1. Ölkə iqtisadiyyatı hansı sahələrdən ibarətdir?Yüklə 189,95 Kb.
tarix14.05.2018
ölçüsü189,95 Kb.
#43784

1. Ölkə iqtisadiyyatı hansı sahələrdən ibarətdir?

A) sənaye,tikinti,nəqliyyat,ticarət,kənd təsərrüfatı,rabitə və s.

B) tikinti

C) tikinti və nəqliyyat

D) tikinti və ticarət

E) nəqliyyat və rabitə2. Sənaye iri maddi istehsal sahəsi olub nə ilə məşğul olur?

A) əmək alətləri və xalq istehlakı mallarının istehsalı ilə

B) nəqliyyat və rabitə texnikası istehsalı ilə

C) tikinti və nəqliyyat texnikası ilə

D) kənd təsərrüfatının inkişafını təmin etməklə

E) ticarət və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafını təşkil etməklə3. Sənaye neçə əsas bölmədən ibarətdir?

A) 2


B) 3

C) 6


D) 10

E) 7


4. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində xüsusi mülkiyyətin mövcudluğu mümkündürmü?

A) mütləqdir

B) mümkün deyil

C) bəlkədə mümkündür

D) ola bilər

E) istisna hallarda mümkündür5. Sənaye hansı iki əsas bölmədən ibarətdir?

A) istehsal vasitələri və istehlak əşyaları istehsalı

B) istehsal vasitələri və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı

C) istehsal vasitələri və tikinti məhsulları istehsalı

D) istehlak əşyaları və nəqliyyat vasitələri istehsalı

E) istehlak əşyaları və tikinti məhsulları istehsalı6. Sənaye bir – birilə qarşılıqlı əlaqədə olan neçə sahədən ibarətdir?

A) çoxlu sayda

B) iki

C) dörd

D) beş

E) üç


7. İstehsal fəaliyyətində istehsalın bütün həlqələrində əsas özək nədir?

A) müəssisədir

B) maşınlardır

C) xammaldır

D) işçilərdir

E) rəhbər8. İstehsal məhsulunun istehsalı, işçinin istehsal vasitələri ilə bilavasitə əlaqələri necə həyata keçirilir?

A) müəssisədə

B) tərəşdaşlarla

C) mexanizmlərlə

D) xammalla

E) işçilərlə9. İstehsal müəssisəsi mülkiyyət formasından asılı olmayaraq necə təsərrüfat subyektidir?

A) müstəqil

B) məhsul istehsal edən

C) mənfəət götürən

D) tələbatları ödəyən

E) hüquqi şəxs olan10. İstehsal müəssisəsi kimlər tərəfindən Qanunla müəyyən edilmiş qaydada yaradılır?

A) bir və ya bir neçə təsisçı tərəfindən

B) xarici vətəndaşlar tərəfindən

C) məktəblilər tərəfindən

D) universitet müəllimləri tərəfindən

E) vətəndaşlar tərəfindən11. Müəssisə yaradılarkən təsisçilər arasında qarşılıqlı münasibətləri tənzimləmək üçün nə tərtib edilir?

A) təsis müqaviləsi

B) çoxlu sənədlər

C) öhdəliklər

D) müraciət

E) qeydiyyat vərəqi12. Fərdi və dövlət müəssisələri təsis edilərkən təsis müqaviləsi tərtib olunurmu?

A) tərtib olunmur

B) tərtib olunur

C) bəzən tərtib edilir

D) tərtibinə icazə lazımdır

E) tərtibi üçün məsləhətləşirlər13. “Azərbaycan Respublikasında Mülkiyyət haqqında” Qanuna uyğun olaraq istehsalatda hansı mülkiyyət formalarına əsaslanan müəssisə növləri fəaliyyət göstərə bilər?

A) xüsusi, kollektiv, dövlət və qarışıq

B) kollektiv

C) xüsusi və dövlət

D) dövlət və kollektiv

E) dövlət və qarışıq14. Müəssisə hüquqi şəxs olaraq göstərilən hansı əlamətlərə malikdir?

A) mülkiyyət əldə etmək, ondan istifadə, müstəqil əmlak fəaliyyəti, müstəqil mühasibat balansı, bankda hesablaşma və möhür

B) mülkiyyət və möhür

C) balans və bankda hesablaşma

D) bankda hesablaşma və möhür

E) əmlak məsuliyyəti və möhür15. Müəssisə istehsal etdiyi məhsuldan əlda edilən mənfəətdən necə istifadə edə bilər?

A) istədiyi kimi

B) vergi orqanlarının icazəsi ilə

C) bələdiyyələrin icazəsi ilə

D) DSMF – ın icazəsi ilə

E) hüquq – mühafizə orqanlarının icazəsi ilə16. İstehsal müəssisəsinin fəaliyyətində onun nəyi daima diqqətdə saxlanılmalıdır?

A) daxili və xarici mühiti

B) beynəlxalq ticarəti

C) regional ticarəti

D) istehsalçılarla münasibəti

E) istehlakçılarla münasibəti17. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal müəssisəsinin təşkilinin aşağıdakı istiqamətlərindən hansı daha çox əhəmiyyətlidir?

A) istehsal, əmək və idarəetmənin təşkili

B) əmək və stimullaşdırmanın elmi təşkili

C) kadrlar və idarəetmə

D) istehsal və istehlakçılara diqqət

E) texnika və kadrlara diqqət18. Müəssisədə istehsalın elmi təşkili hansı məqsəd ilə həyata keçirilir?

A) optimal texniki – texnoloji sistemin yaradılması

B) yüksək istehsal göstəricilərinin əldə edilməsi

C) yüksək maaşın əldə edilməsi

D) yüksək mənfəətin əldə edilməsi

E) keyfiyyətli məhsul istehsalı19. Müəssisədə əməyin elmi təşkili hansı məqsəd ilə həyata keçirilir?

A) kollektivdə sağlam və normal münasibətlərin yaradılması

B) müxtəliv növ məhsul istehsalı

C) standart məhsul istehsalı

D) ucuz məhsul istehsalı

E) keyfiyyətli məhsul və normal münasibətlər20. Müəssisədə idarəetmənin elmi təşkili, maddi və işçi resurslarına məqsədyönlü təsirləri təmin edən hansı vasitələr sistemidir?

A) texniki, iqtisadi və humanitar

B) texnoloji və texniki

C) texnoloji və humanitar

D) humanitar və texniki

E) iqtisadi21. Azərbaycan iqtisadiyyatında struktur dəyişikliklərinin əsas problemlərindən biri də dövlət inhisarında olan nəyin özəlləşdirilməsidir?

A) əmlakın

B) binaların

C) nəqliyyatın

D) limanların

E) gəmilərin22. Dünyanın əksər ölkələrində müəssisənin ölçüsünün təyin edilməsi zamanı əsasən nələr qəbul edilir?

A) işləyənlərin sayı və satışın həcmi

B) əmlakın dəyəri

C) texniki silahlanma

D) məhsulun miqdarı

E) dövriyyə vəsaitlərinin dəyəri23. Əksər dünya ölkələrində istehsalatda kiçik müəssisələrdə işləyənlərin sayı neçə nəfər arasında dəyişilir?

A) 10 – 100

B) 5 – 10

C) 100 – 150

D) 100 – 200

E) 150 – 20024. Bütövlükdə Azərbaycanda kiçik müəssisələrin inkişafı hansı qanuna əsaslanır?

A) “Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın dövlət mübadiləei haqqında”

B) “Torpaq haqqında”

C) “Ekoloji tədbirlər haqqında”

D) “Müəssisələr haqqında”

E) “Kiçik sahibkarlığa yardım haqqında”25. İstehsalda mülkiyyətçilərin sayına görə hansı sahibkarlıq növləri mövcuddur?

A) fərdi və kollektiv

B) kolxoz və sovxoz

C) dövlət və kollektiv

D) kooperativ

E) dövlət və bələdiyyə26. Bazar münasibətləri şəraitində istehsal müəssisələrinin işinin səmərəliliyinə fəaliyyət istiqamətindən asılı olaraq hansı amillər təsir edir?

A) müsbət və mənfi

B) yalnız müsbət

C) yalnız mənfi

D) ekoloji

E) coğrafi27. İstehsal müəssisələrində daxili amillər hansı hissələrə bölünür?

A) obyektiv və subyektiv

B) istehsal və əmək

C) ETT və istehsal

D) keyfiyyət və rəqabət

E) amortizasiya və investisiya28. İstehsalda müəssisə bir – birilə qarşılıqlı surətdə əlaqədar olan neçə bölmədən ibarətdir?

A) müxtəlif

B) iki

C) üç


D) beş

E) on dörd29. İstehsal müəssisəsinin quruluşu onun tərkibinə daxil olan ayrı – ayrı bölmələr arasında nəyi ifadə edir?

A) kəmiyyət nisbətini

B) keyfiyyət nisbətini

C) səviyyəni

D) istehsal münasibətlərini

E) işçilərin sayını30. Bütövlükdə müəssisə iki növ quruluşa malik olur.Bunlar hansılardır?

A) ümumi və istehsal

B) xarici və daxili

C) əsas və köməkçi

D) obyektiv və subyektiv

E) mürəkkəb və sadə31. İstehsal müəssisəsinin ümumi quruluşu onun tərkibinə daxil olan həm istehsal, həm də qeyri – istehsal sahələri arasındakı hansı nisbətləri nəzərdə tutur?

A) kəmiyyət

B) keyfiyyət

C) say


D) obyekt

E) əmək32. İstehsal müəssisəsinin istehsal quruluşu yalnız onun istehsal bölmələri arasında hansı nisbətləri nəzərdə tutur?

A) kəmiyyət

B) keyfiyyət

C) say


D) sahə

E) sexlər33. İstehsal müəssisəsində daxili bölmələrin (sex, sahə) quruluşu hansı orqan tərəfindən müəyyən edilir?

A) müəssisənin özü

B) müəssisənin yuxarı təşkilatı

C) vergi orqanları

D) bələdiyyələr

E) nazirlər kabineti34. İstehsalın həcmi artdıqca, istehsal müəssisəsinin istehsal quruluşu necə dəyişir?

A) mürəkkəbləşir

B) sadələşir

C) deformasiyaya uğrayır

D) dəyişməz qalır

E) köhnəlir35. İstehsalın ixtisaslaşdırma dərəcəsi artdıqca, istehsal müəssisəsinin istehsal quruluşu necə dəyişir?

A) sadələşir

B) mürəkkəbləşir

C) dəyişmir

D) təzələnir

E) köhnəlir36. İstehsal müəssisəsinin əsas istehsal – inzibati vahidi nədir?

A) obyektdir (sex və sahə)

B) zavod və fabriklər

C) xammal və materiallar

D) onun yerləşdiyi ərazidir

E) yalnız materiallar37. Obyektlərdə (sex və sahələrdə) nə istehsal edilir?

A) tikinti məhsulu

B) nəqliyyat vasitələri

C) buldozer və kranlar

D) maşın və mexanizmlər

E) elektrik avadanlıqları38. İstehsal müəssisələrində müxtlif xarakterli və təyinatlı sahə və sexlər yaradılır ki, məhsulun hazırlanmasında iştirakına görə onlar əsas neçə qrupa bölünür?

A) 4


B) 2

C) 6


D) 1

E) 3


39. ETT – nin təsiri altında müəssisə miqyasında əmək bölgüsü necə dəyişir?

A) dərinləşir

B) sadələşir

C) qısalır

D) sərtləşir

E) azalır40. Əsas istehsalın ixtisaslaşdırılması səviyyəsindən asılı olaraq müəssisələrdə sexlər neçə əsas prinsip üzrə qurulur?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 2

E) 1


41. Müəssisədə istehsalat briqadası hansı struktur bölmələri rəhbərlərinin əmrinə əsasən yaradılır?

A) sex və ya digər

B) baş idarənin

C) nazirliyin

D) fəhlə kollektivinin

E) ümumi razılıqla42. Briqadaların sayı və tərkibi, istehsal prosesində nəyə əsaslanmaqla müəyyən

edilir?

A) məzmun və mürəkkəbliyə

B) işçilərin sayına

C) əmək alətləriylə təminatına

D) materialların oxşarlığına

E) istehsal alətlərinin təchizatına43. İxtisaslaşdırılmış briqada adətən, hansı proseslərdə məşğul olan eyni peşə sahiblərini birləşdirir?

A) oxşar texnoloji

B) fərqli texnoloji

C) qarışıq texnoloji

D) istehsal həcmiylə bağlı

E) ETT – lə bağlı44. Kompleks briqadalar hansı peşə sahibi olan işçiləri birləşdirir?

A) müxtəlif

B) eyni

C) qarışıq

D) 2

E) 3


45. Müəssisələrdə briqada formasının ən geniş yayılmış formalarından biri hansıdır?

A) briqada podratıdır

B) kollektiv briqadalardır

C) fərdi briqadalardır

D) xüsusi briqadalardır

E) şəxsi briqadalardır46. Briqada podratı müəssisə müdriyyəti ilə kimlər arasında bağlanmış müqavilə əsasında fəaliyyət göstərir?

A) briqada

B) şöbələr

C) ustalar

D) fəhlələr

E) rəhbərlər47. Briqada podratı müqaviləsində işin təşkili üçün tərəflərin nəyi müəyyən edilir?

A) hüquq və vəzifələri

B) əmək məsələləri

C) istehsal məsələləri

D) qarşılıqlı borcları

E) istək və arzuları48. Briqada podratında briqadalar işi icra etmək üçün nə alırlar?

A) naryad – tapşırıq

B) müqavilə – tapşırıq

C) texnologiya – tapşırıq

D) məsləhət – tapşırıq

E) əmr – tapşırıq49. Briqadaların işinə kim rəhbərlik edir?

A) usta və ya briqadirlər

B) fəhlələr

C) baş mühəndis

D) sex rəisi

E) baş texnoloq50. İstehsal məhsulunun istehsalı bilavasitə harada həyata keçirilir?

A) iş yerlərində

B) nəqliyyatda

C) xammal bazasında

D) ambarda

E) şəhərdə51. Müəyyən əməliyyatı (işçi, xidməti) həyata keçirmək üçün məhsulun istehsal meydançasının hüdudlanmış hissəsi necə adlanır?

A) iş yeri

B) tikinti idarəsi

C) həyət

D) anbar

E) sex


52. Fəhlələrin sayına görə iş yeri kim tərəfindən xidmət olunan iş yerinə ayrılır?

A) fərdi və kollektiv

B) dövlət və xüsusi

C) dövlət və bələdiyyə

D) dövlət və kollektiv

E) yalnız dövlət53. İxtisaslaşdırma dərəcəsinə görə iş yerləri hansı iş yerlərinə bölünür?

A) universal ixtisaslaşdırılmış və xüsusi

B) fərdi

C) dövlət

D) bələdiyyə və dövlət

E) bələdiyyə və xüsusi54. Yerinə yetirilən işlərin xarakterinə görə iş yerləri hansı iş yerlərinə bölünür?

A) stasionar və dəyişən

B) dəyişən və mexaniki

C) oturaq

D) köçəri

E) xüsusi və fərdi55. Yerinə yetirilmə funksiyasına görə iş yerləri, hansı iş yerlərinə ayrılır?

A) əsas, köməkçi və xidmət edici

B) köməkçi və müvəqqəti

C) müvəqqəti və daimi

D) köməkçi

E) əsas56. Müəssisədə iş yerinə xidmət kimlər tərəfindən həyata keçirilir?

A) fəhlənin özü və ya xüsusi xidmət edici tərəf

B) yuxarı təşkilat

C) rəhbərlər

D) sex rəisləri

E) baş mühəndis57. İstehsal müəssisəsinin istehsal quruluşu müxtəlif amillərin təsiri altında formalaşdığına görə hansı prosesi yerinə yetirir?

A) dəyişir və təkmilləşir

B) hərəkətdədir

C) bir vəziyyətdədir

D) sürətlə irəliləyir

E) genişlənir və sürətlənir58. İstehsal idarəetmə mexanizmi müəssisənin idarəetmə sisteminin ən mühüm hansı amillərindən biridir?

A) ünsürlərindən

B) sexlərindən

C) obyektlərindən

D) materiallarından

E) normalarından59. İdarəetmə mexanizmi özündə ümumi idarəetmənin nəyini əhatə edir?

A) prinsip, metod, məqsəd və vəziyyətini

B) prinsiplərini

C) qaydalarını

D) normalarını

E) vəziyyətlərini60. İdarəetmə əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş və dərk edilmiş məqsədə nail olmaq üçün hər hansı konkret obyektə, məqsədə uyğun nə vasitəsidir?

A) təsiretmə vasitəsidir

B) təzyiq vasitəsidir

C) texniki vasitədir

D) texnoloji təsir vasitəsidir

E) yenidənqurma vasitəsidir61. İdarəetmedə kadrlar funksiyası tikinti istehsalatı ona lazım olan nə ilə təmin edir?

A) pulla

B) materialla

C) sənədlə

D) smeta ilə

E) Layihə ilə.62. İdarəetmədə maliyyə və uçot funksiyası müəssisəni nə ilə təmin edir?

A) pul


B) material

C) sənəd

D) smeta

E) işçi63. İdarəetmədə elmi – tədqiqat funksiyası müəssisəni nə ilə təmin edir?

A) elmi – tədqiqat və konstruktor sınaq

B) maliyyə vəsaitləri

C) yeni materiallarla

D) yeni ideyalarla

E) yeni texnikalarla64. Müəsisədə məhsulun satışı funsiyasının rolu nədən ibarədir?

A) məhsul və xidmətləri istehlakçılara çatdırmaqdan

B) smeta sənədlərini hazırlamaqdan

C) materialları tolmaqdan

D) vəsaitləri toplamaqdan

E) işçiləri seçməkdən65. İdarəetmədə qiymətqoyma funksiyası müəssisədə hansı rola malikdir?

A) çevik qiymətə

B) materialların qiymətləndirilməsi

C) sənədlərin qiymətləndirilməsi

D) vəzifəli şəxslərin qiymətləndirilməsi

E) işçilərin qiymətləndirməsi66. İdarəetmədə istehsal funksiyası müəssisədə hansı rola malikdir?

A) məhsulun istehsalı

B) işçilərin toplanmsı

C) vəsaitlərin toplanması

D) sənədlərin toplanmsı

E) maliyyə məsələləri67. İdarəetmedə təşkil etmə funksiyası nə ilə əlaqədardır?

A) istehsalın təşkili

B) kadrların təşkili

C) maliyyənin təşkili

D) sənədlərin təşkili

E) proqnozlaşdırma68. İdarəetmədə əlaqələndirmə funksiyası nə ilə əlaqədardır?

A) rəhbərlər və menecerlərə

B) sahə və obyektlər

C) nəqliyyat və texnika

D) ezamiyyət və təqaüd

E) proqnoz və planla69. İdarəetmədə tənzimləmə funksiyası nə ilə əlaqədadardır?

A) müəssisə fəaliyyətini tənzimlənməsi

B) müəssisədə vəsaitlərin toplanması

C) kadrların seçilməsi

D) müəssidə rəhbərlik

E) müəssisə fəaliyyətinin inkişafı70. İdarəetmədə təhlil etmə funksiyası nə ilə bağlıdır?

A) müəssisdə istehsal – təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili

B) müəssisədə kadr siyasətini təhlili

C) müəssisədə maliyyə vəziyyətinin təhlili

D) kadrlar təhlili

E) ərazi təhlili71. İdarəetmədə sosial funksiya müəssisədə nə ilə bağlıdır?

A) sosial münasibətləri tənzimləyir

B) maddi münasibətləri tənzimləyir

C) kadr münasibətlərini təmzimləyir

D) dövriyyə vəsaitlərini

E) əsas fondlarla72. İdarəetmədə marketinq funksiyası nə ilə bağlıdır?

A) bazarın kompleks təhlili

B) müəssisəyə nəzarət

C) istehsala nəzarət

D) münasibətlərin təhlili

E) kadrların təhlili73. Müəssisədə idarəetmədə əlaqələr hansı formada keçirilir?

A) üfüqi, şaquli, xətti və funksional

B) üfüqi

C) şaquli

D) xətti

E) funksional74. İdarəetmə strukturları arasında xidməti əlaqələr kimlərin əlaqəsi formasında həyata keçirilir?

A) üfüqi xətti halında vəzifəli şəxslərin

B) fəhlələrin

C) mühasiblərin

D) şöbə müdirlərinin

E) iqtisadçıların75. Müəssisədə idarəetmə strukturu hansı prinsiplər əsasında formalaşır?

A) ümumi və xüsusi

B) fərdi və xüsusi

C) kollektiv və xüsusi

D) şəxsi və dövlət

E) dövlət və bələdiyyə76. Bütün İstehsal müəssisələrində təsərrüfat rəhbərliyinin neçə əsas formasından istifadə edilir?

A) 5


B) 3

C) 4


D) 2

E) 1


77. İstehsal müəssisəsində ümumi rəhbərlik hansı prinsiplə həyata keçirilir?

A) “tək rəhbərlik”

B) “iki rəhbərlik”

C) “kollektiv rəhbərlik”

D) “qarışıq rəhbərlik”

E) “bələdiyyə rəhbərliyi”78. Müəssisədə ümumi rəhbərlik kim tərəfindən həyata keçirilir?

A) direktor

B) mühəndis

C) baş mühasib

D) baş mexanik

E) baş mühəndis79. Müəssisədə texniki rəhbərlik kim tərəfindən həyata keçirilir?

A) baş mühəndis

B) baş direktor

C) icraçı direktor

D) baş mühasib

E) baş mühəndis80. Müəssisədə iqdisadi rəhbərlik kim tərəfindən həyata keçirilir?

A) baş iqdisadçı

B) baş mühəndis

C) baş direktor

D) baş mexanik

E) baş mühasib81. Müəssisədə inzibati – təsərrüfat rəhbərliyi kim tərəfindən həyata keçirilir?

A) təsərrüfat üzrə müavin

B) mühasibat üzrə müavin

C) maliyyə üzrə müavin

D) baş energetik

E) baş mühasib82. Müəssisədə operativ rəhbərlik kim tərəfindən həyata keçirilir?

A) müvafiq şöbələr

B) iş icraçıları

C) mühəndislər

D) mühasiblər

E) mexaniklər83. Müəssisənin idarəetməsinin təşkilatı fərmasının təkmilləşdirilməsi necə adlanlır?

A) instifunksional islahat

B) iqdisadi islahat

C) siyasi islahat

D) texniki islahat

E) yerli islahat84. Müəssisədə instifunksional islahatlar əsasən neçə mərhələdə həyata keçirilir?

A) 8


B) 6

C) 4


D) 2

E) 5


85. Müəssisədaxili informasiya idarəetmə prossesinin həyata keçirilməsi nədir?

A) vasitəsidir

B) prosesdir

C) əməliyyatıdır

D) mərhələsidir

E) yekunudur86. Müəssisədə informasiyalar hansı tələblərə cavab verməlidir?

A) həqiqi olmalı, faktlara əsaslanmalıdır

B) müasir olmalıdır

C) ümumi olmalıdır

D) qeyri – müəyyən olmalıdır

E) köhnə olmalıdır87. Müəssisədaxili informasiyalar nəyə görə təsnifləşməlidir?

A) əlamətlərə

B) azlığına

C) çoxluğuna

D) sıxlığına

E) yerli şəraitinə88. Müəssisələrdə informasiyaların toplanmsı, sistemiləşdirilməsi və işlənməsi nəyə əsaslanır?

A) müəyyən prinsiplərə

B) müəyyən vəsaitlərə

C) müəyyən sənədlərə

D) müəyyən xərclərə

E) müəyyən gəlirlərə89. İnromasiyanın toplanması, ötürülməsi və işlənməsi zamanı müəssisədə sənədlər necə prinsip üzrə təsnifləşdirilir?

A) 2


B) 3

C) 1


D) 4

E) 6


90. İnformasiyanın toplanması, ötürülməsi və işlənməsi zamanı müəssisədə sənədləşdirmə hansı prinsip üzrə təsnifləşdirilir?

A) təyinatı və məzmununa görə

B) az və çoxluğuna görə

C) dəqiqliyi və qeyri – dəqiqliyinə görə

D) kimə məxsus olmasına görə

E) haradan alınmasına görə91. Menecmentin insani münasibətlər məktəbinin banisi kimdir?

A) Elton Meyo

B) Piter Druker

C) Fredirik Teylor

D) Lindall Urvik

E) Maks Veber92. Aşağıdakı amillərdən hansıları insani münasibətləri daha dolğun əhatə edir?

A) Psixoloji söhbətlər, idarəetmədə iştirak, qeyriformal qruplar, qarşılıqlı əlaqələr

B) Idarəetmədə iştirak, vahid rəhbərlik, strateji idarəetmə, qlobal fəaliyyət

C) Idarəetmədə iştirak, ierarxiya, vahid rəhbərlik

D) Idarəetmədə iştirak, qlobal fəaliyyət, novatorluq, kollegiallıq

E) Idarəetmədə iştirak, qlobal fəaliyyət, motivasiya, psixoloji söhbətlər93. Menecmentdə prossesual yanaşmaların əsas funksiyalaı hansılardır?

A) Planlaşdırma, təşkiletmə, motivasiya, nəzarət

B) Planlaşdırma, koordinasiya, motivasiya, nəzarət

C) Planlaşdırma, təşkiletmə, koordinasiya, nəzarət

D) Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət, sərəncamvermə

E) Planlaşdırma, təşkiletmə, koordinasiya, sərəncamvermə94. Sistemli yanaşmaya əsasən təşkilatın daxili mühiti hansı elementlərdən ibarətdir?

A) Struktur, vəzifə, texnologiya, insan, məqsəd

B) Təchizat, vəzifə, xammal, insan, ünsiyyət

C) Struktur, ünsiyyət, texnologiya, kapital, məqsəd

D) Struktur, təchizat, texnologiya, insan, məqsəd

E) Təchizat, texnologiya, insan, ünsiyyət, məqsəd95. Sistemli yanaşmaya görə təşkilatın əsas və birinci əlaməti hansıdır?

A) Konkret məqsədin mövcudluğu

B) Mənfəətin yüksək olması

C) Yeni texnologiyaların tətbiqi

D) Idarəetmənin mərkəzləşməsi

E) Keyfiyyətə nəzarət mexanizminin mövcudluğu96. Sistemli yanaşmanın məzmunu nədən ibarətdir?

A) Məqsədqoyuluşu, minimal xərclərlə məqsədə çatma, hərtərəfli qiymətləndirmə

B) Məqsədqoyuluşu, koordinasiya, hərtərəfli qiymətləndirmə

C) Məqsədqoyuluşu, motivasiya, koordinasiya

D) Məqsədqoyuluşu, motivasiya, nəzarət

E) Məqsədqoyuluşu, motivasiya, kommunikasiya97. Sosial məsuliyyətin lehinə olmayan arqumenti göstərin

A) Sosial problemləri həll etmək bacarığının çatışmaması

B) Tələbatın və geniş kütləniin ümüdlərinin dəyişməsi

C) Sosial problemlərin həllinə kömək etmək üçün resursların miqdarı

D) Özünü sosial cəhətdən məsuliyyətli aparmaq mənəvi öhdəliyi

E) Biznes üçün uzun müddətli əlverişli perspertivlər təşkilatın, yerli qrupların həyatının yaxşılaşdıran və ya dövlət tənzimlənməsinin zərurililiyini ləğv edən sosial hərəkətləri cəmiyət həyatında iştirakdan fayda əldə edilməsini təmin etmək98. Sosial məsuliyyətin əleyhinə olmayan arqumenti göstərin

A) Özünü sosial cəhətdən məsuliyyətli aparmaq mənəvi öhdəliyi

B) Sosial cəlbediciliyə çəkilən xərclərin yüksək səviyyəsi

C) Geniş kütlənin tələb etdiyi hesabat səviyyəsinin yüksək olmaması

D) Mənfəətin maksimuma çatdırması prinsipinin pozulması

E) Sosial problemləri həll etmək bacarığının çatışmaması

99. Təşkilatın uğur qazanması üçün hansı yanaşma məqsədə uyğun hesab edilmir?

A) Ümumi nəticələrin çıxarılması

B) Nəticəlik

C) Effektivlik

D) Qəbul edilən qərarların praktiki reallaşdırılması

E) Yaşama (mövcud olma)100. Təşkilatın daxili mühitinə aid olmayan amilləri göstərin

A) Sosial – mədəni amillər

B) Texnologiya

C) Insanlar

D) Məqsəd

E) Təşkilatın quruluşu101. Təşkilatın əsl mahiyyətini özündə əks etdirən yanaşma hansıdır?

A) Təşkilat ümumi məqsədə və ya məqsədlərə nail olmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu koordinasiya edilən insanlar qrupudur

B) Təşkilat idarəçilik fəaliyətinin tərkib hissəsi olub özündə ayrı-ayrı fərdlər və ya insan qrupları tərəfindən yerinə yetirilən kombinələşdirilmiş əmək prosesini özündə birləşdirir

C) Təşkilat öz tamlığını, strukturunun vahidliyini saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin xüsusiyyətidir

D) Təşkilat hər biri tamın xarakteristikasına öz lövhəsini verən bir-birilə qarşılıqlı asılılıqda olan müəyyən bir birləşmədir

E) Təşkilat korporativ siyasət işlənib hazırlanması, maliyyənin koordinasiya edilməsi, istehsal, bölgü, təşkilatın sərhədlərinin müəyyən edilməsi və s. məsələləri özündə birləşdirən bir qurumdur102. Fərdi müəssisələrə aid olmayan hüquqi tələbi göstərin

A) Əgər başqa adamların əməyindən istifadə olunursa, muzdla işə götürmək haqqında mövcud qanunvericilik gözlənilməməlidir

B) Ticarət edilməsi və ya xidmət göstərilməsi haqqında müvafiq səlahiyyətli orqanlardan lisenziya alınmalıdır

C) Ərazi vergilər idarəsində vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmalıdır

D) Fərdi müəssisə şəxsin öz adı altında fəaliyyət göstərirsə, onun qydiyyatından ke?məsi tələb olunmur

E) Müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növü haqqındakı qanun və tələbatlar gözlənilməlidir103. Fərdi müəssisələrin üstün cəhətini göstərin

A) Motivasiyanın olması

B) Iri miqyasa istehsala nail olmağın az perspektivli olmsaı

C) Biznesin miqyasının kapital çərçivəsində məhdudluğu

D) Iri miqyaslı tədarükün həyata keçirilməsinin qeyri məhdudluğu

E) Rəqabət qabiliyyətinini zəif olması104. Situasiyalı yanaşmanın mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün konkret vasitələr konkret situasiya ilə uzlaşdırılır

B) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün geniş vasitələr yığını müəyyən edilir

C) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün idarəetmədə iştirak təmin edilir

D) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün güclü nəzarət sistemi yaradılır

E) Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün seqmentasiya aparılır105. Birja sövdələşmələrinin əsas növü olan təcili sövdələşməyə aid olmayan variantı göstərin

A) Unikal

B) Onkol

C) Möhkəm

D) Opsion

E) Fyuçers106. Bunlardan hansı ierarxik (burokratik) təşkilati strukturdur?

A) Funksional

B) Adaptiv

C) Edxokratik

D) Layihə

E) Matris107. Funksional təşkilati strukturun üstünlüyü hansıdır?

A) Peşə üzrə ixtisaslaşmanın stimullaşdırılması

B) Səylərin bir məsələnin həlli üzərində cəmləşdirilməsi

C) Təşkiletmənin çevikliyi

D) Istehsal bölmələrində mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma ilə qeyri-mərkəzləşdirilmiş fəaliyyətin uyğunlaşdırılması

E) Müxtəlif fəaliyyət növlərinin ayrı-ayrı bazalarda effektli həyata keçirilməsi108. Idarəetmənin funksional təşkilati strukturunun nöqsanı hansıdır?

A) Uzun komanda zənciri

B) Hakimiyyət uğrunda mübarizə

C) Qruppabazlığın inkişafı

D) Əlavə xərclərin yüksək olması

E) Mürəkkəblik109. Idarəetmənin metodlarının mahiyyətini özündə əks etdirməyən yanaşma hansıdır?

A) İdarəetmə metodları, idarəetmə fəaliyyəti, konkret idarəetmə orqanlarının vəzifələri, mürəkkəb münasibətlər sistemi, fəaliyyətin məzmunu ilə əlaqədardır

B) İdarəetmə metodu idarəetmə subyektinin idarəetmə sisteminin strateji taktiki məqsədlərinin praktiki həyata keirilməsi üzrə idarəetmə obyektinə təsir metodudur

C) Idarəetmə metodları idarəetmə qanun və prinsiplərindən istifadə olunma formasıdır

D) İdarəetmə metodları istehsalı idarə edənlərin işguzar fəaliyyət vasitəsi və məqsədə çatmaq arzusudur

E) İdarəetmə metodları idarəetmə prosesinin üzvi bir hissəsi olmaqla, idarəetmə əməyinin xüsusiyyətinə, sistemin təşkilinə, prosesin məzmununa, həmçinin istehsalın və idarəetmənin səmərəlilik səviyyəsinə təsir göstərir110. Idarəetmə metodlarının məzmunu nədən ibarətdir?

A) İdarəetmə metodlarının məzmunu idarəetmənin obyektiv qanunauyğunluqları ilə bağlıdır

B) İdarəetmə metodlarının məzmunu istehsalın səmərəliliyini yüksəltməkdə, idarəetmə komandalarının dürüst və vaxtında yerinə yetirilməsində maraq yaratmaq və onu inkişaf etdirməkdən ibarətdir

C) İdarəetmə metodlarının məzmunu və ya digər şəraitdə müdirin nə iş görməsi və hansı qaydalar əldə rəhbər tutmasından ibarətdir

D) İdarəetmə metodlarının məzmunu idarəetmə prosesinin düzgün təşkilinə şərait yaratmaqdan ibarətdir

E) İdarəetmə metodlarının məzmunu qarşıya qoyulan məqsədə tam çatmaq üçün müasir texnikadan, əməyin və istehsalın təşkilinin mütərəqqi formalarından səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir111. Idarəetmənin iqtisadi metodunun iqtisadi təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

A) Təlimat

B) Təsərrüfat hesabı

C) Planlaşdırma

D) Kredit

E) Rentabellik112. Idarəetmənin inzibati metodun təşkilati-sərəncam təsiri vasitələrinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

A) Operativlik

B) Sərəncam

C) Yoxlama sistemi

D) Təlimat

E) Əmr


113. Idarəetmənin sosial təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

A) Əməyin humanistləşdirilməsi

B) Təcrübə mübadiləsi

C) Sosial həvəsləndirmə

D) Qabaqcıl təcrübə və yeniliklərin yeniləşdirilməsi

E) Əmək kollektivin birləşdirilməsinə təsir edilmə114. Idarəetmənin psixoloji təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

A) Təcrübə mübadiləsi

B) Sosial yanaşma

C) Əməyin humanistləşdirilməsi

D) Təhsil və peşə seçilməsi

E) Təhrik göstərmə115. Idarəetmənin inzibati metodunun müqayisəli xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı əlamət daxil deyildir?

A) Melanxlık

B) Icraçılıq

C) Mütəşəkkililik

D) Direktivlik

E) Sərtlilik116. Idarəetmənin iqtisadi metodunun müqayisəli xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı əlamət daxil deyildir?

A) Mütəşəkkililik

B) Əsaslandırma

C) Motivlərin optimalaşdırılması

D) Sanqvinik

E) Fleqmatik117. Idarəetmənin sosial-psixoloji metodunun müqayisəli xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı əlamət daxil deyildir?

A) Fleqmatik

B) Şəxsiyyətə adaptivlik

C) Demokrativlilik

D) Melarxolik

E) Qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq118. Strateji planlaşdırma menecmentin hansı istiqamətinin yaranmasının əsası olmuşdur?

A) Strateji menecmentin

B) Antiböhranlı idarəetmənin

C) Heyətin idarə edilməsinin

D) Marketinqin

E) Innovasiya menecmentinin119. Strateji planlaşdırmanın yaranmasının əsas səbəbləri hansılardır?

A) Mənfəəti artırmaq, beynəlmiləşmə, keyfiyyət

B) Xarici mühitdə sürətli dəyişikliklər, beynəlmiləşmə, insan amili

C) Keyfiyyət, yeni rəqiblərin meydana çıxması

D) Keyfiyyət insan amili, beynəlmiləşmə

E) Rəqabət, mənfəəti artırmaq, keyfiyyət120. Ingilis şirkətlərində planlaşdırmanın əsas xüsusiyyəti hansıdır?

A) Resursların bölgüsünə istiqamətlənmə

B) Bazara istiqamətlənmə

C) Innovasiya

D) Strateji üstünlük

E) Əməyin səmərəli təşkili121. Biznes-planın əsas məqsədləri hansılardır?

A) Kreditlərin cəlb edilməsi, fəaliyyətin genişləndirilməsi

B) Istehsalın genişləndirilməsi

C) Yeni məhsulun istehsalı

D) Birgə müəssisələrin yaradılması

E) Investisiyalar cəlb etmək122. Təşkilatın layihələşdirilməsinə münasibətdə ən mühüm qərar hansıdır?

A) Qərarların qəbul edilməsində mərkəzləşdirmə və qeyri-mərkəzləşdirmənin nisbəti

B) Forrmal proseduralardan ekstensiv istifadə

C) Qərarların mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbulu

D) Işdə məsuliyyətin dar şəkildə müəyyən edilməsi

E) Təşkilatda hakimiyyətin sərt ierarxiyası123. A. Maslou hansı nəzəriyyənin müəllifidir?

A) Tələbatın ierarxiyası

B) Ədalət nəzəriyyəsi

C) Gözləmə nəzəriyyəsi

D) Qazanılmış tələbatlar nəzəriyyəsi

E) Iki amil nəzəriyəsi124. Adları cəkilən alimlərdən hansı Qazanılmış tələbatlar nəzəriyyəsinin müəllifidir?

A) D.Makkleland

B) A.Maslou

C) F.Hersberq

D) S.Adams

E) B.Brum125. İşçiyə “iqtisadi insan” kimi yanaşılması fikrinin müəllifi kimdir?

A) F.Teylor

B) A.Maslou

C) A.Fayol

D) E.Meyo

E) D.Makkleland126. Motivasiyanın məzmun nəzəriyyəsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) İki amil nəzəriyyəsi

B) Ədalət nəzəriyyəsi

C) Porter-Louler nəzəriyyəsi

D) Möhkəmləndirmə nəzəriyyəsi

E) Gözləmə nəzəriyəsi127. Menecmentin nəzarət funksiyasının mahiyyətini özündə əks etdirməyən yanaşma forması hansıdır?

A) Nəzarət menecmentin ümumi funksiyası olmaq etibarilə bir obyekt kimi istehsalın cari və perspektiv vəziyyətini müəyyən edir, idarəetmə subyektinə bu baxımdan təsir göstərir

B) Nəzarət özündə təşkilatın qarşıya qoyduğu məqsədə çatmasını təmin edən prosesi əks etdirir

C) Nəzarət təşkilatın dəyişən xarici mühiti üçün xarakterik olan qeyri-müəyyənliyi azaldır

D) Nəzarət böhranlı situasiyaların meydana çıxması haqqında xəbərdarlıq edir

E) Nəzarət təşkilatın güclü tərəflərini müdafiə edir128. Nəzarətin əsas növlərini özündə göstərməyən forması hansıdır?

A) Tam


B) Ilkin

C) Son


D) Yekun

E) Cari129. Kommunikasiya prosesi menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Hamısı ilə

B) Təşkiletmə

C) Motivasiya

D) Nəzarət

E) Planlaşdırma130. Hansı tip məlumatlar əksilən (azalan) kommunikasiyaya aiddir?

A) Fəaliyyət nəticələri üzrə əks əlaqə

B) Nəyinsə yaxşılaşdırılması haqqındakı təkliflər

C) Fəaliyyət nəticələri haqqındakı hesabatlar

D) Problem suallar

E) Maliyyə və mühasibat informasiyası131. İdarəetmənin əsl mahiyyətini özündə əks etdirən yanaşma hansıdır?

A) İdarəetmə- öz tamlığını, strukturunun vahidliyini saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin xüsusiyyətidir və bunun köməyilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur

B) İdarəetmə- hər biri tamın xarakteristikasına öz lövhəsini verən və bir-birilə qarşılıqlı asılılıqla olan müəyyən bütövlük və tamlıqdan ibarətdir

C) İdarəetmə- obyekt və subyektdən ibarətdir

D) İdarəetmə- dedikdə idarə edən və idarə olunan başa düşülür

E) İdarəetmə- ümumi məqsədə və ya məqsədlərə nail olmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu surətdə əlaqələndirilən insanlar qrupunun fəaliyyət kimi başa düşülür132. Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı yanaşma A. Fayolun idarəetmə prinsiplərində nəzərə alınmır?

A) Qeyri mərkəzləşdirmə

B) Səlahiyyət və məsuliyyət

C) İntizam

D) Təkbaşına rəhbərlik

E) Əməyin bölgüsü133. Homerin dövründə yunanlar ideal rəhbər üçün aşağıdakı keyfiyyətlərdən hansını zəruri hesab edirdilər?

A) Axillesin enerjiliyi

B) Qomeyonun ədalətliyi

C) Hekterin cəsarətliyi

D) Odisseyin bicliyi

E) Nestorun müdrikliyi134. Aşağıdakılardan hansı insanın davranışına təsir edən xarici amillərə aid deyildir?

A) Verilən siqnalın ekstensivliyi

B) Verilən siqnalın intensivliyi

C) Siqnalların mütəhərrikliyi

D) Siqnalın ölçüsü

E) Insanı əhatə edən mühitin vəziyyəti135. Təşkilat insanlardan özlərini aşağıdakı kimi aparmağı tələb edir. Bunlardan hansı yolverilməzdir?

A) Təşkilatdan kənarda onun maraqları qorumayan insan

B) Müəyyən şəxsi və əxlaqi keyfiyyətlərə malik insan

C) Təşkilatın uğurla fəaliyyət göstərməsi və inkişafına kömək edən təşkilat üzvü

D) Həmkarlar ilə yaxşı münasibətlə kömək və qarşılıqlı təsirə malik olan kollektiv üzvü

E) Müəyyən biliklərə və ixtisasa malik olan hər hansı bir sahənin mütəxəssisi136. Biznesin müxtəlif sahələrində menecerin idarəetmə məharətini məhdudlaşdırır?

A) Standart idarəetmə qərarlarını qəbul etmək

B) Lider olmaq

C) Sahibkar olmaq

D) Özünə bərabər olan insanlarla münasibətlər sistemini qurmaq və onu gözləmək qabiliyyəti

E) Özünü təhlilə hazır etmək137. Aşağıdakılardan hansı menecment məktəblərinə aid deyil?

A) Neoklasik məktəb

B) Klassik məktəb (elmi məktəb)

C) Insani münasibətlər məktəbi

D) Sosial sistemlər məktəbi

E) Empirik məktəb138. Teylora əsasən fiziki əməyin təşkili prosesi hansı elementlərdən ibarətdir?

A) Məqsəd, vasitələrin seçilməsi, nəzarət

B) Təşkiletmə, koordinasiya, nəzarət

C) Motivasiya, liderlik, nəzarət

D) Məqsəd, koordinasiya, motivasiya

E) Məqsəd, vasitələrin se?ilməsi, liderlik139. Elmi menecmentdə əməyin bölgüsü prosesi necə təşkil edilmişdir?

A) İdarəedici və icraedici

B) Qiymətləndirici və idarəedici

C) Idarəedici və planlaşdırıcı

D) Planlaşdırıcı və stimullaşdırıcı

E) Idarəedici və stimullaşdırıcı140. Teylorun konsepsiyasına əsasən menecmentin iki əsas vəzifəsi hansılardır?

A) Sahibkarlığın daha güclü inkişafının təmini, hər işçinin maddi rifahının artırılması

B) Iqtisadiyyatın güclənməsi, sahibkarlığın daha güclü inkişafının təmini

C) Iqtisadiyyatın güclənməsi, müəssisənin genişlənməsi

D) Hər bir işçinin maddi rifahının artırılması, yoxsulluğun azaldılması

E) Sahibkarlığın daha güclü inkişafının təmini, həmkarlar komitəsinin yaradılması141. Idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi prosesinə təsir etmir?

A) Zaman və dəyişən mühit

B) Qərarın qəbul edilməsi şəraiti

C) Rəhbərin şəxsi dəyərləri

D) İnformasiya məhdudiyyətləri

E) Qərarların qarşılıqlı asılı olmamağı142. Yaranma ardıcıllığına uyğun olaraq məktəbləri düzün: Klassik, insani münasibətlər, sosial sistemlər, yeni məktəb, empirik məktəb

A) 1, 2, 5, 3, 4

B) 1, 5, 4, 2, 3

C) 1, 3, 2, 4, 5

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 1, 4, 2, 5, 3143. Strateji idarəetmə neçə səviyyədə həyata keçirilir?

A) 3


B) 6

C) 7


D) 4

E) 5


144. İdarəetmə elminin banisi

A) Teylor

B) Marşal

C) Fayol

D) Ford

E) Smit145. Menecerin mühüm keyfiyyəti

A) risk etmək

B) tabeçiliyində olanları stimullaşdırmaq

C) təşəbbüskarlıq və müstəqil qərar qəbul etmək

D) hər bir şəxsə fərdi yanaşmaq

E) tələbkarlıq146. İdarəetmənin neçə funksiyası var?

A) 5


B) 3

C) 7


D) 6

E) 4


147. Ümumi məqsədə çatmaq üçün insanlar arasında qarşılıqlı fəaliyyət

prosesi necə adlanır?

A) təşkil

B) nəzarət

C) planlaşma

D) rəhbərlik

E) koordinasiya148. Planların işlənməsi yerinə yetirlməsi sisteminin fazaları hansılardır?

A) hazırlıq, icra, nəzarət

B) hazırlıq, planlaşdırma, rəhbərlik

C) hazırlıq,təşkil, koordinasiya

D) planlaşdırma, təşkil, rəhbərlik

E) planlaşdırma, təşkil, koordinasiya149. Strateji idarəetmə prosesinin neçə fazası vardır?

A) 3


B) 5

C) 6


D) 4

E) 2


150. İnformasiyanın idarəetmə ilə əlaqəsi.

A) zəruri şərti və məhsuludur

B) ilkin zəruri şərtidir

C) məhsuludurD) əsasıdır

E) vasitədir
Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tifuser -> files
files -> Sahibinə səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində iştirak etmək və xalis mənfəətdən divident almaq hüququnu verən sənəddir
files -> Empirik determinasiya əmsalı olduqda empirik korelyasiya münasibəti neçəyə bərabərdir?
files -> 35. Politologiya Qiyabi 2017 2204a, 2325a, 2745a, 2924a
files -> Test suallari
files -> İlk maliyyə münasibətləri nə vaxt yaranmışdır? XII-XIV əsrlərdə
files -> 1. Bazar münasibətlərinə keçidin formalaşdığı, cəmiyyətin maddi və mənəvi tələbatının hərtərəfli ödənilməsinin olduqca zəruri olduğu indiki şəraitdə hansı məsələlərin öyrənilməsinin, tədris olunmasının əhəmiyyəti daha da artır?
files -> 35- sosiologiya qiyabi 2017 2202a, 2252a, 2323a, 2483a, 2473a, 2453a, 2745a, 2922a
files -> Kafedra: Fənn: “İnsan resurslarının idarə edilməsi” Müəllim: Qruplar
files -> 2. İqtisadi təhlilin əsas vəzifəsi bundan ibarətdir

Yüklə 189,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə