1."Rast" simfonik muğamının müəllifi hansı bəstəkardır? a Ü. Hacıbəyli b F.Əmirov c SYüklə 111,69 Kb.

tarix12.10.2018
ölçüsü111,69 Kb.


1

1.“Rast” simfonik muğamının müəllifi hansı 

bəstəkardır? a) Ü. Hacıbəyli b) F.Əmirov c) S. 

Ələsgərov d) Niyazi   e) Q. Qarayev

2

2.Niyazi “Çitra” baletini hansı müəllifin əsəri əsasında yazmışdır? a) R. Taqor  b) L. Tolstoy c) H. 

Cavid  d) A. Kunanbay  e) M. Hüseyn

3

3. Aşağıdakı hansı əsərin müəllifi Q. Qarayevdir?a) “Sevil” operası b) “Arşın mal alan” c)” Don Kixot” 

simfonik qravürləri  d) Cəbhəyə məktub e) Radio 

marşı

4

4. Q. Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletindən son kütləvi rəqs necə adlanır? 

a) Qaçış b) Yürüş  c) Dönüş d) Yallı e)  Qayıdış

5

5.  “Çənlibel” xoru “Koroğlu” operasında neçənci pərdədə səslənir? a) II b) IV c) I d) III  e) II

6

6. Azərbaycan opera sənətində ilk qəhrəmani opera hansıdır? a) “Şah İsmayıl” operası”b) “Koroğlu” 

operası c) “Nərgiz” operası d) “Vətən” opersı e) 

Harun və Leyla” operası

7

7.Ü. Hacıbəyli neçənci ildə və harada anadan olub?a) 1885-ci ildə  Bakıda b) 1865-ci ildə Gəncədə 

c)1887-ci ildə Şuşada d) 1885-ci ildə Ağcabədidə   e) 

1885 –ci ildə  Naxçıvanda

8

8. A. Zeynallının “Uşaq suitası”-nın sonuncu miniatürü hansıdır? a) Rəqs b) Mübahisə  c) 

Kuklaların yürüşü d) Çöldə çiçəklər e) Yallı

9

 9. “Şah İsmayıl”operasının əsas qayəsini hansı mövzu təşkil edir? a) Azadlıq mübarizəsi b) Sosial 

bərabərsizlik c) Xarici işğalçılara qarşı mübarizə  d) 

Sədaqət və məhəbbətin tərənnümü  e) Vətənpərvərlik

10. C. Hacıyevin “Vətən” operasında əsas mövzu?

 a) Taxt-tac uğrunda mübarizə  b) Müharibə və 

vətənpərvərlik mövzusu  c) Məhəbbət mövzusu  d) 

İrqi ayrı-seçgilik e) Sosial bərabərsizlik11

11. “Türk musiqi məktəbi” neçənci ildə 

Konservatoriya ilə birləşib? a) 1926-cı ildə b) 1931-ci 

ildə c) 1812-ci ildə d)1938-ci ildə e) 1956-cı il

12

12.Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” komediyası neçə dilə tərcümə edilmişdir?

a)10  b)35  c) 45  d)34  e) 11

13

13.Ü. Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasında “Bu gələn yara bənzər” xoru hansı pərdədə səslənir?

a)I pərdə  b)III pərdə   c) V pərdə  d) II pərdə  e) IV 

pərdə

14

14. Nərgiz operasında Cəfərin obrazı neçə ariyada təsvir edilir?

a) 3  b)1  c)4  d)2  e)5

15

15.”Koroğlu” operası neçə pərdədən ibarətdir?a) 3 pərdə  b) 5 pərdə  c) 6 pərdə  d) 4 pərdə e)2 pərdə 

16

16.Bu əsərlərdən hansı A. Zeynallı yaradıcılığına aid edilə bilməz? a) “Uşaq suitası” b) “Dərviş” 

fantaziyası c) “Muğamsayağı” triosu d) “Qoyunlar” 

pyesi e) “Çahargah” f-no əsəri

17

17.Ü. Hacıbəylinin “Arşın mal alan” musiqili komediyasında Gülçöhrənin ariyası neçənci pərdədə 

verilib? a)II pərdə   b)III pərdə  c) IV pərdə d) I pərdə 

e) heç birində

18

18.Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” komediyasında Gülçöhrə Asya və Tellinin triosu neçənci pərdədə 

verilib? a)III pərdədə   b) II pərdədə c)I pərdədə  d) V 

pərdədə  e) heç birində

19

19. “Nərgiz” operası neçə pərdədən ibarətdir?a)4    b)5  c)3 d)6  e)2

20

20. A.Zeynallı neçənci ildə konservatoriyaya daxil olub? a) 1901-ci ildə b)1932-ci ildə c)1926-cı ildə 

d)1929-cu ildə e) 1918-ci ildə

21

21.Azərbaycan Dövlət filarmoniyası neçənci ildə yaranmışdır? a)1956-cı ildə  b) 1936-cı ildə  c) 1923-

cü ildə  d) 1943-cü ildə  e) 1900-cü ildə

22

22. Gülzarla Şah İsmayılın dueti hansı xalq mahnısı üzərində qurulmuşdur? a) “Qalanın dibində”b) 

“Evləri var xana-xana” c) “Ay dili-dili” d) “Gözəllər 

gözəli” e) “Ay qadası”23

23. “Leyli və Məcnun” operası üslub cəhətdən neçə 

operadır? a) Komik opera b) Lirik-psixoloji opera c) 

Muğam operası   d) Qəhrəmani opera e) drammatik

24

24.Bu fikirlərdən hansını “Leyli və Məcnun” operasına aid etmək olmaz? a)Şərqdə ilk operadır. 

b)Muğam operasıdır. c) Füzulinin əsəri əsasında 

yazılıb. d) M. Maqomayevin əsəridir. e) Ü. 

Hacıbəylinin ilk əsəridir

25

25.Klassik Avropa operası ənənələrinə uyğun ilk Azərbaycan operası hansı operadır? a) “Sevil” operası 

b) “Koroğlu” operası  c) “Şah İsmayıl” operası d) 

“Əsli və Kərəm” operası e) “Leyli və Məcnun”

26

26. 1972-ci ildə Azərbaycan  Dövlət opera və balet teatrında səhnələşdirilən Niyazinin əsəri hansıdır?

a) “7  gözəl” baleti  b) “Min bir gecə” baleti  c) “ 

Çitra” baleti d) “İldırımlı yollarla” baleti  e) “ 

Məhəbbət əfsanəsi “ baleti

27

27. XX əsrin 20-ci illərində M. Maqomayev hansı əsərlərini yazıb? a) Operalar  b) Simfoniyalar  

c)Kütləvi mahnılar   d) Baletlər   e) Simfonik 

muğamlar

28

28. A. Zeynallı XX əsrin 20-30-cu illərində neçə romans yazıb? a)3  b)5   c)6  d)7  e) 2

29

29. Bunlardan hansı Ü. Hacıbəylinin qəzəl-romanslarıdır? a) “Ölkəm”, “Nazənin” b) “Sənsiz”, 

“Sevgilicanan” c) “Şəbu-Hicran”, “ Sual”  d) 

“Seyran”, “Ceyran”  e)“Vətənimdir”, “Seyran”

30

30. F. Əmirovun simfonik muğamları hansı bənddə düzgün verilib? a) “Şur”, “Kürd-ovşarı”, “Gülüstan- 

Bayatı -Şiraz”  b) “Rast”,  “Bayatı-Şiraz” “Humayun”  

c) “Bayatı-Şiraz”, “ Rast,” “Şur”  d) “Şur”, “Kürd-

ovşarı”,  “Rast”, “Bayatı-Şiraz”, “Şur” e) “Şur” , “ 

Rast”, “Humayun” 

31

31. “Koroğlu” operasında Eyvaz kimdir?a) Koroğlunun oğlu b) Nigarın qardaşı    c) 

Koroğlunun qardaşı d) Həsən xanın nökəri e) Təlxək

32

32. “Arşın mal alan” musiqili komediyasının baş qəhrəmanları kimlərdir? a) Telli ilə Vəli b) 

Süleymanla Asya c) Əsgərlə Gülçöhrə   d) Sultan 

bəylə Cahan xala e) Asya ilə Vəli33

33. Azərbaycanda ilk instrumental konsertin müəllifi 

kimdir? a) A. Əlizadə b) F. Əmirov   c) Q. Qarayev d) 

M. Maqomayev e) A. Zeynallı

34

34. “Arşın mal alan” musiqili komediyasında Əsgər kim idi? a) Varlı tacir   -b) Zərgər c) Xırdavat 

alverçisi d) Dəllal e) Ev xidmətçisi

35

35.”Koroğlu” operasında hansı üslub üstünlük təşkil edir? a) Aşıq üslubu   b) Muğam elementləri c) 

Klassik Avropa ariyaları d) Leytmotivlərlə inkişaf e) 

reçitativli inkişaf

36

36. “Sevil” operasında Dilbərin ariyası hansı ruhdadır?

a)XIX əsr sentimental romans ruhu. Tanqo ritmi   b) 

Pissimist ruhda  c) Milli ruhda

 d) Nikbin əhval-ruhiyədə  e) Bədbin nuanslı

37

37. 1944-cü ildə Tiflisdə keçirilən Zaqafqaziya Respublikaları incəsənəti on günlüyündə C. 

Hacıyevin hansı əsəri ifa olunub? a) “Sibirə 

məktub”b) III simfoniya  c) “Vətən” operası  d) IV 

simfoniya e) I Simfoniyası

38

38. A. Zeynallının “Uşaq” suitası hansı miniatürlə başlayır? a) Oyun b) Rəqs c) Mübarizə d) Kuklaların 

yürüşü    e) Uşaq və buz

39

39.  Niyazının ilk böyük simfonik əsəri hansıdır və bu əsər neçənci ildə yazılıb? a) “Zaqatala suitası” 1935 

“Vətən haqqında mahnı”1936 c) “Əlli yaşında cavan” 

1937  d) “Evliykən subay” 1938   e) “ Rast “ simfonik 

muğamı 1949 

40

40. Azərbaycan dilində oxuyan uşaqlar üçün ilk hesab dərsliyini kim tərtib edib? a) Y. Məmmədəliyev b) 

Lütfizadə c) Ü. Hacıbəyli   d) K. Kərimov e) Z. 

Tağıyev

41

41. Leyli obrazının ilk ifaçısı kim olmuşdur? a) H. Sarabski  b) Ş. Məmmədova c) Ə. Fərəcov   d) 

Bülbül e) Ə. Ağdamski

42

42. Ü. Hacıbəyli məqalələrində hansı təxəllüslərdən istifadə etmişdir? a) “Filankəs”  b) “Molla 

Nəsrəddin”c) “Seyyid Hüseyn” d) “Varlıq” e) Sidqi

43

43.Ü. Hacıbəyli nə vaxt və harada vəfat etmişdir?a) 1938-ci il Qroznı  b) 1948-ci il Bakı   c)1948-ci il 

Gəncə d) 1956-cı il  Moskva 1955- Naxçıvan e) 1947- 

ci il Bakıda 44

44. Hansı bənddə A. Zeynallının romansları düzgün 

sıralanıb? a) “Sənsiz”, “Vətənimdir”, “Ölkəm” b) 

“Nazənin”, “Gül camalın”, “Çadra” c) “Ölkəm”, 

“Sual”,“Çadra” d) “Çadra”, “Vətənimdir”, “Nazənin” 

e) “Vətənimdir”, “Sevgilicanan”, “Sənsiz”

45

45. Hansı bənddə F. Əmirovun simfonik əsərləri sıralanıb? a) “ Leyli və Məcnun” simfonik poeması , 

IV simfoniya, “ Aşıqsayağı”

 b) “Azərbaycan  kapriççiosu”,“Azərbaycan” 

simfonik suitası, “Nizami” simfoniyası

c) “ Arazbarı”, “Nizami” simfoniyası “,  “ Don Kixot” 

simfonik qravürləri

 d)  “Azərbaycan” simfonik suitası”, “ Şur” simonik 

muğamı”, “Rast” simfonik muğamı

e) “Rast” simfonik muğamı, “Don Kixot” simfonik 

qravürləri, “Karvan” simdonik lövhəsi

46

46.Azərbaycan xalq dastanları əsasında yazılmış klassik tipli ilk opera hansıdır? a) “Şahsənəm”  b) 

“Koroğlu” c) “Leyli və Məcnun” d) “Şah İsmayıl”  e) 

“Harun və Leyla”

47

47.Azərbaycanda kütləvi mahnıların ilk nümunələri, romans, kamera musiqisi, məişət mövzulu pyeslər 

neçənci illərdə yaradılıb? a)XX əsrin 20-30-cu 

illərində   b)1935-ci ildən başlayaraq c)1918-ci ildən 

başlayaraq  d)1910-cu ildən başlayaraq  e) XX əsrin 

sonunda

48

48. Niyazi “Rast” simfonik muğamında hansı xalq mahnısının intonasiyalarından istifadə etmişdir? a) 

“Evləri var xana-xana” b) “Əlində sazın qurban” c) 

“Qalanın dibində d) “Toy mahnısı” e) “Küçələrə su 

səpmişəm”

49

49.”Leyli və Məcnun” operasından məşhur xor hansıdır? a) “Şəbi-Hicran” xoru    b) “Qızların xoru” 

c) “Çənlibel” xoru  d)”Kəndlilərin” xoru  e) 

“Yoxsulların  xoru”

50

50. “Koroğlu operasında əsas musiqi nömrələri hansılardır? a)Xor nömrələri  b)Rəqs nömrələri 

c)Ariozalar d) Mahnılar e) Heç biri

51

51. Şərqdə yaranan ilk opera hansıdır?a) “Leyli və Məcnun”  b) “Əsli və Kərəm” 

c)”Evliykən subay” d)”Ər və arvad” e) Harun və 

Leyla”52

52. “Koroğlu” operasında üsyan edən xalqın himni 

hesab edilən xor necə adlanır? a) “Çənlibel” xoru b) 

“Şərab doldurun” c) “Qoy rədd olsun bəylər” d) “ Bu 

gözəl təbiət, bu şən mənzərə” e) “Eşq olsun”

53

53. “Leyli və Məcnun” operasında uvertüradan mövzu hansı zərbi-muğam əsasında yazılmışdır? 

a)Mani b)Heydəri  c) Rast  d)Mənsuriyyə  e) Şur

54

54.Hansı bənddə F. Əmirovun yaradıcılığı haqqında düzgün məlumat verilib?

a) 1908-ci ildə Azərbaycanda opera sənətinin əsasını 

qoyub

 b) C.Hacıyevlə birlikdə “ Vətən” operasını yazıbc) İlk milli romansların, kiçik miniatürlərin, simfonik 

əsərlərin müəllifidir

 d) Müasir mövzuda yazılmış ilk lirik-psixoloji 

operanın, instrumental konsertin müəllifidir

e) İlk simfonyanın müəllifidir

55

55. A. Zeynallının F-no əsərlərinə aid edilə bilməz a) “Muğamsayağı” pyesi  b) “Çahargah” pyesi c) 

“Qoyunlar” miniatürü   d)İki fuqa  e) “Uşaq və buz” 

miniatürü

56

56. “Leyli və Məcnun” operasında uvetüradan sonra hansı xor səslənir? a)”Çənlibel” xoru b)”Bu gələn 

yara bənzər” c) “Şəbu-Hicran” xoru   d) “Leylini 

qoyma məktəbə getsin” E) “Vermə”

57

57. Ü. Hacıbəyli sonradan “Leyli və Məcnun” operasına nə əlavə etmişdir?

a)Məcnunun atasının ariyasını    b) Leylinin ariyasını 

c) Məcnunun ariyasını  d) Qızlar xorunu  e) Duet 

58

58.“Aşıq Qərib”, “Evliykən subay”, “50 yaşında cavan” əsərlərinin müəllifi hansı bəstəkardır?

 a) F. Əmirov  b) Q. Qarayev c) Z. Hacıbəyli  d) A. 

Əlizadə  e)Ü. Hacıbəyli

59

59. Nofəli səciyyələndirən marş mövzusu hansıdır?a) Qarabağ şikəstəsi  b)Arazbarı  c)Heyratı  d) Simayi-

şəms  e) Segah

60

60. “Koroğlu” operasında Koroğlunun qəhrəmanlıq xüsusiyyətləri hansı xorda öz əksini tapır?

a) “Bu gözəl təbiət” b) “And” c) “Qoy rədd olsun 

bəylər, xanlar, paşalar”  d) “Təngə gəldik, yox tavan” 

e) “Çənlibel” xoru
61

61.“Şur” simfonik muğamı hansı bölmələrdən 

ibarətdir? a)“Ovşarı”, “ Şahnaz”, “Manii”, “ Kürdi” 

b) “Təsnif” “ Şahnaz” “Əraq” c)“Şur”, “ Şur-

Şahnaz”, “Bayatı”, “Əraq”, “Simayi-Şəms” d)“ 

Ovşarı”, “Əraq” e) “Əraq”,”Şur” “ Kürd -Ovşarı”

62

62. “Koroğlu” operasının I pərdəsindəki xorda hansı muğamın intonasiyalarından istifadə edilmişdir?

a) Çahargah   b) Rast  c) Segah  d)Şüştər  e) Şur

63

63. “Koroğlu” operasında  III pərdənin mərkəzində hansı xor durur? a) “And”  b) “Çənlibel” c) “Bu gözəl 

təbiət” d) “Şəbu-Hicran” e) “Kəndlilərin xoru

64

64. “Koroğlu” operasında əsas ideya hansıdır?a)Məhəbbət mövzusu b) Xalqın feodal zülmə qarşı 

mübarizəsi   c)Taxt-tac uğrunda mübarizə  d) İntiqam 

hissi  e) Sosial ədalət

65

65.“Arşın mal alan” musiqili komediyasında məhəbbət mövzusuna çevrilən hansı leytmotiv aparıcı 

rol oynayır?

a)Süleymanın kupletləri b) Asyanın ariyası c) 

Arşınmalçı mövzusu  d)Gülçöhrənin ariyası e) 

Asiyanın ariyası

66

66. Klassik Azərbaycan musiqisinin banisi kimdir?a) M. Maqomayev  b) F. Əmirov c) Ü. Hacıbəyli  d) 

Q. Qarayev  e) Z. Hacıbəyli

67

67. İlk musiqili komediya hansıdır?a) “Arşın mal alan”b) “Ər və arvad”c) “Evliykən 

subay” d) “O olmasın bu olsun” e) “Beş manatlıq  

gəlin”

68

68. Çox səsli xorun ilk nümunəsi hansıdır?a) “Çənlibel” xoru b)”And” xoru c) “Şəbu-Hicranm” 

xoru  d)”Yoxsullar” xoru e) “Bu gələn yara bənzər” 

xoru

69

69. A. Zeynallının “Fraqmentlər” suitasını kim tamamlamışdır? a) Z. Hacıbəyli b) Yablenko c) M. 

Maqomayev  d) Ə. Cavid  e) Z. Hacıbəyli

70

70.F.Əmirov “ Şur” simfonik muğamının “Şur-Şahnaz” bölümündə hansı xalq mahnısından istifadə 

edib? a) “Ay dili-dili b) “Gözəlim sənsən”c) “Ay 

qadası” d) “Evləri var xana-xana” e) “Küçələrə su 

səpmişəm”

71

71. Bu əsərlərdən hansı Ü. Hacıbəylinin vokal-instrumental yaradıcılığına aid deyil?

a) “Cəngi” b)”Sənsiz” romansı c) “Leyli və Məcnun” 

operası d) “Sevgilicanan” romansı  e) “Sənsiz” 

romansı72

72. Ü. Hacıbəyli ilk dəfə hansı operasında ariozadan 

istifadə edib? a) “Şeyx Sənan” operası b) “Rüstəm və 

Söhrab” operası c) “Əsli və Kərəm” operası d) “Leyli 

və Məcnun” operası  e) “Harun və Leyla” operası

73

73. Məcnunun atasının ariyasında hansı muğamın intonasiyalarından istifadə edilib? a)Bayatı-Şiraz  

b)Rast  c)Şur  d) Çahargah  e) Segah

74

74. Ü. Hacıbəyli hansı əsərlərini Nizaminin 800 illik yubileyinə həsr edib? a) “Koroğlu” operasını 

b)”Aşıqsayağı”-nı  c) “Sənsiz”, “Sevgilicanan” 

romanslarını d) “Leyli və Məcnun” operasını  e)” 

Firuzə” operasını

75

75. “Koroğlu” operasının I pərdəsində ilk xor hansıdır? a) “And” xoru  b) “Bu gözəl təbiət, bu şən 

mənzərə bir daha səadət verməz bizlərə”  c) 

“Çənlibel” xoru  d) “Qoy rədd olsun xanlar bəylər 

paşalar”  e) “Kəndlilərin”  xoru

76

76. “Koroğlu” operasında xalqı səciyyələndirən əsas pərdə? a)I pərdə  b) II pərdə  c) III pərdə  d)IV pərdə  

e) V pərdə

77

77. “7 gözəl” baletində “ Aişənin variasiyası”, “ Yallı”,  “Aişə təkdir” epizodu neçənci pərdədə 

verilir?


a) III pərdə  b) II pərdə  c) I pərdə  d) V pərdə  e) IV 

pərdə


78

78. “Arşın mal alan” operettasında xalq 

xarakteristikasının ən yaxşı xüsusiyyətləri hansı 

obrazlarda təcəssüm etdirilmişdir? a) Soltan bəy, 

Cahan xala  b) Əsgər, Gülçöhrə  c) Telli , Vəli  d) 

Süleyman, Asya  e) Telli, Asya

79

79. “Koroğlu” operasında “Rövşəndir dünyada məni yaşadan” ariası hansı pərdədə verilib? a) I pərdə b) III 

pərdə c)II pərdə  d) IV pərdə  e) V pərdə

80

80. “7 gözəl” baletində İspan xalq melodiyası əsasında hansı gözəl təsvir olunur? a) Çin  b) Məğrib 

c)Slavyan  d)Bizans  e) Hind
81

81. Aşağıdakı bəndlərin hamısı bütövlükdə bir əsərə 

aiddir? 1. Məhəbbət mövzusundadır.

2. Şəriət qanunlarına görə qadın açıq üzlə kişi içinə 

çıxa bilməz.

3. İlk tamaşasında qadın rollarında kişilər oynamışdır.

a) “Koroğlu” operası b) “Əsli və Kərəm” operası c) 

“Leyli və Məcnun” operası   d) “Nərgiz” operası  e) 

“Şah İsmayıl” operası

82

82.Ü. Hacıbəyli “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” kitabını neçənci ildə tamamlamışdır?

 a) 1913-cüil  b) 1945-ci il c) 1937-ci il d) 1908-ci il 

e)1911-ci il

83

83. “Qızların gitaralarla rəqsi” hansı əsərdə səslənir?a) “7 gözəl” baletində  b)” Leyli və Məcnun” 

simfonik poemasında c) “İldırımlı yollarla” baletində  

d) “Vətən” operasında  e) “Min bir gecə” baletində 

84

84. “Leyli və Məcnun” “Koroğlu” operalarındakı oxşar cəhətləri müəyyən edin.

a) Hər iki opera məhəbbət mövzusundadır. b)  Hər iki 

opera xalqın azadlıq uğrunda mübarizəsindən bəhs 

edir. c) Hər iki operanın librettosunu M. S. Ordubadi 

yazmışdır. d) Hər iki operanı Ü. Hacıbəyli yazmışdır. 

e) Hər iki opera 1908-ci ildə yazılmışdır.

85

85.Ü.Hacıbəyliun “Leyli və Məcnun” operası neçə pərdə və neçə şəkildən ibarətdir?

 a)2 pərdə, 3 şəkil  b)5 pərdə, 6 şəkil  c)5pərdə, 2 

şəkil d) 4pərdə, 3 şəkil e) 6 pərdə 2şəkil

86

86. “Koroğlu” operasından  Koroğlunun II ariozası hansıdır? a) “Təngə gəldik, yox tavan”b) “And” xoru 

c) “Çənlibel” xoru d) “Aşıq mahnısı” e) Sevgisinin 

tərənnüm olunduğu solo nömrə

87

87. Azərbaycan opera sənətində igid qəhrəman planında ilk  qadın obrazını hansı bəstəkar 

yaratmışdır? a) Ü. Hacıbəyli  b) M. Maqomayev  c)C. 

Hacıyev  d) F. Əmirov  e) Q. Qarayev

88

88.Ü. Hacıbəylinin yarımçıq qalmış operası hansıdır? a) “Əsli və Kərəm”  b) “Firuzə” c) “Ər və arvad” d) 

“Aşıq Qərib” e) “Harun və Leyla”
89

"Babək" baletini A.Əlizadə neçənci ildə yazıb?

.

a) "1977" b)1999 c)1945 d)1976 e)197990

90.”Koroğlu” obrazının ilk ifaçısı kim olmuşdur?

a) H. Ərəblinski  b) H. Sarabski c) Bülbül d) L. 

İmanov  e) Ə. Ağdamski

91

91.F. Əmirovun “Sevil” operasının I pərdəsi nə ilə başlayır? a) Giriş  b) Uvertüra  c) Proloq---d) Antrakt 

e) Şeir nömrəsi ilə

92

92. “Sevil” operasında “Ayrı düşdüm Gündüzümdən” ariyası neçənci pərdədə keçir? a) I pərdə II şəkil b) I 

Pərdə I şəkil c) II pərdə I şəkil d) III pərdə I şəkil e) I 

pərdə III şəkil

93

93.İlk dəfə kimlər tərəfindən 1927-ci ildə Azərbaycanda xalq mahnıları nota köçürülərək  

harmonizə edilib? a) Ü. Hacıbəyli, M. Maqomayev  

b) C. Hacıyev, M. Maqomayev c) Ü. Hacıbəyli, 

Bülbül d) Ü. Hacıbəyli, A. Zeynallı e) F. Əmirov, Q. 

Qarayev

94

94. Ü. Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operası hansı şairin eyni adlı poeması əsasında yazılmışdır?

a)M. Füzuli  b) M.S. Ordubadi c)S. Vurğun  d)Nizami  

e) Nəsimi

95

95. “Şah ismayıl” operasında igid, qəhrəman qadın obrazı? a) Nigar b)Nərgiz c) Ərəb Zəngi d) Güçohrə  

e) Ayşə


96

96. Q. Qarayevin “ 7 gözəl” baletində intonasiya və 

harmoniya cəhətdən rus xalq mahnı və rəqslərini 

xatırladan gözəl hansıdır? a) Bizans gözəli b) Məğrib 

gözəli c ) Slavyan gözəli d)Çin gözəli e) Hind gözəli

97

97. M. Maqomayevin kiçik həcmli orkestr əsərləri hansı bənddə doğru verilib? a)”Ceyran”, “Azərbaycan 

çöllərində”, rapsodiyaları, “Dərviş” fantaziyası b) 

“Çahargah” pyesi, I, II fantaziyalar, “Ceyran”  

c)”Radio marşı” “Variasiyalar” “Dərviş” fantaziyası  

d) “Aşıqsayağı”, Variasiyalar”, “Ölkəm” e) “Sənsiz” 

“Ceyran” “Vətənimdir”

98

98. “Nərgiz” operasında III pərdədən xor neçə adlanır? a) Qəmli mahnı  b) Yoxsulların xoru 

c)Çənlibel xoru d)Qələbə xoru e) Kəndlilərin xoru
99

99. Ü. Hacıbəylinin musiqili komediyaları içərisində 

ən iri həcmlisi hansıdır? a) “Ər və arvad” b) “Arşın 

mal alan” c) “O olmasın bu olsun” d) “Əsli və 

Kərəm” e) “Evliykən subay”

100


100.“Nərgiz” operasında Nərgizin oxuduğu “Qəmli 

mahnı”-da hansı muğamın intonasiyalarından istifadə 

edilib? a) Şüştər b)Çahargah  c)Bayatı-Şiraz  

d)Humayun  e) Segah

101

S.Ələsgərov neçənci ildə anadan olunb? a)"1924" b)"1920" c)"1922" d)"1925" e)"1930"

102


Ü.Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun" operası üslub 

cəhətdən necə operadır? a)xalq dastanı b)muğam 

c)zərbi-muğam d)klassik e)ümumavropa tipli

103


Ü.Hacıbəyovun "Koroğlu" operasında Eyvaz kimdir? 

a)Həsən xanın oğıu b)Həmzə bəyin oğlu c)Alı kişinin 

d)Koroğlunun oğlu e)Ehsan paşanın oğlu

104


S.Ələsgərov N.Nərimanov  eyni adlı əsərinin 

motivləri əsasında hansı operanı yazıb?  a)Vətən  

b)Aşiq Qərib  c)Bahadır və Sona   d)Ulduz   e) 

Evliykən subay

105

Ü.Hacıbəyli "Arşın mal alan" musiqili komediyasında Əsgər kim idi? a)bəy b)nökər c)tacir d)arşın malçı 

e)tələbə


106

Ü.Hacıbəyli "Leyli və Məcnun" operasına ilk dəfə 

kim dirijorluq edib? a)H.Ərəblinski b)Ə.Ağdamski 

c)Ə.Haqverdiyev d)Əli Abbas Rzayev e)Ə.Fərəcov 

107

Azərbaycan dilində oxuyan uşaqlar üçün ilk hesab dərsliyini kim tərtib etmişdir? a)M.Maqomayev 

b)S.Rüstəmov c)A.Zeynallı d)S.Hacıbəyov 

e)Ü.Hacıbəyli

108


Ü.Hacıbəylinin "Leyli və Məcnun" operasında 

məşhur xor hansıdır? a)"Bu gələn yara bənzər" 

b)"Heyratı" c)"Şəbi Hicran" d)Müqəddimə e)operanın 

finalında səslənən xor

109

Ü.Hacıbəyli "Koroğlu" operasında üsyan edən xalqın himni hesab edilən xor necə adlanır? a)"Çənlibel" 

b)"And" c)"Təngə gəldik, yox tavan" d)"Qoy rədd 

olsun xanlar, bəylər, zalımlar" e)"Bu gözəl təbiət bu 

şən mənzərə"

110

Hansı iki Azərbaycan bəstəkarı eyni ildə və tarixdə anadan olmuşdur? a)M.Maqomayev və Niyazi 

b)Ü.Hacıbəyov və Niyazi c)Ü.Hacıbəyov və 

F.Əmirov d)M.Maqomayev və A.Zeynallı 

e)Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayev
111

Ü.Hacıbəylinin "Koroğlu" operasında Koroğlunun 

qəhrəmanlıq xüsusiyyətləri hansı xorda öz əksini 

tapır? a)"Zalımdır Həsən xan" b)"And", "Çənlibel" 

c)"Təngə gəldik, yox tavan" d)"Qoy rədd olsun 

xanlar, bəylər, zalımlar" e)"Bu gözəl təbiət bu şən 

mənzərə"

112


"Koroğlu" operasının I pərdədəki xorunda hansı 

muğamın intonasiyalarından istifadə olunmuşdur? 

a)"Rast" b)"Şur" c)"Segah" d)"Çahargah" e)"Şüştər"

113


"Koroğlu" operasında III pərdənin mərkəzində hansı 

xor durur? a)"Bu gözəl təbiət bu şən mənzərə" 

b)"And" c)"Təngə gəldik, yox tavan" d)"Qoy rədd 

olsun xanlar, bəylər, zalımlar" e)"Çənlibel" 

114

Ü.Hacıbəyli ilk dəfə hansı operasında ariozadan istifadə etmişdir? a)"Koroğlu" b)"Şah Abbas və 

Xurşud Banu" c)"Rüstəm və Söhrab" d)"Əsli və 

Kərəm" e)"Leyli və Məcnun"

115


A.Zeynallının vətənə həsr etdiyi ən məşhur romansı 

hansıdır? a)"Çahargah" b)"Ölkəm" c)"Çadra" 

d)"Vıətənə məhəbbət" e)"Muğamsayağı"

116


Tarın yeniləşdirilməsi və notlu xalq çalğı alətləri 

orkestrinin yaranması hansı bəstəkarın adı ilə 

bağlıdır? a)Q.Qarayev b)Ü.Hacıbəyli c)Z.Hacıbəyli 

d)M.Maqomayev e)C.Hacıyev 

117

Ü.Hacıbəyli "Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları" kitabını neçənci ildə bitirmişdir? a)1935 b)1925 

c)1945 d)1946 e)1950

118

Q.Qarayevin "Yeddi gözəl" baleti neçə pərdədən ibarətdir  a) 3 b) 3 pərdə 7 şəkil c) 4 d) 5 e) 4 pərdə 2 

şəkil 


119

Aşağıdakılardan hansı Q.Qarayevin baletidir?  A) Qız 

qalası b) Min bir gecə baleti c) İldırımlı yollarla d) 

Sonalar gölü e) Gülşən baleti 

120

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında professional təhsil almış ilk Azərbaycan bəstəkar kimdir? 

a)A.Zeynallı b)Ü.Hacıbəyov c)Q.Qarayev 

d)C.Hacıyev e)Ə.Bədəlbəyli

121


Azərbaycanda ilk balet hansı bəstəkar tərəfindən 

bəstələnmişdir? a)Ü.Hacıbəyov b)Z.Hacıbəyov 

c)M.Maqomayev d)Ə.Bədəlbəyli e)F.Əmirov

122


"Şah Abbas və Xurşud Banu" operasının müəllifi 

kimdir?a)Ü.Hacıbəyov b)Z.Hacıbəyov 

c)M.Maqomayev d)Ə.Bədəlbəyli e)F.Əmirov123

Bu kantatalardan hansı Ü.Hacıbəyliyə məxsusdur? 

a)"Partiyamız" b)"Fizuli" c)"Vətən və Cəbhə" 

d)"Ürək mahnısı" e)"Səadət mahnısı"

124

Simfonik orkestr üçün "Azərbaycan çöllərində", "Ceyran", "Turacı" əsərlərinin müəllifi kimdir? 

a)Ü.Hacıbəyli b)M.Maqomayev c)A.Zeynallı 

d)C.Hacıyev e)Ə.Bədəlbəyli 

125


"Vətən" operası hansı bəstəkara məxsusdur? 

a)C.Cahangirov b)Ü.Hacıbəyli c)M.Maqomayev 

d)F.Əmirov e)Q.Qarayev

126


"Könül mahnısı" kantatası  hansı bəstəkara 

məxsusdur? a)C.Cahangirov b)Ü.Hacıbəyli 

c)M.Maqomayev d)F.Əmirov e)Q.Qarayev

127


Aşağıdakılardan hansı F.Əmirova məxsusdur? 

a)"Vətən" operası b)"Arşın mal alan" musiqili 

komediyası c)"Şah Abbas və Xurşud Banu" 

d)"Nizami" simfoniyası e)"Ölkəm" romansı

128

 "Şur", "Kürd Ovşarı" və "Gülüstan Bayatı-Şiraz" simfonik muğamları aşağıdakı bəstəkarlardan hansına 

məxsusdur? a)C.Cahangirov b)Ü.Hacıbəyli 

c)M.Maqomayev d)F.Əmirov e)Q.Qarayev

129


F.Əmirovun Z.Hacıbəyovla birgə yazdığı əsər 

aşağıdakılardan hansıdır? a)"Nizami" simfoniyası 

b)"Şur" simfonik muğamı c)"Nəsimi" dastanı 

d)"Cəngi" e)"Azərbaycan suitası"

130

F.Əmirovun "Ürəkçalanlar", "Xoş xəbər", "Gözün aydın" əsərləri hansı janrda yaılmışdır?  a)musiqili 

komediya b)simfoniya c)mahnı d)operetta e)ariya

131

F.Əmirovun uşaqlar üçün bəstələdiyi mahnılara aşağıdakılardan hansılar aiddir? a)"Bip-bipin 

nəğməsi", "Xoş xəbər" b)"Qatar", "Ürəkçalanlar" 

c)"Odlar ölkəsi", "Gözün aydın" d)"Quzum", "Qatar" 

e)"Ürəkçalanlar", "Bizim həyət"

132

F.Əmirovun A.Zeynallının xatirəsinə Violonçel və fortepiano üçün yazdığı əsəri aşağıdakılardan 

hansıdır?  a)"Nizami" b)"Elegiya" c)"İyirmi 

mahnı"d)"Fortepiano üçün on iki miniatür" e)"Xəzəri 

fəth edənlər"

133

F.Əmirovun operaları hansılardır? a)"Leyli və Məcnun", "Koroğlu" b)"Nərgiz", "Şah İsmayıl" 

c)"Ulduz", "Sevil" d)"Vətən", "Zəriflik" e)"Ulduz", 

"Nizami"134

"Leyli və Məcnun" simfonik poeması neçənci ildə 

yazılmışdır və hansı bəstəkara məxsusdur?  a)1964, 

F.Əmirov b)1969, Q.Qarayev c)1908, Ü.Hacıbəyov 

d)1931, M.Maqomayev e)1960, A.Zeynallı

135


1961-ci ildə çəkilmiş "Leyli və Məcnun" filminin 

musiqisi hansı bəstəkara aiddir? a)A.Zeynallı 

b)Ü.Hacıbəyov c)Q.Qarayev d)M.Maqomayev 

e)F.Əmirov

136

Aşağıdakı variantlardan  hansı Q.Qarayevin orkestr üçün yazılmış əsərlərinə aiddir? a)"Vətən", "Zəriflik" 

b)"İki simli kvartet", "Kvartettino" c)"Vyetnam 

süitası", Alban rapsodiyası", "Klassik süita"  d)"İki 

simli kvartet", "Kvartettino", "Skripka və fortepiano 

üçün sonata" e)"Vyetnam süitası", "Kvartettino", 

"Skripka və fortepiano üçün sonata" 

137

"Uşaq süitası" əsəri ilə ilk dəfə Azərbaycan musiqi tarixində uşaq musiqisi repartuarının əsasını hansı 

bəstəkar qoymuşdur? a)A.Zeynallı b)Ü.Hacıbəyov 

c)Q.Qarayev d)M.Maqomayev e)F.Əmirov

138


"Mən sizi sevirdim" romansı hansı bəstəkara 

məxsusdur?  a)A.Zeynallı b)Ü.Hacıbəyov 

c)Q.Qarayev d)M.Maqomayev e)F.Əmirov

139


F.Əmirovun "Gülüm" romansı hansı şairin sözlərinə 

yazılmışdır? a)M.Fizuli b)İ.Nəsimi c)Ə.Xaqani 

d)Ş.İ.Xətai e)N.Gəncəvi 

140


F.Əmirovun atasının adı nədir a) Əbülfəz  b)Məşədi 

Cəmil c) Zülfiqar d) Əyyub e) Məşədi isi 

141

F.Əmirovun "Nizami" simfoniyası neçə hissəlidir ?  A) 3 b) 5 c) 4 d)7 e) 1 

142


F.Əmirovun "Sevil" neçənci ildə tamaşaya qoyulub  ? 

a)1920  b)1931  c)1918  d)1930  e)1919

143

M.Maqomayev "Şah İsmayil" perasında igid qəhrəman qadın obrazı   kimdir ?  A) Nigar b) Nərgiz 

c) Ərəb Zəngi d) Gülçöhrə e) Asya

144

Azərbaycan professional musiqi yaradıcılığının təşəkkülü, bir çox janrların meydana gəlməsi, bir sıra 

professional kollektivlərin, bütün Yaxın Şərqdə ilk 

musiqili teatrın yaranması kimin adı ilə bağlıdır? 

a)M.Maqomayev b)Ü.Hacıbəyli c)F.Əmirov 

d)A.Zeynallı e)Q.Qarayev145

"Xoruz bəy" operettasının müəllifi hansı bəstəkardır?  

a)M.Maqomayev b)Ü.Hacıbəyli c)F.Əmirov 

d)A.Zeynallı e)Q.Qarayev

146

"Yaz", "Neft", "May", "Tarla", "Gözəlim", "Durna" a)Q.Qarayev  b)Ü.Hacıbəyli c)F.Əmirov d)A.Zeynallı 

e)M.Maqomayev

147

 Azərbaycan musiqisində Avropa üslublu ilk operanın adı və müəllifi aşağıdakılardan hansıdır? a)"Sevil", 

F.Əmirov b)"Koroğlu", Ü.Hacıbəyov c)"Nərgiz", 

M.Maqomayev  d)"Zəriflik", Q.Qarayev e)"Gəlin 

qyaası", Ş.Axundova 

148

Bu bəstəkarlardan hansı Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru olmuşdur?  

a)Z.Hacıbəyov b)M.Maqomayev c)F.Əmirov 

d)M.C.Əmirov e)Ü.Hacıbəyli

149


M.Maqomayevin "Nərgiz" operası neçə pərdədən 

ibarətdir ? a)4 b)5 c)3 d)6 e)2 

150

 M.Maqomayev "Şah İsmayil " operasında Aslan Şahı kim zəhərləyir ?  A) Şah İsmayil b) Ərəb Zəngi c) 

Qulluqçu d) Vəzir e) Nərgiz : public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Incesenet
Incesenet -> Hansı xəlifənin dövründə Ərəbistanda islam dini sabitləşdi və geniş yayıldı? a Xəlifə Ömər b. Xəlifə
Incesenet -> "Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? a H. Berlioz b C. Verdi c A. Dvorjak d F. List
Incesenet -> Musiqi mədəniyyəti qədim dövrdə hansı ölkədə inkişaf etmişdir? a Misir,İran,Ərəbistan b Çin,İran,Azərbaycan
Incesenet -> Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A Ü. Hacıbəyov
Incesenet -> 1 İ. F. Stravinski neçənci ildə anadan olmuşdur? a 1882 b 1888 c 1885 d 1880 e 1887
Incesenet -> 1399-cu ildə Əbdül Əziz Şərəfəddin oğlunun bürüncdən hazırladığı bu məmulat Ermitaj muzeyində saxlanılır. Bu
Incesenet -> İlk kompüter sayılır
Incesenet -> Asağıdakı bəndlərdən hansında kompyuterin tərkib hissələri düzgun verilmisdir? A monitor, Skaner, cd-rom b printer
Incesenet -> E Şəkidə 2 "Siyasətnamə" əsərinin müəllifi kimdir?


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə