1 QİYMƏTLƏNDİRMYüklə 3,31 Mb.

səhifə83/147
tarix14.09.2018
ölçüsü3,31 Mb.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   147

252 

 

böyük xüsusi çəki verilmişdir. Həmin 5-ci obyekt üzrə təshihlərin ümumi məbləği isə 

daha  aşağıdır.  Beləliklə,  analoq  obyektlər  içərisində  beşinci  obyektin  dəyərinin 

qiymətləndirmə  obyektinin  bazar  qiymətini  əks  etdirməsi  gerçəklikliyi  özünü  aydın 

göstərir. Ona görə də, müqayisə olunan obyektlərin bazar dəyəri qismində 5-ci obyektin 

bazar qiymətinin 59400 manat qəbul edilməsi məqsədəuyğun bilinir. 

 

 253 

 

Mövzu üzrə tövsiyə olunan ədəbiyyat və informasiya resursları 

 

1.  Оценка  недвижимости.  Часть  1.Методические  материалы  для 

семинара


 “Оценки недвижимости” РОО. 1994 

2.  Практика  оценочной  деятельности.  Халин  Д.А.;  Юрков  Д.В.;  Климов 

А

.В.; Дерябин Ю.ЮМосква. 1996 3.

 Оценочная деятельностьМ.МСоловьев.  Москва 2003 4.

 Оценка  недвижимости.  Г.ГрязновойМ.А.Федотовой       М. 2005 5.

  Смирнов  С.А.,  Андреев  Г.И.,  Витчинка  В.В.,  Тихомиров  В.А.  Оценка 

интеллектуальной собственности. – М.: Финансы и статистика, 2002 

    6.

 Прорвич В.АОценка земли в Москве.- М.: Экономика 1996. 

7.

  Грибовский  С.В.,  Иванова  Е.Н.,  Львов  Д.С.,  Медведева  О.Е.-  Оценка 

стоимости недвижимостиМ.: Интерреклама 2003

 

8.Григорьев  В.В.,  Островкин  И.М.  Оценка  предприятий  имущественный 

подход


.- М.: Дело 

9. Тарасевич Е.ИОценка недвижимости.- С.: 1997 

 

Özünüyoxlama sualları 

 

1.Müqayisə mövqeyindən yanaşma metodunun üstünlükləri və qüsurları nədə

ibarətdir? 

2.Müqayisəli yanaşma üzrə qiymətləndirmənin əsas mərhələləri hansılardır? 

3.Daşınmaz  əmlakın  qiymətləndirilməsi  üçün  satışların  müqayisəsi  metodu 

hansı ardıcıllıqla reallaşdırılır? 

4.Müqayisə vahidi nədir və o, necə seçilir? 

5. Mütləq nəzərə alınmalı olan müqayisə elementləri hansılardır? 

6. Obyektin qiymətinə tətbiq edilən təshihlərin hansı növləri vardır? 

7. Təshihlərin kəmiyyətinin hesablanması qaydalarını şərh edin. 

 

 

 

 


254 

 

 

Mövzu 10. Torpağın qiymətləndirilməsi xüsusiyyətləri və metodları     

          

 

 

 

PLAN: 

 

10.1.Torpağın qiymətləndirilməsi prinsipləri və ona təsir edəamillə

10.2.Torpağın qiymətləndirilməsi metodları 

10.3.Torpağın qiymətləndirilməsinin konseptual-hüquqi əsasları 

 10.4. Azərbaycanda torpağın normativ dəyərinin 

qiymətləndirilməsi xüsusiyyətləri 

  10.5. Azərbaycanda torpağın qiymətləndirilməsi metodlarının 

tətbiqinin praktiki cəhətləri 

  10.6. Azərbaycanda torpağın müxtəlif məqsədlərlə 

qiymətləndirilməsi 

  10.7.Şəhər və kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin 

qiymətləndirilməsi 

 

 1.1.

  Torpağın qiymətləndirilməsi prinsipləri və ona təsir edən amillər 

 

Юлкямиздя  апарылан  игтисади  ислащатларын  нятижяляриндян 

бири  кими  торпаг  юз  сащибляриня  гайтарылды.  Лакин  щямин 

ислащатларын  давамы  торпагдан  ян  йахшы  вя  даща  сямяряли 
255 

 

истифадянин нязярдя тутан тядбирлярин щяйата кечирилмяси эцнцн 

важиб  мясяляляриндян  сайылмалыдыр.  Республика  щюкумятинин 

сащибкарлыьын  инкишафына  эюстярдийи  гайьынын  нцмуняси  кими 

фермер  (кяндли)  тясяррцфатларына  верилян  узунмцддятли 

кредитляр,  щабеля  эцзяштли  шяртлярля  верилян  енеръидашыйыжылары 

мцщцм  ящямиййят  кясб  едир.  Лакин  бунунла  беля  щазырки, 

шяраитдя  юлкядя  базар  мцнасибятляри  дяринляшдикжя  торпаг 

эетдикжя  ямтяяйя,  даща  доьрусу,  тясяррцфат  дювриййяси 

обйектиня  чеврилир.  Бу  ися  о  демякдир  ки,  яслиндя  истянилян 

торпаг  сащяси  тез  вя  йа  эеж  йени  мцлкиййятчийя  кечя  биляр  вя 

щяр бир торпаг сащясинин юз гиймяти вар. 

Диэяр  ямтяяляр  кими  торпаг  да  истещлак  вя  базар 

дяйяриня  маликдир.  Истещлак  дяйяри  конкрет  истифадя  цчцн 

торпаьын  дяйярини  якс  етдирдийи  щалда,  базар  дяйяри  ачыг 

рягабят  базарында  сащянин  даща  чох  ещтимал  олунан  сатыш 

гиймятидир. 

Торпаьын 

гиймятляндирилмясинин 

ясас 


принсипляри 

ашаьыдакылардыр: 

-

  тяляб вя тяклифляр; -

  ян йахшы вя даща сямяряли истифадя варианты; 

-

  изафи мящсулдарлыг; -

  дяйишмя принсипи; 

-

  эюзлянилян нятижяляр. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə