2. Biyoetanol ile Harmanlanmış Benzin TeslimleriYüklə 62,02 Kb.

tarix22.05.2018
ölçüsü62,02 Kb.


2. Biyoetanol ile Harmanlanmış Benzin Teslimleri 

4/4/2005  tarihli  ve  2005/8704  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı

1

  eki  Kararın  1  inci maddesinde; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde (7/4/2018 

tarihli  ve  30384  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  ÖTV  (I)  Sayılı  Liste  UGT’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (Seri No:3) 4 üncü maddesi ile değiştirilen ibare) 

2710.12.45.00.11,  2710.12.45.00.13,  2710.12.49.00.11  ve  2710.12.49.00.12  G.T.İ.P. 

numaraları  ile  yer  alan  mallar  için  belirlenen  ÖTV  tutarlarının,  bu  mallara  yerli  tarım 

ürünlerinden elde  edilmiş 2207.20.00.10.13 ve 2207.20.00.10.14 G.T.İ.P. numaralarında  yer 

alan  “yakıt  biyoetanolü”  karıştırılmış  olması  halinde,  karıştırılan  malın  miktarının  karışım 

miktarına  oranı  kadar  eksik  uygulanacağı  öngörülmüş  ve  bu  orana  göre  belirlenen  vergi 

tutarlarının,  2207.20.00.10.13  ve  2207.20.00.10.14  G.T.İ.P.  numaralarında  yer  alan  yakıt 

biyoetanolünü ihtiva etmeyen (7/4/2018 tarihli ve 30384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV (I) Sayılı  Liste UGT’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (Seri  No:3) 4 üncü 

maddesi  ile  değiştirilen  ibare)  2710.12.45.00.11,  2710.12.45.00.13,  2710.12.49.00.11  ve 

2710.12.49.00.12 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için belirlenmiş olan vergi tutarlarının 

% 98’inden az olamayacağı belirtilmiştir.  

Söz  konusu  Kararname  eki  Kararın  2  nci  maddesinin  verdiği  yetki  uyarınca  bu 

uygulamanın usul ve esasları aşağıdadır. 

2.1. Tanımlar 

 

Bu uygulamada;   

Benzin: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 

(7/4/2018 tarihli ve 30384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV (I) Sayılı Liste UGT’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (Seri No:3) 4 üncü maddesi ile değiştirilen ibare) 

2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.49.00.11 ve 2710.12.49.00.12

 

G.T.İ.P. numaralı malları, 

Biyoetanol:  2207.20.00.10.13  ve  2207.20.00.10.14 G.T.İ.P.  numaralarında  yer alan, 

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından 

yayımlanan “Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin”

2

  4  üncü  maddesinde  yakıt  biyoetanolü  olarak  tanımlanan    ve  yerli tarım ürünlerinden (Yerli tarım ürünleri, Türkiye’de ekilip hasat edilen tarım ürünlerini ifade 

etmektedir.) elde edilen etil alkolü,  Biyoetanol  Harmanlama  İzin  Belgesi:  Kararname  kapsamında  satış  yapmak  için 

biyoetanol ile benzini harmanlayacak olan harmanlayıcılara ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu 

yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından 

verilen,  üç takvim  yılı  için düzenlenen ve bir örneği  bu Tebliğin  ekinde (EK:4A) olarak  yer 

alan onaylı izin belgesini,  

Biyoetanol  Üretim  İzin  Belgesi:  Biyoetanolü  üretecek  olan  üreticilere  TAPDK 

tarafından verilen “Tesis Kurma İzin Belgesi”ni, 

Harmanlayıcı

“Biyoetanol  Harmanlama  İzin  Belgesi”ni haiz, biyoetanol ile benzini 

harmanlayan Petrol Piyasası Kanununda

 

tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı”yı,  

Kararname: 4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını, 

 

Karışım (Biyoetanollü Benzin): Biyoetanol ile benzinin harmanlanması sonucu elde 

                                                 

1

 22.04.2005 tarihli ve 25794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2

 30.10.2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
edilen ürünü, 

Üretici: Biyoetanolü üreterek harmanlayıcıya teslim eden gerçek veya tüzel kişileri 

ifade eder. 2.2. Biyoetanol Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi  

 

Biyoetanol  ile  harmanlanmış  benzinleri  Kararname  kapsamında  yalnızca,  biyoetanol harmanlama izin belgesini haiz harmanlayıcılar teslim edebilir.  

2.2.1. Harmanlayıcının Müracaat Şartları ve Belge Talebi  

Bu belgeyi almak isteyen mükelleflerin; 

-  Harmanlama  izin  belgesi  için  müracaat  tarihinde  vadesi  geçtiği  halde  ödenmemiş 

herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,  

- Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların 

affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan 

yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına 

veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna 

muhalefetten  mahkum  olmamaları,  Terörle  Mücadele  Kanunu  kapsamına  giren  suçlardan 

hükümlü  bulunmamaları  veya  Vergi  Usul  Kanununda  yazılı  kaçakçılık  suçlarını  işlememiş 

olmaları 

gerekir. 

Bu  şartları  haiz  mükellefler,  harmanlama  izin  belgesini  alabilmek  için  aşağıdaki 

belgeleri  ekleyerek  bir  dilekçe  ile  ÖTV  mükellefiyetinin  bulunduğu  yer  vergi  dairesi 

müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa müracaat ederler:  

- EPDK’dan alınan lisans (dağıtıcı veya rafinerici lisansı) ile biyoetanol satın alınacak 

üreticilerin  üretim  izin  belgelerinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Harmanlama  izin  belgesi 

alındıktan  sonra  farklı  üreticilerden  de  biyoetanol  satın  alınması  halinde,  harmanlama 

yapılmadan  önce  bu  üreticilere  ait  izin  belgesi  Vergi  Dairesi  Başkanlığına/Defterdarlığa 

verilir.), 

- Üretici tarafından düzenlenen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:4B) olarak yer alan 

“Biyoetanol Üretim Taahhütnamesi”. 

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler

 

ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara  ait olan kuruluşlar  ile  özelleştirme kapsam  ve programına alınmış olup 

hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara harmanlama izin 

belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve belgeler (üretim izin belgesi ve biyoetanol üretim 

taahhütnamesi hariç) aranmaz. 2.2.2. Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça Yapılacak İşlemler  

İlgili  Vergi  Dairesi  Başkanlığınca/Defterdarlıkça  yukarıdaki  şartlara  ilişkin  bilgi  ve 

belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, menfi bir tespit bulunmaması halinde harmanlayıcılara 

biyoetanol harmanlama izin belgesi verilir. Biyoetanol harmanlama izin belgesini düzenleyen 

Vergi Dairesi  Başkanlığı/Defterdarlık söz konusu belgenin bir nüshasını aynı  gün içerisinde 

ilgili vergi dairesine gönderir. İlgili vergi dairesi, söz konusu belgede harmanlayıcılara ilişkin 

olarak yer alan bilgileri, “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2005/8704 sayılı 

Kararname  Kapsamında  Biyoetanol  Harmanlama  İzin  Belgesine  Sahip  Harmanlayıcılar” 

formuna işler ve konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir. 

Harmanlayıcıların,  müracaat  tarihinde  gerekli  olan  şartları  taşımadığının  sonradan 
anlaşılması  veya  biyoetanol  harmanlama  izin  belgesi  aldıktan  sonra  söz  konusu  belgeyi 

alabilmek  için  gerekli  olan  şartlardan  bir  ya  da  birkaçını  ihlal  etmeleri  halinde,  biyoetanol 

harmanlama izin belgesi ilgili Vergi Dairesi  Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilerek 

harmanlayıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve aynı gün içinde bu durum ilgili vergi dairesine 

bildirilir.  İlgili  vergi  dairesi  “GİBİNTRANET  Veri  Giriş  Sistemi”nde  yer  alan  “2005/8704 

sayılı Kararname Kapsamında Biyoetanol Harmanlama İzin Belgesine Sahip Harmanlayıcılar” 

formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgiyi işler ve üreticilere de bildirilmek üzere Gelir 

İdaresi Başkanlığına bilgi verir.  2.3. Biyoetanollü Benzin Teslimi  

2.3.1. Karışıma Uygulanacak ÖTV Tutarının Hesaplanması 

Benzin  ile  biyoetanolün  harmanlanması  sonucu  elde  edilen  karışımın  tesliminde, 

karışıma uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır. 

KV = BV x [1- (E / T)] 

   Y = [1- (E / T)] 

KV = Karışımın (Biyoetanollü Benzinin) ÖTV Tutarı (TL/lt) 

BV = Biyoetanolsüz Benzinin ÖTV Tutarı (TL/lt) 

   E = Karışımdaki Biyoetanol Miktarı (lt) 

   T = Karışım Miktarı (Karışımdaki Benzin Miktarı+Karışımdaki Biyoetanol Miktarı) 

(lt) 


   Y = Benzin Miktarının Karışım Miktarındaki Oranı 

 

Kararname  gereğince,  karışıma  uygulanacak  ÖTV  tutarının  hesaplanmasında kullanılacak (Y) değeri hiçbir zaman “0,98”den küçük olamaz. Hesaplama sonucu bulunan (Y) 

değeri “0,98”den küçükse, dikkate alınacak olan değer “0,98” dir.  

 

Diğer  taraftan  biyoetanol,  bu  uygulama  kapsamındaki  benzinlerden  hangisi  ile harmanlanır ise, hesaplamada kullanılacak (BV)  değeri de harmanlanan benzinin  ((7/4/2018 

tarihli  ve  30384  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  ÖTV  (I)  Sayılı  Liste  UGT’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (Seri No:3) 4 üncü maddesi ile değiştirilen ibare) 

2710.12.45.00.11,  2710.12.45.00.13,  2710.12.49.00.11  veya  2710.12.49.00.12  G.T.İ.P. 

numaralı malın), karışımın teslim tarihindeki ÖTV tutarı kadardır.  

2.3.2. Benzin ile Biyoetanolün Harmanlanması, Karışımın Teslim ve Beyanı 

Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılabilmesi için yerli tarım ürünlerinden 

elde  edilen  biyoetanolün  benzinle  harmanlanması  şarttır.  Harmanlayıcılar,  Kararname 

kapsamında  biyoetanol  satın  alacakları  üreticilerin  biyoetanol  üretim  izin  belgelerinin 

üreticilerce onaylanmış birer örneklerini bir defaya mahsus olmak üzere bunlardan alırlar ve 

muhafaza ederler. 

Benzin  ile  biyoetanolün  harmanlanması  sonucu  elde  edilen  karışımın  tesliminde, 

karışıma  uygulanacak  ÖTV  tutarının  hesaplanması  bu  uygulamanın  (2.3.1)  bölümündeki 

formüle göre yapılır. 

Karışımın  tesliminde  düzenlenen  faturada,  hesaplanan  ÖTV  tutarının  altına 

biyoetanollü  benzin  olduğu  belirtilir.  Biyoetanollü  benzin  ile  ÖTV’ye  tabi  başka  bir  malın 

satışına  ilişkin  olarak  tek  bir  fatura  düzenlenmesi  halinde,  bu  mallar  için  hesaplanan  ÖTV 

tutarları faturada ayrı ayrı gösterilir.   Harmanlayıcı,  (1)  numaralı  ÖTV  beyannamesinin  “Vergi  Bildirimi”  bölümünün  “A 

Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan benzinlerin G.T.İ.P. numaralarına ait satırlarda, teslim 

ettiği karışıma uygulanan maktu ÖTV tutarını ve karışım miktarını yazar, “Açıklama” kısmında 

ise “2005/8704 sayılı Kararname” ibaresini seçerek beyanda bulunur. 

Bununla birlikte harmanlayıcı, aynı ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan 

“2005/8704 sayılı Kararname Kapsamında Teslimler” bölümünü doldurur. 2.3.3. İndirim 

Teslim  edilen  karışımda  kullanılan  benzinin  ÖTV  ödenerek  satın  alınmış  olması 

halinde; karışımın satılan kısmında yer alan benzin miktarına ilişkin ödenen ÖTV tutarı, (1) 

numaralı  ÖTV  beyannamesinin  “İstisnalar  ve  İndirimler”  bölümünün  “İndirimler  (Aynı 

Listedeki  Malın  İmalatta  Kullanılması)”  kısmında  beyan  edilmek  suretiyle  Özel  Tüketim 

Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi hükmünce hesaplanan ÖTV’den indirilebilir. 2.3.4. YMM Üretim veya Faaliyet Raporu Düzenlenmesi 

Üreticilerin,  Kararname  kapsamında  kullanılmak  üzere  yerli  tarım  ürünlerinden  imal 

ederek teslim ettikleri veya stoklarında bulundurdukları biyoetanole ilişkin olarak her takvim 

yılının  ilk  altı  aylık  1  inci  dönemi  ve  kalan  altı  aylık  2  nci  dönemine  ait  YMM  tarafından 

düzenlenen  üretim  raporları,  bu  dönemleri  takip  eden  ay  başından  itibaren  en  geç  bir  ay 

içerisinde biyoetanol sattıkları harmanlayıcıların ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine 

verilir.  

Harmanlayıcıların,  satın  aldığı  biyoetanolün  benzinle  harmanlanmasına,  elde  edilen 

karışımın teslimine ve bu uygulama kapsamındaki stoklarında bulunan mallara (biyoetanol ve 

karışım) ilişkin olarak her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci 

dönemine  ait  YMM  tarafından  düzenlenen  faaliyet  raporları,  bu  dönemleri  takip  eden  ay 

başından itibaren en geç bir ay içerisinde ÖTV mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesine 

verilir.  

Bu  bölümde  belirtilen  YMM  raporlarının  süresi  içerisinde  ibraz  edilemeyeceğine 

ilişkin,  üretici,  harmanlayıcı  veya  YMM’ler  tarafından  makul  mazeret  bildirilmesi  halinde, 

vergi  dairesince  Vergi  Usul  Kanununun  17  nci  maddesine  göre  bir  aylık  sürenin  bir  katını 

geçmemek üzere ek süre verilebilir. 

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler

 

ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara  ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam  ve programına alınmış olup 

hisselerinin  yarısından  fazlası  yukarıda  sayılan  kuruluşlara  ait  olan  kuruluşlardan,  yukarıda 

belirtilen dönemlerle ilgili Kararname kapsamındaki faaliyetlerini içeren kurum yetkililerince 

imzalanmış  bir  raporu  ilgili  vergi  dairelerine  ibraz  etmeleri  halinde,  yukarıda  anılan  YMM 

raporları aranmaz. 

2.3.5. Uygulamaya İlişkin Örnekler  

 

(7/4/2018 tarihli ve 30384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV (I) Sayılı Liste UGT’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (Seri No:3) 4 üncü maddesi ile değiştirilen 

örnekler)  

Örnek 1: Harmanlama izin belgesi sahibi  (A) firması, rafineriden 2,3765 TL/lt ÖTV 

ödeyerek  satın  aldığı    2710.12.45.00.11  G.T.İ.P.  numaralı  98.000  litre  benzin  ile  (B) 

firmasından  satın  aldığı  yerli  tarım  ürünlerinden  elde  edilen  2.000  litre  biyoetanolü 

harmanlayarak,  elde  ettiği  karışımın  tamamını  Kararname  kapsamında  14/1/2018  tarihinde 

satmıştır. 2710.12.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için 14/1/2018 tarihinde uygulanmakta olan 

ÖTV tutarı 2,3765 TL/lt’dir.  


Buna  göre,  teslim  edilen  karışıma  ilişkin  uygulanacak  ÖTV  tutarı  aşağıdaki  gibi 

hesaplanır; 

BV = 2,3765 TL/lt  

   E = 2.000 lt 

   T = (98.000+2.000=) 100.000 lt 

   Y = 1- (2.000/100.000) = 0,98 

KV = BV x Y= (2,3765 x 0,98 =) 2,32897 TL/lt’dir. 

Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 100.000 x 2,32897 = 232.897 TL 

İndirim Konusu Yapılacak Toplam ÖTV Tutarı= 98.000 x 2,3765 = 232.897 TL 

Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan 

edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 232.897 TL, indirim konusu yapılabilecek toplam ÖTV 

tutarı ise 232.897 TL’dir.  

Örnek 2: Harmanlama izin belgesi sahibi (C) firması, rafineriden 12/8/2016 tarihinde 

2,2985 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.11.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı 49.250 litre benzin 

ile  (D)  firmasından  satın  aldığı  yerli  tarım  ürünlerinden  elde  edilen  750  litre  biyoetanolü 

harmanlayarak, elde ettiği karışımın 20.000 litrelik kısmını Kararname kapsamında 31/3/2018 

tarihinde  satmıştır.  Satın  alınan  benzinin  G.T.İ.P.  numarasının  ise  31/3/2018  tarihinde 

2710.12.49.00.11  olduğu  tespit  edilmiştir.  2710.12.49.00.11  G.T.İ.P.  numaralı  mal  için 

31/3/2018 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 2,4985 TL/lt’dir.  

Buna  göre,  teslim  edilen  karışıma  ilişkin  uygulanacak  ÖTV  tutarı  aşağıdaki  gibi 

hesaplanır; 

BV = 2,4985 TL/lt  

   E = 750 lt 

   T = (49.250+750=) 50.000 lt 

   Y = 1- (750/50.000) = 0,985 

KV = BV x Y= (2,4985 x 0,985 =) 2,4610225 TL/lt’dir. 

Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 20.000 x 2,4610225 = 49.220,45 TL 

İndirim Konusu Yapılacak Toplam ÖTV Tutarı=0,985x20.000 x2,2985= 45.280,45 TL 

Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan 

edilecek  hesaplanan  toplam  ÖTV  tutarı  49.220,45  TL,  indirim  konusu  yapılabilecek  toplam 

ÖTV tutarı ise 45.280,45 TL’dir.  

 

Örnek  3:  Harmanlama  izin  belgesi  sahibi  (E)  firması,  ithal  ettiği    2710.12.45.00.11 

G.T.İ.P. numaralı 106.150 litre benzin ile (F) firmasından satın aldığı yerli tarım ürünlerinden 

elde edilen 3.850 litre biyoetanolü harmanlamak suretiyle elde ettiği karışımın 50.000 litrelik 

kısmını  2/2/2018  tarihinde  satmıştır.  2710.12.45.00.11  G.T.İ.P.  numaralı  mal  için  2/2/2018 

tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 2,3765 TL/lt’dir.  

Buna  göre,  teslim  edilen  karışıma  ilişkin  uygulanacak  ÖTV  tutarı  aşağıdaki  gibi 

hesaplanır; 

BV = 2,3765 TL/lt  


   E = 3.850 lt 

   T = (106.150+3.850=) 110.000 lt 

   Y = 1-(3.850/110.000) = 0,965 

0,9650,98 olduğu için hesaplamada (Y) değeri “0,98” olarak dikkate alınır.  KV = BV x Y= (2,3765 x 0,98 =) 2,32897 TL/lt’dir. 

Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 50.000 x 2,32897 = 116.448,50 TL 

Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan 

edilecek  hesaplanan  toplam  ÖTV  tutarı  116.448,50  TL’dir.  Satışa  konu  olan  karışımın 

içerisindeki  benzin  ithal  edildiği  yani  ÖTV  ödenmeden  satın  alındığı  için  indirim  konusu 

yapılabilecek ÖTV bulunmamaktadır. 

2.4. Sorumluluk 

Harmanlayıcıların ve üreticilerin bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uymamaları 

halinde, sorumlular adına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.  

Üreticiler,  bu  uygulamada  belirlenen  usul  ve  esaslara  uymamaları  veya  biyoetanolü 

yerli tarım ürünlerinden imal etmemeleri nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, 

tahakkuk eden vergi ile buna bağlı olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilen ceza, hesaplanan 

gecikme  faizi  ve  Amme  Alacaklarının  Tahsil  Usulü  Hakkında  Kanun  uyarınca  hesaplanan 

gecikme  zammının  ödenmesinden,  harmanlayıcılarla  birlikte  müştereken  ve  müteselsilen 

sorumludurlar. 

Harmanlayıcılar, bu uygulamada belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde vergi 

incelemesine sevk edilir. Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası 

kesilmesini  gerektiren  hallere  temas  eden  bir  amme  alacağının  salınması  için  gerekli 

muamelelere  başlanmış  olması  halinde,  vergi  daireleri  ya  da  vergi  incelemesine  yetkili 

memurlar,  biyoetanol  harmanlama  izin  belgesini  iptal  ederek  Kararname  kapsamında  mal 

teslimini durdurmaya yetkilidir. Yapılacak vergi incelemesi sonucunda vergi tarh edilmesi ve 

ceza kesilmesi halinde, tarh edilen vergi  ve kesilen cezaları  ödeyen mükelleflere biyoetanol 

harmanlama izin belgesi, mükelleflerin bu uygulamanın (2.2.1) bölümünde belirtilen şartları 

taşımaları kaydıyla yeniden verilebilir.  

Kararname kapsamında teslim alınan biyoetanolün, bu uygulamada belirlenen usul ve 

esaslara  uygun  olarak  benzinlere  harmanlanmadığına  dair  yetkili  makamlarca  tespitte 

bulunulması  ya  da  sahte  veya  muhteviyatı  itibariyle  yanıltıcı  belge  düzenlediğine  ilişkin 

herhangi  bir  vergi  inceleme  raporunda  tespitte  bulunulması  halinde,  harmanlayıcılar  vergi 

incelemesine sevk edilir ve bunların biyoetanol harmanlama izin belgesine el konulur. Yapılan 

vergi  incelemesi  sonucunda herhangi  bir vergi tarh edilmemesi  veya tarh edilen vergi  ile bu 

vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde, el konulan 

biyoetanol harmanlama izin  belgesi  iade edilir veya  yenisi verilebilir. Bununla birlikte vergi 

incelemeleri  sonucunda  Vergi  Usul  Kanununun  359  uncu  maddesinde  sayılan  suçların 

işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde harmanlayıcıların 

biyoetanol harmanlama izin belgelerine el konulur, yukarıda belirtilen haller nedeniyle daha 

önce el konulan biyoetanol harmanlama izin belgesi iade edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu 

suçların  kesinleşmesi  halinde  ise  harmanlayıcılara  yeni  biyoetanol  harmanlama  izin  belgesi 

verilmez.  Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə