1. Qədim Romada əsaslı vergi islahatları kim tərəfindən aparılmışdır? • Kaliqula √ Oktavian Avqust • Yuli Sezar • Neron • Ted Vespasian 2Yüklə 0,78 Mb.

səhifə7/32
tarix01.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32

99.

Vergilər haqqında qanunvericilik vergitutmanın hansı prinsiplərinə əsaslanır?

yalnız ədalətli olmasınaümumi, bərabər və ədalətli olmasına

xüsusi, neytral və ədalətli olmasınayalnız ümumi olmasına

yalnız bərabər olmasına100.

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə vergilər haqqında Vergi Məcəlləsi ilə və ona müvafiq olaraq

qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, hansı müddəalar tətbiq

edilir?


Mülki Məcəllənin müddəaları

Beynəlxalq müqavilələrin müddəalarıAzərbaycan Respublikasının Mülki və Vergi Məcəllələrinin müddəaları

Azərbaycan Respublikasının Vergi və Mülki Prosessual Məcəlləsinin müddəalarıVergi Məcəlləsinin müddəaları101.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bələdiyyələrdə vergitutmanın ümumi əsasları və vergilər Azərbaycan Respublikasının hansı

qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?

Bələdiyyələr haqqında qanunlaAzərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası iləAzərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə102.

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə

müəyyən edilir?

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası iləVergi Məcəlləsi ilə

İnzibati Xətalar Məcəlləsi iləAzərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi

Mülki Məcəllə ilə103.

Vergi ödəyicisinin əsas [vergini ödəmək] vəzifəsi hansı qanunvericilik sənədi ilə müəyyən edilmişdir?

Azərbaycan Respublikasının Mülki MəcəlləsiAzərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Azərbaycan Respublikasının Cinayət MəcəlləsiAzərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi104.

Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir? 1. məhkəmənin qərarı ilə müsadirə edilmiş aksiz markası

olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış malların satışını qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkil etmək; 2. Vergi Məcəlləsi ilə

müəyyən edilmiş qaydada mütəxəssisləri, ekspertləri, tərcüməçiləri, müşahidəçiləri cəlb etmək; 3. vergi ödəyicisinin audit

yoxlamasından keçməsini tələb etmək; 4. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada

təhqiqat aparmaq; 5. hüquqi şəxslərin yaşayış sahələrindəki əmlakının inventarizasiyasını aparmaq.

1, 2, 5


1, 2, 4


3, 4, 5


1, 3, 5


2, 3, 4


105.

Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid deyildir?

qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəməkvergi münasibətlərində bilavasitə və ya öz nümayəndəsi vasitəsi ilə iştirak etmək

qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin [xərclərinin] uçotunu aparmaq
vergi orqanlarının vergi qanunvericiliyinin aşkar edilmiş pozuntularının aradan qaldırılması haqqında qanuni tələblərini icra etmək,

habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanuni fəaliyyətinin icra edilməsinə maneçilik törətməmək

vergi orqanlarından VÖEN almaq106.

Aşağıdakı hansı məlumatlar istisna olmaqla vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicisi barədə əldə edilən istənilən

məlumat kommersiya [vergi] sirri və şəxsi həyata dair məlumat hesab olunur? 1. vergi ödəyicisinin razılığı olmadan aşkar edilən; 2.

vergi orqanının məqbul hesab etdiyi istənilən məlumat; 3. vergi ödəyicisinin razılığı ilə aşkar edilən; 4. vergi ödənişləri üzrə borclar; 5.

vergi qanunvericiliyinin pozulması və bu pozulmalara görə məsuliyyət tədbirləri haqqında.

2, 4, 53, 4, 5


1, 2, 3


1, 4, 5


2, 3, 4


107.

Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddir? 1. Vergi Məcəlləsində və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada

vergi ödəyiciləri haqqında məlumatın, o cümlədən vergi və kommersiya sirrinin qorunması qaydalarına riayət etmək və onu təmin

etmək; 2. İctimai və siyasi təşkilatların kənar audit yoxlamasından keçməsini tələb etmək; 3. Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun

olaraq vergi ödəyicilərinin sosial – inkişaf fondlarına yönəldilmiş vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət etmək; 4. kommersiya hüquqi

şəxslərin dövlət qeydiyyatını və dövlət reyestrini aparmağa və bununla bağlı məlumatları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və

müddətlərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına göndərmək; 5. vergi ödəyicilərinə vergi yoxlamalarının nəticələri haqqında aktın,

habelə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda vergi orqanının qərarının surətini vermək.

1, 2, 3


1, 4, 5


1, 3, 4


1, 3, 5


2, 4, 5


108.

Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddir? 1. vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında

ödənilməsinə nəzarət etmək vergi qanunvericiliyinə tam və dəqiq riayət etmək; 2. vergi qanunvericiliyi və vergi qanunvericiliyində

edilən dəyişikliklər barədə vergi ödəyicilərinə kütləvi informasiya vasitələri ilə və ya fərdi qaydada əvəzsiz olaraq məlumat vermək,

müəyyən edilmiş hesabat formalarının doldurulması qaydalarını izah etmək, vergilərin hesablanması və ödənilməsi barədə izahatlar

vermək, vergi ödəyicilərinə onların hüquq və vəzifələrini izah etmək; 3. iri vergi ödəyicilərinin nizamnamə fondunun artmasına və

azalmasına nəzarət etmək; 4. kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını və dövlət reyestrini aparmaq və bununla bağlı

məlumatları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına göndərmək; 5. dövlət

maliyyə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək.

1, 2, 31, 2, 4


1, 3, 5


3, 4, 5


2, 4, 5


109.

Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddir? 1. vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə

nəzarət etmək vergi qanunvericiliyinə tam və dəqiq riayət etmək; 2. dövlət maliyyə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək;

3. vergi ödəyicilərinin, onların filiallarının, nümayəndəliklərinin və ya digər təsərrüfat subyektlərinin [obyektlərinin], habelə nəzarət-

kassa aparatlarının uçotunu aparmaq; 4. fiziki şəxslərin yaşayış sahələrinə daxil olmaq və əmlakın inventarizasiyasını aparmaq; 5. vergi

ödəyicilərinin hüquqlarını və qanuni mənafelərini gözləmək və müdafiə etmək.

1, 2, 4


1, 3, 5


3, 4, 5


2, 4, 5


1, 2, 5


110.

Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir? 1. müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməmiş vergilərin, faizlərin,

maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsinə ödənilməsini təmin etmək; 2.

“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş hallarda və qaydada vətəndaşların

vergi məsələləri ilə bağlı sorğusunu həyata keçirtmək; 3. vergi ödəyicisinin audit yoxlamasından keçməsini tələb etmək; 4. Vergi

Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda kameral və səyyar vergi yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini keçirmək; 5. hüquqi

şəxslərin yaşayış sahələrindəki əmlakının inventarizasiyasını aparmaq.

1, 2, 51, 2, 4


3, 4, 5


1, 3, 5

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə