1. Ticari MineralleriYüklə 332,22 Kb.
səhifə1/2
tarix07.04.2018
ölçüsü332,22 Kb.
#36362
  1   2


1.Ticari Mineralleri:

Aluminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışmasından oluşmuş ve ağırlıklı olarak Montmorillonit [5Al2O3.2MgO.24SiO2.6H2O(Na2O, CaO)] içeren killer “Bentonit” olarak tanımlanır. Bu grubun mineralleri dioktahedral ve trioktahedral kristal sistemlerinde oluşmuştur, ve en çok tanınan mineralleri montmorillonit’in yanı sıra Badellit [13Al2O3.5Al2O3.38SiO2.12H2O(CaO, Na2O)] ve saponit [18MgO.Al2O3.22SiO2.6H2O(Na2O, CaO)] dir.Trioktahedral sistemli vermikülit, saponit ve hektorit ile dioktahedral sistemli badellit ve nontronit, gibi kil mineralleri smektit grubuna ait olmakla beraber, hiç biri tam olarak montmorillonit yapısına sahip olmadıkları için ticari açıdan bentonit kapsamı dışında kalmaktadırlar. Bentonitler; volkanik kil, sabun kili, mineral sabunu, emme killeri ve ağartma toprağı gibi isimlerle de tanınmaktadır.

Ülkemizde çeşitli yörelerde kullanılan “baş kili”, “çamaşır kili”, “bebe toprağı” ve “pekmez toprağı” gibi killer de genellikle bentonittir. ABD’de ticari olarak kullanılan bazı bentonit deyimleri ise aşağıda verilmektedir:Subbentonit: Orta-düşük şişme özellikli bentonit.

Güney bentoniti: Meksika körfezi kıyılarında bulunan, düşük şişme özellikli, kalsiyum bentonit.

Batı bentoniti(hektorit): Yüksek şişme kapasiteli, lityumlu bir smektit.

Potasyum bentonit (metabentonit): İllit ve karışık kil mineralleriyle az oranda smektit içeren, hafif metamorfizma ve diyajenez geçirmiş bentonit.

Ağartma toprağı: emici ve renk giderici özelliklerle yağ arıtılması ve petrol rafinasyonunda kullanılan bentonit.

Asit killer: kalsiyum bentonitin, kalsiyumunun bir bölümü hidrojen iyonuyla ornatılmış kil.

Organofilik bentonit: organik moleküllerle kaplanarak su itici özellik kazanmış bentonit.
2
Ticari açıdan; bentonit çeşitli renklerde ve esas mineral olarak smektit grubu mineralleri içeren bir kil türüdür ve çok geniş yüzey alanına sahip, suda üstün şişme kabiliyeti, asit ile aktive edilebilme özelliği ve petrol sondajlarında sondaj çamuru olarak kullanılabilme özellikleri ile karakterize edilmek-tedir.
. Özellikleri:Bilimsel açıdan; yumuşak, plastik, poroz, açık renkli, özellikle aluminyum ve magnezyumca zengin smektit grubu minerallerden oluşan, kolloidal silis içeren ve camsal mağmatik kayaçların, genellikle volkanik kül ve tüflerin kimyasal ayrışmasına bağlı olarak devitrifikasyonu sonucu oluşmuş mineraller olarak tanımlanır. Genellikle fay sistemine bağlı olarak piroklastik malzemelerin hidrotermal ayrışması sonucunda oluşan bentonit yatakları ekonomik öneme sahiptir. Kayaçın renkleri taze numunede beyazdan açık yeşile ve açık maviye kadar değişebilir ve açık krem renk zaman içinde sarı, kırmızı veya kahveye dönüşebilir. Kayaç elde ufalandığında yağlı ve sabunumsu bir his verir ve kayaçtaki smektit grubu minerallerin saflığına özelliğine bağlı olarak hacminin 8 katı genişleyecek kadar fazla suyu emebilir.


Genel anlamda ise; bentonit; fiziksel özellikleri smektit grubu mineraller tarafından kontrol edilen ve smektit grubu killerin hakim olduğu bir kil oluşumu olarak tanımlanabilir [20]. Bu grupta yeralan minerallere ait tipik kimyasal bileşimler Çizelge 1’de verilmiştir.


Çizelge 1. Smektit Grubu Minerallerin Kimyasal Bileşimleri [1-6]
Montmorillonit

Badellit

Notronit

Saponit

Hektorit

SiO2

50-64

58-66

36-45

50-66

50-60

Al2O3

17-25

28-30

0.2-5.0

5.0-10.0

0.1-1.0

Fe2O3

0.5-6.0

1.0-2.5

28-40

0.3-2.5

< 0.2

CaO

0.2-5.0

0.5-1.5

0.5-3.0

0.5-1.5

0.1-1.5

MgO

0.2-7.0

0.5-3.0

0.8-3.0

20-28

20-26

K2O

0.2-1.5

1.5-2.5

2.5-4.0

0.5-1.0

0.2-0.4

Na2O

0-1.5

0.2-2.0

1.5-8.0

< 0.1

0-3.5

TiO2

0-0.5

0.1-1.0

0.01-0.1

< 0.2

< 0.05

H2O +

6.0-9.0


4-6

H2O -

7.0-25.0

4.0-10.0

6.0-15.0

9-12

9-18Bentonit kristal yapısında Na+, Ca++ veya Mg++ katyonları ile yer değiştirebilir ve zeolit grubu hariç diğer minerallerden çok daha fazla iyon değiştirme kapasitesine sahiptir. Bentonit dengesiz negatif yükünden dolayı su içinde birbirlerini iterek suda mükemmel dispersiyon özelliği gösterir. Bentonitleri; doğada bulunuşları, şişme yetenekleri, doğal veya aktifleştirilmiş olup olmamaları ve kullanım alanlarına göre gruplandırmak olasıdır. Şişme özelliklerine göre;


a) Na-bentonit: yüksek şişme kapasitesine sahip olup, Wyoming bentoniti olarak da adlandırılmaktadır. Bu özelliğiyle sondaj çamurunun en önemli malzemesidir.


b) Ca-bentonit: daha az şişme kapasitesine sahiptir. Yaygın olarak “ağartma toprağı-Fuller’s Earth” olarak da adlandırılır. Ayrıca bu tür killerin Na2CO3 ile muamele edilerek Na/Ca iyon yer değiştirmesi sonucu, şişme kapasitesi arttırılabilir. Bazı Ca-bentonitler, eğer asit ile aktive edilmeye uygun ise, kimyasal proseslerden sonra “ağartma toprağı” olarak da kullanılırlar.

Çizelge 2. Başlıca Bentonit Gruplarının Ortalama

Kimyasal Analiz DeğerleriBileşen -%-

Na-bentonit

Ca-bentonit

Ara tip

SiO2

64

59

62

Al2O3

21

19.7

15.9

Fe2O3

3.5

5.9

3.0

MgO

2.3

5.5

2.6

CaO

0.5

1.7

4.5

Na2O

2.6

0.2

2.0

K2O

0.4

0.2

1.0

Bentonitlerin kimyasal bileşimleri hangi tip bentonit oldukları konusunda kesin bir bilgi vermemekle birlikte, yaklaşım sağlamak üzere tahmin yapmaya yardımcı olabilir. Bentonit gruplarına ait ortalam kimyasal analiz sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. Bu çizelgeye göre; Na2O+K2O / CaO+MgO oranı 1 ve daha büyükse sodyum; 1’den küçük 1/3’e kadar olanlar ara tip; 1/3’den küçükse Ca-bentonit olarak adlandırılabilir. Bentonitler asit, soda(Na2CO3), polimer ve benzeri reaktiflerle reaksiyona sokularak “katkılı” veya “aktifleştirilmiş bentonit” sınıflaması da yapılabilir. Katkı maddesinin türüne bağlı olarak, “sodyum aktif bentonit”, “aktif ağartma toprağı”, veya “polimer katkılı bentonit” olarak adlandırılır.
Bentonitler; iyon değiştirme kapasitesi, viskozite, tiksotropi, plastiklik, büzülme, bağlama, yırtılma, suya direnç gibi önemli özellikleri, değişen katyonların cinsine bağlı olarak değişiklikler gösterebilir.

İyon Değiştirme Kapasitesi: Montmorillonitin tetraedr katmanındaki Si+4’ün yerini Al+3; oktaedr katmanındaki Al+3’ün yerini Mg+2, Fe+2, Zn+2 ve Li+1 iyonları alabilmektedir. Katyon değişimi sonunda artı yük eksiği ortaya çıkar. Bu yük eksikliği ise Na+, K+ veya Ca+2 iyonlarının su fazından kristal kafesine bağlanmalarıyla giderilir. Katyon değişim kapasitesi; 100 gr kildeki milieşdeğer Na2O miktarı olarak ifade edilir. Killerdeki değişebilir katyonlar H+, Na+, Ca+2 ve Mg+2’dir. Bir araştırmaya göre montmorillonit’in katyon değişim kapasitesi 80-150 milieşdeğer olarak bulunmuştur. Aynı araştırmaya göre; Kaolen:3-15; İllit: 10-40; Vermikülit 100-150; ve Sepiyolit-atalpuljit: 20-30 milieşdeğer katyon değiştirme kapasitesine sahiptir [1].

Viskozite: Sıvının akmaya karşı gösterdiği iç direnç olarak ifade edilir. Dışarıdan bünyeye alınan su, dışarıdaki serbest suyun azalmasına bu durumda, bentonit-su karışımı çamurun akmaya karşı bir iç sürtünme ve direncine neden olur. Viskozite basınçla artar, sıcaklıkla azalır. 1 cm aralıklı iki levha arasından akan sıvının akış hızını 1 cm/sn arttırmak için gereken güç olarak tanımlanır, birimi santipuaz (cp)’dır. Bentonitlerin ortalama viskoziteleri 15 cp civarındadır. Sondaj çamurunda jelleşme, akma noktası (yield point), viskozite ve su kaybının düşük olması istenir. İyi bir sondaj çamuru kuyu cidarında ince ve sağlam sıva (filter cake) yapmalı, formasyonu sağlamlaştırmalı ve formasyonla su temasını mümkün olduğu kadar azaltmalıdır.Tiksotropi: Su-kil karışımı sonucu oluşan jel-sıvı sisteminin kendi içinde tersinir dönüşümüne bağlı olarak ortaya çıkar. Her basınç veya sallantıda jel sıvıya dönüşebilir. Tiksotropi ve viskozite iyon değişimi ile ilintilidir.

Plastiklik: Basınç altında şekil alan ve basınç ortadan kalktığında aldığı şekli koruyan kilin çamur yapma eğilimi olarak tanımlanır. Plastik özelliklerin oluşabilmesi için etkin olan su miktarı “plastik limit” ve plastik halden akıcı hale geçebilmesi için kilin alabileceği su miktarı “likid limit” olarak tanımlanır. Likit limit, plastik limit farkı ise “plastiklik indeksi” olarak ifade edilir. Sodyum smektitlerde plastik limit 75, likid limit 500; Ca-bentonitlerde plastik limit 90, likid limit ise 160 değerlerindedir.


Yukarıda anahatlarıyla tanımlanan kil özelliklerine ek olarak; kil bünyesindeki suyun uzaklaştırılması ile büzülme (shrinkage), bünyeye su alarak şişme (swelling), kilin taneleri bağlayıcılığı (bonding strength) ve kırılma, kayma ve şekil değiştirmeye karşı gösterdikleri direnç (shear strength) gibi özellikleri de kullanım amacına göre önemli olmaktadır.
Çizelge 3. Döküm Bentonitlerinin Özellikleri (TSE), [10]
% Ağırlık
Minimum

Maksimum

SiO2

58

68

Al2O3

18

25

Fe2O3 + FeO

--

6

MgO

--

4.5

TiO2

0.2

0.8

Na2O + K2O / CaO

1

--

Ateş Kaybı

--

6.5

Montmorillonit Miktarı

75

--

Kireç Miktarı (CaCO3)

--

--

pH

8

10.5

Nem

--

10

Likit Limit

350 gr

--

Sinterleşme

1300°C

--

Jelleşme Katsayısı

12

--

Kolloidal Özellik

% 3 çökelti

--

Suda Şişme (Hacım)

3 katı

4 katı

Termal Duraylılık / 537°C

50

--

Yaş Mukavemet

(%12 bentonit + %5.5 su)1200 gr/cm2

--

Kuru Mukavemet

(%12 bentonit + %5.5su)900 gr/cm2

--

Gaz Geçirgenliği

175 cm3/san

--
3. Kullanım Alanları:

Döküm Sanayi: Kolloidal özelliği ve yüksek plastisitesi nedeniyle dökümde kalıp malzemesi olarak kullanılan kumlara bağlayıcı özellikler kazandırır. Bentonit kalıp kumlarında % 2’den % 50’ye kadar değişik oranlarda katılır. Amaç minimum miktardaki kille en yüksek bağlama mukavemeti ve kum kalıplarında yüksek gaz geçirgenliğinin elde edilmesidir. Demir cevheri konsantrelerinin peletlenmesi sırasında % 1’e kadar katılan bentonitin bağlayıcı özelliğinden yararlanılır. Döküm sana-yinde kullanılan bentonitin kimyasal bileşimi ve tane boyutu dağılımı Çizelge 3 ve Çizelge 4’de verilmiştir [10].
Çizelge 4. Döküm Kumlarında Boyut Dağılımı.

Boyut

Kuru

Yaş

- mm -

∑ % (min)

∑ % (maks)

-0.149

97

100

-0.074

90

98

Sondaj Çamuru: Çamurun belirli bir viskozite elde edilene kadar su ile karıştırılan çamur akış özelliği, su kaybı ve ağırlığı önemlidir. İyi akış özelliklerine sahip çamurun, düşük jel mukavemetinde (durgun halde kil parçacıklarının çekim kuvveti), düşük akma noktasına (akış halinde kil parçacıklarının çekim kuvveti) sahip ve viskoziteli olması gerekir.
Sondaj çamurunda; su kaybı özelliği ve çamurun ağırlığı önemli parametrelerdir. Sondaj çamurunda; su kaybını azaltmak ve mazot ve kil parçacıklarının deflokülasyonu için lignosülfanat kullanılır. Sondajda; formasyon basıncını dengelemek ve emniyetli olarak formasyonun delinmesi için, denge basıncının biraz üstünde, ortalama 9.5 libre/galon’luk çamur ağırlığı kullanılır.
Çamur ağırlığına etki eden ana faktör, kullanılan kilin “akma noktası-yield” dır. 15 cp görünür viskoziteli olan 100 varillik çamur, eğer tam bir ton kilden elde ediliyorsa, bu kilin verimi 100 varil/ton “akma noktası” olarak tanımlanır. Standart Wyoming bentonitinin verimi, 80 ile 100 varil/ton’dur. BENSAN firmasının ürettiği BENT-DRILL sondaj bentonitinin teknik özellikleri Çizelge 5’de verilmektedir.


Yağ Sanayi: Yağların rengini açmakta kullanılan, Ca-bentonitler asit aktivasyonu ile yüzey alanları ve kristal içindeki boşluklar genişletilerek, Fe, Ti, Ca, Na ve K kil minerallerinin kristal kafes yapısında ayrılır, boşluklarda H+ - bağları oluşturularak, ağartma toprağına dönüştürülür ve bitkisel yağların (zeytinyağı, ayçiçeği, mısır, susam, soya, palm kanola, pamuk yağları gibi) rafinerisi sırasında filtre malzemesi olarak kullanılır. Yağların ağartma işlemlerinde bentonitin renk veren maddeleri absorbe etme özel-liğinden yararlanılır.
Çizelge 5. Bent-Drill Sondaj Bentonitinin Özellikleri

Fiziksel Özellikler
Kimyasal Bileşimi

- % -

Nem -%-

6 - 9

SiO2

62

Özgül Ağırlık

2.6

Al2O3

18

pH (%20’lik karışım)

8.6 - 9.0

Fe2O3

3.0

Plastik Viskozite –cp-

11 - 15

Na2O

3.0

+200 mesh - yaş–maks.-

% 2.0

K2O

1.0

+100 mesh –kuru- maks.-

% 98

CaO

3.0

Kum içeriği –maks- %-

1.5

MgO

3.0

Filtrasyon – ml -

11 - 12

A.Kaybı

7 - 9

Fann Viskozimetresi

600 dev/dak. değeri35 - 45


Bensan firmasının ürettiği BENT EY-11 ağartma toprağı; doğal halde yüksek adsorpsiyon özelliğine sahip Ca-bentonitlerin iki defa asit aktivasyonu, yıkama ve kurutma işlemleri sonucu elde edilen yüksek kaliteli bir ağartma toprağıdır. BENT EY-11 teknik özellikleri Çizelge 6 ve Çizelge 7’de verilmiştir. Bentonitin diğer kullanım alanlarına göre işlevleri Çizelge 8’de özetlenmektedir.


Ç
Çizelge 7. Yağ Sanayinde Kullanılan Bentonit (Ağartma Toprağı) Boyut Dağılımı


Boyut – mm-

Dağılım

+ 0.150

% 1- maks

-0.150 + 0.106

% 2- maks

-0.106 + 0.063

% 25- maks

-0.063

% 75 minizelge 6. Yağ Sanayinde Kullanılan Ca-Bentonit (Ağartma Toprağı)

ÖzellikleriGörünüş

Toz

Nem Oranı (maks)

% 10

Renk

Beyaz

Özgül Ağırlık (gr/cm3)

2.5

Suda Çözünürlük

Çözünmez


Yüzey Alanı (BET) (m2/gr)

240 – 250pH (%20’lik karışım)

3.6 – 4.0Serbest Yığın

Yoğunluğu (gr/lt)


475 – 500Yağ Tutma Oranı (maks.)

% 25


Sıkıştırılmış Yığın Yoğunluğu (gr/lt)

650 – 700


Çizelge 8. Bentonit’in Diğer Kullanım Alanları ve ÖzellikleriKullanım Alanı

Özellikleri

Gıda Sanayi

Şarap, bira, ve meyva suyu yapımında, bazı yabancı maddelerle birleşerek floküle olur ve ortamın berraklaşmasını sağlar

İlaç Sanayi

Sodyum bentonitler melhemlerde dolgu maddesi olarak kullanılır. Bentonitlerden yapılan bir çok diş macunu patenti de vardır. Sodyum bentonitler çeşitli sıvılarla karıştırıldığında plastik ve homojen, temizleyici ve iyileştirici özelliği olan süspansiyonlar oluşturur. Ayrıca bentonit kozmetik sanayinde de, derideki gözenekleri açarak daha kolay temizlenmesini sağlarlar.

Seramik Sanayi

Seramik hamurunun plastisitesini geliştirip çalışılmasını kolaylaştırdığından çok önemli bir yer tutar. Emaye sanayinde, astar tabakası yapımında kullanılan filtreye % 1 oranında katılan sodyum bentonit, % 25 oranında katılan kilden çok daha iyi bir emaye süspansiyonu verir.

Çimento Sanayi

Portland çimento yapımında, yaklaşık % 1 oranında bentonit ilavesi mekanik mukavemeti arttırarak, priz süresini azaltmaktadır. Bentonit beton ve harçlara ilave edildiği zaman plastisiteyi ve işleme kabiliyetini arttırır, çakıl ve kumun ayrılıp bir yerde toplanmasını önler.

Kağıt Sanayi

Kağıt hamuruna az bir miktarda ilave edilen sodyum bentonit, katranın, reçinelerin, balmumunun bir yerde toplanmasını önler, pigmentlerin homojen dağılmasını sağlar, boya maddelerini adsorbe ederek üstün bir lak meydana getirir, kağıda kayganlık verir.

Lastik Sanayi

Lastik sanayinde, bentonitin ince taneli, su ile jel ve kolloidal süspansiyon meydana getirmesi, pıhtılaştırma ve dehidrasyon etkisinden yararlanılır.

İnşaat Sanayi

Bentonitin suyu absorplaması, jel meydana getirerek suyu geçirmemesi gibi özelliklerinden dolayı inşaat mühendisliği alanında kullanılmaktadır.

Deterjan Sanayi

Sodyum bentonitin yağları absorbe etme özelliğiyle deterjan etkisi vardır.

Gübre Sanayi

Kolloidal özelliği ve katyon değişim kapasitesi nedeniyle toprağın gübrelenmesinde önemli bir yer tutar.

Boya Sanayi

Sodyum bentonitler, su bazlı ve solvent esaslı iç ve dış cephe boyalarında adsorbe etme özelliğine sahip ve boyanın hemen çökmesini önleyecek kadar kadar ince taneli olduğu için plastik boyalarda, emayelerde, matbaa mürekkeplerinde ve yağlı boyalarda kullanılır.

Diğer

Yangın Söndürücülerde: Bünyesinde su tutma özelliği ile orman yangınlarında köpükle karıştırılıp, bentonit püskürtülerek yanan bölgenin hava ile ilişkisini keser.Ayrıca, aktifleştirilmiş bentonitler (smektit grubu), alkilasyon, dehidrasyon ve izomerizasyon gibi reaksiyonlarda kataliz olarak kullanılır.


4. Nitelikleri ve Sınırlamaları:

Her sanayi kolunun kullandığı bentonitin özellikleri farklıdır. Avrupa Sağlık Örgütü tarafından deterjan ve kedi kumunda kullanılan beyaz bentonitlerin içindeki kristobalit oranının en fazla % 0.1 olması istenmektedir. Sondaj çamuru içinde, çamura karışmayan ve katı madde oranı olarak tanımlanan kuvars, feldspat ve karbonat minerallerinin toplamının % 2.5’un altında olması istenir. TSE (1971), API (American Petroleum Institute) standartlarına göre (1985’e kadar OCMA) sondaj bentonitinde aranılan genel özellikleri mukayeseli olarak Çizelge 9’da verilmiştir [11,16,19]. ABD Çelik Üreticileri Derneği (SFSA) tarafından öngörülen döküm kaliteli bentonitlere ait özellikler ise Çizelge 10’da verilmektedir [16]. Türkiye’de üretilen bentonitlerin genel özellikleri Çizelge 11’de verilmiştir. Türkiye’de kullanılan döküm kumu ve sondaj bentoniti niteliklerindeki bentonitler için sırasıyla TS-5360 ve TS-911 nolu standartlarda ürün nitelikleri detaylarıyla tanımlanmaktadır.

Çizelge 9. Sondaj Bentoniti Özellikleri


Özellikler

TSE (1971)

API (1974)

OCMA (1973)

Nem

max. % 10

max. % 10

max. % 13

Katı madde miktarı +74 µm

max. % 2.5

max. % 4

max. % 2.5

Katı madde miktarı - 149 µm

min. % 98

--

min. % 98

Filtre kaybı, cm3,

max. 13.5

max. 15

max. 16

Görünür viskozite (minimum)

30 teta

30 teta

--

Akma noktası/Plastik viskozite
3/1

6/1

Ç


5. Ülkemizde ve Dünyada Rezervi, Üretimi, Tüketimi ve Ticareti:
Türkiye Rezerv, Üretim ve Tüketimi: Madencilik sektöründe Ülke genelinde maden rezervlerine ilişkin sağlıklı bilgilere ulaşılmakta zorluklar yaşanmaktadır. Ancak güvenilir kaynaklara göre, Türkiye’nin 42 ruhsatlı bentonit sahasında, genel bentonit rezervlerinin (kaynaklar dahil) 440 milyon ton civarında olduğu ifade edilmektedir [17,18,19,20]. Türkiye bentonit rezervlerine ilişkin bir değerlendirme Çizelge 12’de, Türkiye bentonit üretimi Şekil 1’de, ihracat değerleri ise Çizelge 13’de verilmektedir.
izelge 10. Döküm Bentoniti Standartları

(ABD / SFSA)Özellikler
Montmorillonit

% 92

Kuvars

% 3

Feldspat

% 5

Nem

% 6-12

pH

 8.2

CaO

 % 0.7

Likit limit

600 - 850

Ham deformasyon

% 2.5

Ham kesme gerilmesi

17.3 kPa

Ham çekme gerilmesi

10 kPa

Ham sıkıştırma kuvveti

58.7 kPa

Kuru sıkıştırma kuvveti

656 kPa

Metilen mavisi tutma kapasitesi

100 Meq/100 g

Çizelge 11. Türkiye’de Üretilen Bentonitlerin Genel Özellikleri [12]


Beyaz Bentonit

Na-

Bentonit
Ca-Bentonit

- % -

Ünye

Kütahya

Kurşunlu

Reşadiye

Hançılı

Byk-Kçk

Hacıbey


Enez-Yazır

SiO2

74.9

70.9

56.0

57.6

59.4

54.6

62.74

Al2O3

14.0

15.7

18.3

19.3

19.9

10.8

17.06

Fe2O3

1.1

0.9

5.8

3.3

6.2

11.3

4.03

CaO

1.7

2.1

7.0

4.2

1.4

0.7

2.40

MgO

1.9

1.4

1.9

2.2

2.5

3.3

1.87

K2O

0.8

1.2

1.4

1.9

0.91

0.6

1.65

Na2O

0.6

0.2

2.2

2.6

2.46

2.8

0.52

TiO2

0.2

0.1

0.2

0.3

--

0.7

0.66

A. Kaybı

9.9

7.6

6.8

7.4

6.7

4.5

9.0

Şişme hacmi

(ml / 2gr)4.0

3.0

15-20

15-20

10.0

--

--

Beyazlık

84.0

82.0

--

--

--

--

--

Yağ emme

35.0

35.0

--

--

--

--

--

Montmorillonit.

73-88

77-85

--

--

--

--

--

Kristobalit

13-17

12

--

--

--

--

--

Çizelge 12. Türkiye Bentonit RezervleriBölge

Toplam Rezerv (*)

x1000 tonJeolojik

x1000 tonBölge

Toplam Rezerv (*)

x1000 tonJeolojik

x1000 tonAnkara

75.240

---

Giresun

4.000

---

Artvin

---

800

Konya

6.260

---

Çankırı

1.443

---

Ordu

2.560

---

Çorum

400

---

Tokat

---

200.000

Edirne

150.000

---

Trabzon

60

---

(*): Toplam Rezerv= Görünür+Muhtemel+Mümkün
Türkiye’de döküm ve sondaj sanayinde kullanılan bentonitler en çok Çankırı ve Reşadiye bölgelerinde üretilmektedir. Edirne-Enez’de asit aktivasyon ile üretilen ağartma toprağı BENSAN firması tarafından üretilmekte ve Tekirdağ limanından Suriye, Mısır, İtalya, Cezayir ve Romanya’ya ihraç edilmektedir. Alman Süd-Chemie AG firması ( eski adı KAYAÇ A.Ş.) Ordu-Fatsa bölgesinde yılda 60.000 ton bentonit ihraç etmektedir. İngiliz kökenli MARMARA CONCORD Madencilik tarafından Balıkesir bölgesinde Ca-bentonit ve ESAN tarafından Kütahya-Sabuncupınar-Başören Köyü bölgesinde nadir bulunan beyaz bentonit üretilmektedir.
Çizelge 13. Türkiye Bentonit İhracat

DeğerleriYıl

Miktar

-ton-


Tutar

US$


1994

50.107

2.394.000

1995

55.907

3.063.956

1996

102.571

2.983.765

1997

69.313

2.753.214

1998

90.582

4.214.775Şekil 1. Türkiye Bentonit Üretimi (1997-98 verileri DİE'den alınmıştır)


Türkiye bentonit tüketiminin sektörlere göre dağılımı; sondaj çamuru olarak % 40; döküm kumu bağlayıcısı olarak % 30; ağartma toprağı olarak % 15 ve diğer kullanım alanlarında % 15 dolayındadır.
Dünya Rezerv, Üretim ve Tüketimi: Dünya bentonit rezervleri hakkında sağlıklı veriler elde edilememektedir. Ancak büyüklükler itibarıyle Dünya’da oldukça geniş bentonit rezervlerinin olduğu düşünülmektedir. Rezerv verilerindeki eksikliklere karşın Dünya bentonit üretimine ait bir değerlendirme Çizelge 14’de verilmiştir. Üretim değerleri Türkiye’nin Dünya’da önemli bir bentonit üreticisi olduğunu göstermektedir [16]. Dünya Bentonit tüketiminin ülkelere göre dağılımı Çizelge 15’de; Dünya’nın en büyük bentonit üreticisi A.B.D.’de bentonit tüketiminin sektörel dağılımı ise Şekil 2’de verilmektedir [14].


Çizelge 14. Dünya Bentonit Üretimi(*), (x1000 ton)

Ülke

1992

1993

1994

1995

1996

1997

ABD

5.367

5354

5.930

6.460

6.340

6.390

Yunanistan

600

678

698

1.115

974

950**

Almanya

1.254

1.1143

997

1.029

1.091

1.111

İspanya

740

719

735

797

790

789**

Türkiye

439

457

516

605

518***

521***

İtalya

181

347

398

624

498

543

Japonya

534

515

484

478

469

496

Diğer

2.045

1.877

1.962

2.082

2.112

2.140

Toplam

11.160

11.090

11.720

13.190

12.792

12.940

(*): Sepiyolit ve Atapuljit dahil; (**): tahmini değer; (***):DİE verileriyle revize edilmiştir.Çizelge 15. Dünya Bentonit Tüketimi [14]

Ülke

Miktar

(x1000 ton)Ülke

Miktar

(x1000 ton)ABD

5.485

İspanya

127

BDT (Eski Rusya)

2.400

Romanya

120

Almanya

1.112

Fransa

106

Japonya

800

Arjantin

83

Yunanistan

500

Çekoslavakya

76

Kanada

362

Yugoslavya(eski)

75

İtalya

321

G.Afrika

73

İngiltere

250

Avustralya

70

Brezilya

201

Türkiye

66

Hindistan

175

Diğer

646

Meksika

166

Toplam

13.214

Yüklə 332,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə