11. Mavzu. Kasbiy kompetentlilik mohiyati. Mashg’ulot rejasiYüklə 60,58 Kb.
səhifə1/8
tarix11.12.2023
ölçüsü60,58 Kb.
#144636
  1   2   3   4   5   6   7   8
11-MARUZAMashg’ulot turi: ma’ruza 17.11.2021.
11.Mavzu. Kasbiy kompetentlilik mohiyati.
Mashg’ulot rejasi:
1.Kasbiy kompetentlikning mohiyati.
2.Kasbiy kompetentlilikni shakllantirish.
3.O’qituvchining akmeogrammasi.
4.Pedagogning psixologik-akmeologik kompetentliligi.
5.Pedagogning umumiy kasbiy komponenti turlari ..
Tayanch tushunchalar.
Kasbiy kompetentlik, mohiyati. kompetentlilikni shakllantirish,o’qituvchining akmeogrammasi,pedagog, psixologik-akmeologik, kompetentliligi,kasbiy komponenti turlari,kasbiy faoliyat, ijtimoiy, shaxsiy, moddiy, ma’naviy ,ehtiyojlarni qondirish, yo‘naltirilgan, mehnat predmetlari, faolligi,кasbiy muloqot ,mehnat predmetlari, мutaxassis, (professional – o‘z ishining ustasi), shaxsi – mehnat kishisining psixik xususiyatlari, sifatlari, holatlari, mehnat jarayonida o‘zgaradi, takomillashib boradi.

Kasbiy faoliyat – kishining ijtimoiy va shaxsiy, moddiy va ma’naviy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan ne’matlar yaratish uchun yo‘naltirilgan, mehnat predmetlarini qayta o‘zgartirishga qaratilgan faolligidir.


Kasbiy muloqot mehnat predmetlarini qayta o‘zgartirish jarayonida boshqalar bilan o‘zaro ta’sir etish va hamkorlik qilishga yo‘naltirilgan faolligidir. U kasbiy faoliyat samaradorligini oshirish vositalaridan biri sifatida namoyon bo‘lishi mumkin.
Mutaxassis (professional – o‘z ishining ustasi) shaxsi – mehnat kishisining psixik xususiyatlari, sifatlari va holatlari yig‘indisidan iborat bo‘lib, u kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli bajarishi uchun imkoniyat yaratadi hamda mehnat jarayonida o‘zgaradi va takomillashib boradi.
Shaxsning hayotiy va kasbiy shakllanishining dinamik xarakterini, shaxsning o‘ziga xos filogenetik va ontogenetik xususiyatlarini, qolaversa, undagi mehnat faoliyatining rolini, sub’ektning kasbiy shakllanishining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda bu jarayonni “professiogenez” atamasi bilan atash mumkin. Shaxs faoliyatini tashkil qilish va tahlil qilishga nisbatan professiogenetik yondashuv shaxs mehnat faoliyatini o‘rganuvchi psixologiyaning qator sohalari va boshqa fan sohalari uchun metodologik, nazariy va metodik asos bo‘lib xizmat qiladi.
Mutaxassis shaxsining shakllanishining o‘ziga xos xususiyatlari mehnat sub’ektining kasbiy shakllanishiga nisbatan professiogenetik yondashuvning asosiy xususiyatlarini aniqlab beradi. Bu yondashuv mehnat sub’ektining kasbiy faoliyati davomida ijtimoiy va psixologik rivojlanish qonuniyatlarini o‘rganish asosiga qurilgan. Bunda kasbiy taraqqiyot jarayonini faol boshqarish imkoniyatlari va shaxsning mehnat faoliyatiga yaroqliligi ko‘rib chiqiladi. U faqatgina shaxs taraqqiyoti xususiyatlarini va mutaxassis shakllanishini o‘rganishga qaratilgan bo‘lmay, balki mavjud faoliyat turlarini, faoliyatga moslashish jarayonini psixik boshqarish mexanizmlari va shaxsning mavjud imkoniyatlari hamda kasbiy talablar orasidagi muvofiqlikni psixologik tahlil qiladi, qolaversa, obro‘li kasb va faoliyat turlarining psixologik xususiyatlarini taxmin qiladi. Ommaviy va obro‘li kasbiy faoliyat turlarini psixologik tahlil qilishning samaradorligi faoliyatni rejalashtirishdagi texnik va texnologik qarorlar va shu bilan bir qatorda, shaxsga nisbatan kasbiy talablar xarakteri hamda faoliyatning psixologik nazariyalari ahvoli haqidagi ma’lumotlar yordamida aniqlanadi.
Professiogenezning markaziy nuqtasida mehnat sub’ektining kasbiy shakllanishi va uni bir necha aspektlarini keng ko‘lamda ko‘rib chiqish maqsadga muvofiqdir:
Birinchidan, shaxs taraqqiyoti sifatida – bu muayyan mehnat sub’ektining faollik darajasiga bog‘liq va еtakchi faoliyat xarakteriga asoslangan holda aniq bir yosh davrida namoyon bo‘ladi. Psixik taraqqiyot eng avvalo, mehnat motivlarining shakllanishi, kasbiy muhim sifatlarning faollashishi va aniq bir faoliyat talablariga muvofiq ravishda shaxs qobiliyatlarining tarkib topishi bilan yakunlanadi.
Ikkinchidan, sub’ekt ijtimoiylashuvi sifatida – bu individ tomonidan ijtimoiy normalarning o‘zlashtirilishida, ijtimoiy tajribani shaxsiy kasbiy ustanovkalar tizimida qo‘llashda, qadriyatlar va faoliyat dasturida, ijtimoiy rollarni qabul qilish va ijtimoiy masalalarda namoyon bo‘ladi.
Uchinchidan, sub’ektning kasbiy o‘z-o‘zini anglashi, o‘z-o‘zini namoyon qilishi sifatida – bu hayot faoliyati davomida kasbiy shakllanishiga zamin tayyorlaydigan o‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘zini boshqarish, o‘z-o‘zini nazorat qilish, hayotiy tajriba va hayot tarzi orqali namoyon bo‘ladi. Hayot davomida taraqqiy etish va kasbiy shakllanish yosh davrlarida, shaxs hayot-faoliyati bosqichlarida aks etib, jamiyat talablari va shaxsning o‘zini o‘zi namoyon qilishga intilishi orasidagi qarama-qarshiliklarga bog‘liq bo‘ladi.
To‘rtinchidan, kasbiy shakllanish shaxs faolligi shaklida namoyon bo‘ladi va tavsiflanadi – bunda shaxs shakllanishining dinamik sharoitlari va uning shaxsiy harakatlarining faoliyat bilan muvofiqligi ko‘rib chiqiladi.
Yuqorida ko‘rsatilgan professiogenezning o‘ziga xos xususiyatlari mutaxassis shaxsining uzluksiz ravishda shakllanishi, mehnat sub’ektining kasbiy kamolotga erishishga intilishi, bundan tashqari, shaxsning ongli faoliyat sohibi, ijtimoiy qadriyatlar ijodkori, har tomonlama kamol topgan shaxs, oliy toifali mutaxassis sifatida shakllanish jarayonlarida aks etadi.
Kasbiy shakllanish jarayonini professiogenetik yondashuv asosida o‘rganish borasida bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda va bu muammoning turli jihatlari keng doirada ochib berilmoqda.
Psixologning professionalizmi empirik ma’noda o‘z kasbini puxta egallagan, o‘z bilim va tajribasini o‘quvchilar bilan ish olib borishda to‘liq amalga tatbiq qila olishi bilan baholanadi. Pedagogik amaliyotda o‘qituvchining professionalizmi uning faoliyati va shaxsiga qo‘yilgan shartli me’yoriy talablar, ya’ni o‘quvchilarga ta’lim berishda yuksak natijalarga erishishga qaratilgan maqsadlarga mosligida deb hisoblanadi.
Demak, empirik talqinda, o‘qituvchi professionalizmi, uning qo‘yilgan me’yoriy talablarni bajarish sifati, o‘quv-ta’lim jarayoniga qo‘shayotgan hissasi va erishayotgan natijasiga qarab baholanadi. Ilmiy jihatdan o‘qituvchining professionalizmi shaxsiy intilishlar, dunyoqarash, ijtimoiy muhit va shaxsiy pedagogik tajriba ta’sirida shakllanuvchi noyob individual hodisa sifatida o‘rganiladi. Shu nuqtai nazardan, o‘qituvchining professionalizmi – bu o‘quvchilar bilan muloqot, hamkorlik va do‘stona munosabatlar jarayonida namoyon bo‘ladigan “ta’lim va ta’lim berish san’ati, pedagogik mahorat va erkin ijod”dir.
Psixologik, pedagogik adabiyotlarni tahlil qilganimizda, turli mualliflarning maqolalarida professionalizmga berilgan juda ko‘p empirik ma’lumotlar va ilmiy asoslangan tavsiflarni uchratish mumkin, jumladan, “kasb-hunar maktablari usta o‘qituvchisi”, “pedagog-muhandis”, “mehnat ta’limi o‘qituvchisi”, “boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi”, “o‘rta maktab o‘qituvchisi” va h.k. Biroq, “o‘qituvchining professionalizmi” tushunchasi haligacha ham o‘zining aniq va umummaqbul ta’rifiga ega emas. Kasb-hunar maktablari pedagoglari mahorati muammolariga oid ba’zi maqolalarda mazkur tushuncha ikki xil ma’noda, ya’ni “faoliyat mahorati” va pedagog o‘qituvchining “shaxs mahorati” ma’nosida ishlatiladi. N.V.Kuzminaning talqinida o‘qituvchining professionalizmi bu faoliyat sub’ektiga berilgan sifat tavsifi bo‘lib, uning kasbiga oid vazifalarni hal etishi uchun zamonaviy imkoniyatlardan qay darajada foydalanishiga qarab izohlanadi. Bu imkoniyatlardan foydalanish darajasi turli odamlarda turlicha bo‘lib, shuning uchun ham u yoki bu kasb egasining professionalizmi yuqori, o‘rta va past darajada bo‘lishi mumkin. O‘qituvchining professionalizmi o‘z fani orqali, ta’lim-tarbiya jarayoniga ajratilgan vaqt ichida o‘quvchilarda vazifani samarali bajarishga tayyorlikni shakllantirish san’atini qay darajada egallaganligi bilan belgilanadi.
Pedagog o‘qituvchi shaxsining pedagogik qobiliyat va kasbiy jihatdan shakllanishi muammolari bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlarda “professionalizm” tushunchasi “shaxsning kasb mahorati” sifatida o‘rganiladi. Uning tarkibiga pedagogik faoliyatni amalga oshirish jarayonida shakllangan muhim kasbiy sifatlar hamda shaxsiy kasbiy salohiyatni tashkil etgan pedagogik qobiliyat, intellektual, motivatsion, kommunikativ, emotsional-irodaviy sifatlar kompleksi kiradi (E.F.Zeer, V.N.Koziev, V.A.Krutetskiy, N.V.Kuzmina, V.A.Slastenin).
Pedagogik mahoratni shakllantirish va maktab o‘qituvchilarining psixologik-pedagogik tayyorgarligi muammolariga bag‘ishlangan tadqiqotlarda (I.A Zyuzan, M.G. Davletshin, R.Z. Gaynutdinov, Yu.N. Kulyutkin, A. B. Orlov, G. I. Xozyainov) ham o‘qituvchi shaxsi xususiyatlari “shaxsning kasb mahorati” namoyonligi va uning tarkibiy qismlari sifatida talqin etilgan. Bu tadqiqotlarda o‘qituvchi professionalizmiga aniq ta’rif berilmagan bo‘lsa-da, ular professionalizm shakllanishi va rivojlanishining psixologik xususiyatlarini shaxsiy yondashuv va o‘qituvchining psixologik-pedagogik tayyorgarligi nuqtai nazaridan ochib beradi.
I.A.Zyuzan ta’limotiga ko‘ra pedagogik mahorat o‘z kasbiy faoliyatini yuqori saviyada tashkil qila olishni ta’minlovchi shaxs xususiyatlari yig‘indisidir. Shunday muhim xususiyatlarga o‘qituvchi faoliyatining insonparvarlikka yo‘naltirilganligi, uning kasbiy bilimlari, pedagogik qobiliyatlari va pedagogik texnika (o‘z-o‘zini boshqara olish ko‘nikmalari va o‘zaro hamkorlik qila olish malakasi) kiradi. Bu pedagogik mahorat tizimidagi o‘zini tashqi ta’sirlarsiz ham rivojlantira olish xususiyatiga ega to‘rtta o‘zaro bog‘liq jihatlardir. O‘qituvchi professionalizmining rivojlanishi shaxsning еtakchi qobiliyatlari hisoblangan kommunikativlik, kreativlik – ijodiy, pertseptiv qobiliyatlar hamda shaxs dinamizmi (irodaviy ta’sir o‘tkazish qobiliyati va mantiqiy ishontira olish), emotsional chidamlilik va kelajakka ishonch kabi xususiyatlarga bog‘liq.
Pedagogik mahoratning ijodiy tomonini o‘rgangan tadqiqotchilar, o‘qituvchining mahorat saviyasi o‘z fanini chuqur bilishidagina emas, balki uning o‘quvchini ijodkor shaxs qilib tarbiyalay olishida deb ta’kidlaydilar. Buning uchun pedagog, eng avvalo, o‘quvchilarni ijod jarayoniga jalb eta oladigan va ularda ijodiy faollikni uyg‘ota oladigan shaxs bo‘lishi kerak. Ijodiy faoliyat psixologiyasi nuqtai nazaridan “o‘qituvchining kasb mahorati” degan tushuncha ongni tizimli tashkil etilishi lozim. Bu esa pedagogik faoliyatni egallash va amalga oshirish jarayonida psixofiziologik ruhiy va shaxsiy o‘zgarishlar jipsligi deb e’tirof etiladi.
Professionalizm shakllanishining muqaddimasi kasbda o‘zini aniq anglash, o‘z kelajagini tuzish, ma’naviy “etalon” - namunalarni shakllantirishdan boshlanadi. Bu jarayonning xotimasi –“superprofessionalizm” deyiladi (endi pedagog o‘qituvchi bunyodkorga, novatorga aylanadi). O‘qituvchi professionalizmi darajasini tavsiflash ijodiy faoliyat nuqtai nazaridan juda ko‘p ilmiy maqolalarda o‘rganilgani kuzatiladi. Bu maqolalar o‘qituvchi mahorati va uning ijodiy salohiyati tushunchalarini ilmiy asoslashga xizmat qiladi. Bizning nazarimizda, o‘qituvchi professionalizmini tasniflashda uning shaxsi komponentlarini ham asos qilib olish lozim. O‘qituvchi shaxsi komponentlari sifatida quyidagilarni belgilash mumkin:
- shaxsning pedagogik faoliyatga yo‘naltirilganligi (pedagogik faoliyat bilan bog‘liq bo‘lgan qiziqishlar, mayllar, motivlar, sabablar va e’tiqod);
- umumiy va maxsus qobiliyatlari(pedagogik, tashkiliy, kommunikativ matematik, texnik va b.);
- kasbiy va o‘z-o‘zini rivojlantirish qobiliyati;
- rivojlangan pedagogik tafakkur;
- faoliyat va muloqotga emotsional kirishuvchanlik;
- pedagogik artistizm;
- pedagogik muloqotning individual uslubi;
- shaxsning ijtimoiy muhim va kasbiy zarur sifatlari;
- shaxsning ijodiy salohiyati.
Tadqiqot ishimizda o‘qituvchi professionalizmi tarkibini tasniflash tizimli tahlil qilish, psixologik tiplashtirish va sub’ekt yondashuvi nazariyasi nuqtai nazaridan amalga oshirildi.
Shundan kelib chiqqan holda ta’kidlash mumkinki, o‘qituvchi professionalizmi – bu shaxs va faoliyat sub’ektining murakkab va ko‘p qirrali integral xususiyatlar kompleksi bo‘lib, uning tuzilmasi quyidagilardan iborat:
a) o‘qituvchi professionalizmini tashkil etuvchi yaxlit komponentlar;
b) o‘qituvchi faoliyati va shaxsiga qo‘yilgan me’yoriy talablar bilan belgilangan umumiy yoki tipik xususiyatlar (me’yoriy professionalizm);
v) o‘qituvchining sub’ekt sifatida pedagogik faoliyat va muloqotda namoyon bo‘luvchi individual-psixologik va tipologik xususiyatlari (noyob professionalizm - Yu.A.). “Noyob professionalizm”ning asosiy tarkibiy qismlari sifatida “kasbiy mahorat”, pedagogik faoliyat va muloqotning individual uslubi”, “pedagogik ijodkorlik”, “shaxsiy kasbiy salohiyat”ni belgilash mumkin. Bular “mahorat – uslub – ijod – salohiyat” formulasida o‘z aksini topgan yaxlit tizimni tashkil etadi va “Noyob professionalizm”ning ko‘rsatkichlari hisoblanadi.
O‘qituvchi professionalizmiga doir ma’lumotlar va tushunchalar bo‘yicha tizimli yondashuv nazariyasi nuqtai nazaridan o‘tkazilgan qiyosiy tahlillarimiz professionalizmning nafaqat mazmun, faoliyat va shaxsga tegishli jihatlari, balki uning yaxlit (integral) komponentlarini ham belgilash imkonini beradi.
Mazkur komponentlar quyidagilar:
- umumiy va maxsus qobiliyatlar;
- shaxsning pedagogik yo‘naltirilganligi;
- kasbiy-pedagogik jihatdan kompetentlik;
- shaxsning kasbiy muhim sifatlari;
- pedagogik faoliyat va muloqotdagi individual uslubiy xususiyatlar;
- “pedagogik mahorat”;
- kasbiy-pedagogik tajriba;
- kasbiy-shaxsiy va ijodiy salohiyat.
Biz har bir komponent o‘qituvchi professionalizmi shakllanishi va rivojlanishining individual xususiyatlari bilan, ya’ni o‘qituvchining o‘z kasbining ustasi bo‘lib еtishishiga bevosita ta’sir etadi deb, hisoblaymiz.
Bu fikrlar hozirgi zamon psixologiyasida ilgari surilayotgan metodologik tamoyil – sub’ekt yondashuvi g‘oyalariga asoslanadi va yanada chuqurroq tadqiqotlarni talab etadi.
Boshqa insonlar singari psixologlarning barchasi ham donishmand emas, lekin gap insoniy sifatlardan biri, ya’ni Buyuk ustoz roli xususida bo‘lib, maqsad o‘zgalarga yordam berishga qaratilgan bo‘ladi. Aynan shu rolga da’vogar psixologlar qatori oddiy odamlar ham bisyor. Aynan ular hayot haqida o‘zlarini ko‘p narsa biladi va muammolarni qanday hal etish yo‘llaridan xabardor hisoblaydilar. U o‘z yo‘lini bilishi mumkin emas, balki boshqalarga hamma qatori bo‘lishga yordam berishi lozim.
Eng muhim savollardan boshlaymiz: kasbiy tanlov qanday jihati bilan boshqa hayotiy tanlovlardan ajralib turadi? Javob berishda mehnat faoliyati - eng avvalo mahsuldor faoliyat ekani, ya’ni shaxs faqatgina talab qilish, kuzatish yoki zavqlanish bilan cheklanib qolmay, balki o‘zi atrofdagilar uchun foydali bo‘lgan faoliyat bilan shug‘ullana olishi mumkinligi hisobga olinishi lozim. Chunki shaxs o‘zining o‘zligini o‘z imkoniyatlarini namoyon etish orqali o‘zini baxtiyor his etadi.
Yuqorida aytilganlarning aksariyati psixolog kasbi uchun xos bo‘lib, ularning faoliyati asosan o‘zgalarga murakkab hayotiy muammolarini hal etishga yordam berishdan iborat. Shu boisdan psixolog kasbini tanlash ijtimoiy yo‘nalganlikni shaxs va uning muammolariga yo‘nalganlikni talab etadi, boshqa kasblarning aksariyati esa pul topish, kashfiyot qilish kabilarga yo‘nalgan bo‘ladi. Biroq, boshqa gumanitar soha vakillaridan farqli o‘laroq, psixolog kasbi aynan shaxs muammolari, uning еchimiga yo‘nalgan bo‘ladi.
Shaxsning mutaxassis sifatida shakllanish jarayoni xususida mualliflik qarashlari keltirilgan. Ilgari ishlab chiqilgan shaxsning mutaxassis sifatida shakllanishi yosh xususiyati va ish stajiga bog‘liq degan qarashlardan farqli ravishda muallif tomonidan shaxsning kasbiy mahorati bu parametrlarning funksiyasi hisoblanmasligi, aksincha individning kasbiy shakllanishining qaysi bosqichida ekanligiga qarab aniqlanishini ko‘rsatib bergan. Kasbiy faoliyatni turli darajada o‘zlashtirgan mutaxassislar haqidagi tasavvurlar, qolaversa, kasbiy shakllanish mezonlarining tavsifi keltirib o‘tilgan.
Malakali kadrlar tayyorlash tizimini uzluksiz ravishda rivojlantirish ehtiyoji va turli ishlab chiqarish sohalarida ko‘p yillik ish staji bilan faoliyat yuritayotgan shaxsning o‘z imkoniyatlarini to‘liq amalga oshirmasligi shaxsni har tomonlama kasbiy faoliyatda o‘zini namoyon qilish muammosini yuzaga keltirdi. Bu muammolarni hal qilmasdan turib kelgusi kasbiy faoliyatdagi muvaffaqiyatli, sifatli ta’limni amalga oshirish mumkin emas.
Bu muammoning amaliy ahamiyati uni turli fan doiralari qatorida psixologiya doirasida ham o‘rganish muhimligini ko‘rsatib berdi. Kasbiy shakllanish jarayonini o‘rganishdagi qiyinchiliklar qobiliyatlar va kasbiy qobiliyatlarning ishni bajarishning muayyan bir usuliga asoslangan normativ faoliyatga yo‘naltirilganligidadir. Shuning uchun ham kasbiy еtuklik darajasi ajratib ko‘rsatilmaydi, balki faqatgina yosh xususiyati va mutaxassis sifatida yuritilayotgan vaqt inobatga olinadi.
Shaxsning kasbiy shakllanishi masalasi ko‘pgina mualliflar tomonidan tadqiq qilingan. Bu inson taraqqiyotida tez-tez uchraydigan jarayondir.
Ijtimoiy sohalarda faoliyat yurituvchi shaxsning kasbiy shakllanishini o‘rganishda insonning imkoniyatlarini to‘liq ochib beruvchi sub’ekt va ijtimoiy muhit orasidagi turli ijtimoiy aloqalar tipiga ahamiyat berish muhimdir.
Har bir ijtimoiy aloqalarning yana odamovilik va muloqotchanlik kabi kichik tiplarga bo‘linishi biz uchun muhim ahamiyatga egadir. Birinchi tipda sub’ekt o‘zini “topgan”, o‘zida va faoliyatida o‘zini o‘zgartirishni xohlamasligi bilan xarakterlanadi. Ikkinchi tip esa sub’ektning o‘zini o‘zi “qidirishi” bilan tavsiflanadi. Bu o‘tish, oraliq holat hisoblanadi. Individ (yoki jamiyat) bir shaklni tark etib jamiyatning boshqa yuqori darajasiga erishadi.
Garmonik aloqalar uchun sub’ekt yaxlit shaxs sifatida namoyon bo‘ladi, u sub’ekt-predmet tartibi – rolli niqob sharti bilan belgilanadi. Bu еrda inson “taraqqiyotning absolyut harakati holatida” bo‘ladi.
Keyinchalik shaxsning kasbiy shakllanishi borasidagi qarashlarga S.L.Rubinshteyn ishlari asos bo‘lib xizmat qildi. S.L.Rubinshteyn insonning hayotga munosabatini ifodalovchi ikki usulni ajratib ko‘rsatgan. Birinchi usul – bu insondagi barcha munosabatlar to‘liq emas, balki alohida hodisalarga munosabat doirasiga kiruvchi hayotdir. Bunday munosabatda inson hayot sub’ekti hisoblanmaydi, shu bilan birga undan alohida ham bo‘lmaydi. Bu еrda hayotning o‘zi “tabiiy jarayon sifatida” namoyon bo‘ladi, inson hayot tarzi bilan uni to‘ldiradi. Ijtimoiy hayot insonning o‘rniga sub’ekt sifatida namoyon bo‘ladi. Bu еrda ahloq, beayblik, yomonlik qilmaslik, tabiiylik, insonning tabiiy holati sifatida namoyon bo‘ladi, shu bilan bir qatorda bu еrda yaxshilik va yomonlik o‘zaro bog‘liqdir. Bu usul insonning hayoti o‘zidan o‘zi kechadigan hayot-avtomat aloqalariga kiruvchi xususiyat sifatida tavsiflanadi.
Ikkinchi usul ichki refleksiyaning namoyon bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘lib, u “hayotning bu uzluksiz jarayonini to‘xtatib qo‘yishi, uzib qo‘yishi mumkin va insonning g‘oyalar dunyosidan chiqarib yuboradi. Inson g‘oyalar dunyosidan tashqaridagi pozitsiyani egallaydi...”. Bunday refleksiyaning namoyon bo‘lishi hayotiy qadriyatlar tizimini aniqlash bilan bog‘liqdir. S.L.Rubinshteyn aynan shu holat bilan voqelikning yangi usuliga o‘tish imkoniyatini bog‘laydi. Bevosita aloqalarni uzish va ularni yangi negizlar asosida tiklash ikkinchi usulga o‘tish bilan yakunlanadi. Shu vaqtdan boshlab “ruhiy bo‘shliqqa, negilizmga, ahloqiy skeptizmga, ahloqiy beqarorlikka yoki boshqa – yangi anglangan sharoitda ahloqiy inson hayotini qurishga yo‘l ochila boshlaydi”.
Sanab o‘tilgan fenomenlar yangi usulning mavjudligini xarakterlamaydi, balki shaxs ilgarigidek yashash imkoniyati yo‘q bo‘lgan vaziyatda qolganda o‘zining beqaror “men” tizimini buzilishlardan saqlab qola olmasligini anglatadi. Bu vaziyat ba’zida “o‘zini safarbar etish” holati deb nomlanadi. Biroq bu holatni o‘zining namoyon bo‘lishiga ko‘ra o‘zini o‘zi safarbar etish deb nomlab bo‘lmaydi: tabiatdan, boshqalardan alohida tarzda anglanmagan voqelikni yo‘qotish mumkin emas. Shunchaki, birinchi usulda turmush tarzining hayot - avtomatdan ajratilmaganligi hech qachon ahloqiy beqarorlikni keltirib chiqarmaydi.
Aytish mumkinki, o‘z navbatida professionalizm darajasi sub’ektning professionalizatsiyaning yo‘nalganligi, ko‘rsatgichi va mazmuni hamda mutaxassisning professionallashuv darajasiga ta’sir etuvchi ijtimoiy, psixologik, iqtisodiy va boshqa keng doiradagi kompetentligi bilan shartlangandir.

Yüklə 60,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə