1. Qədim Romada əsaslı vergi islahatları kim tərəfindən aparılmışdır? • Kaliqula √ Oktavian Avqust • Yuli Sezar • Neron • Ted Vespasian 2Yüklə 0,78 Mb.

səhifə4/32
tarix01.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

2, 3, 4


57.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xarici ölkədə [hər hansı birində] fiziki şəxsin olma müddəti 182 gündən artıq olmadıqda,

həmin fiziki şəxs hansı meyarlarla Azərbaycan Respublikasının rezidenti sayılır? 1.daim yaşayış yeri; 2.adətən yaşadığı yer; 3.xarici

dövlətin vətəndaşlığı; 4.həyati mənafelərinin mərkəzi.

1 ,2, 3


1, 2, 4


1, 3 ,4


heç bir halda sayıla bilməz

2, 3, 4


58.

Aşağıdakı hansı tələblərdən birinə cavab verən istənilən şəxs Azərbaycan Respublikasının rezidenti hesab olunur? 1. təqvim ilində üst-

üstə 182 gündən artıq vaxtda həqiqətən Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan; 2. təqvim ili içərisində, yaxud bir təqvim ili

ərzində xarici ölkədə Azərbaycan Respublikasının dövlət xidmətində olan; 3. heç bir meyar nəzərə alınmadan təqvim ilində üst-üstə 182

gündən az vaxtda həqiqətən Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan; 4. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı; 5.təqvim ilində

və növbəti vergi ilində Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xarici ölkədə [hər hansı birində] fiziki şəxsin olma müddəti 182

gündən artıq olduqda.

1, 3, 51, 2, 4


3, 4, 5


1, 2, 3


2, 3, 4


59.

Vergi məbləğlərinin bildiriş üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür?

Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulmasıVergi məbləğlərinin vergitutma obyektinin dəyəri və sahəsi əsasında vergi orqanının və ya bələdiyyənin hesabladığı məbləğ üçün

təqdim etdiyi tədiyyə bildirişi əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən verginin ödənilməsi

Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulmasıVerginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması

Verginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması60.

Vergitutma məqsədləri üçün bazar qiyməti dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

malın [işin, xidmətin] vergi orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiymətimalın [işin, xidmətin] tələblə təklifin qarşılıqlı təsiri nəticəsində təşəkkül tapan qiyməti

malın [işin, xidmətin] gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiymətimalın [işin, xidmətin] maliyyə orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti

malın [işin, xidmətin] statistika orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti61.

Alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] alış qiyməti bazar qiymətlərindən neçə faizdən çox yuxarıdırsa və onların dəyəri gəlirdən çıxılan

xərclərə aid edilibsə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən hallarda həmin malların [işlərin, xidmətlərin] dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə

bazar qiymətləri ilə aid edilir və vergilər yenidən hesablanır?

20%-dən


30%-dən


35%-dən


25%-dən


15%-dən


62.

Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti sonrakı [təkrar] satış qiymətinə əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir?

maya dəyərinə rentabellik normasını əlavə etməkləsonrakı satış qiymətindən tətbiq olunmuş əlavələr çıxılmaqla

belə bir qayda müəyyənləşdirilməmişdirsonrakı satış qiymətinin üzərinə tətbiq olunmuş əlavələri gəlməklə

tətbiq olunmuş əlavələri sonrakı satış qiyməti ilə toplamaqla63.

Əmlakın qalıq dəyəri dedikdə nə başa düşülür?
ilin sonuna əsas vəsaitlərin dəyəri

əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiyanın məbləği qədər azaldılan dəyəriəsas vəsaitlərin ilkin dəyəri ilə həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiya məbləğinin ədədi ortası

ilin sonuna əsas vəsaitlərin dəyərinin həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiyanın məbləği qədər artırılan dəyəriəsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiyanın məbləği qədər artırılan dəyəri64.

Vergitutma məqsədləri üçün dividend dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

fiziki şəxsin xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödənişhüquqi şəxsin öz təsisçilərinin [payçılarının] və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər

ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş

hüquqi şəxsin öz təsisçilərinə [payçılarına] və yaxud səhmdarlarına natura şəklində əmək haqqı ödənilməsi və natura şəklində digərödəmələr

hüquqi şəxsin istənilən şəxsin xeyrinə xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödənişsəhmdarların yalnız hüquqi şəxsin xeyrinə xalis mənfəətin bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş65.

Aşağıdakılardan hansı maliyyə xidməti sayılmır?

inkassasiya xidmətləri və ya banknotların, qiymətli kağızların və digər qiymətlilərin saxlanması və ya onların qorunmasının təminedilməsi üzrə xidmətlər

səhmlərin, istiqraz vərəqələrinin, sertifikatların, veksellərin, çeklərin və digər qiymətli kağızların tədavülü ilə bağlı əməliyyatlar.müəssisələrin depozitlərinin və hesablarının idarə edilməsi, tədiyyələr, köçürmələr, borc öhdəlikləri və tədiyyə vasitələri ilə bağlı

əməliyyatlar

törəmə maliyyə vasitələri ilə əqdlərə, forvard müqavilələrinə, opsionlara və analoji sazişlərə aid əməliyyatlarsığorta və təkrar sığorta əməliyyatları66.

Aşağıdakılardan hansı maliyyə xidmətlərinə aid deyildir?

müştərilərin depozitlərinin və hesablarının idarə edilməsi, köçürmələr, borc öhdəlikləri və tədiyyə vasitələri ilə bağlı əməliyyatlarinkassasiya xidmətləri və ya banknotların, qiymətli kağızların və ya digər qiymətlilərin saxlanması və ya onların qorunmasının təmin

edilməsi üzrə xidmətlər

qanuni tədiyyə vasitələri olan valyutanın, pul vəsaitlərinin və əskinazların [numizmatika əşyalarından başqa] tədavülü ilə bağlıəməliyyatlar

investisiya fondlarının idarə edilməsi ilə bağlı xidmətlər;səhmlərin, istiqraz vərəqələrinin, sertifikatların, veksellərin, çeklərin və digər qiymətli kağızların tədavülü ilə bağlı əməliyyatlar67.

Vergitutma məqsədləri üçün mal dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

yalnız maddi əmlak və pul vəsaitlərihər hansı maddi və qeyri-maddi əmlak

yalnız maddi əmlakyalnız qeyri-maddi əmlak

satışda və anbarda olan mallar68.

Vergitutma məqsədləri üçün vergi ödəyicisi dedikdə kim nəzərdə tutulur?

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan yalnız rezident hüquqi şəxsVergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan istənilən şəxs

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan yalnız əcnəbi və vətəndaşlığıolmayan şəxs

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan yalnız Azərbaycan Respublikasınınvətəndaşı

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan yalnız qeyri-rezident fiziki şəxs69.

Vergitutma məqsədləri üçün fiziki şəxs dedikdə kim nəzərdə tutulur?

yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və əcnəbi şəxs

istənilən fiziki və ya hüquqi şəxsAzərbaycan Respublikasının vətəndaşı, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs

yalnız əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə