1213#01#Y15#01#500/BaxışYüklə 466,77 Kb.

səhifə1/19
tarix06.02.2018
ölçüsü466,77 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


B

AXIŞ


Testlәr

/1213#01#Y15#01#500/Baxış

T

EST


: 1213#01#Y15#01#500

Test


1213#01#Y15#01#500

Fәnn


1213 ­ Geomorfologiyanın әsasları

Tәsviri


[Tәsviri]

Müәllif


Qurbanova F.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı260 (52 %)

Suallardan

500

Bölmәlәr


50

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

B

ÖLMӘ: 1­1 01

Ad

1­1 01Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Geomorfologiya hansı elmin әsasında yaranan elmdir? (Çәki: 1)

 geologiya

 biologiya

 coğrafiya

 zoologiya

landşaftşunaslıq

Sual: Yer sәthinin hansı komponentlәrini geomorfologiya elmi öyrәnir? (Çәki: 1)

iqlimini


 landşaftını

relyefini

 tәbiәtini

bitki vә heyvanat alәmini

Sual: Termokarst hadisәsi nәdir? (Çәki: 1)

yeraltı suların fәaliyyәti ilә әlaqәdar karst

karbonat süxur qatları

daimi donuşluq sahәlәrindә olan karst

yeraltı suların әmәlә gәtirdiyi müxtәlif formalı boşluqlar

tәmiz tәrkibli әhәngdaşı qatları

Sual: Karst prosesinin inkişafı üçün hansı sәthlәr lazımdır? (Çәki: 1)

suxurların çatlılığı

gildәn vә başqa qatışıqlardan azad olmasıkarstlaşan suxurların mövcud olması

karstlaşma prosesinin sürәtli getmәsi

yer altına süzülәn suların çoxluğu

Sual: Örtülü karst hansı şәraitdә inkişaf edir? (Çәki: 1)

yağıntıları il boyu bәrabәr paylanan mülayim iqlim şәraitindә

quru iqlim sahәlәri üçün xarakterikdir

vulkanik suxurlarda­ lava qatlarında

tropiklәrdә

efemerlәrdә

B

ÖLMӘ: 2­1 02

Ad

2­1 02Suallardan

15

Maksimal faiz15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Hansı xüsusiyyәtlәrinә görә relyefin mәnşәyi müәyyәn edilә bilәr? (Çәki: 1)

anaoloji xüsusiyyәtlәrinә

tәbii xüsusiyyәtlәrinә

morfoloji xüsusiyyәtlәrinә

fizioloji xüsusiyyәtlәrinә

endogen xüsusiyyәtlәrinә

Sual: Orta okean silsilәlәri nәdir? (Çәki: 1)

әn uyğun vә әn böyük әrazi tutan dağlıq qurşaq

kiçik erozion şırımlar

böyük dağ sistemlәri

ekzogen geomorfoloji proseslәr

orogen zonalarda maqmatizm proseslәri

Sual: Yer sәthindә karst relyefinin geniş yayılmış formalarını göstәrin (Çәki: 1)

şırımlar, tirәlәr

çökәklәr, yaylalar

uçqunlar, yarğanlar, yamaclar

karr, quyular, qıflar, tәbii şaxtalar

tәpәlәr, suxur qatları, düzәnliklәr, terraslar

Sual: Karst relyefinin әn çox yayılan formaları hansılardır? (Çәki: 1)

tәpәlәr, suxur qatları, düzәnliklәr, terraslar

karr, quyular, tәbii şaxtalar

çökәkliklәr, yaylalar

uçqunlar, yarğanlar, yamaclar

şırımlar, tirәlәr

Sual: Polyelәr nәdir? (Çәki: 1)

mürәkkәb formalı yeraltı boşluqlar

sәthdәn axarı olmayan çökәklәr

yeraltı su horizontları

yüksәk yaylalarda karstlaşan suxurlar

nәlbәkiyә oxşar çökәklәr

Sual: Karst sahәlәrinin yeraltı suları nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)

yeraltı suların sәviyyәsinin tәrәddüdündәn

karstlaşan massivin çatlılıq dәrәcәsindәn vә çatların morfoloji xüsusiyyәtlәrindәnsuxur qatlarının qalınlığından, eroziya bazisindәn

qıfabәnzәr çökәklәrdәn

meandrlardan

Sual: «Dәniz dәyirmanlarına» әn çox harada rast gәlinir? (Çәki: 1)

Dunayın qolu Vratna çayında

İspaniyada Pireney dağları çaylarında

Dinar dağlarında­Riuka çayında

Qәrbi Gürcüstanda­Saora, Çeşura çaylarında

Aralıq dәnizi sahәsindә, Fransanın cәnubunda

Sual: Sahil karst mağaraları harada әmәlә gәlir? (Çәki: 1)

karst massivi kәnarlarında

müvәqqәti tamdoyma zonası sәviyyәsindә

vulkanik suxurlarda

karbonat vә qeyri karbonat suxurlarda

yeraltı boşluqlarda

Sual: Psevdokarst nәdir? (Çәki: 1)

qeyri karstın müxtәlif suxurlarda yayılan formaları

yer sәthindәki asan karstlaşan karbonatlı suxurlar

qırıntı çöküntülәrindәki sәth boşluqları

süxur qatlarına süzülәn sular

yeraltı erozion formalar

Sual: Tektonik hәrәkәtlәrin tәsiri nәticәsindә nә yaranır? (Çәki: 1)

denudasiya proseslәri

relyefin böyük formaları

dәrә yamacları

meşәliklәr

yeraltı erozion formalar

Sual: Әn uzun vә әn böyük әrazi tutan dağlıq qurşaq nә adlanır? (Çәki: 1)

 erozion şırımlar

 geomorfoloji proseslәr

 maqmatizm prosesi

orta okean silsilәlәri

 sahil bәndlәri

Sual: Geomorfologiya hansı elmin әsasında yaranan elmdir? (Çәki: 1)

 geologiya

 biologiya

 coğrafiya

 zoologiya

landşaftşunaslıq

Sual: Karst prosesinin inkişafı üçün hansı sәthlәr lazımdır? (Çәki: 1)

suxurların çatlılığı

gildәn vә başqa qatışıqlardan azad olması

karstlaşan suxurların mövcud olması

karstlaşma prosesinin sürәtli getmәsi

yer altına süzülәn suların çoxluğu

Sual: Örtülü karst hansı şәraitdә inkişaf edir? (Çәki: 1)

yağıntıları il boyu bәrabәr paylanan mülayim iqlim şәraitindә

quru iqlim sahәlәri üçün xarakterikdir

vulkanik suxurlarda­ lava qatlarında

tropiklәrdә


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə