1-mavzu. Dinshunoslikfanigakirish, DinningYüklə 103,45 Kb.
tarix07.12.2017
ölçüsü103,45 Kb.
1-mavzu.


Dinshunoslikfanigakirish, Dinning

ibtidoiyformalari


1.1. Ma’ruzaniolibborishtexnologiyasi

Talabalar soni:

Vaqti: 2 soat

Mashg’ulotshakli

Kirishmavzubo’yichainformastionma’ruza.

Ma’ruzarejasi


1. Dinshunoslikfaniningmaqsadivavazifalari.

2. Dinningjamiyatdagifunkstiyalari

3. Dinshunoslikningboshqafanlarbilano’zarobog’liqligi.

4. Dinningibtidoiyformalari.Mashg’ulotningmaqsadi: O’quvkursi haqidaumumiytasavvurnishakllantirish. Dinningibtidoiyformalari haqidama’lumotlarberish.

Pedagogikvazifalar:

O’quvfaoliyatiningnatijalari:

Kursningmaqsadivavazifalaribilantanishtiradi;

Kursningmaqsadivavazifalariniaytibberaoladi;

Kursningtuzilmasi,o’quvfaoli-yatinibaholashmezonlari,hamdatavsiyaqilinadiganadabiyotlarro’yhatihaqidama’lumotberadi.

Kursningtuzilmasi, o’quvfaoliyatiningo’zigaxosxususiyatlarivabaholashshakl-larini, kursnio’rganishdazaruradabiyot-larniaytibberaoladi.

Dinningjamiyatdagifunkstiya-lariniyoritibberadi. Ulargaalohidaizoh beradi.

Dinningjamiyatdabajaradiganfunk-stiyalarigata’rifberaoladi. Ulargaalohidaizohberaoladi.

Dinshunoslikniboshqafanlarbilano’zarobog’liqliginitu-shuntiradi.

Dinningboshqafanlarbilanbog’liq-liginiaytibberaoladi.


Dinningibtidoiyformalari haqidama’lumotberadi.

Dinningibtidoiyformalari: ani-mizm,totemizm,shamanizm,fetishizm-gaalohidata’rifberaoladi.

O’qitishvositalari

Tarqatmamaterial, slaydlar,A3-qog’ozi,marker.

O’qitishusulivashakli

Ma’ruza,aqliyxujum,dialog,mavzunijonlantirishuchun savollar,jamoviyishlash.

O’qitishsharoiti

Texnikvositalarbilanta’minlanganauditoriya.

Monitoringvabaholash

Og’zakinazorat, savol-javob, o’z-o’zininazorat qilish, reytingtizimiasosidabaholash.


Ma’ruzaningtexnologikxaritasi

Ishjarayonlarivaqti

Faoliyatningmazmuni

o’qituvchi

talaba

1-bosqich.

Kursgavamavzugakirish

(10 daqiqa)


1.1. O’quvkursiningnominiaytib, kursdoirasidadastlabkiumumiytasavvurniberadi, hamdauslubiyvatashkiliytomonlaribilantanish-tiradi.

Tinglaydilar.


1.2. Kursbo’yichao’tiladiganbarchamavzularbilantanishtiradi, ular-ninguzviyligi haqidakisqachama’lumotberib,sharhlaydi.

Tinglaydilar.


1.3. Kursyakunidaqo’yiladiganreytingbaholashmezonlaribilantanishtiradi.(1-ilova)

Yoziboladilar.1.4. Kursnio’zlashtirishdafoydala-nishuchunzarurbo’lganadabiyotlarro’yxatibilantanishtiradi.(2-ilova)

Yoziboladilar.1.5. Birinchimavzu “Dinshunoslik”fanimaksadlarivadinningibti-doiyformalari”mavzusibilanta-nishtiradi.Aqliyxujumtexnikasi-danfoydalangan (3-ilova) holdatala-balarga quyidagi savollarbilanmu-rojaat qiladi:

1. Dinningjamiyatdagito’ldiruvchi-likvabog’lovchilikfukstiyalarigata’rifbering.

2. Dinningmaqsadvavazifalarini-malardaniborat.

Doskagatalabalartomonidanaytil-ganfikrlaryozibboriladivao’qi-tuvchitomonidanumumlashtiriladi.Formavatushun-chalarni sanabberadi, muhimjihatlariniyoziboladilar.Erkino’zfikrlarininamoyonetadilar.


2-bosqich.Asosiybo’lim

(60 daqiqa)2.1. Dinshunoslikfaniningmaqsadivavazifalarinitushuntiradi. Uningasosiyjihatlariniyoritibberadi. Mashg’ulotdatalabalarnifaollash-tirishuchunulargajonlantirishuchun savollarberadi. (5-ilova)

Tinglaydilar. Harbirtushunchavaiboralarnimuho-kama qiladilar. Barchaaxborot-larnitizimlash-tiradilar.

2.2. Dinningjamiyatdagifunkstiya-lari savoliningmohiyatinivizualmateriallaryordamidaochibberadi. Funkstiyalarniturlargabo’lib, harbirigaalohidata’rifberadi. (4-ilova).

Tinglaydilar.Barchaolinganaxborotlarniyoziboladilarva savollarberadilar.

2.3. DinshunoslikniboshqafanlarBilano’zarobog’liqliginitushun-tiradivaizohlabberadi. Bumashg’ulotdadialog,jamoaviyishlashusulidanfoydalanadiva savolninihoyasidaumumlashtiradi.

Tinglaydilar. Yoziboladilar. Savollarberadivaularnimuhokamaqiladilar.
2.4. Dinningibtidoiyformalarigata’rifberadivaharbiriniizoh-laydi. Totemizm,fetishizm,ani-mizm,shamanizmgamisollarkelti-radi. Mashg’ulotnihoyasida savol-larniumumlashtiradi.

Tinglaydilar.Bahs-munozarayuritadi.Konspekt qiladi.Olinganaxborotlarnitizimlashtiradi.

3-bosqich.Yakuniybosqich

(10 daqiqa)3.1. Mavzubo’yichayakunlovchixulosachiqaradi.

Tinglaydilar.


3.2. Faoltalabalarbaholashmezon-lariorqalirag’batlantiriladi.

O’ziniqiziqtirgan savollarniberadi.

3.3.Mavzubo’yichamustaqilo’rganishuchuntopshiriqlarberadi (6-ilova).

O’UMga qarang.


3.4.Keyingima’ruzadarsidao’tila-diganmavzuningrejasibilantanish-tiradi, “Insert” texnikasidanfoy-dalangan holdatayyorlanibkelishni so’raydi. (7-ilova).

Yoziboladilar. O’UMga qarang.1(1.1)-Ilova

Kursbo’yichatalabalarnio’zlashtirish, baholashmezonlari

Nazoratshakllari

Reytingballari

TinglovchiningAmaliymashg’ulotdagifaolishtirokivadarsga qatnashishi.

Ball

Mustakilishbo’yichatopshiriqlarnibajarish

Ball

Yakuniytest

Ball

Jami

BallFoiz

Bali

Bahosi

86%-100%

ball

A’lo

71%-85%

ball

Yaxshi

55%-70%

ball

Qoniqarli

0%-55%

ball

Qoniqarsiz


Harbiramaliymashg’ulotdadanballgachaolishlarimumkin.

Reytingbuyichabaholar:

_____ball - «a’lo»

_____ball - «yaxshi»

_____ball - «qoniqarli»

_____ball - «qoniqarsiz».


2(1.1)-Ilova
Mavzunio’rganiщdafoydalaniladiganadabiyotlarro’yxati

1. KarimovI.A. Yuksakma’naviyat - engilmaskuch. -T.: Ma’naviyat, 2008.

2. KarimovI.A. Jahonmoliyaviy-iqtisodiyinqirozi, O’zbekistonsharoitidaunibartarafetishningyo’llarivachoralari. -T.: O’zbekiston, 2009.

3. O’zbekistonkonstitustiyasi-bizuchundemokratiktaraqqiyotyo’lidavafuqarolikjamiyatinibarpoetishdamustahkampoydevordir. (Toshkent- O’zbekiston -2009y )  1. Mamlakatimiznimodernizastiya qilishvakuchlifuqarolikjamiyatibarpoetish – ustuvormaqsadimizdir. O’zbekistonRespublikasiOliyMajlisi QonunchilikpalatasivaSenatining qo’shmamajlisito’g’risidato’g’risidaAxborot. 2010 yil 28 yanvar.

5. Asosiyvazifamiz – Vatanimiztaraqqiyotivaxalqimizfarovonliginiyanadayuksaltirishdir. PrezidentIslomKarimovning 2009 yildamamlakatimizniijtimoiy-iqtisodiyrivojlantirishyakunlariva 2010 yilgamo’ljallanganiqtisodiydasturningengmuhimustuvoryo’nalishlarigabag’ishlanganVazirlarMahkamasimajlisidagima’ruzasi. Xalq so’zi, 2010 yil 30 yanvar.

6. KarimovI.A. “Barkamolavlod” yilidavlatdasturiToshkent- O’zbekiston -2010y.

7. KarimovI.A. Bizningboshmaqsadimiz - jamiyatnidemokratlashtirishvayangilash, mamlakatnimodernizastiyalashvaisloh etishdir. -T., «Uzbekiston», 2005.

8. Milliyistiqlolg’oyasi: asosiytushunchalar,tamoyillarvaatamalar. -T., Yangiasravlodi, 2002.

9. Mo’minovA.K. Dinshunoslikasoslarinio’qitishvao’rganishningyagonakonstepstiyasi. -T., 1999.

11. Islom.Enstiklopediya. -T.: Uzbekistonmilliyenstiklopediyasi, 2004.

12. ObidovR.,AbdullaevS., AzimovA. Xidoyatvazalolat. -T., 2004.
3(1.1)-Ilova

Aqliyxujumtkxnikasining qoidalari


- hech qandayo’zarotanqidvabaholashbo’lmasligikerak;

- taklif qilinayotgan g’oyagabahoberishdan saqlan, agarujudayuqorivabajarilishextimolibo’lmasa ham-hammasigaruxsatberiladi;

- barchakeltirilgan g’oyalar qimmatlivatengkuchli - ularnitanqid qilmaslikkerak;

- javobberayotgannito’xtatmaslikkerak;

- kamchilikko’rsatishdan saqlan;

- maqsadmiqdor hisoblanadi;

- qanchako’pfikrbildirishsashunchayaxshi, yangiva qimmatli g’oyani; tug’ilishigaehtimolshunchalikko’pbo’ladi;

- fikrlartakrorlansae’tiborbermaslikkerak;

- ochiq tanqidiyfikrlarniaytishgaruxsatber;

- paydobo’lgan g’oyaniagaru seningnazaringbo’yicha qabul qilingan sxemagajavobbermasa hamtashlabyubormaslikkerak;

- ushbumuammmonifaqatmavjudusulbilanechishmumkindebo’ylash.4(1.1)-Ilova

1-slaydDinlarungae’tiqod qiluvchilarning soni, miqyosi, o’ziningma’lummillatyokixalqqaxosligiyoxudmillattanlamasligigako’raturliguruhlargabo’linadiUrug’ – qabiladinlari – totemistik, animistiktasavvurlargaasoslangan, o’zurug’idanchiqqan sehrgar, shomonyoki qabilaboshliqlariga sig’inuvchidinlar. Ularmillatdinlarivajahondinlariichiga singibketganbo’lib, xozirdaAvstraliya, JanubiyAmerikavaAfrikadagiba’zi qabilalarda saqlanib qolgan.


Millatdinlari – ma’lummillatgaxosbo’lib, boshqamillatvakillario’ziga qabul qilmaydigandinlar. Ulargayahudiylik (yaxudiymillatigaxos), hinduiylik (xindlargaxos), konfustiychilik (xitoymillatigaxos), sintoizm (yaponlargaxos) kiradi.Jahondinlari – dunyodaengko’ptarqalgan, kishilarningmillativairqidan qa’tiynazarungae’tiqod qilishlarimumkinbo’lgandinlar. UngaBuddaviylik, XristianlikvaIslomdinikiradi.

2-slaydFetishizm


Totemizm

MagiyaDinningibtidoiy

shakllari


Animizm

Shamanizm

3-slayd


Dinningijtimoiyvazifalari


1. To’ldiruvchilik, tasalliberuvchilik - kompensatorlik2. Birlashtiruvchilik - integratorlik3. Tartibga solib, nazorat qiluvchilik - regulyatorlik4. Aloqabog’lashlik


5. Legitimlovchilik - qonunlashtiruvchilik6. Falsafiy - nazariya

4-slaydDINLARTA’LIMOTIGAKO’RA
Politeistik – ko’pxudolik (hindiuiylik, konfustiychilik)

Monoteistik – yakkaxudolik (yahudiylik, islom)


5(1.1)-Ilova

Talabalarnifaollashtirishuchunberiladigan

jonlantiruvchi savollar.


1.Dinshunoslikfaniningboshqafanlarbilanbog’liqliginitushuntiring.

2.Dinningibtidoiyformalaridananimizmgata’rifbering.

3.Dinshunoslikfaniningmaqsadinimadaniborat.

4.Fetishizmvashamanizmgamisolkeltiring.6(1.1)-Ilova

1-o’quvtopshiriq.


1.Internet saydlargakiribmavzugadoirxujjatlarniko’ribchiqish.

2. Berilganadabiyotlarro’yxatibo’yichamustaqilishlash.

3.Islomenstiklopediyasiningatamalilug’atinio’rganish.

4.Birinchimavzugaoidreferatrejasinitayyorlash.

2-o’quvtopshiriq.

Qo’yidagijadvalnito’ldiring.

Dinshunoslikfaniningmaqsadivavazifalari

Dinningjamiyatdagifunkstiyalari

Dinningibtidoiyformalari

7(1.1)-Ilova

«Insert» texnikasining qoidalari:

1. Tekstnio’qibchiqing.

2. Olinganma’lumotnitizimlashtiring.

3. Harbirqatorgaqalamyordamidabelgilarqo’ying.

V – ma’lumotlarmavzugaoidbilimlarimgato’g’rikeladi.

+ – yangima’lumotdir.

- – olganbilimlarimgato’g’rikelmaydi.

? – menio’ylantirib qo’ydi, bumasalayuzasidan qo’shimchama’lumotlarkerak.1.2. Seminarmashg’ulotniolibborishtexnologiyasi


Talabalar soni:

Vaqti 2 soat.

Mashg’ulotshakliMavzubo’yicha “Qanday?” organayzeridanfoydalanilgan holdabilimlarnichuqurlashtirishvamustahkamlashga qaratilganamaliymashg’ulot.

Mashg’ulotrejasi


1.Dinshunoslikfaninio’qitishdanko’zdatutilganasosiymaqsad.

2.Din –ijtimoiy hodisa sifatida.

3.Diniyongasoslariningshakllanishi.

4.Animizm, totemizm, fetishizmvashamanizm.Mashg’ulotningmaqsadi: Mavzubo’yichabilimlarnichuquro’zlashtirishnita’minlash hamdabilimvako’nikmalar hosil qilish.

Pedagogikvazifalar:

O’kuvfaoliyatinatijalari:

Dinshunoslikfaninio’qi-tishdanko’zdatutilganasosiymaqsadlar haqidabilimlarnichuqurlashtirishgaimkonyaratadi.

Kursningmaqsadivavazifalarimohiyatiniyoritibberaoladi.


Din–ijtimoiy hodisa sifa-tidaekanligihaqidama’lu-motberadi.

Dinningjamiyatdagio’rni haqidagapiraoladi.


Diniyongasoslarinishakl-lanishiniyoritibberadi.

Diniyongasoslarinishakllanishibo’yichama’lumotlarnitizimlashtiradi.

Animizm, totemizm, fetishizmvashamanizmkabidinningibtidoiyformalarigaalohi-da-alohidaizoh beradi.

Animizm, totemizm, fetishizmvashamanizmkabidinningibtidoiyformalarigatavsifberaoladi.


O’qitishusullarivatexnikavatexnika

Topshiriqlar, “Qanday?”, amaliyishlashusuli, suhbat.

O’qitishvositalari

Tarqatmamateriallar, slaydlar,kog’oz, marker, doska.

O’qitishshakllari

Individual, guruhlardavajamoadaishlash.

O’qitishsharoiti


Texnikvositalarbilanta’minlanganauditoriya.

Monitoringvabaholash

Og’zakinazorat, savol-javob, o’z-o’zininazorat qilish, reytingtizimiasosidabaholash.


Seminarmashg’ulottexnologikxaritasi


Ishbosqichlari

O’quvfaoliyatiningmazmuni

Tinglovchifaoliyatiningmazmuni

1-bosqich.Mavzugakirish

(10 daqiqa)1.1. O’quvmashg’ulotimavzusi, maq-sadivao’quvfaoliyatinatijala-riniaytadi. Ta’limjarayoniin-terfaolusullarorqaliamalgaoshirilishinie’lon qiladi.

Mavzunominiyoziboladilar.

1.2. Talabalarningmashg’ulotdagifaoliyatinibaholashko’rsatkichlarivamezonlaribilantanishtiradi (1-ilova)

Yoziboladilar.

1.3. Mavzubo’yichatayyorlangantop-shiriqlarnitarqatadi.

Topshiriqlarbilantanishadilar.

1.4. Savollarberib suhbattarzidatalabalarbilimlarinijonlanti-radi.

Yoziboladilar

2-Bosqich.Asosiy

(60daqiqa)2.1.Talabalarni 3 taguruhgaaj-ratadi. Guruhlarga savolbilanmu-rojaat qiladi. Savol: “Dinshunos-lik” faniningasosiymaqsadivavazifalari haqidanimalarnibi-lasiz?” Guruhlardaishlashnitash-kiletib, yordamberadi. Jadvalnito’ldirishnitaklifetadi, taqdi-motgatayyorlaydi. (2-Ilova)

3 takichikguruhlargaajraladilar. Guruhlardaishlaydilar, jadvalnito’ldirib, taqdimotnitayyorlaydilar.

2.2. “Qanday?” organayzeridanfoy-dalangan holda “Dinning qandayjamiyatdagifunkstiyalarinibila-siz?” deb savolbilanmurojaat qiladi. (4- Ilova)

Jamoabo’lib “Qanday?” organayzerinito’ldiradilar

2.3. 3 va 4 mavzu savollaribo’yichabahs-munozarao’tkazadi. Mavzubo’-yichamuammonixal qilishgaoidfikrlarnitizimlashtirish, yagonayokiaksincha qarama-qarshipozistiya-nishakllantirishgaimkonberadi. Talabalarnifaollashtirishmaq-sadidaulargajonlantiruvchi sa-vollarbilanmurojaat qiladi. (3-Ilova). Savollarniumumlashtirib, yakuniyxulosachiqarishgaimkonyaratadi.

Mavzu savollariva g’oyasibilantanishadi, Bahs-munozarayuritib, fikralmashadi, taklif qiladi, muhokama qiladi, baholaydivaengoptimalfikrnitanlaydi.

3-Bosqich. Yakuniy

(10 daqiqa)3.1. Mavzubo’yichayakunlovchixulo-salar qiladi.

Savollarberadi.

3.2. Faoltalabalarnibaholashmezoniorqalirag’batlantiradi.

Yoziboladilar. O’UMga qaraydilar

3.3. Mavzubo’yichabilimlarnichuqurlashtirishga qaratilgantest savollariniberadi. (5- ilova).

O’UMga qaraydilar.


1(1.2)-Ilova

Talabalarnibaholashmezonlariko’rsatkichlari


Guruh

Baho

Baholashko’rsatkichlarivamezonlari

O’tilganmavzunito’liq biladi

Faollik

Misollarkeltiraoldi

Jami
Ball

1,0

0,5

1,5

3

1
2
32,2 – 3 ball – a’lo

1,2 – 2 ball – yaxshi

0,5 – 1,1 ball – qoniqarli2(1.2)-Ilova

1-o’quvtopshiriqJadvalnito’ldiring


Dinshunoslikfaniningmaqadivavazifalari

Dinningjamiyatdagifunkstiyalari

Dinningibtidoiyformalari

3(1.2)-Ilova

Jonlantiruvchi savollar

1.Dinshunoslikfaniningboshqafanlarbilanbog’liqliginitushuntiring.

2.Dinningibtidoiyformalaridananimizmgata’rifbering.

3.Dinshunoslikfaniningmaqsadinimadaniborat.

4.Fetishizmvashamanizmgamisolkeltiring.
4(1.2)-Ilova

Qanday?” ierarxikdiagrammasi
Diagrammanituzishqoidalaribilantanishiladi. Yakka (juftlikda)

diagrammatuziladi.


Muammo haqidabutunligichaumumiytaassurotolishimkoniniberuvchimanti-qiybir qator savollar, tizi-mli, ijodiy, taxliliymusho-xada qilishko’nikmalarinirivojlantiradi.
Juftliklargabirlashadi, o’zdiagrammalarinitaqqoslaydi

va qo’shimchalarkiritadi.
Natijalartaqdimoti.


«Qanday» organayzerinito’ldiring
Dinning qandayjamiyatdagifunkstiyalarinibilasiz?”

Qanday?
Qanday


Qanday?

Qanday?
Qanday? Qanday?

Qanday?

Qanday? Qanday?Qanday?

5(1.2)-Ilova
1 – mavzubo’yichatest savollarigajavobbering
1. Dinningfunkstiyalari

A) axloqiy,tarbiyaviy, mafkuraviy

B) to’ldiruvchilik, birlashtiruvchilik, o’zaroaloqadorlik, tartibga soluvchilik.

V) tinchlik, do’stlik, tenglik, tabiatnimuxofaza qilish.

G) gnoseologik, antropologik, teologik, psixologik.
2. Dinning qandayildizlaribor?

A) genetik, tarixiy, psixologiy

B) gnoseologik, sostial, psixologik

V) Sostial, biologik, iloxiy

G) afsonaviy, falsaviy, psixologik
3. Totemizmnima?

A) tarixiydinshakllaridanbiri

B) Ibtidoiyjamoadaturlixayvonlarniurug’gaasos solgandeb hisoblab, ilohiylashtirishva sig’inish.

V) tushko’rishvaboshqairim-sirimlargaishonish.

G) jonsiznarsalarniilohiylashtirishva sig’inish.
4. Din – bu...

A) Madaniytaraqqiyotning qonuniyatlibosqichi

B) ruhoniylarkiritganxayoliydunyoqarash

V) kishilargaOlloh in’ometganxaqiqat

G) ijtimoiytaraqqiyot.

5.Dinningunsurlarini sanabbering

A) Tasavvur, diniy-psixologiya, diniytashkilotlar

B) diniytasavvur, diniyaxloq, diniymafkura

V) diniyong, diniyhis-tuyg’u, diniyibodatG) xudoga, payg’ambarlargavafarishtalargaishonish.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə