10 İstehsal XərcləriYüklə 440 b.
tarix25.11.2017
ölçüsü440 b.
#12364


10


Bazarın Hərəkətverici Qüvvələri – Tələb və Təklif

 • Tələbtəklif iqtisadçıların ən çox istifadə etdiyi iki məfhumdur.

 • Tələbtəklif bazar iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvələridir.

 • Müasir mikroiqtisadiyyat tələb, təklif və bazar tarazlığı haqqında elmdir.XƏRCLƏR NƏDİR?

 • Təklif Qanununa əsasən:

  • Qiymətlər yüksək olduqda firmalar daha böyük miqdarda əmtəə istehsal etmək və satmağa meylli olur.
  • Bu yuxarıya doğru əyilən təklif əyrisinə səbəb olur.


XƏRCLƏR NƏDİR?

 • Firmanın Məqsədi

  • Firmanın iqtisadi məqsədi mənfəəti artırmaqdır.


Məcmu Gəlir, Məcmu Xərclər və Mənfəət

 • Məcmu Gəlir

  • Firmanın istehsal etdiyi məhsulların satışından əldə etdiyi məbləğ.
 • Məcmu Xərclər

  • Firmanın istehsalda istifadə etdiyi amillərin bazar dəyəridir.


Məcmu Gəlir, Məcmu Xərclər və Mənfəət

 • Mənfəət məcmu gəlirlə məcmu xərclərin fərqidir.

 • Mənfəət = Məcmu Gəlir – Məcmu XərclərXərclər Alternativ Dəyər Kimi

 • Firmanın istehsal xərclərinə bütün əmtəələr və xidmətlərin istehsalı üçün bütün alternativ dəyərlər daxildir.

 • Aşkar və Gizli Xərclər

  • Firmanın istehsal xərcləri özündə aşkar və gizli xərcləri birləşdirir.
   • Aşkar xərclər firma tərəfindən pul xərclənməsini tələb edən istehsal xərcləridir.
   • Gizli xərclər firma tərəfindən pul xərclənməsini tələb etməyən istehsal xərcləridir.


İqtisadi Mənfəət və Mühasibat Uçotu Üzrə Mənfəət

 • İqtisadçılar firmanın iqtisadi mənfəətini firmanın məcmu gəliri ilə satılan əmtəə və xidmətlərin istehsalının alternativ dəyərinin ( gizli və aşkar xərclər) fərqi kimi hesablayırlar.

 • Mühasiblər isə firmanın mühasibat uçotu üzrə mənfəətini firmanın məcmu gəliri ilə yalnız firmanın xərclərinin fərqi kimi hesablayırlar.İqtisadi Mənfəət və Mühasibat Uçotu Üzrə Mənfəət

 • Biznesin mənfəətli olması üçün məcmu gəlir bütün alternativ dəyərləri, aşkar və gizli xərclərin hər ikisini ödəməlidir.

  • İqtisadi mənfəət mühasibat uçotu üzrə mənfəət ilə müqayisədə azdır.


Təsvir 1 İqtisadçılar və MühasiblərCədvəl 1 İstehsal Funksiyası və Məcmu Maya dəyəri: Ac Helenin Bulka MüəssisəsiİSTEHSAL VƏ XƏRCLƏR

 • İstehsal Funksiyası

  • İstehsal funksiyası əmtəə istehsal etmək üçün istifadə olunan amillərlə həmin əmtəənin istehsal həcmi arasındakı əlaqəni göstərir.


İstehsal Funksiyası

 • Marjinal İstehsal

  • Marjinal istehsal əlavə istehsal amili nəticəsində istehsaldakı artımdır.


İstehsal Funksiyası

 • Azalan Marjinal İstehsal

  • Azalan marjinal istehsal istehsal amilinin miqdarı artdıqca həmin istehsal amilinin marjinal istehsalının azalmasını əks etdirən xüsusiyyətdir.
   • Misal: Firmaya daha çox işçilər cəlb edildikcə, hər yeni işçi daha az istehsal edir. Bu onunla bağlıdır ki, firmanın məhdud sayda avadanlığı var.


Təsvir 2 Ac Helenin İstehsal Funksiyasıİstehsal Funksiyası

 • Azalan Marjinal İstehsal

  • İstehsal funksiyasının meyli işçinin marjinal məhsuldarlığını göstərir.
  • Marjinal istehsal azaldıqda, istehsal funksiyası yastılaşır.


İstehsal Funksiyasından Ümumi Qiymət Əyrisinə

 • Firmanın istehsal etdiyi məhsulun həcmi ilə istehsalın xərci arasındakı əlaqə qiymətlə bağlı qərarları müəyyən edir.

 • Məcmu-xərclər əyrisi bu əlaqəni qrafik şəkildə göstərir.Cədvəl 1 İstehsal Funksiyası və Məcmu Maya dəyəri: Ac Helenin Bulka MüəssisəsiTəsvir 3 Ac Helenin Məcmu Xərclər ƏyrisiDƏYƏRİN MÜXTƏLİF ÖLÇÜLƏRİ

 • Məcmu xərclər iki növə ayrılır: dəyişməz xərclər dəyişən xərclər.Dəyişməz və Dəyişən Xərclər

 • Dəyişməz xərclər istehsal olunan məshulların miqdarı dəyişdikdə dəyişməyən xərclərdir.

 • Dəyişən xərclər istehsal olunan məhsulların miqdarı dəyişdikcə dəyişən xərclərdir.Dəyişməz və Dəyişən Xərclər

 • Məcmu Xərclər

  • Məcmu Dəyişməz Xərclər (TFC)
  • Məcmu Dəyişən Xərclər (TVC)
  • Məcmu Xərclər (TC)
  • TC = TFC + TVC


Cədvəl 2 Xərclərin Müxtəlif Ölçüləri: Susuz Telmanın Limonad KöşküDəyişməz və Dəyişən Xərclər

 • Orta Məcmu Xərclər

  • Orta məcmu xərcləri firmanın xərclərini onun istehsal etdiyi məhsulların miqdarına bölməklə müəyyən etmək olar.
  • Orta məcmu xərc məhsulun tipik istehsal vahidinin dəyəridir.


Dəyişməz və Dəyişən Xərclər

 • Orta Məcmu Xərclər

  • Orta Dəyişməz Xərclər (AFC)
  • Orta Dəyişən Xərclər (AVC)
  • Orta Məcmu Xərclər (ATC)
  • ATC = AFC + AVC


Orta Məcmu XərclərCədvəl 2 Xərclərin Müxtəlif Ölçüləri: Susuz Telmanın Limonad KöşküDəyişməz və Dəyişən Xərclər

 • Marjinal Xərclər

  • Marjinal xərclər (MC) əlavə istehsal vahidinin istifadəsindən irəli gələn məcmu xərclərdəki artımı göstərir.
  • Marjinal xərclər aşağıdakı suala cavab verməyə kömək edir:
   • Əlavə istehsal vahidi istehsal etmək üçün nə qədər xərc tələb olunur?


Marjinal XərclərMarjinal Xərclər Susuz Selmanın Limonad KöşküTəsvir 4 Susuz Selmanın Məcmu Xərclər ƏyrisiTəsvir 5 Susuz Selmanın Orta Xərclər və Marjinal Xərclər ƏyriləriXərc Əyriləri və Onların Formaları

 • Marjinal xərclər istehsal olunan məhsulun həcmi ilə artır.

  • Bu, azalan marjinal istehsal xüsusiyyətini əks etdirir.


Təsvir 5 Susuz Selmanın Orta Xərclər və Marjinal Xərclər ƏyriləriXərc Əyriləri və Onların Formaları

 • Orta məcmu xərcləri əyrisi U-formalıdır.

 • Məhsul istehsalı artdıqca orta dəyişməz xərclər azalır, çünki bu halda dəyişməz xərclər böyük sayda vahid üzrə paylanır.

 • Azalan marjinal istehsal üzündən məhsul istehsalı artdıqca orta dəyişən xərclər artır.Xərc Əyriləri və Onların Formaları

 • U-formalı əyrinin ən aşağı nöqtəsi orta məcmu xərcləri azaldan miqdarda yerləşir. Bu miqdar bəzən firmanın səmərəlilik həddi adlandırılır.

 • Firmanın səmərəlilik həddi orta məcmu xərcləri minimallaşdıran istehsal həcmidir.Təsvir 5 Susuz Selmanın Orta Xərclər və Marjinal Xərclər ƏyriləriXərc Əyriləri və Onların Formaları

 • Marjinal Xərclərlə Orta Məcmu Xərclər Arasındakı Əlaqə

  • Marjinal xərclər orta məcmu xərclərdən az olduqda orta məcmu xərclər aşağı düşür.
  • Marjinal xərclər orta məcmu xərclərdən çox olduqda isə orta məcmu xərclər artır.


Xərc Əyriləri və Onların Formaları

 • Marjinal Xərclərlə Orta Məcmu Xərclər Arasındakı Əlaqə

  • Marjinal xərclər əyrisi orta məcmu xərclər əyirisi ilə səmərəlilik həddində kəsişir.
   • Səmərəlilik həddi orta məcmu xərcləri minimallaşdıran istehsal həcmidir.


Təsvir 5 Susuz Selmanın Orta Xərclər və Marjinal Xərclər ƏyriləriTipik Xərc Əyriləri

 • İndi isə dəyərin müxtəlif ölçüləri arasındakı mövcud əlaqələri araşdıraq.Böyük Bobun Xərclər ƏyriləriTəsvir 6 Böyük Bobun Xərclər ƏyriləriTəsvir 6 Böyük Bobun Xərclər ƏyriləriTipik Xərc Əyriləri

 • Xərc Əyrilərinin Üç Mühüm Xüsusiyyəti

  • İstehsal həcmi artdıqca marjinal xərclər artır.
  • Orta məcmu xərclər əyrisi U-formalıdır.
  • Marjinal xərclər əyrisi orta məcmu xərclər əyrisi ilə orta məcmu xərclərin minimum nöqtəsində kəsişir.


QISA VƏ UZUN MÜDDƏTDƏ XƏRCLƏR

 • Bir çox firmalar üçün məcmu xərclərin dəyişməz və dəyişən xərclər arasında bölünməsi zaman müddətindən asılıdır.

  • Qısa müddətdə, xərclər dəyişməz olur.
  • Uzun müddətdə, dəyişməz xərclər dəyişən xərclərə çevrilir.


QISA VƏ UZUN MÜDDƏTDƏ XƏRCLƏR

 • Bir çox qərarlar qısa müddətdə dəyişməz, uzun müddətdə isə dəyişən olduğu üçün, firmanın uzun müddətli qiymət əyriləri qısa müddətli qiymət əyrilərindən fərqlənir.Təsvir 7 Qısa və Uzun Müddətdə Orta Məcmu Xərclərİstehsalın Artması Nəticəsində Maya Dəyərinin Azalması və Artması

 • İstehsalın artması nəticəsində maya dəyərinin azalması istehsal həcmi artdıqca uzunmüddətli orta məcmu xərclərin azalmasını əks etdirən xüsusiyyətdir.

 • İstehsalın artması nəticəsində maya dəyərinin artması istehsal həcmi artdıqca uzunmüddətli orta məcmu xərclərin artmasını əks etdirən xüsusiyyətdir.

 • Sabit istehsal səmərəliliyi istehsal həcmi dəyişdikdə uzunmüddətli orta məcmu xərclərin dəyişməz qaldığını əks etdirən xüsusiyyətdir.Təsvir 7 Qısa və Uzun Müddətdə Orta Məcmu XərclərXülasə

 • Firmaların məqsədi məcmu gəlirlərlə məcmu xərclərin fərqinə bərabər olan mənfəəti artırmaqdır.

 • Hər hansı firmanın davranışını təhlil edərkən istehsalatın bütün alternativ dəyərlərini nəzərdən keçirmək vacibdir.

 • Bəzi alternativ dəyərlər aşkardır, bəzi alternativ dəyərlər isə gizlidir.Xülasə

 • Firmanın xərcləri onun istehsal prosesini əks etdirir.

 • Hər hansı istehsal amili artdıqca, tipik firmanın istehsal funksiyası azalan marjinal istehsal xüsusiyyətini əks etdirməklə daha hamar olur.

 • Firmanın məcmu xərcləri dəyişməz və dəyişən xərclər arasında bölünə bilər. Dəyişməz xərclər firma istehsal olunan məhsulların həcmini dəyişdikdə dəyişməyən xərclərdir. Dəyişkən xərclər firma istehsal olunan məhsulların həcmini dəyişdikdə dəyişən xərclərdir.Xülasə

 • Orta məcmu xərcləri məcmu xərclərin istehsala bölünməsindən əmələ gəlir.

 • Marjinal xərclər istehsal 1 vahid artarkən məcmu xərcdə baş verən artımdır.

 • Marjinal xərclər istehsal artdıqca artır.

 • İstehsal artdıqca orta məcmu xərclər ilk olaraq azalır, sonra istehsal artmaqda davam etdikcə isə artır.Xülasə

 • Orta məcmu xərclər əyrisi U-formalıdır.

 • Marjinal xərclər əyrisi həmişə orta məcmu xərclər əyrisini orta məcmu xərclərin minimum səviyyəsində kəsir.

 • Firma xərcləri bir çox hallarda baxılan zaman müddətindən asılı olur.

 • Xüsusilə, bir çox xərclər qısa müddətdə dəyişməz, uzun müddətdə isə dəyişən xərclər olur.Yüklə 440 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə