1. Qruplarda psixoloji iqlimYüklə 243,67 Kb.
səhifə1/6
tarix21.04.2022
ölçüsü243,67 Kb.
#85836
  1   2   3   4   5   6
Sevinc işgüzar pisxologiya kollec 2019
Mövzu 14. maliyye bazari (1) (1)

1. Qruplarda psixoloji iqlimQruplarda insanlar birgə yaşayıb və fəaliyyət göstərmələrinə görə onların arasında istər-istəməz qarşılıqlı münasibətlər özünü göstərir. Bu cür mənasibətlər sosial psixologiyada şəxsiyyətlərarası münasibətlər adlandırılır. Şəxsiyyətlərarası münasibətlər birgə fəaliyyət və ünsiyyət prosesində insanlar arasında təzahür edən subyektiv qarşılıqlı təəssüratdan ibarətdir. Şəxsiyyətlərarası münasibətlər fərdlərin bir-birini qavraması şəraitində mümkün olur. Qruplarda şəxsiyyətlərarası münasibətlərin necə olduğunu burada sosial-psixoloji iqlimin necə olmasından görmək mümkündür. Psixoloji iqlim sosial qrupun əsas əhvalını müəyyənləşdirən şəxsiyyətlərarası mü­na­sibətlər sistemindən ibarətdir. Başqa sözlə sosial-psixoloji iqlim qrupda, kollektivdə mövcud olan psixoloji vəziyyətdir. Qrupun qarşısına qoyulmuş vəzifənin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün normal sosial-psixoloji iqlimin yaradılmasının əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Ümumiyyətlə qrup və kollektivlərdə psixoloji iqlim müsbət (pozitiv) və mənfi (neqativ) xarakter daşıya bilir. Bunların hər biri isə özünəməxsus qarşılıqlı münasibətlərdə təzahür edir. Qrupda müsbət psixoloji iqlimin yaradılması üçün fəaliyyət növündən asılı  olan davranış etalonu yaradılmasının və onun qrup daxilində etalona çevrilməsinin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Səmərəli sosial-psixoloji iqlimin yaradılması üçün qrup və kollektiv iştirakçıları arasında uyğunluq, uyuşmanın olması da zəruridir. Bu barədə əvvəlki bölmədə qeyd etdiklərimiz həmin fikri bir daha təsdiq edir. Sosial-psixoloji iqlimin xarakteri bütövlükdə qrupun inkişaf səviyyəsindən, yetkinliyindən də asılıdır. Adətən, qrupdakı sosial-psixoloji iqlimlə qrup üzvlərinin birgə fəaliyyətinin səmərəliliyi arasında birbaşa müsbət əlaqə mövcud olur. Əvvəlki bölmədə qeyd olunanlardan aydın olduğu kimi, qruplarda psixoloji iqlim qrupa rəhbərlik üslubundan da asılı olur. Adətən, demokratik rəhbərlik üslubu üstünlük təşkil edən qruplarda daima müsbət psixoloji iqlim hökm sürür. Ümumiyyətlə,  şəxsiyyətlərarası münasibətlər   rəngarəng müsbət hisslərlə bağlıdırsa, sosial qrupda yaranan psixoloji iqlim işgüzarlığın, təşəbbüskarlığın inkişaf etməsinə səbəb olur. Qrup daxilində mövcud olan şəxsiyyətlərarası münasibətləri bilmədən onu idarə etmək mümkün deyildir. Məlum olduğu kimi, şəxsiyyətlərarası münasibətlər sosial qrupun ümumi fəaliyyəti əsasında yaranan çoxcəhətli rabitə və münasibətlər sistemindən ibarətdir. Şəxsiyyətlərarası münasibətlər mürəkkəb və çoxsəviyyəli quruluşa malikdir. Bunlardan birincisi, ilk növbədə «gözə çarpanı» vasitəsiz asılılıq səviyyəsidir. Buraya fərdlərin emosional xoşagəlimliliyi, qrup uyğunluğu, ünsiyyətlilik və həmrəylik və s. vasitəli asılılıq səviyyəsi daxildir. İkinci, daha əsaslı səviyyə vasitəli asılılıq səviyyəsi olub şəxsiyyətlərarası münasibətlərin məcmuunu təşkil edir. Bu səviyyəyə fərdin kollektivçilik psixologiyasının dərəcəsi, qrup həmrəyliyi, iştirakçıların öz davranış etalonlarını kollektivin etalonlarına uyğunlaşdırmaq meylləri, kollektivdə sosial sxemlər  və onların iştirakçılar tərəfindən qavranılması və s. daxildir. Üçüncü səviyyəni qrupun istehsalat, təlim və yaxud ictimai vəzifələri səviyyəsinin məcmuu təşkil edir. Buraya qrupun yerinə yetirdiyi vəzifəyə hazırlığı, işgüzarlığı, başqa qruplarla rabitə münasibətləri və s. daxildir.

N°2 İşgüzar ünsiyyətdə psixoloji təsir.

İşgüzar ünsiyyət elə bir ünsiyyət növüdür ki, bu zaman qarşılıqlı əlaqələrin məqsədi hansısa aydın saziş, söhbətin həllini nəzərdə tutur. Məsələn, həmkarlar, rəis və tabeçilikdə olan şəxs və s. Burada tərəfdaşların hər birinin statusu müəyyən olunur.Ünsiyyət bacarığı hər hansı şəraitə uyğunlaşmağa imkan verir. İşçilər ünsiyyətin əlaqələndirici (kommunikator) tərəfinə lazımi əhəmiyyət vermədiklərinə görə çox şey itirirlər. Rəhbər həmişə üzdə olan şəxsdir. Ona görə də o, öz hərəkətinə nəzarət etməli, davranış taktikası barədə düşünməli, son nəticəni proqnozlaşdırmalı və işgüzar ünsiyyət etikasına riayət etməlidir. İşgüzar rabitə etikası, istehsal fəaliyyətləri prosesində insanların davranış və münasibətlərini tənzimləyən mənəvi normalar, qaydalar və fikirlər toplusu olaraq təyin edilə bilər.. Bu, ümumiyyətlə etik bir haldır və əsas xüsusiyyətlərini ehtiva edir. Etika sosial-fəlsəfi şərtlərində İşgüzar rabitə Cəmiyyətin sosial-iqtisadi quruluşu, sosial təşkilatının quruluşu və dominant ictimai şüurun növü ilə müəyyən edilmişdir. Ənənəvi cəmiyyətdə, işgüzar ünsiyyətin əsas mexanizmi ritualdır, Ənənəvə xüsusi.Bunlar biznes rabitə etikasının normalarına, dəyərlərinə və standartlarına uyğundurlar. Şərqdə olduğu kimi, Qərbi Avropada qədim dövrlərdən bəri, işgüzar ünsiyyətdə etik standartlar və dəyərləri nəzərə almaq ehtiyacı, onların işin effektivliyinə təsirləri daim vurğulanmışdır. Beləliklə, artıq Sokrat (470-399 e.ə.) "İnsanlarla necə edəcəyini bilən, yaxşı və özəl və ümumi şeyləri bilən və necə və burada və burada səhvlər olduğunu bilmir." Ancaq Şərq, Qərbi Avropa Avropa mədəniyyət ənənəsindən fərqli olaraq daha praqmatik. İqtisadi, maddi maraq burada ön plana çıxır, bu qədər diqqətlə birlikdə rabitə vəziyyətinə çox diqqət yetirilir. Müəssisə ilə sosial mühit arasındakı münasibətlərdə işgüzar rabitə etikası nəzərə alınmalıdır; müəssisələr arasında; Bir müəssisənin içərisində - baş və tabeliyində olanlar arasında, tabeliyində və lider arasında, bir status xalqı arasında. Vəzifə yalnız hər bir iş ünsiyyətinin hər növünə uyğun gəlməyən, həm də insanların davranışının ümumi mənəvi prinsiplərinə zidd olmayacaqdır, bu cür iş rabitə prinsiplərini formalaşdırmaqdır. İş etiketi Danışıqlara ciddi uyğunluq təyin edir Ölkənin davranış qaydaları - Tərəfdaşİşlə. İnsanların rabitə qaydaları, həyat tərzi və üslubu, milli adət və ənənələrlə əlaqələndirilir. Bütün bunlar əsrlər-köhnə həyat təcrübəsinin nəticəsidir, bu və ya bu millətin əvvəlki nəslin həyatıdır. Ənənələr, davranış qaydaları, əlbəttə ki, uğur qazanmaq istəyirsinizsə, yerinə yetirilməlidir. Budur, xüsusən də atalar sözləri "Nizamnaməsi ilə başqasının monastırında" getmir. " Çox vaxt səni sevməsələr də, bütün qaydalara əməl etmək lazımdır. İşin maraqları zövqünüz və asılılıqlarınızdan üstündür. Ünsiyyət zamanı insan öz düşüncələrini, fikirlərini, hisslərini, emosional təcrübələrini, mümkün hərəkətlərini və nəticələrini bölüşür. İşgüzar ünsiyyətdə əsas diqqət şirkətlərin fəaliyyətinə verilir. Fəaliyyət rəqibləri maraqlandıran və ya maraqlandıra biləcək əsas amilə çevrilir. Tərəfdaşlarla uzunmüddətli əlaqələr qurmaq üçün yalnız şirkətinizə fayda gətirə biləcək hərəkətlərə deyil, həm də onun xüsusiyyətlərinə, mentalitetinə və mədəniyyətinə diqqət yetirməlisiniz. Hansı hərəkətlərin edilə biləcəyini, hansı çətinliklərin yarana biləcəyini, necə effektiv danışıqlar aparacağını və s. anlamaq üçün tərəfdaşınızı öyrənməli olacaqsınız.Psixoloji cəhətdən həmsöhbətlərinizə qalib gəlmək üçün bir çox texnikanı öyrənməlisiniz. Ən məşhurları bunlardır —Tərəfdaş adı. Rəqibinizə adla müraciət etsəniz, onun diqqətini cəmləyə bilərsiniz.Yansıtma, yəni hərəkətlərinin, pozalarının, səs intonasiyasının təkrarlanması.

3. Vizit kartın mahiyyəti.

Son illərdə vizit kartları geniş yayılıb. Informasiya funksiyasından başqa onlar özünəməxsus alət rolunu oynayır və onun sahibinin qiyabi olaraq təqdim edilməsi, milli yaxud digər bayramla, ad günü, vəzifədə yüksəlmə, ailəvi xoş hadisə və s. ilə bağlı təbrik etmək, başsağlığı, təşəkkürü bildirmək, tanışlığın qurulması üçün istifadə olunur. Müəyyən hallarda vizit kartını edilmiş vizitə cavab olaraq göndərmək olar. Onunla birgə suvenir və güllər də göndərmək münasibdirVizit kartı, insanların və təşkilatların özləri üçün kiçik və fərqli kartlarla tanıtmasına imkan verən vacib korporativ kimlik elementidir. Digər bir ifadə ilə vizit kart, üzərində tanıdıcı məlumatların yer aldığı istisnasız bir korporativ kimlik elementidir. Korporativ bir davranış stili olaraq vizit kart alış-verişi, korporativ mədəniyyətin simboludur.

Vizit kartda hansı məlumatlar olmalıdır?

Şirkət loqosu / adı

Şəxsin adı – soyadı

Şəxsin vəzifəsi / statusu

Ofis və ya mobil nömrəsi

Faks (Günümüzdə çox ehtiyac olmamaqla birlikdə hələ də istifadə olunmaqdadır.)

Korporativ və ya şəxsi e-mail ünvanı

Korporativ web site ünvanı

Ünvan

Bütün bunlar təxmini bir vizit kartda olması tələb olunan məlumatlardır. İstəyə görə mobil nömrə, faks nömrəsi yazılmaya bilər. Yenə istəyə görə vizit karta QR kod əlavə oluna bilər. Bəzi vizit kartlarda sadəcə təşkilat loqosu, şəxsin adı-soyadı və vəzifəsi olduğu görünür. Güclü sadəlik vacibdir, ancaq yenə də vizit kartlarınızda müəyyən məlumatların yer almasında fayda var.Vizit kart niyə vacibdir?

Hərhansı bir mühitdə  tanış olunanlarla vizit kart alış-verişi edilərək qarşı tərəf üzərində bir iz qoyulur. Vizit kart, qarşımızdakı insana təmas etməməyimizi təmin edər. Vizit kart, korporativ əlaqə / iş münasibəti üçün vacib olduğu qədər tüketiciyle / hədəf kütləylə əlaqə üçün də önəmlidir.

Vizit kart necə olmalıdır?

Klassik vizit kart ölçüsü 8.6 x 5.4 cm və 9 x 5 cm şəklindədir. Daha böyükləri pulqabı və b. yerləşməyəcəyi üçün özü ilə aparamama, başqa bir ifadə ilə desək çəkməcəyə qoymaq yəni unudulma riski var. Qısacası standart ölçülərdən fərqli vizitkartlar asanlıqla itə bilər. Ona görədə çox tərcih edilmir.Vizitkartlar üçün müxtəlif növ kağız materialları və çap növləri vardır: məxməri, metal, müxtəlif qramajlarda kağızlar; lazer çapı, ofset çapı, rəngli boya üsulu ən çox istifadə olunanlardandır.
Yüklə 243,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə