1920#01#Y14#01E15/BaxışYüklə 0,55 Mb.

səhifə1/26
tarix05.04.2018
ölçüsü0,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


B

AXIŞ


Testlәr

/1920#01#Y14#01E15/Baxış

T

EST


: 1920#01#Y14#01E15

Test


1920#01#Y14#01E15

Fәnn


1920 ­ Institusional iqtisadiyyat

Tәsviri


[Tәsviri]

Müәllif


Qasımova A.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmәlәr


33

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

B

ÖLMӘ: 0101

Ad

0101Suallardan

27

Maksimal faiz27

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Köhnә institualizm aşağıdakı әsrlәrin hüdudunda yaranmışdır. (Çәki: 1)

XVI ­ XVII

XVII ­ XVIII

XVIII ­ XIX

XIX ­ XX

XX ­ XXI


Sual: İnstitualizmin meydana gәlmәsi aşağıdakı iqtisadi mәktәblә (istiqamәtlә)

әlaqәdardır. (Çәki: 1)

avstriyatarixi

keynsçi


klassik

merkantilist

Sual: İnstitusional iqtisadiyyat nәyi öyrәnir? (Çәki: 1)

iqtisadi dövranın qaydalarını

milli iqtisadiyyatın inkişaf yollarını

istehsal xәrclәrini

beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәri

ali tәhsil sahәsini

Sual: İqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәti ilә institusional iqtisadiyyat daha az

әlaqәlidir? (Çәki: 1)

marksizmlә

merkantilizmlә

tarixi mәktәblә

riyazi mәktәblә

marjinalizmlә

Sual: İqtisad elminin institusional istiqamәtinin ilk elmi әsәri aşağıdakı kitab hesab edilir

(Çәki: 1)

D.Qelbreyetin “Yeni institusional cәmiyyәt”

D.Kommonsun “İnstitusional iqtisadiyyat”

T.Beblenin “Tüfeyli sinfin nәzәriyyәsi”

R.Kouzun “Firmanın tәbiәti”

U.Mitçellin “İqtisadi nәzәriyyәnin tiplәri haqqında mühazirә”

Sual: Göstәrilәn alimlәrdәn hansılar institusionalizmin I inkişaf mәrhәlәsinә aid deyil.

(Çәki: 1)

T.Beblen

C.Kommons

U.Mitçell

B.Klark


R.Kouz

Sual: Göstәrilәn alimlәrdәn hansılar institusionalizmin II inkişaf mәrhәlәsinin

nümayәndәlәrinә aiddir. (Çәki: 1)

C.Qelbreyt

R.Kouz

C.ByükenenT.Beblen

D.Nort


Sual: Göstәrilәn alimlәrdәn kim yeni institusional iqtisadiyyat axınının nümayәndәsi


hesab edilir. (Çәki: 1)

C.Qelbreyt

R.Kouz

Q.Saymon


T.Beblen

D.Nort


Sual: Kim ilk dәfә “texnostruktur” anlayışını istifadә edib. (Çәki: 1)

D.Nort


C.Kommons

U.Mitçell

C.Qelbreyt

R.Kouz


Sual: C.Qelbreytin “Yeni institusional cәmiyyәt” kitabı hansı ildә çap edilib? (Çәki: 1)

1899


1927

1934


1951

1967


Sual: «İqtisadi nәzәriyyәnin rekonstruksiyası» ideyası nә vaxt yaranmışdır? (Çәki: 1)

XX әsrin 30­cu illәrindә;

XX әsrin 50­60­cı illәrindә;

XX әsrin әvvәllәrindә;

XX әsrin 70­80­ci illәrindә;

XXI әsrdә;

Sual: «Neoinstitusionalizm» terminini ilk dәfә kim işlәtmişdir? (Çәki: 1)

C.Xodjson;

K.Eyres;

C.Dyui;


U.Mitçell;

A.Qraçi;


Sual: Hansı elmi istiqamәt «büdәt» adlananlara aid deyil? (Çәki: 1)

institusionalizm;

neoklassiк;

marksizm;

postkeynsçilik;

tәkamül nәzәriyyәsi;

Sual: İqtisadiyyatın institusional inkişafının әsasında hәr şeydәn öncә texnoloji

dәyişikliklәrin durması ideyası hansı müәlliflәrә mәxsusdur? (Çәki: 1)

Kommons, Veblen;Mitçell, Qelbreyt;

Frimen, Dosi;

Nort, Alle;

Marks, Keyns;

Sual: İnstitusionalistlәr nәyi «resursların resursu» adlandırırlar? (Çәki: 1)

enerji daşıyıcılarını;

torpağı;

pulu;


әmәyi;

texnologiyanı;

Sual: İnstitusionalizm fәlsәfәnin hansı istiqamәtinә daha yaxındır? (Çәki: 1)

dialektika;

utopizm;

еmpirizm;

praqmatizm;

materializm;

Sual: İnstitusionalizmdә iqtisadiyyatda nәyin xüsusi rolunun öyrәnilmәsinә xüsusi diqqәt

yetirilir? (Çәki: 1)

әmәyin;

kapitalın;tәbii resursların;

texnologiyaların;

maliyyәnin;

Sual: İnstitusionalizmin sırf Amerika elmi istiqamәti olması fikrini hansı alim tәkzib

etmişdir? (Çәki: 1)

K.Eyres;


A.Marşall;

K.Marks;


T.Veblen;

C.Qobson;

Sual: Kim institusionalizmi XXI әsrin iqtisad elmi adlandırmışdır? (Çәki: 1)

F.Mirovski;

C.Xodjson;

C.Dyui;


T.Veblen;

U.Mitçell;

Sual: Neoinstitusionalizm hansı elmә daha yaxındır? (Çәki: 1)

hüquqşünaslıq;

klassik iqtisadi nәzәriyyә;fәlsәfә;

tarix;


heç birinә;

Sual: Praqmatizm fәlsәfәsinin әsas müddәalarını birinci kim vermişdir? (Çәki: 1)

C. Xodjson;

K.Eyres;


Ç.Pirs;

F.Mirovski;

U.Mitçell;

Sual: Sosial­iqtisadi inkişaf prosesini tәdqiq etmәk üçün «DMD burulğan» modelini kim

tәklif etmişdir? (Çәki: 1)

C. Xodjson;

K.Eyres;

Ç.Pirs;


U.Ceyms;

F.Mirovski;

Sual: Metodoloji fәrdiyyәçilik (individualizm). (Çәki: 1)

tәhlil olunan hәr bir şey fәrdin tәsiri ilә baş verir, fikrinә әsaslanan, әmәl

bir qrup adamın müstәsna hüququ olan mülkiyyәt rejimi

pozulduğuna görә cәzalandırılan davranış modeli

mәlumatların işlәnmәsi üzrә iqtisadi agentlәrin imkanlarının mәhdudluğu

konstitusiya qaydalarının yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar gözlәnilәn mübadilәlәr

Sual: İnstitusionalizm әsaslanır. (Çәki: 1)

cәmiyyәtin insanlarının, idarәetmә institutlarının vә hüquqların öyrәnilmәsi

iqtisadi kәmiyyәtlәr arasında asılılıqların yaranması baxımından iqtisadi hadisәlәrin

öyrәnilmәsi

fәaliyyәtlәr baxımından hәr hansı sosial hadisәlәrin öyrәnilmәsi

iqtisadi davranışın әn yaxşı vasitәsi kimi ehtiyatlılığın öyrәnilmәsi

bütün cavablar doğrudur

Sual: İnstitualizmin banisi әnәnәvi olaraq hesab edilir. (Çәki: 1)

R.Kouz

T.Beblen


D.Nort

O.Ulyamson

U.Mitçell

Sual: “Köhnә” institualizmin әsas kateqoriyasına aiddir. (Çәki: 1)

institutlar

transaksion xәrclәr

son hәdd faydalığı

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə