1126a qrup üçün Tərtib etdi : Ramazanov Ə. M. G ə n c ə 2018 ILYüklə 0,54 Mb.
səhifə1/5
tarix22.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
  1   2   3   4   5

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ

Mexanika və metallurgiya” kafedrası.

Metallurgiya sobaları ” fənnindən “ Metallurgiya mühəndisliyi ”

ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsində imtahan test

sualları.
1126a qrup üçün

Tərtib etdi : Ramazanov Ə.M.

G Ə N C Ə 2018 il
Bütün düz cavablar A) bəndindədir
1. Hansı xarakterli odadavamlı materiallar var?

A) neytral əsaslı və turş xarakterli,

B) neytral,

C) neytral, turş, yaxşı-pis xarakterli,

D) üzvü xarakterli,

E) neytral və əsaslı.


2. Neytral odadavamlı materialların əsas tərkib hissəsi hansıdır?

A)Al2O3

B)Mg O

C)Si O2D)Ca O

E)Zr O2


3.Şamot kərpicinin əsas tərkib hissəsi hansıdır?

A)Al2O3

B)Mg O

C)Ca O


D)Si O2

E)Fl2 O3


4. Odadavamlı materiallar hansı qurğularda yüksək istilik keçirmə qabiliyyətli

olmalıdır?

A)mufel qurğularında və rekuperatorlarda

B)qızdırıcı sobalarda

C)quruducu sobalarda

D)qızdırıcı quyularda

E)regeneratorlarda


5. Şamot kərpici hansı xarakterli posaya dözümlüdür?

A)bütün posalara

B)yalnız turş xassəli

C)yalnız əsas xassəli

D)yalnız neytral xassəli

E)turş və neytral xassəli


6. Ən ucuz yanacaq növü hansıdır?

A)təbii qaz yanacağı

B)bərk yanacaq

C)daş kömür

D)koks

E)antrasit
7. Bərk və maye yanacaqların işçi tərkibi

A)C+H+O+N+S+A+W

B)C+H

C)C+H+O


D)C+H+W

E)C+H+O+S+N


8. Şərti yanan tərkib necə göstərilir?

A)C+H+O+ N +S

B)C+H+O+S+N

C)C+H+O+N+S+A+W

D)C+H+O+ N +S+A

E)C+H+S
9. Quru tərkibli yanacaq necə göstərilir?

A)Cq+Hq+Oq+Nq +Sq+Aq=100%

B)Cq+Hq+Oq+Nq =100%

C)Cq+Hq+Oq+Nq +Sq =100%

D)Cq+Hq+Oq =100%

E)Cq+Hq+Oq+Nq +Aq + Wq =100%
10. Eyni miqdarda C və H-nin yandırılması zamanı hansından daha çox istilik

alınır?

A)H-nin yandırılmasından

B)C-nun yandırılmasından

C)hər ikisinin yandırılmasından bərabər miqdarda istilik alınır

D)fərqlənmirlər

E)fərqli olurlar


11. Domna sobalarının məhsulları hansıdır?

A)çuqun, posa, kolaşnik qazı və ferro ərintilər

B)yalnız çuqun alınır

C)yalnız polad alınır

D)çuqun və posa alınır

E)tüstü qazları və çuqun alınır


12. Hansı qaz domna prosesində ucuz başa gəlir?

A)təbii yanan qaz

B)domna və koks qazları

C)domna qazı

D) koks qazı

E)generator qazı
13.Tüstü qazlarının tərkibindəki azot qazı haradan alınır?

A)yanacaqdan və sobaya üfürülən havadan

B)qızdırılan və ya əridilən metaldan

C)təkcə yanacaqdan

D)təkcə havadan

E)posadan


14.Yanacağın tam yanması halında CO2 qazı haradan alınır?

A)karbonun tam yanması nəticəsində

B)CO2-nun parçalanması nəticəsində

C)CO-nun parçalanması nəticəsində

D)CO-nun yanması nəticəsində

E)havadan


15. Nəzəri hava sərfində havanın sərf əmsalı nəyə bərabərdir?

A) olur

B) olur

C) olur

D) olur

E) olur


16. Havanın sərf əmsalı nəyə deyilir?

A)praktiki hava sərfinin nəzəri hava sərfinə olan nisbətinə

B)tələb olunmadan çox hava verilməsi halına

C)tələb olunmadan az hava verilməsi halına

D)hesablama yolu ilə təyin olunmuş havanın miqdarına

E)plastiki hava sərfinə


17. Şərti yanacağınistilik törətmə qabiliyyəti nə qədər götürülür?

A)7000 kkal/kq

B)8000 kkal/kq

C)9000 kkal/kq

D)5000 kkal/kq

E)4000 kkal/kq


18. Havanın tərkibində nə qədər azot olduğu qəbul edilir?

A)79%


B)82%

C)75%


D)77%

E)70%
19. Havanın tərkibində O2 neçə % təşkil edir?

A)21%

B)20%


C)19%

D)24%


E)25%
20. Sobaya gətirilən fiziki istilik hansılardır?

A)qızdırılmış qaz yanacağının və havanın özü ilə gətirdiyi istiliyin miqdarı

B)yanmadan alınan istiliyin miqdarı

C)tüstü qazlarının malik olduğu istiliyin miqdarı

D)yanacağın yandırılmasından alınan istiliyin miqdarı

E)ekzotermik reaksiyalardan alınan istiliyin miqdarı


21. Yanacağın tərkibində kül necə işarə olunur?

A)A-hərfi ilə

B)W-hərfi ilə

C)Q-hərfi ilə

D)K-hərfi ilə

E)N-hərfi ilə


22. Bərk və maye yanacaqlarda nəmlik necə işarə edilir?

A) W-hərfi ilə

B)A-hərfi ilə

C)H2O-ilə

D)Si2-ilə

E) CaO-ilə


23. Üzvü tərkibli yanacaqlarda hansı komponentlər var?

A)C,H,O,N

B)C,H,O,

C)C,H,O,N,S

D)C,H,O,N,A,

E)C,H,O,N,S,A,W


24. Yanacağın kükürdlü tərkib hissəsi nə üçün zərərlidir?

A)pis iyi, SO2 qazı aşılama qabiliyyətlidir

B)yanmaya pis təsir edir

C)yanmada iştirak etmir

D)pis alışır

E)yanaraq az istilik verir


25. Torf yanacağının ən pis xarakteristikası.

A)öz-özünə alışa bildiyi üçün yerli yanacaq kimi istifadə olunur

B)çətin yanır

C)az istilik törədir

D)alovu qısadır

E)gec alışır


26. Koks yanacağını harada almaq olar?

A)koks batareyaları olan yerdə

B)hər yardə

C)daş kömür yandırılan yerdə

D)qəzdərəcə sobalarda

E)domna sobası olan yerdə


27.Odun yanacağından hansı metallurji sobalarda istifadə edilir?

A)heç bir sobada istifadə edilimir

B)domna sobasında

C)konvertorlarda

D)vaqonkalarda

E)marten sobalarında


28. Generator qazını harada istehsal etmək olar?

A)generator qurğusu olan yerdə

B)rekuperatorlarda

C)regeneratorlarda

D) kompesorlarda

E)tüstü borusu olan yerdə


29. Metallurgiyada istifadə edilən sünii qaz yanacaqları hansılardır?

A)generator, domna, koks qazları

B)rekuperatorlardan çıxan qazlar

C)domna qazı, vaqranka qazı

D)generator qazı

E)təkcə koks qazı


30. Səmt qazı hansı qazlara deyilir?

A)neft buruqlarında neft fontanı ilə birlikdə çıxan qaza

B)domna sobasından çıxan qaza

C)koks batareyalarından çıxan qaza

D)münasib səmtə axan qaza

E)tüstü borusuna verilən qaza


31. Yanacağınistilik törətmə qabiliyyəti hansılardır?

A)aşağı və yuxarı istilik törətmə qabiliyyətləri

B)orta istilik törətmə qabiliyyəti

C)aşağıistilik törətmə qabiliyyəti

D)yuxarı istilik törətmə qabiliyyəti

E)ən yüksək istilik törətmə qabiliyyəti
32. Aşağı istilik törətmə qabiliyyəti nəyə deyilir?

A)yanacağın yanmasında alınan istiliyin müəyyən hissəsi tərkibdə olan nəmliyin

buxarlanmasına sərf olunduqdan sonra yerdə qalan istilik miqdarına

B)yanacağın yanmasında alınan ümumi istilik miqdarına

C)tüstü qazları ilə itirilən istilik miqdarına

D)yanacağın qurudulmasına sərf olunan istilik miqdarına

E)metalın qızmasına sərf olunan istilik miqdarına
33. Yuxarı istilik törətmə qabiliyyəti nəyə deyilir?

A)vahid miqdar yanacağın tam yanmasından alınan istilik miqdarına

B)yanacağın aşağı istilik törətmə qabiliyyətinə

C)nəmliyin buxarlandırılmasına sərf olunan istilik miqdarına

D)sobaya gətirilən ümumi istilik miqdarına

E)sobada metalın qızmasına sərf olunan istilik miqdarına


34. 1 kq. Metalın oksidləşməsindən nə qədər istilik alınır?

A)5652 kc.

B)4000 kc.

C)5000 kc.

D)5500 kc.

E)4550 kc.


35. Verilən istilik miqdarı hansı istilik miqdarıdır?

A)posanın özü ilə apardığı istilik miqdarıdır

B)qızdırılan metala sərf olunan istilik miqdarıdır

C)qazların qızmasına sərf olunan istilik miqdarıdır

D)posanın əridilməsinə sərf olunan istilik miqdarıdır

E)posanın alınmasına sərf olunan istilik miqdarıdır


36. Sobada alınan istilik mənbəyini göstər?

A)yanacağın yanmasından , qızdırılmış havanın və qaz yanacağının fiziki

istiliyindən, ekzotermik reaksiyalardan alınan istiliklər

B)yanacağın yanmasından alınan istilik

C)qızdırılmış havanın və qaz yanacağının özü ilə gətirdiyi istilik miqdarı

D)ekzotermik reaksiyalardan alınan istiliyin miqdarı

E)şüalanma ilə sobaya daxil olan istilik
37. Metal qızdırılan zaman oksidləşmə prosesi harada gedir?

A)metalın səthində

B)metalın daxilində

C)metalın səthində və daxilində

D)soba döşəməsində

E)soba divarları qarşısında38. Hansı soba konstruksiyası daha mürəkkəbdir?

A)çox zonalı metodiki soba

B)qızdırıcı quyu

C)kameralı soba

D)qızdırıcı soba

E)termik emal sobası


39. Oksidləşmə sürəti karbonsuzlaşdırma sürətindən böyük olduqda nə baş verir?

A)karbonsuzlaşmanın qarşısını alır

B)karbonsuzlaşdırmanı sürətləndirir

C)karbonsuzlaşdırmanı zəiflədir

D)karbonsuzlaşmaya təsir etmir

E)karbonsuzlaşmanın metal daxilinə keçməsinə səbəb olur


40. Qızdırıcı sobalarda alınan əsas istilik miqdarıhara sərf olunur?

A)emal olunan metalın və tüstü qazlarının qızdırılmasına

B)tüstü qazlarının qızdırılmasına

C)soba qurğusunun qızdırılmasına

D)şüalnma vasitəsi ilə ətraf mühitə ötürülür

E)istilik soba divarları ilə ətraf mühitə ötürülür


41. Rekuperator nədir?

A)hava və qaz qızdırıcısıdır

B)əridici qurğudur

C)quruducu qurğudur

D)maye qızdırıcısıdır

E)metal qızdırıcısı qurğusudur


42. Regenerator qurğusu nə üçün istifadə olunur?

A)hava və qaz yanacağı qızdırıcı qurğusudur

B)metalı qızdırmaq üçün

C)metalı əritmək üçün

D)quruducu qurğudur

E)tüstü borusudur


43. Rekuperatorda hava və yanacağı qızdırmaq üçün hansı istilikdən istifadə

olunur?

A)soba qazlarının özü ilə apardığı istilikdən

B)yanacaq yandırılır

C)qızmış metalın istiliyindən

D)qızdırılmış su istiliyindən

E)şüalanma istiliyindən
44. Domna sobasında istifadə edilən qurğu hansıdır?

A)kauper


B)rekuperator

C)regenerator

D)iynəli rekuperator

E)keramiki rekuperator


45. Rekuperatorların hansı daha yüksək temperaturda işləyə bilər?

A)keramiki rekuperator

B)iynəli rekuperator

C)maillik borulu rekuperator

D)sinəli və metallik borulu rekuperator

E)düz axınlı rekuperator


46. Domna sobasındaneçə kauperdən istifadə olunur?

A)4 ədəd

B)2 ədəd

C)3 ədəd


D)5 ədəd

E)6 ədəd
47. İynəli rekuperatorlarda material kimi nədən istifadə olunur?

A)metaldan

B)keramik materialdan

C)odadavamlı kərpicdən

D)adi kərpicdən

E)xromlu kərpicdən
48. Domnasobasında nəüçünhava qızdırıcısından istifadə edilir?

A)bir cütü sobaya qızmış hava və qaz verdikdə o biri cütü qızdırılır

B)çoxlu miqdarda hava və qaz qızdırmaq lazımdır

C)domna sobası çox boyun qurğu olduğuna görə

D)bir cütü koksu qızdırmaq üçün

E)bir cütü suyun qızdırmaq üçün istifadə olunur?


49. Hansı sobadan çıxan tüstü qazının temperaturu daha yüksək olur?

A)kameralı sobadan

B)metodiki sobadan

C)üz zonalı metodiki sobadan

D)dörd zonalı metodiki sobadan

E)beş zonalı metodiki zonadan50. Metodiki sobanın hansı zonasında temperatur artan istiqamətdə dəyişir?

A)metodiki zonada

B)birinci qaynaq zonasında

C)ikinci qaynaq zonasında

D)tomil zonasında

E)1-ci və 2-ci qaynaq zonalarında


51. Metodiki sobalarda ən yeksək temperatur zonası hansıdır?

A)qaynaq zonasında

B)tomilzonasında

C)metodiki zonasında

D) başlanğıc zonasında

E)yükləmə zonasında


52. Metodiki sobalarda sobanın yükü sobaya haradan yüklənir?

A)metodiki zonanın başlanğıcından

B)tomil zonasının sonundan

C)qaynaq zonasından

D)sobanın üstündən

E)sobanın yanından


53. Metodiki sobalarda zonaların ardıcıllığı necədir?

A)metodiki zonası, qaynaq zonası, tomil zonası,

B)qaynaq zonası,metodiki zonası, tomil zonası,

C)tomil zonası, qaynaq zonası, metodiki zonası,

D)qaynaq zonası ,tomil zonası, metodiki zona

E)tomil zonası, metodiki zonası, qaynaq zonası


54. Metodiki zona haradan boşalır?

A)tomil zonasından

B)metodiki zonasından

C)qaynaq zonasından

D)sobanın döşəməsindən

E)sobanın tavanından


55. Döşəməsi addımlayan sobalarda neçə zona ola bilər?

A)iki, üç və daha çox

B)bir zona

C)iki zona

D)heç bir zonası olmur

E)qızdırma və soyutma zonası56. Kameralı sobalar haradan yüklənir?

A)pəncərədən və tavandan

B)yandan

C)döşəmədən

D)sobanın altından

E)başlanğıcdan


57. Qızdırıcı quyular hansı sobalar qrupuna aiddir?

A)kameralı sobalar

B)metodiki sobalar

C)şaxtalı sobalar

D) döşəməsi çıxarılan

E)quruducu sobalar


58. Metodiki sobalardahansı zona təkrar oluna bilər?

A)qaynaq zona

B)metodiki zona

C)tomil zona

D)metodikivə tomil zonaları

E)bütün zonalar


59. Forsunkalardan hansı yanacaq yandırılmasıda istifadə edilir?

A)maye yanacağın yandırılmasında

B)qazyanacağın yandırılmasında

C)bərk yanacağın yandırılmasında

D)bərk və qaz şəkilli yanacaqların yandırılmasında

E)toz şəkilli yanacağın yandırılmasında


60. Tüstü borusunun oturacağı ilə sonu arasındakı ölçü nə qədər olur?

A)çıxacağın diametri oturacağın diametrindən 1,5 dəfə kiçik olur

B)çıxacağın diametri oturacaqdan 2 dəfə kiçik götürülür

C)çıxacağın diametri oturacaqdan böyük götürülür

D)çıxacağın diametri oturacağın diametrinə bərabər götürülür

E)çıxacağın diametri oturacağın diametrindən 3 dəfə kiçik götürülür


61. Metallurji sobaların tüstü borusunun tikintisində hansı materialdan istifadə

olunur?

A)adi qırmızı kərpicdən

B)odadavamlı materialdan

C)metaldan

D)istiliyi pis keçirən materialdan

E)çuqundan
62. Tüstü borusunun funksiyası nədir?

A)yanma zonasından tüstü qazlarını soraraq onu kifayət qədər yüksəklikdən

atmosferə buraxmaq

B)tüstünü atmosferə buraxmaq

C)yanma zonasındantüstünü kənarlaşdırmaq

D)yanmanı təmin etmək

E)uzun alov alınamasına şərait yaratmaq
63. Odadavamlı materiallar nə üçün qaz keçiriciliyinə malik olur?

A)möhkəm olduğu üçün

B)keyfiyyətli olduğu üçün

C)odadavamlı olduğu üçün

D)keyfiyyətsiz olduğu üçün

E)məsaməli olduğu üçün


64. Mütləq qara cisim səthinə düşən süa enerjisi necə paylanır?

A)bütöv şəkildə səth tərəfdən udulur

B)bütün əks olunur

C)cisimdən tam şəkildə keçir

D)müəyyən hissəsi udulur, müəyyən hissəsi isə əks olunur

E)müəyyən hissəsi cisimdən keçir, müəyyən hissəsi udulur.


65. Metalın qızma temperaturası hansı temperaturaya deyilir?

A)metalı sobadan çıxaran zaman səthin malik olduğu temperatura

B)metalın mərkəzinin temperaturasına

C)sobanın temperaturasına

D)soba qazlarının temperaturasına

E)soba havanın temperaturasına


66. Sobada metalın yanması nə vaxt baş verir?

A)metalı uzun müddət sobada saxladıqda və yüksək temperatura qədər

qızdırdıqda

B)metalı sobada yavaş qızdırdıqda

C)metalı yüksək temperaturada qızdırdıqda

D)sobada çox saxladıqda

E)sobanın pəncərəsinə açıq saxladıqda
67. Yanmış metalı əvvəlki vəziyyətinə hansı proseslə qaytarıla bilər?

A)qaytarmaq olmaz

B)tabəksiltməklə

C)tablama prosesilə

D)tabalama prosesilə

E)normallaşdırma prosesilə68. Hansı proseslə polad istehsal etdikdə ucuz başa gəlir?

A)konvertor üsulu ilə

B)marten prosesi ilə

C)elektrik sobalarında istehsal etməklə

D)marten və elektropolad üsulu

E)istənilən proseslə


69. Konvertor poladı harada istehsal oluna bilər?

A)domna sobası olan yerdə

B)istənilən yerdə

C)marten sobası olan yerdə

D)elektrik sobası olan yerdə

E)konvertor qurğusu olan yerdə


70. Hansı polad əridici sobalar daha məhsuldardır?

A)konvertor qurğusu

B)marten sobası

C)elektrik sobası

D)elektrik və marten sobaları

E)domna sobası


71. Hansı poladəridici soba fasiləsiz işləyir?

A)heç biri

B)marten sobası

C)elektrik sobası

D)konvertor

E)marten,elektrik,konvertorlar


72. Konvertorlarda hansı yanacaqdan istifadə edilir?

A)yanacaqdan istifadə olunmur

B)qaz şəkilli yanacaqdan

C)maye yanacaqdan

D)bərk yanacaqdan

E)qaz və maye yanacaq qarışığından


73. Hansı qurğuda alınan polad daha keyfiyyətlidir?

A)elektrik sobalarında

B)marten poladı

C)konvertor poladı

D)konvertor və marten poladı

E)heç biri74. Mütləq ağ cisim nəyə deyilir?

A)səthinə düşən enerji süasını tam əks etdirir

B)səthinə düşən enerji süasını tam udan

C) şüa enerjisinin müəyyən hissəsini udan və bir hissəsini əks etdirən

D)şüa enerjisinin müəyyən hissəsini özündən keçirən

E)şüa enerjisini hissələrə parçalayaraq dağıdan


75. Şəffaf cisim, səthinə düşən enerjini nə edir?

A)özündən tam keçirir

B)parçalayır

C)əks etdirir

D)tam udur

E)əks etdirir və udur


76. Soba qazları hansı cisimlər qrupuna aiddir?

A)yarım şəffaf

B)şəffaf cisimlər

C)ağ cisimlər

D)qara cisimlər

E)mütləq ağ cisimlər


77. Kapilyar boruda su axını hansı növ axına aid olur?

A)lominar axın

B)turbulent axın

C)adi axın

D)qarışıq troektorlu axın

E)təbii axın


78. Hissəciklərinin hərəkət trayektoriyaları xaotik (qarmaqarışıq) olan hansı

axındır?

A)turbulentaxındır

B)lominal axındır

C)sərbəst axındır

D)təbii axındır

E)adi axındır


79. Mufelli sobalarda mufel qurğusu nə məqsədi güdür?

A)qızdırılan metalın soba qazları ilə görüşməsinin qarşısını almaq

B)metalı alovdan qovmaq üçün

C)metalı sürətli qızdırmaq məqsədini

D)sobaya uzunömürlülük vermək

E)metalın qızdırılmasını sürətləndirmək
80. Mufelqurğusunda hansı materialdan istifadə etmək lazımdır?

A)odadavamlıvə istiliyi yaxşı keçirən

B)odadavamlı materialdan

C)istiliyi pis keçirən

D)adi qırmızı kərpicdən

E)metaldan


81. Şaxta sobalarında soba qurğusu şıxtə materialı ilə nə qədər doldurulur?

A)tam doldurulur

B)yarısı doldurulur

C)çox az hissəsi doldurulur

D)tam doldurulmur

E)çox hissəsi doldurulur


82. Şixtə materalı ilə tam doldurulmuş hansı sobalar var?

A)şaxtlı sobalar

B)metodik sobalar

C)kameralı sobalar

D)qızdırıcı quyular

E)döşəməsi fırlanan sobalar


83. Oxşarlıq nəzəriyyəsindən sobalarda nə vaxt istifadə olunur?

A)sobalar layihələndirilən zaman

B)sobalar işləyən zaman

C)sobalar dayanan zaman

D)sobalara qulluq zamanı

E)qızdırılan zaman


84. Qızdırıcı sobalardan hansı daha böyük sahə tutur?

A)metodiki sobalar

B)kameralı sobalar

C)döşəməsi fırlanan sobalar

D)döşəməsi tərpənməyən sobalar

E)qızdırıcı quyular


85. İstilik rejimini asand tənzimləmək hansı yanacaqla işləyən sobalarda

mümkündür?

A)qaz yanacaqla

B)bərk yanacaqla

C)maye yanacaqla

D)bərk və maye yanacaqla

E)hər bir halda
86. Axın dönəndə hansı itgi yaranır?

A)yerli müqavimət itgisi

B)sürtünmə itgisi

C)həndəsi təzyiq itgisi

D)sürtünmə və həndəsi təzyiq itgisi

E)heç bir itgi yaranmır.


87. Sürtünmə itgisi borunun hansı hissəsində yaranır?

A)düz boruda axının axması zamanı

B)borunun 900 dönməsi zamanı

C)boruların birləşməsi azmanı

D)boruların haçalanması zamanı

E)boruların daralması zamanı


88. Həndəsi təzyiq itgisi nə vaxt yaranır?

A)axının hündürlüyü dəyişdikdə

B)düz boruda axın axan zamanı

C)axının birdən-birə dönməsi zamanı

D)borunun daralması zamanı

E)borunun birdən-birə genişlənməsi zamanı


89. Soba qurğularında hansı köməkci qurğular olur?

A)hava qızdırıcı qurğular.

B)soba döşəməsi

C)soba tavanı

D)hava qızdırıcısı, tüstü borusu və yolları

E)tüstü borusu


90. Soba sistemində rekuperator və regeneratorlar hansı qurğular qrupuna

aiddir?

A)köməkçi qurğular qrupuna

B)əsas soba qurğusunun özünə

C)yaradıcı qurğular qrupuna

D)kənar qurğular qrupuna

E)əlavə qurğular qrupuna


91. Havanın sərf əmsalı olduqda tüstü qazlarının tərkibində azotun miqdarı

necə dəyişir?

A)azotun miqdarı artar

B)azotun miqdarı azalar

C)azotun miqdarına təsir etməz

D)azot öz həcmini sabit saxlayar

E)azotun miqdarı həm artar, həmdə azala bilər.92. Yanma qazlarının tərkibindəki azot haradan alınır?

A)yanacaq və havadan

B)yanacaqdan

C)havadan

D)yanma prosesindən

E)qızdırılan metaldan.


93. Çətin əriyən külün ərimə temperaturu nə qədərdir?

A)

B)

C)

D)

E)


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə