1. Sənaye binasında bünövrə tirinin üst səthi döşəmə səviyyəsindən neçə sm aşağı götürülür?


Sənaye binaları təyinatına görə neçə qrupa bölünür?Yüklə 497,59 Kb.
səhifə2/4
tarix11.04.2018
ölçüsü497,59 Kb.
#36949
1   2   3   4

91. Sənaye binaları təyinatına görə neçə qrupa bölünür?

A) 4


B) 7

C) 5


D) 9

E) 3


92. Əgər sənaye binaları yüngül sənaye sahələrində planlaşdırılıb və texnoloji prosesi şaquli istiqamətdə aparılarsa, neçə mərtəbəli olmalıdır?

A) qarışıq mərtəbəli (həm çox və az m.)

B) çox mərtəbəli

C) bir mərtəbəli

D) az mərtəbəli

E) bir və çox mərtəbəli93. Əgər sənaye binalarında texnoloji proses üfüqi istiqamətdə aparılarsa və dinamik qüvvələr böyük olarsa bina neçə mərtəbəli olmalıdır?

A) az mərtəbəli

B) çox mərtəbəli

C) az və çox mərtəbəli (yəni qarışıq)

D) iki mərtəbəli

E) bir mərtəbəli94. Sənaye binaları əsasən hansı konstruktiv sxem üzrə layihələndirilir?

A) karkaslı

B) karkaslı

C) yarım karkaslı

D) fəza karkaslı

E) sütunsuz95. Sənaye binalarında əsas planlaşdırılma parametrləri hansılardır?

A) hündürlük

B) aşırım

C) addım


D) addım, aşırım və hündürlük

E) bünövrə və kürsülük96. Sənaye binası planında addımlar neçə m-dən bir verilə bilər?

A) 17m; 18m

B) 7m; 13m

C) 15m; 16m

D) 5m; 9m

E) 6m; 12m97. Sənaye binasında texnoloji proses üfüqi istiqamətdə aparılırsa, döşəmənin səviyyəsi yer səthinin səviyyəsindən neçə sm yüksəkdə olmalıdır?

A) 15sm


B) 45sm

C) 30sm


D) 60sm

E) 75sm


98. İki eyni hündürlüklü paralel sexlərdə orta sütunların addımı neçə m-dən bir olmalıdır?

A) 9 m


B) 12 m

C) 6 m


D) 8 m

E) 15 m


99. İki fərqli hündürlüklü paralel sexlər arası hansı deformasiya tikişi verilməlidir?

A) Seysmik və temperatur tikişi

B) Çökmə tikişi

C) Yığışma yarığı

D) Seysmik tikiş

E) Temperatur tikişi100. Binada gedən texnoloji iş prosesinə görə fasadlardakı pəncərələrdən verilən işıqlanma kifayət etmirsə, əlavə nə etmək lazımdır?

A) binanın uzununu artırmaq

B) binanın enini artırmaq

C) binanın enini və uzununu artırmaq

D) hündürlüyü artırmaq

E) örtükdə işıq – aerasiya fənərləri vermək101. Bir mərtəbəli sənaye binasında, divar panelləri oturan bünövrə tirinin üst səviyyəsi yerin (torpağın) səviyyəsindən neçə sm yuxarıda yerləşməlidir?

A) 12 sm


B) 15 sm

C) 17 sm


D) 20 sm

E) 16 sm


102. Sənaye binasında 50 tona –dək (Q ≤50t) yük daşıyan körpü kranı işləyirsə, kranaltı tirin oxu (keçidsiz) ilə bölgü oxu arasındakı məsafə neçə mm–dir?

A) 900 mm

B) 750 mm

C) 800 mm

D) 850 mm

E) 950 mm103. 18 m aşırımlı sexdə kranaltı tirlərin oxları arasındakı məsafə (Lkr) neçə m-dir?

A) 16.5 m

B) 15 m

C) 17.5 mD) 17 m

E) 16 m


104. Asma kranlar aşırım L=? m-qədər, qaldırıcı yük neçə Q=? Tona qədər olduqda tətbiq edilir?

A) L=30 m; Q=10 T

B) L=30 m; Q=20 T

C) L=40 m; Q=25 T

D) L=35 m; Q=30 T

E) L=15 m; Q=15 T105. Asma kranlar hansı konstruksiyadan asılır?

A) divar panelindən

B) örtük panelindən

C) sütunlardan

D) fənərdən

E) örtüyün yük daşıyan konstruksiyasından106. Asma kran yolunun oxu ilə bölgü oxu arasındakı məsafə neçə mm-dir?

A) 1800; 2500 mm

B) 1500; 2000 mm

C) 1000; 1200 mm

D) 2000; 3000 mm

E) 2500; 3000 mm107. Əgər iki paralel sexdə orta sütunların addımı 12 m, kənar sütunların addımı 6 m olarsa, onda 6 m - dən bir örtülən yük daşıyan konstruksiya nəyin üstündə oturmalıdır?

A) kranaltı tirin

B) divar panelinin

C) sütunların

D) bünövrənin

E) çatqıaltı konstruksiyasının108. Çatqıaltı konstruksiyadan nə vaxt istifadə olunur?

A) orta sütunların addımı6 m olanda

B) orta sütunların addımı9 m olanda

C) orta sütunların addımı12 m olanda

D) orta sütunların addımı15 m olanda

E) orta sütunların addımı18 m olanda109. Sənaye binasında plan üzrə verilmiş sexlər birbirinə perpendikulyar olarsa, aralarında hansı deformasiya tikişi olmalıdır?

A) seysmik tikiş

B) temperatur və seysmik tikişlər

C) temperatur tikişi

D) seysmik və çökmə tikişlər

E) yığışma yarığı110. Bir mərtəbəli sexin döşəməsinin səviyyəsi bünövrə tirinin səviyyəsindən neçə sm yuxarıda olmalıdır?

A) 9 sm


B) 3 sm

C) 10 sm


D) 7 sm

E) 5 sm


111. Sənaye binasının xarici divarları hansı konstruktiv materialdan olduqda bünövrə tirindən istifadə olunur?

A) boşluqlu keramik daşlardan

B) kərpicdən

C) bloklardan

D) panellərdən

E) əhəng daşından112. Bir mərtəbəli sənaye binasının eni (aşırım) 18 m, uzunluğu 106m olarsa, fənərin eni və uzunluğu neçə m olmalıdır ?

A) 6 m və 80m

B) 6 m və 84m

C) 9 m və 82m

D) 10 m və 78m

E) 8 m və 80m113. Dəmir – beton sütunlu sənaye binasının kənar (xarici) tərəfində temperatur tikişində neçə sütun verilməlidir ?

A) 4 sütun

B) 3 sütun

C) 6 sütun

D) 5 sütun

E) 2 sütun114. Dəmir – beton sənaye binasının temperatur tikişində verilən sütunların həndəsi oxları ilə bölgü oxları arasında neçə mm məsafə olmalıdır?

A) 800 mm

B) 600 mm

C) 400 mm

D) 700 mm

E) 500 mm115. Sənaye binasında hündürlük 8,4 m, yük götürməsi Q = 8 t olarsa, hansı sütun və krandan istifadə olunur?

A) iki budaqlı və asma kranından

B) konsollu və körpü kranından

C) düzbucaqlı və asma kranından

D) düzbucaqlı və körpü kranından

E) iki budaqlı və körpü kranından116. Əgər kənar sütunların addımı 12m-dən bir verilərsə, 6m-lik divar panelləri nəyə bərkidilməlidir?

A) yük daşıyan sütuna

B) kərpic sütuncuğa

C) faxverq və yükdaşıyan sütunlara

D) beton bloklara

E) əhəng daşından olan sütuna117. Binanın kəllə tərəfindən yük daşıyan sütunların həndəsi oxları eninə bölgü oxlarından neçə mm aralı yerləşdirilir?

A) 500 mm

B) 700 mm

C) 600 mm

D) 750 mm

E) 550 mm118. Uzununa T. T. - də (temperatur tikişi) H-hündürlük və Q-yükün miqdarından asılı olaraq neçə cür bağlama ola bilər və hansılardır?

A) 0; 750

B) 250; 750

C) 500; 1000

D) 0; 250; 500

E) 0


119. Hündürlüyü 10,8 m olan sənaye binalarında pəncərəaltı panelinin üstündən parapet panelinin altına kimi neçə divar paneli işlədilir?

A) beş panel, hər panelin ölçüsü 1200 mm

B) dörd panel, hər panelin ölçüsü 1800 mm

C) 6 divar paneli, hər panelin ölçüsü 1200 mm

D) bir panel 1800 mm ölçüsündə və dörd panel, hər panelin ölçüsü 1200 mm

E) beş panel, hər panelin ölçüsü 1800 mm120. Örtüklər əsasən hansı tələbləri ödəməlidir?

A) Yalnız norma həddindən artıq əyilməməlidir

B) Otaqların içərisində temperatur-nəmlik rejiminin dəyişilməzliyini təmin etməlidir

C) İqtisadi cəhətdən az əmək və vəsait sərf etməklə sənaye üsulu ilə tikilməyə imkan verən konstruksiyalı

olmalıdır

D) Möhkəm olmalı, müəyyən sərtliyə malik olmalı, qənaətbəxş olmalı səs-izolyasiya xassəsinə malik olmalıdır

E) Heç bir tələbi ödəməməlidir

121. Qranit döşəmənin keramik tavalı döşəmələrdən üstünlüyü nədir?

A) qranit tavalar üzrə düzəldilmiş döşəmələr gözəl, uzun ömürlüdür

B) qranit tavalı döşəmələr keramik tavalı döşəmələrdən ucuzdur

C) qranit tavalı döşəmə suya davamsızdır

D) qranit tavalı döşəmənin tavaları yükünü daşıyan tavaların üzərinə məhlulsuz yapışdırılır

E) qranit tavalı döşəmələr keramik tavalı döşəmələrə nisbətən yüngüldür122. Materialına görə hansı bünövrələr daha çox dağılmalara məruz qalır?

A) səlt


B) svay

C) dəmir - beton

D) but

E) kərpic123. Planlaşdırılmış yer səthindən bünövrə dabanına qədər olan məsafə necə adlanır?

A) mexaniki təsirə davamlılıq məsafəsi

B) bünövrə dərinliyi

C) zirzəmi divarı

D) qoruyucu məsafə

E) yerüstü sulardan izolyasiya124. Binadan əsasa ötürülən yükün ağırlığı əsasın yükgötürmə qabiliyyətindən çox olduqda hansı en kəsikli konstruksiyalı dəmir - beton bünövrələrdən istifadə olunmalıdır?

A) düzbucaq

B) trapes şəkilli

C) pilləvari

D) səlt

E) kvadrat125. Qruntu zəif sıxlaşmış əsaslarda və ya ana təbəqə çox dərində yerləşdikdə hansı bünövrənin işlənilməsi daha əlverişlidir?

A) trapes enkəsikli bünövrə

B) en kəsiyi pilləli olan lentvari bünövrə

C) səlt bünövrə

D) svay bünövrə

E) en kəsiyi pilləsiz olan lentvari bünövrə126. Yük daşıyan xarici divarların qalınlığı nəyə əsasən təyin edilir?

A) fasadın memarlıq görünüşünə əsasən

B) divar materialına əsasən

C) divar materialının ölçülərinə əsasən

D) hörgü sisteminə əsasən

E) yük götürmə və istilik-texniki hesabatına əsasən127. Monolit dəmir-beton örtmənin yığma dəmir-beton örtmədən fərqi nədən ibarətdir?

A) monolit dəmir-beton örtmənin qalınlığı 30 mm-dən az götürülməməlidir

B) monolit dəmir-beton örtmənin zəlzələyə davamlılığı yığma dəmir-beton örtmədən zəifdir

C) monolit dəmir-beton örtmə oturduqları tirlərlə birgə armaturlandığı və betonlandığı üçün möhkəm, uzunömürlü və zəlzələyə davamlı olur

D) monolit dəmir-beton örtmənin qəlibinin qalınlığı 60 mm-dən az olmamalıdır

E) monolit dəmir-beton örtmənin 1 m2 - nə işlədilən armaturun çəkisi yığma panellərin 1 m2 - nə işlədilən armaturun çəkisindən azdır128. Boşluqlu örtmə panellərindən inşa edilmiş örtmənin monolit dəmir-beton örtmədən üstünlüyü nədir?

A) örtmə panellərinin divarlara oturulmasının qaldırıcı mexanizmsiz yerinə yetirilməsi

B) zəlzələyə monolit dəmir-beton örtmədən çox davamlı olması

C) qalınlığının monolit dəmir-beton örtmədən az olması

D) yığma dəmir-beton örtmə panellərinin divar və tirlər üzərinə qəlibsiz oturması

E) panellərin divar üzərinə perimetr boyunca oturması129. Parket döşəmənin taxta döşəmədən üstünlüyü nədir?

A) parket döşəmə suya davamlıdır

B) parket döşəmə taxta döşəmədən ucuzdur

C) parket döşəmə dizayn baxımından taxta döşəmədən üstündür

D) parket döşəmə yanğına davamlıdır

E) parket döşəmə tozlanmayandır130. Cizgilərdə pilləkən marşındakı ox işarəsi hansı istiqaməti göstərir:

A) evakuasiya istiqamətini

B) enmə istiqamətini

C) mərtəbə arası meydançanın vertikal ölçüsünü

D) mərtəbə meydançasının vertikal ölçüsünü

E) qalxma istiqamətini131. Zəif qruntlarda hansı bünövrədən istifadə etmək daha məqsədə uyğundur?

A) svay


B) pilləli

C) lentvari

D) sütunvari

E) bütöv


132. Göstərilən konstruktiv elementlərdən hansılar qoruyucu konstruksiya deyil?

A) örtmələr

B) arakəsmələr

C) bünövrələr

D) damlar

E) divarlar133. Göstərilən konstruktiv elementlərdən hansılar yük daşıyan konstruksiya deyil?

A) divarlar

B) arakəsmələr

C) örtmələr

D) damlar

E) bünövrələr.134. Göstərilən elementlərdən hansılar üfüqi konstruktiv elementlərə aid deyil?

A) çardaq örtmələri

B) mərtəbə arası örtmələr

C) döşəmələr

D) bünövrə tavaları

E) divarlar135. Svay bünövrələri hansı materialdan düzəldilmir?

A) polad


B) ağac

C) dəmir-beton

D) kərpic

E) beton


136. Birinci mərtəbənin səviyyəsinə qalxmaq üçün verilən pilləkən marşı necə adlanır?

A) yanğın

B) mərtəbəarası

C) zirzəmi

D) çardaq

E) kürsülük137. Örtüklər binanın hansı struktur hissəsini təşkil edir?

A) Memarlıq nöqteyi - nəzərindən memarlıq simasını yaradan əsas struktur hissəsini

B) Divarlarla birlikdə əsas struktur hissəsini

C) Müvəqqəti yük daşıyıcı hissəsini

D) Öz yük daşıyıcı hissəsini

E) Heç bir strukturu təşkil etmir138. Nəm otaqların döşəmə konstruksiyası hansı materialdan olmalıdır?

A) Ağac


B) Keramik tavalardan

C) Parket

D) Beton

E) Polad


139. Keramik tavalardan əsasən hansı yerləşgələrdə istifadə olunmalıdır?

A) sanitar qovşaqlarında

B) qonaq otaqlarında

C) yataq otaqlarında

D) konsert salonlarında

E) kino-teatrlarda140. Rütubət və təsadüfən mexaniki təsirlərə daha çox məruz qalan divar hissəsi hansılardır?

A) pilyastr

B) karniz

C) ventilyasiya kanalı

D) erker

E) kürsü141. Hansı material xarici divarlarda istifadə olunmur?

A) gipso beton panel

B) daş

C) kərpic

D) dəmir- beton panel

E) asma şəbəkə142. Binalarda ventilyasiya kanalları harada nəzərdə tutulur?

A) örtmələrin üstündə

B) sanitar qovşaqları və mətbəxdə

C) bünövrələrin üstündə

D) bünövrələrin altında

E) damda


143. Binalarda atmalar harada nəzərdə tutulur?

A) bünövrələrin altında

B) örtmələrin üstündə

C) bünövrələrin üstündə

D) qapı və pəncərə açırımlarının üstündə

E) damda


144. İş xarakterinə görə hansı divarlar ancaq mühafizə edici rol oynayır, öz ağırlığını bünövrəyə oturan kürsülüyə və karkasın sütunlarına salır?

A) öz yükünü daşıyan divarlar

B) asma divarlar

C) yük daşıyan divarlar

D) blok divarlar

E) boşluqlu kərpicdən olan divarlar145. Böyük aşırımlı ictimai binalarda işlədilən pilləkən marşlarının eni necə təyin edilir?

A) hər 150 nəfərə 50 sm hesabı ilə təyin edilir

B) hər 100 nəfərə l00 sm hesabı ilə təyin edilir

C) hər 10 nəfərə 50 sm hesabı ilə təyin edilir

D) 50 nəfərə 70 sm hesabı ilə təyin edilir

E) hər 100 nəfərə 60 sm hesabı ilə təyin edilir146. Lift şaxtasının qapı olan səthindən üzbəüz divara qədər məsafə minimum neçə sm olmalıdır?

A) 140 sm

B) 190 sm

C) 200 sm

D) 160 sm

E) 260 sm147. Yanğın normasına görə ən uzaq yerləşgənin qapısının pilləkən qəfəsindən məsafəsi maksimum neçə metr götürülməlidir?

A) 30 m


B) 22 m

C) 24 m


D) 20 m

E) 35 m


148. Tüstülənməyən pilləkən qəfəsi ilə tüstülənən pilləkən qəfəsinin fərqi nədir?

A) pilləkən qəfəslərinin enindədir

B) tüstülənməyən pilləkən qəfəsinə balkon vasitəsi ilə daxil olunur

C) pilləkənlərin hündürlüyündədir.

D) pilləkən marşlarının maillik bucağındadır.

E) pillə tapdaqlarının enindədir.149. Çoxmərtəbəli karkas binalarda hansı bünövrəni tətbiq etmək daha məqsədəuyğundur?

A) lentvari

B) pilləli

C) bütöv (səlt)

D) sütunvari (dirəkvari)

E) svay (paya)150. Aşağıda göstərilən konstruktiv elementlərdən hansı biri mülki binaların yük daşıyan karkasına aid deyil?

A) sütun


B) arakəsmə

C) divarlar

D) bünövrə

E) örtmələr151. Müasir çox mərtəbəli və ictimai binaların örtmələri əsas etibarı ilə necə layihələndirilir?

A) Monolit örtmələrə əsasən

B) Polad tirlərə əsasən

C) Ağac tirlərə əsasən

D) Boşluqlu və qabırğalı yığma dəmir-beton örtmə konstruksiyasına əsasən

E) Yığma dəmir-betona əsasən152. Müasir çox mərtəbəli binalarda temperatur tikişi necə metrdən bir nəzərdə tutulur?

A) nəzərdə tutulmur

B) 5-10 m

C) 15-25 m

D) 20-35 m

E) 40-60 m153. Karkas binanın sütunlarının en kəsiyi:

A) xarici sütunların ölçüləri daha böyük olur

B) yuxarı mərtəbələrdə böyüyür

C) dəyişmir

D) yuxarı mərtəbələrdə kiçilir

E) daxili sütunların ölçüləri daha kiçik olur154. Karkas binada sütunların rigellə eninə və uzununa birləşməsi binanın nəyini təşkil edir:

A) kəsimini

B) planını

C) fasadını

D) binanın yükdaşıyan konstruksiyasını

E) memarlıq-planlaşma həllini155. Yük daşıyan sütunların oxu üzrə nəyi yerləşdirmək olmaz:

A) qapılar

B) divar

C) arakəsmə

D) atmalar

E) ventilyasiya kanalı156. Xarici sütunların ölçüləri hansı istiqamətdə artır:

A) dörd istiqamətdə

B) yalnız xaricə

C) yalnız içəri

D) yalnız bir istiqamətdə

E) yalnız əks istiqamətdə157. Karkas binada xırda ölçülü elementlərdən ibarət divarlar sütunlarla nəyin vasitəsi ilə birləşir:

A) sütunlardan çıxarılan armaturla

B) mismarla

C) məhlulla

D) məftillə

E) tikişlərin bağlanması ilə158. Hündür mərtəbəli binanın karkası necə ola bilməz:

A) polad


B) monolit dəmir-beton

C) yığma dəmir-beton

D) polad dəmir-beton

E) daş


159. Hündür mərtəbəli binaların pilləkən qəfəsəsinin divarları necə olmalıdır:

A) daşdan

B) kərpicdən

C) betondan

D) dəmir-betondan

E) poladdan160. Hündür mərtəbəli binalarda arakəsmələri yalnız harada yerləşdirmək olar:

A) hər yerdə

B) sütunların oxu üzrə

C) rigelin altında

D) ventilyasiya kanalının kənarı boyunca

E) bünövrənin üstündə161. Hündür mərtəbəli binaların fəza sərtliyini təmin etmək üçün nəyin quraşdırılması nəzərdə tutulur:

A) diafraqmalar

B) rigel və örtmələr

C) sütun və arakəsmələr

D) sütun və örtmələr

E) bünövrə162. Hündür mərtəbəli binalarda sərtlik diafraqmaları hər mərtəbədə və:

A) oxların hamısında yerləşir

B) müxtəlif oxlarda yerləşir

C) eyni oxlarda, eyni oxlar arasında yerləşir

D) uzununa oxlarda yerləşir

E) eninə oxlarda yerləşir163. Sərtlik diafraqması nədir:

A) dəmir-beton kanal

B) iki mənzil arasında dəmir-beton tir

C) monolit dəmir-beton tir

D) monolit dayaq

E) sütun və rigellərlə bitişmiş monolit dəmir-beton divar164. Karkas binada iki mənzil arasında yerləşən divarın qalınlığı nə qədər olmalıdır:

A) 250 mm

B) 100 mm

C) 125 mm

D) 200 mm

E) 400 mm165. Yükdaşıyan sütunların ikili divarları və ya ikili cərgəsi hansı tikişlər üzrə qoyulmur:

A) temperatur

B) antiseysmik

C) yığışma

D) çökmə

E) temperatur-çökmə.166. Monolit dəmir-beton sütunların quraşdırılmasında nə tətbiq olunmur?

A) betonlanma

B) armaturlanma

C) qəlib

D) qəfəslənmə

E) polad profillər167. Hündür mərtəbəli binaların aşağı mərtəbələrində hansı səbəbdən sütunların en kəsiyi böyük ölçüdə nəzərdə tutulur?

A) sütunlara düşən yükün xeyli fərqlənməsinə görə

B) tikilinin inşa texnologiyasının sadələşməsinə görə

C) qəlibin istifadəsi lazım olmadığına görə

D) interyerin estetik qavranılmasına görə

E) memarlıq-planlaşma həllinə görə.168. İqlim şəraitindən asılı olaraq temperatur tikişləri arasındakı məsafə necə m-ə qədər dəyişir?

A) 50-200 m

B) 40-150 m

C) 30-150 m

D) 40-200 m

E) 30-200 m169. Hörgü prosesində məhlulla doldurulmuş ayrı –ayrı daşların aralıqları necə adlanır?

A) xəttin qapanması

B) tikiş xətti

C) tikiş - tikişə

D) hörgü tikişi

E) aralıq tikişi170. Sütunlarla armaturlar arasında olan çıxıntıların addımınəqədərdir?

A) 500 mm

B) 400 mm

C) 1000 mm

D) 1200 mm

E) 600 mm171. Karkas binada çökmə yarıqları eyni zamanda hansı yarıqları əvəz edə bilər?

A) temperatur yarıqları

B) seysmik yarıqları

C) antiseysmik yarıqları

D) deformasiya yarıqları

E) yığışma yarıqları172. Karkas binada temperatur yarıqları arasında məsafə nədən asılı olmayaraq seçilir?

A) otağın daxili temperatur rejimi

B) divar materialı

C) bünövrə

D) binanın planı

E) divarın konstruksiyası173. Karkas binalarında başlığın ölçüləri sütunun ölçüsündən neçə mm az götürülür?

A) 20 mm


B) 50 mm

C) 30 mm


D) 35 mm

E) 40 mm174. Rigel karkasın sütunlarına hansı üsülla birləşdirilmir?

A) platforma

B) məhlula tutulma ilə

C) sütunda olan yuvaya qoyulmaqla

D) monolit calama ilə

E) sütunun konsollarında oturdulmaqla175. Yığma dəmir-beton binaların planında karkas çərçivənin yerləşdirilməsinin hansı konstruktiv sxemi olmur?

A) rigelsiz

B) uzununa

C) eninə

D) rigelli

E) şaquli176. Karkas binalarda hansı material xarici divarlarda istifadə olunmur?

A) dəmir - beton panel

B) daş

C) kərpic

D) gips - beton panel

E) asma şəbəkə177. Hansı konstruktiv sistem tam karkas sistem adlanır?

A) uzununa və eninə yükdaşıyan divarları sütunlarla əvəz olunmuş sistem

B) eninə yükdaşıyan divarlı konstruktiv sistem

C) qarışıq sistem

D) daxili yük daşıyan divarların sütuna əvəz olunmuş sistem

E) uzununa yükdaşıyan divarlı konstruktiv sistem178. Karkas binada koordinasiya oxu nəyə əsasən qoyulur?

A) sütunun həndəsi oxuna əsasən

B) sütunun en kəsiyinə əsasən

C) sütunun materialına əsasən

D) mərtəbənin hündürlüyünə əsasən

E) sütun üstü tirlərin həndəsi oxuna əsasənYüklə 497,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə