1. Qədim Romada əsaslı vergi islahatları kim tərəfindən aparılmışdır? • Kaliqula √ Oktavian Avqust • Yuli Sezar • Neron • Ted Vespasian 2Yüklə 0,78 Mb.

səhifə1/32
tarix01.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


    3804_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 3804 Vergi sistemi yeni

1.

Qədim Romada əsaslı vergi islahatları kim tərəfindən aparılmışdır?

Kaliqula


Oktavian Avqust

Yuli SezarNeron


Ted Vespasian2.

Vergilər nəyin nəticəsində yaranmışdır?

sənayenin təşəkkül tapmasıelmi-texniki tərəqqinin inkişafı

kənd təsərrüfatının inkişafıdövlətin yaranması

ticarətin yaranması3.

Azərbaycan Respublikasını Vergi Məcəlləsi hansı tarixdən qüvvəyə minib?

36161.0


36526.0


01.01.20003

37257.0


36892.0


4.

Hansı ildən Baş dövlət vergi müfəttişliyi Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi adlandırıldı?

1999.0


2003.0


2002.0


2000.0


2001.0


5.

II Dünya Müharibəsindən sonra SSRİ-də əsas vergi növü hansı idi?

yol vergisimədən vergisi

əmlak vergisidövriyyə vergisi

aksizlər


6.

Zaqafqaziyada, o cümlədən Azərbaycanda yeni vergi sistemini formalaşdıran vergi islahatları nə vaxt həyata keçirildi?

468.0


1417.0


26.05 1902

33036.0


05.02.18997.

XIX əsrin 40-cı illərində Azərbaycanda təhkimlilərdən feodal vergisi hansı formalarda alınırdı?

Biyar, natural və pul formasındaGəlir və ərzaq formasında

əmlak və torpaq formasındaərzaq və əmlak formasında

natural formada və əmlak formasında8.

Zaqafqaziyada yalnız  yerli müsəlman əhalidən hansı vergi alınırdı?
Orduya vergisi

İstehkam vergisiYerli vergi

Əsgəri vergiMüdafiə vergisi9.

Zaqafqaziyanın yerli müsəlman əhalisindən əsgəri vergi nə üçün alınırdı?

Orduya cəlb olunmaq üçünZaqafqaziyanın müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün

Zaqafqaziyada müdafiə istehkamlarının tikintisi üçünYerli əhalinin maarifləndirilməsi üçün

Hərbi xidmətdən azad olma müqabilində10.

Aranın xristian əhalisi müsəlmanların azad edildiyi hansı 2 vergini Xilafət xəzinəsinə ödəyirdi?

Üşr


Biyar


Nuzl və ələf

Cizyə və xəracMauna və inam11.

Xərac və cizyədən başqa Xilafətdə hansı vergilər mövcud idi?

Bəhrə və avarizAksizlər


Malcəhət


Hüms və zəkayt

Üşr


12.

Dövlətin vergi siyasətinin əsas vəzifələri hansılardır: 1. sahə və ərazi nöqteyi-nəzərindən ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsi üçün

şəraitin yaradılması; 2. dövlətin maliyyə ehtiyatları ilə təmin edilməsi; 3. vergi güzəştlərini artırmaq yolu ilə istehsalın

stimullaşdırılması; 4. bazar münasibətləri şəraitində əhalinin gəlir səviyyələri arasında yaranmış qeyri-bərabərliyin hamarlanması.

1, 2, 4


1, 2, 3, 4

2, 3, 4


1, 2, 3


1, 3, 4


13.

Qeyri-diskresion vergi siyasəti nəyi nəzərdə tutur?

Hökumətin qərarlarından asılı olaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilirHökumətin qərarlarından asılı olmayaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilir

Vergi güzəştləri ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilirBeynəlxalq təşkilatların qərarlarından asılı olaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilir

Vergi dərəcələri və ya vergitutmanın strukturu ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilir14.

Diskresion vergi siyasəti nəyi nəzərdə tutur?

Vergi güzəştləri ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilirVergi dərəcələri və ya vergitutmanın strukturu ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilir

Hökumətin qərarlarından asılı olmayaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilirVergi dərəcələri və ya vergitutmanın strukturu ilə manipulyasiya etmək barədə beynəlxalq təşkilatların qərarları əsasında həyata keçirilir

Vergilərin ləğv edilməsi yolu ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilir15.

Xarici vergi siyasəti nəyi nəzərdə tutur?

Ölkələrin sərbəst xarici siyasətinin həyata keçirilməsiniİkiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasını, müxtəlif ölkələrin vergi sistemlərinin yaxınlaşmasını, onların vahid şəklə salınmasını
Avropa iqtisadi məkanına inteqrasiya istiqamətində daxili siyasətinin həyata keçirilməsini

Beynəlxalq təşkilatların vergi sahəsində qoyduğu tələbləri yerinə yetirmək.İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması sahəsində daxili siyasətinin həyata keçirilməsini16.

Vergi strategiyası nəyi nəzərdə tutur?

Vergi sahəsində dövlətin qısamüddətli kursunu müəyyən edir və iri miqyaslı məsələlərin həlliniVergi sahəsində dövlətin uzunmüddətli kursunu müəyyən edir və iri miqyaslı məsələlərin həllini

Vergi sahəsində dövlətin vergi tarazlaşdırılması siyasətinin həyata keçirirVergi sisteminə əlavə və dəyişikliklər edilməsi yolu ilə konkret bir dövrdə qarşıda duran məsələlərin həllini

Vergi sahəsində dövlətin qısamüddətli kursunu müəyyən edir və kiçik miqyaslı məsələlərin həllini17.

Vergi siyasətinin əsas məqsədi nədir?

Vergilərin mahiyyəti və funksiyalarından irəli gəlir və məcmu ictimai məhsulun bir hissəsinin dövlət tərəfindən alınmasından ibarətdirVergilərin mahiyyəti və funksiyalarından irəli gəlir və məcmu ictimai məhsulun bir hissəsinin dövlət tərəfindən alınmasından və bu

vəsaitlərin büdcə vasitəsi ilə yenidən bölüşdürülməsindən ibarətdir

Vəsaitlərin büdcə vasitəsi ilə yenidən bölüşdürülməsindən ibarətdirBeynəlxalq təşkilatların qoyduğu tələblərdən irəli gəlir və məcmu ictimai məhsulun bir hissəsinin dövlət tərəfindən alınmasından və bu

vəsaitlərin büdcə vasitəsi ilə yenidən bölüşdürülməsindən ibarətdir

Məcmu ictimai məhsulun bir hissəsinin bölüşdürülməsindən ibarətdir18.

Sosial yönümlü yüksək dərəcəli vergilər siyasəti nədir?

Bu siyasət həyata keçirilərkən dövlət kifayət dərəcədə aşağı vergilər tətbiq etməklə nəzərəçarpacaq sosial müdafiə proqramları işləyibhazırlayır

Bu siyasət həyata keçirilərkən dövlət kifayət dərəcədə yüksək vergilər tətbiq etməklə nəzərəçarpacaq sosial müdafiə proqramları işləyibhazırlayır

Bu siyasətin səmərəsi yoxdurBu siyasət həyata keçirilərkən dövlət kifayət dərəcədə aşağı vergilər tətbiq etməklə vergi ödəyicilərinin yükünü azaldacaq

nəzərəçarpacaq sosial müdafiə proqramları işləyib hazırlayır

Bu siyasət həyata keçirilərkən dövlət kifayət dərəcədə yüksək vergilər tətbiq etməklə nəzərəçarpacaq sosial müdafiə proqramlarını tətbiqedə bilmir

19.

Aşağı vergi yükü siyasəti (optimal vergi siyasəti) nədir?

Bu zaman dövlət minimal dərəcədə təkcə öz fiskal maraqlarını deyil, həm də vergi ödəyicilərinin maraqlarını nəzərə alırBu zaman dövlət maksimum dərəcədə təkcə öz fiskal maraqlarını deyil, həm də vergi ödəyicilərinin maraqlarını nəzərə alır

Bu zaman dövlət maksimum dərəcədə vergi ödəyicilərinin maraqlarını nəzərə alırBu zaman dövlət fiskal maraqlarını deyil, yalnız vergi ödəyicilərinin maraqlarını nəzərə alır

Bu zaman dövlət maksimum dərəcədə ancaq öz fiskal maraqlarını nəzərə alır20.

Yüksək vergi yükü siyasəti (maksimal vergi siyasəti) nədir?

Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə, vergilərin sayını azaltmaqla, vergi güzəştlərini ixtisar etməklə vətəndaşlardan mümkünqədər çox maliyyə vəsaitləri toplamağa çalışır

Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə, vergilərin sayını artırmaqla, vergi güzəştlərini ixtisar etməklə vətəndaşlardan mümkünqədər çox maliyyə vəsaitləri toplamağa çalışır

Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə, vergilərin sayını azaltmaqla, vergi güzəştlərini artırmaqla vətəndaşlardan mümkün qədərçox maliyyə vəsaitləri toplamağa çalışır

Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə, vergilərin sayını artırmaqla, vergi güzəştlərini ixtisar etməklə qeyri-rezidentlərdənmümkün qədər çox maliyyə vəsaitləri toplamağa çalışır

Dövlət yüksək vergi dərəcələri tətbiq etməklə, vergilərin sayını artırmaqla, vergi güzəştlərini artırmaqla vətəndaşlardan mümkün qədərçox maliyyə vəsaitləri toplamağa çalışır

21.

Vergi siyasətinin iqtisadi, yaxud tənzimləyici vəzifələri hansı problemlərin həllinə yönəldilmişdir?

Ölkənin texniki potensialının yüksəldilməsinəÖlkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsinə, ölkədə işgüzar sahibkarlıq fəaliyyətinin canlandırılmasına, sosial problemlərin

həllinə kömək etməyə, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafına

Yalnız ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasınaYalnız işsizliyin azaldılması və məşğulluğun artırılmasına

Yalnız ölkədə işgüzar sahibkarlıq fəaliyyətinin canlandırılmasına


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə