2016 cı il dekabr ayında KİM-ə daxil olan yeni kitablarYüklə 5,5 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix01.07.2018
ölçüsü5,5 Mb.
#52406


ADMİU Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi 

2017-ci il yeni ədəbiyyat sərgisi 
MULTİKULTIRALİZM KONSEPSİYASıNıN SOSIAL-FƏLSƏFİ  VƏ MƏDƏNIİ 

ƏSASLARı” MÖVZUSUNDA RESPUBLİKA ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSıN 

MATERİALLARı (09 DEKABR 2016)/ ADMİU.- BAKı BEYNƏLXALQ 

MULTİKULTIRALİZM MƏRKƏZİ.- BAKı, 2016.-305S. 

  

Konfrans materialında multikulturalizmə aid  elmi məqalələr öz əksini tapmışdır. 


TƏQVİM 2017.ƏLAMƏTDAR VƏ TARİXİ GÜNLƏR /AZƏRBAYCAN MİLLİ 

KİTABXANASı.-BAK, 2016.-420S. 

  TAĞıYEVA RÖYA. AZƏRBAYCAN XALÇASı ENSİKLOPEDİYASI. CİLD. 1,2 / AZƏRBAYCAN 

XALÇA  MUZEYİ.-BAKı.-2015 

  

Azərbaycan xalçası ilə bağlı təqdim olunan 2 cildli bu ilk milli nəşr dəqiq kompozisiya 

quruluşu,əsas mətnin cəlbedici yerləşdirilməsi, 

zəngin illüstrasiya  materiallarının müasir tərzdə 

düzümü ilə seçilir. Burada Azərbaycan xalçası 

təkçə milli mədəni ənənənin deyil, həmdə 

ümumdünya  irsinin  ayrılmaz  hissəsi  kimi  təqdim 

edilir. ABUZƏR XƏLƏFOV: BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT KİTABı. 2-Cİ HİSSƏ/AZƏRBAYCAN MILLI 

KITABXANASı.- BAKı, 2016. - 246S. 

  

Kitab Əməkdar elm xadimi, prof. A.Xələfovun həyat və yaradıcılığı, elmi pedaqoji və ictimai  

fəaliyyətinə  həsr olunmuşdur. 

 

 AZƏRBAYCAN XALÇALARı: ELMİ-PUBLİSİSTİK JURNAL / “AZƏR-İLMƏ” 

XALÇAÇıLıQ MƏRKƏZİ.- BAKı, 2016. 

  MUSTAFAYEV ARİF. AZƏRBAYCANıN MADDİ-MƏDƏNİ İRSİ (ELMİ-

TİPOLOJİ TƏDQİQAT) /AMEA  A.BAKıXANOV AD. TARIX İNS-TU.-

BAKı, 2010.- 640S. 

 

  

Monoqrafiyada xalqımızın ötən nəsilləri 

tərəfindən yaradılmış maddi-mədəni sərvətlərin 

tipoloji növlərinin hamısı maddi dəyər kimi ilkin 

olaraq əhatəli şəkildə araşdırılmışdır. Əsər tarixçi, 

etnoqraf, mədəniyyətşünas, arxeoloq, sənətşünas 

və digər ixtisasdan  olan mütəxəssislər, tarixçi 

tələbələr o cümlədən Azərbaycan xalqının  

mədəni irsi ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
QASıMOVA L.,MAHMUDOVA R.PEDAQOGİKA: 

DƏRSLİK.-BAKı, 2012. - 546S. 

Kitabda pedaqogika nəzəriyyəsi  və praktikasında 

meydana gələn bütün yeniliklər –innovasiyalarla  

 yanaşı  o  cümlədən  müəllimləri  və  tələbələri 

düşünməyə  çəkən  maraqlı tapşırıqlar   və  suallar  öz 

əksini tapır. Dərslik ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri və tələbələri üçün  nəzərdə tututlub. 
  

QARABAĞ XANƏNDƏLƏRİ (RƏQƏMSAL FORMATDA) / 

H.ƏLİYEV FONDU; RED. HEYƏTİNİN SƏDRİ VƏ BAŞ RED. M. 

ƏLİYEVA   

“Qarabağ xanəndələri” albomu Qarabağ  muğam 

ifaçılığı  məktəbinə mənsub görkəmli Azərbaycan 

xadimlərinin səsyazılarını əhatə edir. 4-CD  

diskdən  (MP3  formatında ) ibarət topluya   

XX 

əsrin 


əvvəllərində 

fəaliyyət 

göstərən 

xanəndələrin  qrammofon  vallarında  qorunub  

saxlanılan  ifaları  ilə  yanaşı,  bu  məktəbin 

ənənələrini  davam    etdirən    orta  və  gənc  nəsil 

xanəndələrinin ifasında muğamlar, təsnif  və xalq 

mahnıları daxil edilmişdir.   
USTAD XANƏNDƏLƏR (QADıN XANƏNDƏLƏR). (RƏQƏMSAL 

FORMATDA)/ H.ƏLİYEV FONDU; RED. HEYƏTİNİN SƏDRİ VƏ BAŞ 

RED. M. ƏLİYEVA   

Ustad xanəndələr” albomuna  4 CD-disk (MP3 formatında) daxildir. Burada ilk dəfə 

olaraq, Azərbaycan muğam sənətinin 

inkişafında mühüm rol  oynayan qadın  

xanəndələrin yaradıcılığını əks etdirən  

səs yazılar toplanmışdır. Onların ifasında  

xüsusi 


məlahətlə 

səslənən 

muğam 

dəstgahları,  kiçik  muğamlar,  zərbi  muğamlar, şikəstlərlə  yanaşı,  təsniflər  və  xalq  mahnıları 

zəngin  muğam  irsinin  gözəl  və  rəngarəng 

nümunələrdir 

   USTAD XANƏNDƏLƏR (KIŞI XANƏNDƏLƏR). (RƏQƏMSAL 

FORMATDA)/ H.ƏLİYEV FONDU; RED. HEYƏTİNİN SƏDRİ VƏ BAŞ 

RED. M. ƏLIYEVA 

“Ustad xanəndələr” albomuna  4 CD-disk 

(Mp3 formatında) daxildir. Burada ilk dəfə 

olaraq, Azırbaycan muğam sənətinin 

inkişafında mühüm rol  oynayan kişi  

xanəndələrin yaradıcılığını əks etdirən  

səs yazılar toplanmışdır.Onların ifasında  

xüsusi məlahətlə səslənən muğam dəsgahları 

kiçik muğamlar, zərbi muğamlar,şikəstlərlə 

yanaşı, təsniflər və xalq mahnıları zəngin  

muğam irsinin gözəl və rəngarəng nümunələrdir 

   GƏNC XANƏNDƏLƏR (RƏQƏMSAL FORMATDA) / H.ƏLİYEV 

FONDU; RED. HEYƏTİNİN SƏDRİ VƏ BAŞ RED. M. ƏLİYEVA   

“Gənc xanəndələr” albomu 4 CD-diskdən 

(MP3 formatından) ibarətdir. Burada  

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən keçirilən  

Muğam televiziya müsabiqələrinin (2005, 

2007) Laureatlarının ifasında  Azərbaycan  

muğam dəstgahları, kiçik muğamlar və zərbi  

muğamlar toplanmışdır. Muğam ansamblının 

müşayiəti ilə gənc  xanəndələrin səsyazıları ustad  

xanəndələrin ənənələrinin davam olunduğunu, 

muğam sənətinin müasir dövrdə inkişafını əks  

etdirir. MUĞAM DƏSTGAHLARı (RƏQƏMSAL FORMATDA) / H.ƏLİYEV 

FONDU; RED. HEYƏTİNİN SƏDRİ VƏ BAŞ RED. M. ƏLİYEVA.  

“Muğam dəstgahları” albomuna daxil olan 

4CD-diskdən (MP3 formatında)  Azərbaycan  

şifahi ənənəli professional  musiqi xəzinəsinin  

inciləri olan bütün dəstgahları, kiçik muğamlar 

zərbi muğamlar, şikəstlər və onların rəngarəng  

ifaçılıq variantları toplanmışdır. Görkəmli   

ustad xanəndələrin və müxtəlif xalq çalğı alətləri 

ansambllarının ifasında verilən bu səsyazıları 

muğam sənətinin zəngin aləmini təcəssüm 

etdirir. 
MUĞAM ENSİKLOPEDİYASı (RƏQƏMSAL FORMATDA) / H.ƏLİYEV 

FONDU; RED. HEYƏTİNİN SƏDRİ VƏ BAŞ RED. M. ƏLİYEVA 

“Muğam ensiklopediyası” elektron multimedia  

DVD nəşri şifahi ənənəvi professional musiqi  

terminlərinin izahını əhatə edir. Elektron  

ensiklopediyada muğam sənətində  isitfadə olunan  

sözlərin şərhi, muğamların məcmusu, şöbə və guşə  

adları, məqamların quruluşu, janrlar, musiqi  

alətləri haqqında  məlumat öz əksini tapmışdır. 

Bütün mətnlər  foto, audio, video materillarla, 

not nümunələri və səs mübarizələri ilə dolğun  

şəkildə təqdim olunur.  
AZƏRBAYCAN MUĞAMı (RƏQƏMSAL FORMATDA)/ H.ƏLİYEV 

FONDU; RED. HEYƏTİNİN SƏDRİ VƏ BAŞ RED. M. ƏLİYEVA.   

“Azərbaycan muğamı”adlı interaktiv  audiovizual  

Sisteminə  Azərbaycan  muğamı   tədris  vəsaiti,Azərbaycan 

muğam  Dəstgahları,  Azərbaycan  zərb  muğamları, 

Azərbaycan kiçik Həcmli muğamları, Azərbaycan simfonik 

muğamları  adlı  5  CD-disk  (MP3  formatında)  daxil 

edilmişdir.  O  cümlədən  elektron  vəsaitdə  interaktiv 

audiovizual  sistem  haqqında  təlimat  kitabçasıda 

yerləşdirilmişdir. 

 KARAOKE.AZƏRBAYCAN FOLKLORU KOLLEKSİYASı (RƏQƏMSAL 

FORMATDA) / H.ƏLİYEV FONDU; RED. HEYƏTİNİN SƏDRİ VƏ BAŞ 

RED. M. ƏLİYEVA. 

  

Karaoke.Azərbaycan folkloru kolleksiyası Heydər Əliyev Fondunun təqdim etdiyi 

4CD-diskdən MP3 formatlı albomdur. 
KARAOKE.AZƏRBAYCAN BƏSTƏKAR MAHNıLARı KOLLEKSİYASı 

(RƏQƏMSAL FORMATDA) / H.ƏLİYEV FONDU; RED. HEYƏTİNİN 

SƏDRİ VƏ BAŞ RED. M. ƏLİYEVA. 

Karaoke.Azərbaycan folkloru kolleksiyası 

Heydər Əliyev Fondunun təqdim etdiyi 

4CD-diskdən MP3 formatlı albomdur. 
POLAD ƏLİ.TƏBRİZ ÜÇÜN MAHNıLAR. 

(RƏQƏMSAL FORMATDA) 

CD Təbrizə aid yazılan mahnılardan ibarət 

MP3 formatlı albomdur. 
POLAD ƏLİ.MƏDƏNİYYƏTLƏRİN BEŞİYİ: TƏBRİZ 

(SƏNƏDLİ FİLM).-2015 

Material Təbrizin tarixi, coğrafiya və təbiət, 

incəsənət,Memarlıq və digər sahələri əhatə edən 

video roliklərdən ibarət DVD formatlı albomdur. XARİCDƏ YAŞAYAN AZƏRBAYCANLıLAR : QıSA BİOQRAFİK 

MƏLUMAT KİTABÇASı / TƏRT. M.BAĞıYEVA; DİASPORLA İŞ 

ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ.-BAKı, 2016.-500S. 

 

   

 

 Kitabda Azərbaycan diasporunun peşəkar 

fəaliyyətin müxtəlif sahələrində tanınmış və uğur 

qazanmış  200-dən çox məhşur nümayəndəsi 

haqqında bioqrafik məlumatlar toplanıb. 
ƏLİYEVA SƏDAQƏT. İNFORMASİYA MƏDƏNİYYƏTİ : DƏRS 

VƏSAİTİ / ADMİU.-BAKı: 2010.-110 S. 

  

Kitabda “İnformasiya mədəniyyəti-mədəniyyət- şünaslığın predmeti kimi”, “Kütləvi informasiya 

sənədləşdirilmiş informasiyanın əsas növü kimi”, 

“İnformasiya mədəniyyəti sistemində teleradionun  

yeri” və “İnformasiya mədəniyyəti sistemində  

jurnalistikanın rolu” adlı bölmələr dərc olunmuşdur. 

 MEHDİYEV RAMİZ. YENİ DÜNYA NİZAMı VƏ MİLLİ İDEYA 

BAKı.- 2016. - 277 S. 

  

Kitabda neokonservatizm və azərbaycançılığın nisbəti, milli ideologiya, müstəqil Azərbaycanın 

siyasi və iqtisadi strategiyası qloballaşma kontekstində 

nəzərdən keçirilir, bununla bağlı fəlsəfi fikirlərə geniş  

yer verilir. 

 ƏLİYEVA SƏDAQƏT. ÜNSİYYƏT MƏDƏNİYYƏTİ: DƏRSLİK / ADMİU 

BAKı.- 2013.- 215 S. 

 

  

 Kitabda “Mədəniyyətşünalıqda ünsiyyət 

problemi”, “Ünsiyyət mədəniyyəti xüsusi bir  

fənn kimi” və “Davranış mədəniyyəti adlı fəsillər 

dolğun şəkildə verilmişdir. 
KİTABXANAŞÜNASLıQ VƏ İNFORMASIYA: ELMİ NƏZƏRİ VƏ 

PRAKTİKİ JURNAL. - B., 2015. №1-3, 2016. №1. 

  KİTABXANAŞÜNASLıQ VƏ BİBLİOQRAFİYA: ELMİ-NƏZƏRİ

METODİK VƏ TƏCRÜBİ JURNAL.- B., 2016. №1-3.   


“MULTİKULTURAL YAZıLı ABIDƏLƏRİN - ƏLYAZMALARıN TƏDQİQİ MƏSƏLƏLƏRİ.” 

RESPUBLİKA ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSıNıN MATERİALLARı (12 OKTYABR, 

2016)/AMEA M.FÜZULİ AD. ƏLYAZMALAR İNS-TU.-B., 2016.-150S. 

  

  Konfrans materialında yazılı abidələrin və Əlyazmaların tədqiqi üzrə elmi məqalələr  

toplanmışdır. 
MULTİKULURALİZM VƏ TOLERANTLıQ DİYARı AZƏRBAYCAN/AR PREZİDENTİ YANıNDA 

GƏNCLƏR FONDU,BAKı BEYNƏLXALQ MULTİKULTURALİZM MƏRKƏZİ VƏ B.; LAY.MÜƏL.VƏ 

RƏHB. D.MÜZƏFFƏRLİ- -BAKI,2016.-119S. 

Azərbaycan təsviri sənətinin tarixinə nəzər 

yetirdikdə müxtəlif dövrlərdə yaşamış  

Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığının 

özündə multikultural və tolerant dəyərləri  

ehtiva edən çoxlu sayda əsərlərlə zəngin 

olduğunu 

görə bilərik. 

  МУРАДОВ В.,МАГАМЕДХАНОВ М.ДЕРБЕНТСКОЕ 

КОВРОТКАЧЕСТВО/НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

АЗЕРБАЙДЖАНА.-Б.,-2016.-248С. 

Монография является резьлтатом   

совместного азербайджано-российского 

исследования и осущестевления мер по  

возрождению древних традиций Дербентского  

ковроткачества. В книге использованы фотографии 

ковров и ковровых изделий, хранящихся в галерее 

«Волшебные узелки», «Азер-илме», аукционах  

Chiristies, Sothebys, Rippon Boswell и 

 частных коллекциях. 

 

 ƏLİYEV ZİYADXAN.ARİF HÜSEYNOV(CİZGİLƏRİN HİKMƏTİ: 

QRAFİKA).-BAKı,2014.-344S. 

Əməkdar incəsənət xadimi Z.Əliyevin 

bu kitabı Azərbaycan Respublikasının 

xalq rəssamı, görkəmli qrafika ustası 

Arif Hüseynovun həyat və yaradıcılığına həsr olunub. 

rəssamın xalqımızın uzaq yaxın tarixini, memarlıq 

 abidələrini. onun bənzərsiz adət ənənələrini və 

ədəbi nümunələrinə çəkilmiş illüstrasiyaları 

özündə hifz edən dəzgah və kitab qrafikası 

nümunələri uzun illərdir ki, həm ölkəmizdə həm  

də onun hüdudlarından kənarda yaxşı tanınmaqdadır.  

 

  MÜRSƏLOV NATİQ.İQTİSADİYYAT SAHƏSİNDƏ GƏNC 

TƏDQİQATÇILARIN ELMİ İNFORMASİYA TƏMİNATI.-BAKI,2016.-171S. 

Bu istiqamətdə AR Prezidenti yanında Gənclər 

Fondunun maliyyə dəstəyi ilə “Gənc iqtisadçılar 

arasında araşdırma müsabiqəsi” layihəsinə əsasən 

hazırlanmış bu  nəşrdə informasiya cəmiyyətinin 

inkişaf etdiyi hazırki  mərhələdə  Azərbaycan 

Respublikasında iqtisadiyyat sahəsində gənc 

tədqiqatçıların  elmi-mədəni, təhsil və digər 

sahələrdə daha fəal iştirakını və onların elmi 

fəaliyyətinin kitabxana-informasiya təminatının 

həyata keçirilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

 

 MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANDA KİTABXANA İŞİ/AMEA M.FÜZULI ADıNA 

ƏLYAZMALAR İNST.-TU.;LAY. TƏRB.VƏ RƏHB.H.QASIMLI.-BAKI,2016.-151S. 

Kitabda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda  

kitabxana işinin və bu sahədə dövlət qayğısının 

elmi-metodoloji əsasları, qanunvericilik təminatı 

və strategiyası öz elmi-nəzəri həllini tapmış, 

əhaliyə müasir  kitabxana və informasiya  

xidmətinin təşkili problemləri təhlil edilmişdir. 
MƏMMƏDOV RƏCƏB.AZƏRBAYCAN SİRKİ-70 (KİTAB-ALBOM)/AMEA 

MEMARLIQ VƏ İNCSƏNƏT İNST.-TU.-BAKI,2016.-55S. 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Rəcəb  

Məmmədovun “Azərbaycan sirki-70”kitab-

albomunda Azərbaycan peşəkar sirk 

sənətinin təşəkkülü və ilk milli sirk 

kollektivininyaranması tarixi barədə iki dildə 

Azərbaycan və rus dillərində  qısa lakin dolğun məlumat verilir. 

Yüklə 5,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə