1. Sənaye binasında bünövrə tirinin üst səthi döşəmə səviyyəsindən neçə sm aşağı götürülür?Yüklə 497,59 Kb.
səhifə1/4
tarix11.04.2018
ölçüsü497,59 Kb.
#36949
  1   2   3   4

1. Sənaye binasında bünövrə tirinin üst səthi döşəmə səviyyəsindən neçə sm aşağı götürülür?

A) 9 sm

B) 5 sm

C) 7 sm

D) 3 sm

E) 10 sm2. Binalar təyinatlarına görə neçə qrupa bölünür?

A) iki


B) bir

C) üç


D) dörd

E) beş


3. Binalara verilən mühüm tələblər neçə ədəddir?

A) beş tələb

B) iki tələb

C) üç tələb

D) altı tələb

E) səkkiz4. Fənərlər təyinatına görə:

A) 2 tip olur

B) 3 tip olur

C) 4 tip olur

D) 6 tip olur

E) 5 tip olur5. Sənaye binalarında çatqı altı fermaların uzunluğu neçə metr olur?

A) 18 və 24 m

B) 9 və 12 m

C) 12 və 18 m

D) 24 və 30 m

E) 10 m


6. Birmərtəbəli sənaye binalarında fənərlərin uzunluğu maksimum neçə metr olur?

A) 12


B) 36

C) 52


D) 72

E) 48


7. «Bünövrə dərinliyi» nəyə deyilir?

A) planlaşdırılmış yer səthindən bünövrə dabanına qədər olan məsafə

B) kürsü meydançası səviyyəsindən bünövrə dabanına qədər olan məsafə

C) zirzəmi döşəməsindən bünövrə dabanına qədər olan məsafə

D) ±0.00 səviyyəsindən bünövrə dabanına qədər olan məsafə

E) planlaşdırılmamış yer səthindən bünövrə dabanına qədər olan məsafə8. Hansı divarlarda temperatur tikişi çökmə tikişini əvəz edə bilər?

A) heç bir divarlarda

B) kərpic divarlarda

C) yüngülləşdirilmiş divarlarda

D) daş divarlarda

E) panel divarlarda9. Çökmə tikişinin qoyulma səviyyəsi:

A) əsasın səthindən başlamalıdır

B) bünövrənin üst səthindən yuxarı

C) kürsünün üst səthindən yuxarı

D) yeraltı su səviyyəsindən yuxarı

E) ikinci mərtəbənin döşəmə səviyyəsindən yuxarı10. Sənaye binalarında fənərlər nəyin üzərinə oturur?

A) çatqı altı konstruksiyalarının

B) sütunların

C) çatqı konstruksiyalarının

D) örtük panellərinin

E) xarici divar panellərinin11. Birmərtəbəli sənaye binasının hündürlüyü 7,2 8,4 9,6 m olduqda fasadın bünövrə tirindən sonra quraşdırılan iki divar panelinin ölçüləri:

A) 900 mm; 1500 mm

B) 1200 mm; I800 mm

C) 800 mm; 900 mm

D) 1500 mm; 1200 mm

E) 900 mm; 1200 mm12. Sənaye binalarında stəkan tipli bünövrələrin üst səthi döşəmə səthindən neçə sm aşağı olmalıdır?

A) 30 sm

B) 20 sm

C) 25 sm

D) 15 sm

E) 10 sm13. Hansı sənaye binasında bünövrə tirindən istifadə edilir?

A) fənəri olmayan binalarda

B) istiləndirilməyən binalarda

C) polad sütunlu binalarda

D) binanın hündürlüyü çox olanda

E) istiləndirilən binalarda14. Bir-birinə perpendikulyar olan sənaye binalarının arasında çökmə tikişi hansı hallarda olmaya bilər?

A) binanın eni ona perpendikulyar binaya bərabər olduqda

B) binaların uzunluq, hündürlük və kranın yük götürməsindən asılı olmayaraq bütün hallarda olmalıdır

C) binaların hündürlükləri bərabər olduqda

D) hər iki binanın sütunları eyni materialdan olduqda

E) binalarda işlədilən kranın yük götürmə qabiliyyəti eyni olduqda15. Çatqı tirlərindən nə zaman istifadə olunur?

A) aşırım 21 - 24 metr olduqda

B) aşırım 9 - 18 metr olduqda

C) aşırım 24 - 30 metr olduqda

D) aşırım 30 - 36 metr olduqda

E) aşırım 36 - 40 metr olduqda16. Çatqı ferması neçə metrlik aşırımlarda istifadə edilir?

A) 12 - 15 metr

B) 15 - 16 metr

C) 18 metr və daha çox

D) 9 - 12 metr

E) 6 - 9 metr17. Çatqıaltı tirlər hansı hallarda istifadə edilir?

A) daxili sütunlar iki budaq enkəsikli olduqda

B) örtü panellərinin uzunluğu və daxili sütunların addımı 6 metr olduqda

C) örtü panellərinin uzunluğu 12 metr olduqda

D) daxili sütunların addımı 12 metr olduqda

E) örtü panellərinin uzunluğu 6 metr, daxili sütunların addımı 12 metr olduqda18. Çatqı altı fernıalar hansı hallarda istifadə edilir?

A) daxili sütunların addımı 12 metr olduqda

B) örtü panellərin uzunluğu və daxili sütunların addımı 6 metr olduqda

C) örtü panellərinin uzunluğu 12 metr olduqda

D) örtü panellərin uzunluğu 6 metr və daxili sütunların addımı 12 - 18 metr olduqda

E) daxili sütunların en kəsiyi iki budaqlı olduqda19. Başmaq hansı bünövrələrdə işlədilir?

A) pilləvari bünövrələrdə

B) lentvari bünövrələrdə

C) səlt bünövrələrdə

D) but bünövrələrdə

E) dirəkvari bünövrələrdə20. Dəmir-beton sütunlu sənaye binalarında temperatur tikişi neçə metrdən bir qoyulur?

A) 78 metrdən bir

B) 72 metrdən bir

C) 36 metrdən bir

D) 42 metrdən bir

E) 64 metrdən bir21. Polad lovhəli döşəmələr hansı sahələrdə işlədilir?

A) vanna otaqlarında

B) yataq və qonaq otaqlarının döşəmələrində

C) sənaye binalarında

D) tualetlərdə

E) dəhlizlərdə22. Sənaye binasında səkinin divara birləşən hissəsinin səviyyəsi döşəmə səviyyəsindən neçə sm aşağı götürülməlidir?

A) 25 sm


B) 10 sm

C) 15sm

D) 20 sm

E) 8 sm


23. Sütunlarının him oxlarına bağlanması «0» , «250» və «500» mm olan paralel aşırımların bölgü oxları arasındakı məsafə nə qədər olmalıdır?

A) 500; 1000; 1500.

B) 250 ; 500 ; 750.

C) 750; 1250; 1550.

D) 900; 1200; 1400.

E) 300; 400; 600.24. Hansı hallarda çatqı tirləri çatqıaltı fermalar üzərinə otura bilər?

A) heç bir halda çatqı tiri çatqıaltı fermalar üzərinə otura bilməz

B) paralel yanaşı aşırımların hündürlüyü eyni olduqda

C) bir aşırımın panellərinin uzunluğu 6 m; digər aşırımın panelləri 12 metr olduqda

D) aşırımlar bərabər olduqda

E) aşırımlar müxtəlif olduqda25. Hansı halda çatqı ferması çatqıaltı tirlərə otura bilər?

A) çatqı ferması çatqıaltı tirlərə otura bilməz

B) yanaşı aşırımların hündürlüyü eyni olduqda

C) bir aşırımın panelləri yanaşı aşırımın panelləri ilə eyni ölçüdə olduqda

D) aşırımlar fərqli olduqda

E) yanaşı panellərin ölçüləri müxtəlif olduqda26. «Başmaq» hansı yükdaşıyan konstruksiyanın elementidir:

A) örtmə


B) dam

C) divar


D) bünövrə

E) pilləkan27. Göstərilən tələblərdən hansı biri bünövrələrə tətbiq edilmir ?

A) estetiklik

B) şaxtayadavamlılıq

C) möhkəmlik

D) dayanıqlıq

E) uzunömürlük28. Sənaye binasının kəllə tərəfində verilmiş faxverq sütunlarının rolu nədir?

A) tirləri bağlamaq üçün

B) divar panellərini bağlamaq üçün

C) fermaları bağlamaq üçün

D) binanıqapamaqüçün

E) bünövrətirlərinibağlamaqüçün29. Sənayebinasınnbünövrələrikonstruktivhəllinəgörəneçəcürolabilər?

A) lentvarimonolit

B) lentvariyığma

C) svay


D) səlt

E) stəkantipli30. Sənaye binasının hündürlüyu H=9,6 m-ə qədər olduqda divar panlləri neçə mm götürülməlidir ?

A) 9,6 [0,6+(1,2+1,8) ]=n:1,5

B) 9,6 [0,6+(1,2+1,8) ]=n:1,2

C) 9,6 [0,6+(1,2+1,8) ]=n:1,8

D) 9,6 [0,6+(1,8+1,8) ]=n:1,5

E) 9,6 [0,6+(1,2+1,2) ]=n:1,231. Sənayebinasındastəkanşəkillisütunlarıolanbünövrələrişlədilirsə, bunlaraşağıdakıladanhansıbiridir?

A) yığmavəmonolit

B) svayvəmonolit

C) monolitvəlentvari

D) lentvarivəsvay

E) sütunvarivəsvay32. Stəkanşəkillibünövrətirininsəviyəsidöşəmənin (0.000) səviyyəsindənneçəmmaşağıdayerləşir?

A) 0,06 mm

B) 0,07 mm

C) 0,05 mm

D) 0,09 mm

E) 0,03 mm33. Sənayebinasındabünövrətirlərininenkəsiyihansışəkildəolur?

A) trapesvəkvadrat

B) düzbucaqlıvəüçbucaqlı

C) tavrvətrapes

D) üçbucaqvəparalelopiped

E) rombvətrapes34. 6 m-likkranaltıtirinhündürlüyüneçəmm-dir?

A) 1000,1200,1600 mm

B) 600, 800, 1000 mm

C) 400, 600, 800 mm

D) 800,1000,1400 mm

E) 800,1000,1200 mm35. Kranaltıtirinoxuiləbölgüoxuarasındakıməsafəneçəmm-dir?

A) 600 mm

B) 750 mm

C) 850 mm

D) 650 mm

E) 800 mm36. 12 m-likkranaltıtirinhündürlüyuneçəmm-dir?

A) 1000; 1200; 1800

B) 1250; 1550; 1450

C)1200; 1400; 1600

D) 1350; 1550; 1750

E) 1300; 1500; 170037. Birmərtəbəlisənayebinasındaörtüyünyükdaşıyankonstruksiyalarıhansılardir?

A) monolitörtüklər, sütünvərigellər

B) dəmir - betontir, keramiktava

C) boşluqlupanellər

D) səltpanellər (kiçikölçülələrlə)

E) çatqıvəçatqıaltıkonstruksiyalar38. Bağlayıcıtirlərdənnəvaxtistifadəolunur?

A) divarmaterialıpanellərdənolanda

B) açırımlararasıhündürlüklərfərqiolandavəpəncərəboşluqlarındaatmakimiistifadəolunur

C) sütunlarınaddımı12 molanda

D) sütunlarınaddımı6 molanda

E) sütunlarınhündürlüyüçoxböyükolanda39. Bağlayıcıtirlərinhündürlüyüvəuzunluğuneçəmm-dir?

A) hündürlüyü – 585 mm, uzunluğu – 5950 mm

B) hündürlüyü – 650 mm, uzunluğu – 8000 mm

C) hündürlüyü – 800 mm, uzunluğu – 7500 mm

D) hündürlüyü – 850 mm, uzunluğu – 8500 mm

E) hündürlüyü – 750 mm, uzunluğu – 8200 mm40. Birmərtəbəlisənayebinasındaüfiqirabitələrinverilməsihansıyerdənəzərdətutulur?

A) binanınkəllətərəfində; faxverqsütunlarıarasında

B) yükdaşıyansütunlararasında

C) kranaltıtirinaltsəviyyəsində

D) yükdaşıyankonstruksiyalrınaltvəüstkəməriüzrə

E) örtməpanelləriüzərində41. Birmərtəbəlisənayebinasındaşaqulirabitələrinverilməsihansıyerdənəzərdətutulur?

A) yükdaşıyankonstruksiyanınüstsəviyyəsində

B) binanınyanfasadında, farxverqsütunlararası

C) yükdaşıyankonstruksiyaarası

D) yükdaşıyankonstruksiyanınaltsəviyyəsində

E) binanıntemperaturblokununkəlləvəyaortasütunlarıarası42. Birmərtəbəlisənayebinasındaverilənşaqulirabitələrhansışəkildəolur?

A) üçbucaqvəkvadrat

B) xaçvarivəportal

C) rombvətrapes

D) paralelopipedvəkvadrat

E) düzbucaqvəkub43. 6 m-likaddımüzrəhansıölçüdəolandəmir - betonörtmətavalarındanistifadəetməkdahasərfəlidir?

A) 1500 x 2000

B) 1500 x 6000

C) 3000 x 12000

D) 3000 x 6000

E) 1200 x 600044. 12 m-likaddımüzrəhansıölçüdəolandəmir - betonörtüktavalarındanistifadəetməkdahasərfəlidir?

A) 3000 x 6000

B) 3000 x 12000

C) 1500 x 6000

D) 1500 x 12000

E) 1200 x 600045. Birmərtəbəlisənayebinasınındivarlarıasmadivarpanellərdəndirsə, bünövrətirindənsonraquraşdırılan 2 divarpanellərininölçülərihansıdır?

A) 900; 1500 mm

B) 1200; 800 mm

C) 900; 1200 mm

D) 1500; 1800 mm

E) 1200; 1800 mm46. Sənayebinasındaveriləndarvazalarneçətipliolabilər?

A) 4


B) 2

C)5


D) 3

E) 6


47. Sənayebinasındaveriləndəmiryoludarvazasınınölçülərihansıdır?

A) 3,6 x 3,0

B) 3,6 x 3,6

C) 4,2 x 4,2

D)4,9 x 5,4

E) 4,2 x 3,648. Sənayebinasındaverilənişıq- aerasiyafənərlərihansıkonstruktivelementinüzrindəqurulur?

A) qoruyucuqatüzərində

B) divarpanelləriüzərində

C) sütunlarüzərində

D) örtükpanelləriüzərində

E) yükdaşıyankonstruksiyaüzərində49. Düzbucaqşəkilli (formalı) fənərlərinenineçəm-dir?

A) 5-6 m


B) 6-12 m

C) 9-15 m

D) 10-12 m

E) 6 - 8 m50. Trapesşəkilli (formalı) fənərlərinenim-dir7

A) 4-7 m


B) 8-10 m

C) 7-11 m

D) 6-8 m

E) 9-12 m51. Suaxımınagörədamdaverilənqıflarınoxuüfüqihimoxundanneçəsmaralıolmalıdır?

A) 45 sm


B) 55 sm

C) 60 sm


D) 40 sm

E) 50 sm


52. Suaxımınagörədamdaverilən 2 qıfarasındakıməsafəneçəm-dənçoxolmamalıdır?

A) 50 sm


B) 48 sm

C) 60 sm


D) 55 sm

E) 64 sm


53. Suaxımınagörədamdaverilənqıflarınşaqulihimoxundanneçəsmaralıolmalıdır?

A) 1350 sm

B) 1500 sm

C) 1300 sm

D) 1450 sm

E) 1250 sm54. Birmərtəbəli sənaye binalarında kürsü panelindən parapet panelinə kimi neçə divar paneli quraşdırılır?

A) beş panel, hər panelin ölçüsü 1800 mm

B) beş panel, hər panelin ölçüsü 1800 mm

C) beş panel, hər panelin ölçüsü 1200 mm

D) bir panel 1800 mm ölçüsündə və dörd panel, hər panelin ölçüsü 1200 mm

E) 6 divar paneli, hər panelin ölçüsü 1200 mm55. Hansı həndəsi formalı fənərlər olmur?

A) T – şəkilli

B) M – şəkilli

C) trapes şəkilli

D) L– şəkilli

E) düzbucaqlı56. Sənaye binalarınlda Hmər – 6.00 m səviyyəsində quraşdırılan parapet panelinin hündürlüyü (ölçüsü):

A) 1200 mm-dir

B) 1800 mm-dir

C) 1400 mm-dir

D) 600 mm-dir

E) 1750 mm-dir57. Binanın həcmlərini mərtəbələrə bölən, xarici mühitdən qoruyan üfiqi konstruksiyaları necə adlanır?

A) Örtmə

B) Döşəmə

C) Dam


D) Divar

E) Tir


58. Paralel aşırımlar arasında nə zaman çökmə tikişi verilir?

A) hündürlüklər bərabər olduqda

B) hündürlüklər müxtəlif olduqda

C) daxili sütunların addımı 6 metr olduqda

D) daxili sütunların addımı 12 metr olduqda

E) aşırımların birində fənər olduqda59. Sənayebinalarındaçatqıtirlərihansıhallardaistifadəolunur?

A) aşırım 30-36m

B) aşırım 21-24m

C) aşırım 24-30m

D) aşırım 9-18m

E) aşırım 36-40m60. Sənayebinalarındaörtüyünyığmadəmir-betontavalarınəyinüstünədayanır?

A) şaqulirabitələrə

B) çatqıfermasınınaşağıkəmərinə

C) sütuna

D) divarpanelinə

E) çatqıfermasınınyuxarıkəmərinə61. Sənaye binalarmda orta cərgə sütunlarının başcığı, üzərinə dəmir-beton çatqıaltı tirlər oturduğu haldasütununhündürlüyü binanın hündürlüyündən neçə metr alçaq olur?

A) 1 m


B)0,6 m

C) 0,8 m


D) 0,4 m

E) 0,3 m


62. Eni 6 m olan sənaye binasının fənərləri:

A) 12-metrlik aşırımlarda istifadə olunur

B) 24-metrlik aşırımlarda istifadə olunur

C) 30-metrlik aşırımlarda istifadə olunur

D)18-metrlik aşırımlarda istifadə olunur

E) 36-metrlikaşırımlardaistifadə olunur63. Fənərlərin şaquli rabitələri sənaye binasının:

A) temperatur blokunun uzunu boyu verilir

B) yalnız temperatur blokunun orta addımlarında verilir

C)temperatur blokunun orta və ya kənar addımlarında verilir

D) yalnız temperatur blokunun kənar addımlarında verılır

E) bınanın yan tərəfınə bır addım qalmış64. Sənaye binalarında aşağıda olan birinci panel:

A) sütunaltının üzərinə oturur

B) bünövrə tirinin üzərinə oturur

C) dəmir-beton döşəmənin üzərinə oturur

D) asfaltın üzərinə oturur

E) bünövrə yastığının üzərinə oturur65. Sənaye binalarının parapet panelinin alt hissəsi sütun başlığından:

A) 1,2 m aşağı götürülür

B) 0,3 m aşağı götürülür

C) 0,4 m aşağı götürülür

D) 0,15 m aşağı götürülür

E) 0,6 m aşağı götürülür66. Sənaye binalarının konstruksiyalarında:

A) divar panelini bünövrə tirinin üzərinə qoymaq olmaz

B) kranaltı tiri sütunun konsolu üzərinə otuzdurmaq olmaz

C) çatqı tirini çatqıaltı tirin üzərinə üzərinə otuzdurmaq olmaz

D) çatqı fermasını çatqıaltı tirin üzərinə otuzdurmaq olmaz

E) çatqı fermasını sütunların üzərinə otuzdurmaq olmaz67. Sənaye binalarının uzununa əlaqələrində:

A) çatqı konstruksiyaları iştirak etmir

B) kranaltı tirlər iştirak etmir

C) çatqıaltı konstruksiyalar iştirak etmir

D) şaquli əlaqələr iştirak etmir

E) örtük panelləri iştirak etmir68. Sənaye binalarının 6-metrlik dəmir-beton örtük panelinin hünürlüyü neçə metrdir?

A) 0,3 m


B) 0,45 m

C) 0,5 m


D) 0,25 m

E) 0,16 m69. Dəmir-beton çatqı tirləri:

A) eni 18 metrə qədər olan aşırımlarda istifadə olunur

B) eni 24 metrə qədər olan aşırımlarda istifadə olunur

C) eni 12 metrə qədər olan aşırımlarda istifadə olunur

D) eni 30 metrə qədər olan aşırımlarda istifadə olunur

E) eni 36 metrə qədər olan aşırımlarda istifadə olunur70. Sənaye binalarında 12 metrlik dəmir-beton örtük tavasının hündürlüyü (qalınlığı) nə qədərdir?

A) 0,25 m

B) 0,3 m

C) 0,5 m


D) 0,45 m

E) 0,16 m71. Bir mərtəbəli sənaye binalarında düzbucaqlı fənərin eni neçə metr olur?

A) 6 və 12 m

B) 10 m

C) 18 m


D) 18 və 24 m

E) 8 və 12 m.72. Sənaye binalarında örtüyün hansı konstruksiyası yük daşıyandır (daşıyıcı)?

A) çatqı və çatqıaltı konstruksiyalar

B) örtüyün boşluqlu panelləri

C) tirlər (proqonı)

D) örtüyün bütöv paneli

E) sütunlar73. Yığma dəmir-beton bünövrə tirləri hansı formada hazırlanır ?

A) en kəsiyində tavr və trapesiya şəkilli

B) düzbucaqlı və üçbucaq formalı

C) trapesiya və kvadrat en kəsikli

D) üçbucaq və romb en kəsikli

E) düzbucaq və tavr enkəsikli74. Təyinatına görə fənərlər olur :

A) 5 tipli

B) 2 tipli

C) 4 tipli

D) 6 tipli

E) 3 tipli75. Polad karkaslı sənaye binalarında temperatur tikişi neçə metrdən bir verilir ?

A) 36 m


B) 78 m

C) 72 m


D) 250 m

E) 144 m


76. Polad karkaslı sənaye binalarının sütunları və divar panelləri arasında neçə mm məsafə qoyulur?

A) 15 mm


B) 40 mm

C) 30 mm


D) 20 mm

E) 28 mm


77. Az mailli damı olan sənayebinalarındadəmir-beton çatqıaltı fermaların hündürlüyü neçə metrdir?

A) 2550 mm

B) 2200 mm

C) 1800 mm

D) 2700 mm

E) 2800 mm78. Sənaye binalarında kənar sütunların addımı 6m, orta sütunların addımı 12 m olanda çatqı konstruksiyalarının addımı neçə metr olar?

A) 18m


B) 12 m

C) 6m


D) 4 m

E) 5 m


79. Sənaye binalarında 2-tavr şəkilli en kəsiyinə malik dəmirbeton kranaltı tirlər sütunların hansı addımında tətbiq edilir :

A) 12 m


B) 6 m

C) 6 və18 m

D) 3 və6 m

E) 3 m


80. 216 m uzunluğu olan dəmir-beton karkaslı sənaye binasında neçə yerdə temperatur tikişi verilir ?

A) 2


B) 6

C) 4


D) 3

E) 5


81. 24 m aşırımı olan bir mərtəbəli sənaye binasının kəllə tərəfində neçə parapet paneli verilir ?

A) 18


B) 12

C) 16


D) 14

E) 10


82. Sənaye binasında 6 m uzunluqlu dəmir-beton örtü tavasının hündürlüyü neçədir?

A) 0,16 m

B) 0,45 m

C) 0,5 m


D) 0,25 m

E) 0,30 m83. Nə üçün sənaye binasının fənərləri altında örtü tavası qoyulmur ?

A) çatqı fermasının daşıyıcı yükünü yüngülləşdirmək üçün

B) küləklənmə və işıqlandırmaya mane olmamaq üçün

C) tikintidə qənaət etmək üçün

D) çatqı konstruksiyalarında sancma detalların olmadığı üçün

E) bu hissədə örtü tavalarını qoymaq çətindir84. Sənaye binasında 6 m addımda sütunlar səviyyəsində hansı şaquli rabitə işlənir ?

A) portal tipli

B) çarpaz

C) düzbucaqlı

D) tağvari

E) trapes şəkilli85. Sütunların hansı addımında portal tipli şaquli rabitədən istifadə edilir ?

A) 12 m


B) 6 m

C) 9 m


D) 8 m

E) 3 m


86. Şaquli rabitələr hansı materialdan düzəldilir ?

A) dəmir - betondan

B) ağacdan

C) plastikdən

D) poladdan

E) aliminiumdan87. Kənar sütunların addımı 6 m, orta sütunların addımı 12 m olan dəmir beton karkaslı sənaye binasında , orta sütunların konsolu (çıxıntısı) kənar sütunların konsoluna nisbətən neçə sm aşağıda verilir?

A) 40 sm


B) 30 sm

C) 50 sm


D) 20 sm

E) 60 sm


88. Kranaltı tir nəyin üstündə dayanır?

A) sütunun konsoluna

B) sütunun baş (kəllə) hissəsinə

C) xüsusi dayağın

D) faxverq sütununa

E) çatqıaltı fermanın alt kəmərinə89. Bir mərtəbəli sənaye binasının hündürlüyü necə qəbul edilir?

A) döşəmədən örtük panelinin yuxarısına qədər

B) döşəmədən çatqı konstruksiyasının yuxarısına qədər

C) döşəmədən çatqı altı konstruksiyasının aşağısına qədər

D) bünövrə dabanından çatqı konstruksiyasının altına qədər

E) döşəmədən çatqı konstruksiyasının altına qədər90. Bir mərtəbəli sənaye binasının kəlləsindən fənərin kəlləsinə qədər olan məsafə nədən asılıdır?

A) orta sütunların addımından

B) çatqı konstruksiyalarının addımından

C) fənərin enindən

D) fənərin hündürlüyündən

E) sənaye binasının uzunluğundanYüklə 497,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə