostakoviçin tələbəsi olmuşdur? a)Q.Qarayev 

b)Ə.Bədəlbəyli c)Ü.Hacıbəyli d)F.Əmirov 

e)A.Zeynallı99

Raxmaninovun II fortepiano konserti hansı 

tonallıqdadır? a)d-moll b)e-moll c)f-moll d)a-

moll e)c-moll

100

 Raxmaninov II fortepiano konsertini kimə həsr edir? a)Həkimi N.V.Dala b)Şəhidlərə 

c)müəəliminə d)dostuna e)anasına

101

S.V.Raxmaninovun hansı janrda yazdığı əsərlər Avropa musiqisində yeni mərhələdir? 

a)romanslar b)operalar c)fortepiano 

konsertləri d)simfoniyaları e)prelüdiya və 

etüdləri 

102

"İohan Donaskin" kantatası hansı bəstəkarın əsəridir? a)S.V.Raxmaninov b)A.N.Skryabin 

c)A.K.Qlazunov d)S.İ.Taneyev e)A.K.Lyadov 

103

A.K.Lyadov hansı miniatürlərini nağıl lövhələr adlandırmışdır? a)"Musiqili qutu" 

b)"Kuklalar" c)"Əfsanə simfonik süitası" 

d)"Kikimora" e)"Messin gəlini"

104


A.K.Qlazunovun I simfoniyasının ilk ifası 

hansı bəstəkarın rəhbərliyi altında olmuşdur? 

a)P.İ.Çaykovski b)M.İ.Balakirev 

c)A.Rubinşteyn d)A.K.Qlazunov 

e)M.P.Musorqski 

105


A.N.Skryabin hansı bəstəkarın tələbəsi 

olmuşdur? a)A.K.Qlazunov b)N.A.Rimski-

Korsakov c)S.İ.Taneyev d)P.İ.Çaykovski 

e)A.K.Lyadov

106

Hansı bəstəkar Çaykovskinin prinsiplərini davam etdirərək konsert janrını simfoniyaya 

yaxınlaşdırmışdır? a)A.K.Qlazunov 

b)N.A.Rimski-Korsakov c)S.V.Raxmaninov 

d)P.İ.Çaykovski e)A.K.Lyadov

107

Aşağıdakı bəstəkarlardan hansı "Qüdrətli dəstə"nin üzvüdür? a)A.K.Qlazunov 

b)Ş.Prokofyev c)S.V.Raxmaninov 

d)M.İ.Balakirev e)A.K.Lyadov

108


A.K.Lyadov diplom işi kimi hansı əsərini 

yazmışdır? a)"Kikimora" b)"Kuklalar" 

c)"Messin gəlini" d)"Musiqili qutu" e)"Sehirli 

göl"


109

A.N.Skryabin hansı əsərini tamamlaya 

bilməmişdir? a)"İblis" poeması b)"Qəribəlik" 

c)"Promotey" d)Oda

 

 e)"Misteriya"110

Hansı rus bəstəkarı opera janrına müraciət 

etməmişdir? a)Musorqski b)Qlinka 

c)Raxmaninov d)Qlazunov e)Borodin
111

 Rimski Korsakov tərəfindən yazılan məcmuə 

hansıdır? a)"100 rus xalq mahnısı" b)"40 rus 

xalq mahnısı" c)"Simfonik etüdlər" d)"Yaxşı 

temperasiya olunmuş klavir" e)"Xalq musiqisi 

nümunələri"

112

Peterburqda ilk rus konservatoriyasının yaranması hansı bəstəkarın adı ilə bağlıdır? 

a)A.Rubinşteyn b)A.P.Borodin 

c)M.P.Musorqski d)P.İ.Çaykovski 

e)M.A.Balakirev

113

A.K.Qlazunovun hansı simfoniyasında simfonizmin lirik-epik xarakteri daha aydın 

üzə çıxır? a)VII simfoniya b)VI simfoniya c)V 

simfoniya d)II simfoniya  e)III simfoniya 

114


A.K.Lyadov neçənci ildə anadan olmuşdur? 

a)1858 b)1855 c)1854 d)1852 e)1860

115

A.N.Skryabinin hansı əsərini onun yaradıcılıq ensiklopediyası adlandırırlar? a)"Tapmaca" 

b)"İblis" c)"İroniya" d)"24 prelüd silsiləsi" 

e)"Promotey"

116


S.V.Raxmaninov hansı operasını 17 gün 

ərzində yazmışdır? a)"Oxuma gözəl" 

b)"YAsəmən" c)"Bahar suları" d)"Aleko" 

e)Françeskoda Rimini

117

A.K.Lyadov hansı bəstəkarın tələbəsi olmuşdur? a)S.V.Raxmaninov 

b)A.K.Qlazunov c)N.A.Rimski-Korsakov 

d)P.İ.Çaykovski e)A.N.Skryabin

118


A.K.Qlazunovun hansı əsəri xalq qəhrəmanlıq 

xarakterlidir? a)"Raymonda" b)"İlin fəsilləri" 

c)"Dəniz" simfonik fantaziyası 

d)"Qəhrəmanların xatirəsinə" e)"Xanım 

qulluqçu"

119


Skryabinin yaradıcılığının zirvəsi hansı 

simfoniyadır? a)I simfoniya b)II simfoniya 

c)III simfoniya d)IV simfoniya e)V simfoniya

120


S.V.Raxmaninovun ən məşhur fortepiano 

konserti hansıdır? a)V konsert b)IV konsert 

c)III konsert d)II konsert e)I konsert 

121


S.V.Raxmaninov məşhur II fortepiano 

konsertini kimə həsr etmişdir? a)N.V.Dala 

b)F.Şopen c)P.İ.Çaykovski d)A.N.Skryabin 

e)N.Paqanini
122

A.K.Qlazunovun I simfoniyasının ilk ifası 

kimin rəhbərliyi ilə olmuşdur? 

a)S.V.Raxmaninov b)A.Rubinşteyn 

c)N.A.Rimski-Korsakov d)P.İ.Çaykovski 

e)M.İ.Balakirev

123

A.N.Skryabinin hansı əsərini onun yaradıcılıq ensiklopediyası adlandırırlar? a)"Tapmaca" 

b)"İblis" c)"İroniya" d)"24 prelüd silsiləsi" 

e)"Promotey"

124


S.V.Raxmaninov hansı operasını Puşkinin 

"Qaraçılar" poemasının sujetinə yazmışdır? 

a)"Vakaliz" b)"Yaz suları"c)"Françesko da 

Rimini" d)"Aleko" e)"Salambo"

125

A.K.Qlazunov simfonik yaradıcılığında hansı bəstəkarın simfonizm xəttini davam 

etdirmişdir? a)S.V.Raxmaninov 

b)A.Rubinşteyn c)N.A.Rimski-Korsakov 

d)P.İ.Çaykovski e)M.İ.Balakirev

126

Skryabin neçənci ildə anadan olmuşdur? a)1874 b)1872 c)1876 d)1878 e)1880

127


A.K.Qlazunov hansı simfoniyasında ilk dəfə 

drammatik patetik obrazlara müraciət 

etmişdir? a)V simfoniya b)II simfoniya c)III 

simfoniya d)IV simfoniya e)VI simfoniya

128

A.K.Lyadov hansı prelüdündə poliritmiyadan istifadə etmişdir? a)h-moll b)A-dur c)Fis-dur 

d)g-moll e)Es-dur

129

A.K.Lyadovun ən məşhur prelüdü hansıdır? a)H-dur b)A-dur c)Fis-dur d)h-moll e)Es-dur

130


"Promotey" hansı bəstəkarın əsəridir? 

a)Qlazunov b)Skryabin c)Raxmaninov 

d)Lyadov e)Taneyev 

131


Raxmaninovun hansı simfoniyası dinləyicilər 

və tənqdçilər tərəfindən mənfi 

qiymətləndirilir?  a)I simfoniya b)II simfoniya 

c)III simfoniya d)IV simfoniya e)VI simfoniya

132

S.V.Raxmaninovun "Aleko" operası neçə pərdədən ibarətdir? a)1 b)2 c)3 d)4 e)5

133


A.K.Qlazunov simfonizmin lirik-epik 

xarakterini hansı simfoniyada daha aydın üzə 

çıxarır? a)I simfoniya b)II simfoniya c)III 

simfoniya d)IV simfoniya e)V simfoniya
134

Lyadovun gənclik illərində yazdığı fortepiano 

üçün ilk miniatür silsiləsi hansıdır? 

a)"Biryulki" b)"Kuklalar" c)"Musiqili qutu" 

d)"Baba-Yaqa" e)"Sehirli göl"

135


Raxmaninov "Oxuma gözəl" romansını hansı 

şairin sözləri əsasında yazmışdır? a)Sevçenko 

b)Kalçov c)Puşkin d)Delviq e)Lermontov

136


A.N.Skryabin I simfoniyasını neçənci ildə 

yazmışdır?  a)1902 b)1904 c)1906 d)1908 

e)1900

137


Aşağıdakı bəstəkarlardan hansı Oxford 

Universitetinin fəxri doktoru adına layiq 

görülmüşdür? a)Lyadov  b)Qlazunov 

c)Taneyev d)Borodin e)Skryabin 

138

Raxmaninovun neçə fortepiano konserti var? a)2 b)3 c)4 d)5 e)6

139


Lyadovun "Biryulki" fortepiano üçün miniatür 

silsiləsinə neçə pyes daxildir? a)12 b)16 c)14 

d)18 e)20

140


Aşağıdakı bəstəkarlardan hansı "Qüdrətli 

dəstə"nin son üzvüdür?  a)Musorqski 

b)Borodin c)Rimski-Korsakov d)Balakirev 

e)Qlazunov

141

R.Korsakovun yetirdiyi tələbələr hansılardır? a)P.İ.Çaykovski, Stravinski b)S.Raxmaninov, 

Qlazunov  c)Qlazunov, Lyadov d)Çaykovski, 

Lyadov e)Raxmaninov, Lyadov

142


Musorqskinin "Sərgidən şəkillər" fortepiano 

pyesinin girişi necə adlanır? a)"Cırtdan" 

b)"Limoj bazarı" c)"Köhnə qəsr" d)"Gəzinti" 

e)"İki yəhudi"

143

Qlazunov neçə simfoniyanın müəllifidir? a)3 b)6 c)5 d)7 e)8

144


Qlazunovun baletlərini seçin              

1.Şelkunçik            4.Raymonda                                

2.İlin fəsilləri          5.Qu gölü                       

3.Xanın qulluqçusu  6.Yatmış gözəl    a)1,2,3 

b)2,3,4 c)2,5,6 d)2,3,5 e)1,4.5 

145


"Raymonda" baleti neçə pərdədən ibarətdir? 

a)1 b)2 c)3 d)4 e)5

146

Qlazunovun simfonik əsərlərini seçin 1.Kreml süitası         4.İlin fəsilləri                         

2.Meşə fantaziyası   5.Variasiyalar                   

3.Dəniz       6.Qəhrəmanların xatirəsinə           

a)1,2,3,6  b)2,3,4,5 c)1,2,5,6 d)1,2,3,5 

e)1,4,5,6 147

Dastanlar danışan, nəğmələr oxuyan, xalq 

çalğı alətli çalan, rəqqasə, akrobatçı 

xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən rus 

aktyorluq sənətinin nümayəndəsi kimdir?  

a)znamenli b)qusli c)skomorox d)blina 

e)qolovşik

148


Qədim şərqi slavyanların mahnı 

yaradıcılığında hansı mahnılar əsas yer tutur? 

a)Ailə məişət b)Tarixi c)Qəhrəmanlıq 

d)Mərasim e)Vətənpərvərlik

149

Skomoroxların ən məşhur musiqi alətləri hansılardır? a)zəng səsələri b)qusli, qudok 

c)mis nəfəsli alətələr d)violençel, skripka 

e)baraban, kontrabas

150


S.Raxmaninovun "Bahar" kantatasının 

məzmununu hansı şairin şeiri təşkil edir? 

a)Nekrasov b)Puşkin c)Qoqol d)Tolstoy 

e)Lermontov: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Incesenet
Incesenet -> Hansı xəlifənin dövründə Ərəbistanda islam dini sabitləşdi və geniş yayıldı? a Xəlifə Ömər b. Xəlifə
Incesenet -> "Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? a H. Berlioz b C. Verdi c A. Dvorjak d F. List
Incesenet -> Musiqi mədəniyyəti qədim dövrdə hansı ölkədə inkişaf etmişdir? a Misir,İran,Ərəbistan b Çin,İran,Azərbaycan
Incesenet -> Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A Ü. Hacıbəyov
Incesenet -> 1399-cu ildə Əbdül Əziz Şərəfəddin oğlunun bürüncdən hazırladığı bu məmulat Ermitaj muzeyində saxlanılır. Bu
Incesenet -> İlk kompüter sayılır
Incesenet -> Asağıdakı bəndlərdən hansında kompyuterin tərkib hissələri düzgun verilmisdir? A monitor, Skaner, cd-rom b printer
Incesenet -> E Şəkidə 2 "Siyasətnamə" əsərinin müəllifi kimdir?
Incesenet -> Mir Seyid Əliyə "Nadir-ül-mülk" adı hansı ölkədə və nə üçün verilmişdir ? a "Xəmsə" əsərinə çəkdiyi


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə