1. Qədim Romada əsaslı vergi islahatları kim tərəfindən aparılmışdır? • Kaliqula √ Oktavian Avqust • Yuli Sezar • Neron • Ted Vespasian 2Yüklə 0,78 Mb.

səhifə32/32
tarix01.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

vergi orqanının müəyyən etdiyi vaxtdan

qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi vaxtdan sonrakı hesabat dövrünün başlanğıcındanvergi ödəyicisinin müəyyən etdiyi vaxtdan

qeydiyyata dair ərizə vermək öhdəliyinin yarandığı dövrdənqeydiyyatın qüvvəyə mindiyi andan460.

İstehsal həcmi üzrə nəzarət-ölçü cihazlarının, xammal, material və hazır məhsul anbarlarının, istehsal sahələrindəki texnoloji

avadanlıqların plomblanması hansı şəxslər tərəfindən həyata keçirilir?

istehsalçının özü tərəfindənistənilən vergi işçisi tərəfindən

müəssisənin rəhbəri tərəfindənyalnız nəzarət postlarının işçiləri tərəfindən

nəzarət postlarının işçiləri tərəfindən istehsalçının nümayəndəsi ilə birlikdə461.

Nəzarət postlarının işçiləri aşağıda sadalanan hansı qaydalara riayət olunmasına nəzarət edirlər? 1. aksiz markalarının qalıqlarının

inventarizasiya edilməsi; 2. istehsalın həcmi üzrə nəzarət ölçü cihazlarının plomblanması; 3. hazır məhsul satışının təmin edilməsi; 4.

istehsal sahələrindəki texnoloji avadanlıqların plomblanması; 5. xammal və material alışının təşkil edilməsi.

1, 2, 5


1, 4, 5


1, 3, 5


2, 3, 4


1, 2, 4


462.

Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs ləğv edildikdə və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxsin

fəaliyyətinə xitam verildikdə, aksiz bəyannaməsi vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş müddətdən gec olmamaq şərti ilə neçə gün

müddətində vergi orqanına təqdim edilməlidir?

20 gün


40 gün


45 gün


30 gün


60 gün


463.

Vergi ödəyicisinin aksizin ödənişi üzrə borcu varsa, həmin borc yaranandan ödənilənədək həyata keçirilən vergi tutulan əməliyyatlar

üzrə aksizlər nə vaxt büdcəyə ödənilir?

həmin əməliyyatların aparıldığı vaxtdan sonrakı bir ay müddətindəhəmin əməliyyatlar aparıldıqdan sonra bir həftə müddətində

həmin əməliyyatlar aparıldıqdan sonra 10 gün müddətindəhəmin əməliyyatların baş verdiyi aydan sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq

həmin əməliyyatların aparıldığı vaxt464.

Aksizli malların istehsalı zamanı vergi tutulan əməliyyatlar üzrə aksizlər hesabat dövründən sonrakı ayın neçəsinədək ödənilməlidir?

hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraqhesabat dövründən sonrakı ayın 3-dən gec olmayaraq

hesabat dövründən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraqhesabat dövründən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq

hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq465.

Azərbaycan Respublikasına idxal olunan istirahət və ya idman üçün yaxtalara və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən

vasitələrə hansı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir?

Mühərrikinin həcminin hər kub santimetrinə görə 2,5 manatMühərrikinin həcminin hər kub santimetrinə görə - 1,5 manat

Mühərrikinin həcminin hər kub santimetrinə görə 1 manatMühərrikinin həcminin hər kub santimetrinə görə 0,15 manat

Mühərrikinin həcminin hər kub santimetrinə görə 3 manat
466.

Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühərrikinin həcmi 4000 kub santimetrədək olduqda hansı aksiz dərəcəsi

tətbiq edilir?

300 manat + mühərrikinin həcminin 3001-4000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrinə görə 1 manat1300 manat + mühərrikinin həcminin 3001-4000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrinə görə 1,5 manat

1300 manat + mühərrikinin həcminin 3001-4000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrinə görə 2 manat1300 manat + mühərrikinin həcminin 3001-4000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrinə görə 3 manat

1900 manat + mühərrikinin həcminin 3001-4000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrinə görə 4 manat467.

Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühərrikinin həcmi 3000 kub santimetrədək olduqda hansı aksiz dərəcəsi

tətbiq edilir?

400 manat + mühərrikinin həcminin 2001-3000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrinə görə 1manat400 manat + mühərrikinin həcminin 2001-3000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrinə görə 2,5 manat

mühərrikinin həcminin hər kub santimetri üçün hər kub santimetrinə görə 1 manat400 manat + mühərrikinin həcminin 2001-3000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrinə görə 2 manat

400 manat +mühərrikinin həcminin 2001-3000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrinə görə 1,5 manat468.

Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan neft məhsulları və tütün məmulatları üçün aksizlər üzrə vergi tutulan əməliyyatın

məbləği dedikdə nə başa düşülür?

müştəridən alınan və ya alınmalı olan haqqın topdansatış bazar qiymətindən [ƏDV çıxılmaqla] aşağı olmayan məbləğmüştəridən alınan və ya alınmalı olan haqqın topdansatış bazar qiymətindən [aksiz çıxılmaqla] aşağı olmayan məbləğ

müştəridən alınan və ya alınmalı olan haqqın pərakəndə qiymətindən [ƏDV və aksiz çıxılmaqla] aşağı olmayan məbləğmüştəridən alınan və ya alınmalı olan haqqın topdansatış bazar qiymətindən [ƏDV çıxılmadan] aşağı olmayan məbləğ

müştəridən alınan və ya alınmalı olan haqqın topdansatış bazar qiymətindən [ƏDV və aksiz çıxılmaqla] aşağı olmayan məbləğ469.

Aksizin vergitutma obyektinin məqsədləri üçün istehsal binasına aşağıdakılardan hansı daxildir?

Aksizli malları istehsal edən şəxslərin aksizli malları saxladığı anbarlarİstehsalın olduğu ərazidən kənarda yerləşən anbarlar, köməkçi anbar sahələri və digər oxşar binalar

aksizli malların satış məntəqələriİstehsalın olduğu ərazidə yerləşən anbarlar və ticarət obyektləri

İstehsalın olduğu ərazidə yerləşən anbarlar, köməkçi anbar sahələri və digər oxşar binalar470.

Plombların vurulması və çıxarılması hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?

qərarla


xüsusi bir sənəd tərtib edilmir

sərəncamlaprotokolla

aktla


471.

Aksiz vergisi üzrə bəyannamə vergi orqanına hansı müddətdə verilməlidir?

hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraqhesabat dövründən sonrakı ayın 3-dən gec olmayaraq

hesabat dövründən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraqhesabat dövründən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq

hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq472.

Aksizli malları alan və bu malları vergi tutulan digər aksizli malların istehsalı üçün istifadə edən şəxs malları alarkən ödənilmiş aksiz

məbləğini hansı qaydada əvəzləşdirir?

ödənilmiş məbləğin 50 faizi əvəzləşdirilirödənilmiş məbləğin malın maya dəyərinə aid edilməyən hissəsi əvəzləşdirilir

ödənilmiş məbləğin 30 faizi əvəzləşdirilirödənilmiş məbləğ əvəzləşdirilmir

ödənilmiş məbləğ tam həcmdə əvəzləşdirilir
473.

Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti idxal edilən mallar [təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulan mallar istisna edilməklə] aksizə

necə cəlb edilir?

sıfır [0] dərəcə iləgömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydada

20 faiz dərəcəsi iləümumi qaydada

vergidən azaddır474.

Fiziki şəxs fərdi istehlakı üçün neçə litr alkoqollu içkini aksiz vergisi ödənilmədən idxal edə bilər?

10 litr


5 litr


1 litr


7 litr


3 litr


475.

Fiziki şəxs fərdi istehlakı üçün neçə ədəd siqareti aksiz vergisi ödəmədən idxal edə bilər?

8000.0


5000.0


600.0


heç nə qədər

1000.0


476.

Aksizli malların ixracı hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur?

gömrük orqanının müəyyən etdiyi dərəcə iləqanunvericiliklə müəyyən edilən dərəcənin 50 faizi məbləğində

20 faiz dərəcəsi iləvergidən azaddır

sıfır [0] dərəcə ilə477.

Azərbaycan Respublikasında konyak və konyak materiallarına aşağıdakılardan hansı aksiz dərəcəsi tətbiq olunur?

hər dekalitrinə 0,08 manathər litrinə şərti maliyyə vahidinin 2 misli

hər litrinə 0,2 manathər litrinə 0,5 manat

hər litrinə 6,0 manat478.

Azərbaycan Respublikasında içməli spirtə tətbiq olunan aksizin dərəcəsi nə qədərdir?

hər litrinə şərti maliyyə vahidinin 7 mislihər litrinə 0,5 manat

hər litrinə 0,8 manathər litrinə şərti maliyyə vahidinin 8 misli

hər litrinə 2,0 manat479.

Azərbaycan Respublikasına idxal edilən aksizli mallara [minik avtomobilləri, istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün

nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr istisna olmaqla] aksizlərin dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?

İqtisadi İnkişaf NazirliyiMaliyyə Nazirliyi

Dövlət Gömrük KomitəsiVergilər Nazirliyi

Nazirlər Kabineti480.

Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft məhsullarına aksizlərin dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
Maliyyə Nazirliyi

İqtisadi İnkişaf NazirliyiDövlət Gömrük Komitəsi

Vergilər NazirliyiNazirlər Kabineti481.

Xammal və materiallar idxal edildikdə, müvafiq sənədlər vergi orqanına verildikdən sonra tutulmuş aksiz məbləği neçə gün ərzində

vergi ödəyicisinə qaytarılmalıdır?

30 gün10 gün


20 gün


15 gün


45 gün


482.

İdxal mallarına görə aksizlər nə vaxt əvəzləşdirilir?

İdxalı təsdiq edən müvafiq sənədlər vergi orqanına verildiyi aydan sonrakı ayödənilən aksizlər əvəzləşdirilmir

İdxalı təsdiq edən müvafiq sənədlər gömrük orqanına verildiyi zamanİdxalın baş verdiyi aydan əvvəlki ay

İdxalı təsdiq edən müvafiq sənədlər vergi orqanına verildiyi zaman483.

Aksizlər hansı büdcəyə ödənilir?

həm yerli, həm də dövlət büdcəsinəyerli büdcələrə

gömrük orqanlarının büdcədənkənar fondunabüdcədənkənar dövlət fondlarına

dövlət büdcəsinə484.

Aksizli mallar idxal edildikdə aksiz gömrük orqanları tərəfindən hansı qaydada tutulur?

gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə haqq tutulduğu qaydadaƏDV tutulduğu qaydada

istənilən qaydadagömrük anbarlarından istifadəyə görə haqqın tutulması qaydasında

gömrük rüsumlarının tutulduğu qaydada485.

Aksizli mallar idxal edildikdə aksiz hansı orqan tərəfindən tutulur?

maliyyə orqanlarıvergi orqanları

statistika orqanlarıxəzinədarlıq orqanları

gömrük orqanları486.

Aksiz vergisi üçün hesabat dövrü aşağıdakılardan hansıdır?

ildekada

həftəayrüb

487.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən neft məhsullarına, minik avtomobilləri, istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər

üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələrə tətbiq edilən aksizlərin dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?

İqtisadi İnkişaf NazirliyiYerli icra hakimiyyəti orqanları
Maliyyə Nazirliyi

Nazirlər KabinetiGömrük Komitəsi488.

Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft məhsullarına aksiz dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?

Dövlət Gömrük KomitəsiMaliyyə Nazirliyi

Nazirlər Kabinetiİqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Vergilər Nazirliyi489.

Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan pivə [alkoqolsuz pivə istisna olmaqla] və pivə tərkibli digər içkilərə tətbiq edilən aksizin

dərəcəsi nə qədərdir?

hər litrinə 0,07 manathər litrinə 0,04 manat

hər litrinə 0,08 manathər litrinə 0,05 manat

hər litrinə 0,2 manat490.

Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şərablara və şərab materiallarına tətbiq olunan aksiz vergisinin dərəcəsi nə qədərdir?

hər litrinə 0,8 manathər litrinə 0,5 manat

hər litrinə 0,2 manathər litrinə 0,4 manat

hər litrinə 0,1 manat491.

Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şampan şərabına tətbiq olunan aksizin dərəcəsi aşağıdakılardan hansıdır?

hər dekalitrinə 0,5 manathər litrinə şərti maliyyə vahidinin 2 misli

hər litrinə 0,2 manathər dekalitrinə 1,0 manat

hər litrinə 2,5 manat492.

İstehsal olunan aksizli mallar üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyən edilir?

malların təqdim edildiyi vaxtmalların alıcıya verildiyi vaxt

malların istehsalına başlanıldığı vaxtmalların istehsalının başa çatdığı vaxt

malların istehsal binasının hüdudlarından kənara buraxıldığı vaxt493.

İdxal olunan minik avtomobilləri, istirahət və ya idman yaxtaları və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr üçün aksiz

üzrə vergi tututlan əməliyyatın məbləği nədir?

həmin vasitələrin satış qiymətionların topdansatış bazar qiyməti

idxal olunan malların miqdarıonların mühərrikinin həcmi

həmin vasitələrin gömrük dəyəri494.

İdxal malları üçün aksiz tutulan əməliyyatın məbləği hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq müəyyən edilir?

Vergi MəcəlləsiDövlət rüsumu haqqında Qanun

Cinayət MəcəlləsiGömrük Məcəlləsi
İnzibati Xətalar Məcəlləsi495.

İdxal malları üçün aksizin vergitutma obyekti aşağıdakılardan hansıdır?

İdxal mallarının gömrük dəyəriGömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq aksizli malların gömrük xidmətinin nəzarətindən çıxması

Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq aksizli malların gömrük xidmətinin nəzarətinə daxil olmasıVergi Məcəlləsinə uyğun olaraq aksizli malların gömrük xidmətinin nəzarətindən çıxması

İdxal mallarının topdansatış bazar dəyəri496.

Aşağıdakı əməliyyatlardan hansı aksiz vergisinin məqsədləri üçün vergitutma obyektidir?

aksizli malların pərakəndə satışımalların Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti idxalı

tranzitlə daşınan malların təkrar ixracıAzərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən aksizli malların istehsal binasının hüdudlarından kənara buraxılması

tranzitlə daşınan malların ixracı497.

Sifarişçinin göndərdiyi xammaldan Azərbaycan Respublikası ərazisində mallar istehsal edildiyi hallarda aksizin ödəyicisi kimdir?

malların mülkiyyətçisisifarişçi

sifarişçi ilə istehsalçı arasında razılaşma ilə müəyyən edilənmalların son istehlakçıları

malların istehsalçısı [podratçı]498.

Aşağıda göstərilən şəxslərdən hansı aksiz vergisinin ödəyicisi deyildir?

aksizli malları idxal edən şəxsaksizli malları istehsal edən müəssisələr

aksizli malları ixrac edən şəxsaksizli malları istehsal edən fiziki şəxs

aksizli malların satışı ilə məşğul olan şəxs499.

Hansı mallar istisna olunmaqla Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən, yaxud idxal olunan aksizli mallardan aksiz

tutulur?

aksizə sıfır [0] dərəcə ilə cəlb edilən mallarƏDV-nə sıfır [0] dərəcə ilə cəlb edilən mallar

vergi ödəyicisinin müəyyənləşdirdiyi mallarvergidən azad edilən mallar

ƏDV-nə cəlb edilən mallar500.

Aksiz nədir?

Aksizli malların xərclərinə daxil edilən vergidirAksizli malların maya dəyərinə daxil edilən vergidir

Aksizli malların satış qiymətinə daxil edilən vergidirAksizli malların idxalına görə ödənilən xüsusi rüsumlardırAksizli malların gəlirdən çıxılmayan xərclərinə aid edilməyən və müəssisənin mənfəətindən ödənilən vergidir

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə