1. Qədim Romada əsaslı vergi islahatları kim tərəfindən aparılmışdır? • Kaliqula √ Oktavian Avqust • Yuli Sezar • Neron • Ted Vespasian 2Yüklə 0,78 Mb.

səhifə14/32
tarix01.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32

190.

Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı müqavilə əsasında mütəxəssis cəlb edildikdə həmin müqavilədə hansı məlumatlar əks

etdirilir? 1. müqavilə tərəflərinin hüquqları və vəzifələri; 2. müqavilə tərəflərinin vergi öhdəlikləri; 3. səhv və ya bilərəkdən yalan rəy

verməsinə görə mütəxəssisin məsuliyyəti və inzibati qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər məsələlər; 4. səhv və ya bilərəkdən yalan

rəy verməsinə görə mütəxəssisin məsuliyyəti və mülki qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər məsələlər; 5. mütəxəssis qarşısında

qoyulan suallar.

2, 3, 4


1, 3, 4


1, 2, 3


3, 4, 5


1, 4, 5


191.

Səyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertiza keçirilməsi üçün dəvət olunmuş ekspertin rəyinin surəti və ya onun rəy vermək imkanının

olmaması barədə xəbər yoxlanılan şəxsə verildikdə, həmin şəxsin aşağıdakı hansı hüquqları vardır? 1. izahat vermək, öz etirazlarını

bəyan etmək; 2. ekspertə əlavə sualların qoyulmasını tələb etmək; 3. ekspertin rəyi ilə tanış olmaqdan imtina etmək; 4. bu halda heç bir

hüququ yoxdur; 5. əlavə, yaxud təkrar ekspertizanın təyin edilməsini tələb etmək.

3, 4, 51, 4, 5


1, 3, 5


2, 3, 4


1, 2, 5


192.

Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı ekspertiza keçirilməsi haqqında qərar çıxarmış vergi orqanı vergi ödəyicisinə

münasibətdə aşağıdakı hansı tədbirləri görməlidir? 1. vergi ödəyicisini ekspertizanın keçirilməsi haqqında qərarla tanış etməlidir; 2.

ekspertin vergi ödəyicisi tərəfindən göstərilən şəxslərdən təyin olunmasına icazə verməməlidir; 3. vergi ödəyicisi tərəfindən ekspertə

əlavə sualların verilməsinin qarşısı alınmalıdır; 4. həmin şəxsə ekspertizanın təyin edilməsi və keçirilməsi zamanı Vergi Məcəlləsində

nəzərdə tutulmuş hüquqlarını izah etməlidir.

2, 3


3, 4


1, 2


2, 4


1, 4


193.

Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı müqavilə əsasında ekspert cəlb edildikdə həmin müqavilədə hansı məlumatlar əks

etdirilir? 1. müqavilə tərəflərinin vergi öhdəlikləri; 2. müqavilə tərəflərinin hüquqları və vəzifələri; 3. ekspert qarşısında qoyulan suallar;

4. səhv və ya bilərəkdən yalan rəy verməsinə görə ekspertin məsuliyyəti və mülki qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər məsələlər; 5.

səhv və ya bilərəkdən yalan rəy verməsinə görə ekspertin məsuliyyəti və inzibati qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər məsələlər.

1, 3, 41, 4, 5


1, 3, 5


3, 4, 5


2, 3, 4


194.

Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi sənədləri və nümunə kimi əşyaları vermədiyi halda vergi orqanı tərəfindən hansı

tədbirlər görülür?

vergi ödəyicisinin hesabları bağlanılırvergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət olunur

imtina protokolu tərtib edilir və vergi orqanının vəzifəli şəxsləri, yoxlamada iştirak edən şəxslər, habelə vergi ödəyicisi və ya onunnümayəndəsi tərəfindən imzalanır

vergi ödəyicisinin hesabları bağlanılırimtina aktı tərtib edilir və vergi orqanının vəzifəli şəxsləri, yoxlamada iştirak edən şəxslər, habelə vergi ödəyicisi və ya onun

nümayəndəsi tərəfindən imzalanır

195.

Səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə hansı hallarda yoxlamanı bilavasitə həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi Vergi Məcəlləsinə

müvafiq olaraq ona təqdim edilmiş sənədləri və nümunə kimi əşyaları götürə bilər? 1. vergi yoxlamasının predmetinə aid olan və

vergilərin hesablanması üçün tələb olunan vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim olunan sənədlərin və əşyaların öyrənilməsinə əlavə vaxt

tələb olunduqda; 2.vergi yoxlamasının predmetinə aid olan və vergilərin hesablanması üçün tələb olunan vergi ödəyicisi tərəfindən

təqdim olunan əşyaların mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi tələb olunduqda; 3. təqdim olunan sənədlərin Mühasibat uçotu haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun tərtib olunmaması müəyyən edildikdə; 4. təqdim olunan sənədlərdə vergi

qanunvericiliyinin pozulması müəyyən edildikdə; 5. vergi qanunvericiliyinin pozulması halları əşyalarla bağlı olduqda.

2, 3, 41, 3, 4


1, 2, 5


3, 4, 5


1, 4, 5


196.

Vergi ödəyicisi yoxlama aktı ilə razılaşmadıqda, aktın verilməsi günündən müəyyən olunmuş 30 gün müddət bitdikdən sonra 15 gündən

çox olmayan müddətdə vergi orqanının rəhbəri [onun müavini] hansı məsələlərə baxır? 1. vergi ödəyicisindən Vergi Məcəlləsi ilə

müəyyən edilmiş qaydada götürülmüş, habelə vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə; 2. vergi yoxlaması aktına, vergi

qanunvericiliyinin pozulması hallarına və onların aradan qaldırılması; 3. müvafiq sanksiyaların [cərimələrin] tətbiq edilməsi; 4.

qanunvericiliyin pozulması hallarının olub-olmamasından asılı olmayaraq məsuliyyət məsələsinə; 5. heç bir məsələyə baxılmır.

1, 3, 5


2, 4, 5


3, 4, 5


2, 3, 4


1, 2, 3


197.

Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tərəfindən aşağıda göstərilən hansı hallarda keçirilə bilər? 1. bir neçə təsisçisi

olan hüquqi şəxsin təsisçilərindən biri vəfat etdikdə; 2. ƏDV üzrə artıq ödənilmiş vergi, faiz və maliyyə sanksiyası digər vergilərin,

faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi hesabına və ya sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edildikdə. Bu halda

növbədənkənar vergi yoxlaması yalnız vergi ödəyicisinin ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatları üzrə aparıla bilər; 3. «Müflisləşmə və İflas

haqqında» Qanuna əsasən müəssisə məhkəmənin qərarı ilə müflis elan etdikdə; 4. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər

hansı məlumat əsasında vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və ya vergitutma obyektinin gizlədildiyi [azaldıldığı] aşkar edildikdə; 5. vergi

ödəyicisi olan hüquqi şəxsin ləğv edilməsi, yenidən təşkil edilməsi və ya fiziki şəxsin hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətinə

xitam verilməsi barədə müraciəti olduqda.

2; 3; 51; 3; 4


1, 3, 5


1; 2; 3


2; 4; 5


198.

Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tərəfindən aşağıda göstərilən hansı hallarda keçirilə bilər: 1. verginin

hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan vergi hesabatı sənədləri müəyyən edilmiş müddətdə və bu barədə vergi orqanının

xəbərdarlığından sonra da təqdim edilmədikdə; 2. digər vergi ödəyicilərindən daxil olmuş anonim məlumatlar olduqda; 3. vergi

yoxlamasının nəticələri üzrə tərtib edilmiş aktda dürüst olmayan və [və ya] təhrif olunmuş məlumatlar aşkar edildikdə; 4. ƏDV üzrə

artıq ödənilmiş vergi, faiz və maliyyə sanksiyası digər vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi hesabına və ya sonrakı

öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edildikdə; 5. vergi ödəyicisi ödənilməli olan vergi məbləğlərini vaxtında və tam ödəmədikdə.

2, 4, 51, 3, 5


1, 4, 5


1, 2, 3


1, 3, 4


199.

Növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən vergi ödəyicisinə göndərilən bildirişdə nələr göstərilməlidir? 1. vergi ödəyicisinin hüquq və

vəzifələri; 2. vergi orqanının hüquq və vəzifələri; 3. vergi ödəyicisinin hüquqi ünvanı və təsisçiləri; 4. vergi yoxlamasının əsası və tarixi

5. vergi ödəyicisinin obyektlərinin sayı və hansı növ vergilərin ödəyicisi olması.

3, 4, 5


2, 3, 5


1, 3, 4


1, 2, 3


1, 2, 4


200.

Aşağıda göstərilən hallardan hansı biri olduqda, yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının

nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti 30 gündən çox olmayan müddətə uzadıla bilər?

səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı aparılan inventarizasiyanın keçirilməsi müddəti uzadıldıqdasəyyar vergi yoxlaması zamanı vergi yoxlamasını aparan vəzifəli şəxslər xəstələndikdə

səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti uzadıla bilməzyoxlama üçün zəruri olan sənədlər vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmədikdə

səyyar vergi yoxlaması ilə əlaqədar vergi orqanları tərəfindən göndərilən sorğulara cavabların alınma müddətləri cavab göndərəntərəfindən pozulduqda
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə