2108#01#Y15#01 ­ 500/2108#02#Y15#01 ­ 500/2109#01#Y15#01 ­ 500/BaxışYüklə 8 Kb.

səhifə1/27
tarix04.12.2017
ölçüsü8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


B
AXIŞ
Testlәr
/2108#01#Y15#01 ­ 500/2108#02#Y15#01 ­ 500/2109#01#Y15#01 ­ 500/Baxış
T
EST
: 2109#01#Y15#01 ­ 500
Test
2109#01#Y15#01 ­ 500
Fәnn
2109 ­ Milli iqtisadiyyatın inkişaf
modellәri
Tәsviri
[Tәsviri]
Müәllif
Layışova T.
Testlәrin vaxtı
80 dәqiqә
Suala vaxt
0 Saniyә
Növ
İmtahan
Maksimal faiz
500
Keçid balı
170 (34 %)
Suallardan
500
Bölmәlәr
40
Bölmәlәri qarışdırmaq
Köçürmәyә qadağa
Ancaq irәli
Son variant
B
ÖLMӘ
: 0101
Ad
0101
Suallardan
11
Maksimal faiz
11
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Azad iqtisadi fәaliyyәt nәdir? (Çәki: 1)
istehsal tәsәrrüfat әlaqәlәrindәn iqtisadi cәhәtdәn asılılığını göstәrir;
sәrbәst istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәti başa düşülür;
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn asılılığının olması demәkdir;
dövlәtin iqtisadi mәnafelәrinin sәbәblәrini öyrәnir;
ölkәlәrlә qarşılıqlı әlaqәlәrin tәminatını әks etdirir;
Sual: Milli hisslәr nәdir? (Çәki: 1)
milli dövlәt quruculuğunun hissi cәhәtdәn tәmin olunmasını әks etdirir;
hissi dövlәt prinsiplәrini әks etdirir;


bir dövlәtin heç bir dövlәtdәn asılı olmamasını әks etdirir
insanlәrın hәrtәrәfli olaraq müәyyәn sistem daxilindә vә qrup şәklindә inkişafını
әhatә edir;
ölkәnin vәtәndaşlarının milli sәrvәtlәrә sahib olmasını, onun qorunub saxlanmasını
әks etdirir;
Sual: İqtisadi müstәqillik dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
maddi, xidmәt, texnologiya baxımından heç bir dövlәtdәn asılı olmamaq;
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn azad olması vә birtәrәfli olaraq asılığının aradan
qaldırılması;
ölkәlәrin başqa ölkәlәrlә qarşılıqlı әlaqәlәrini tәmin etmәk;
istehsal tәsәrrüfat әlaqәlәrindәn iqtisadi cәhәtdәn asılılığı tәmin etmәk;
iqtisadiyyatın inkişafına әsaslanaraq dövlәtin maraqlarının tәmin olunması;
Sual: Milli iqtisadiyyat hansı qaydalarla hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
iqtisadi, sosial, sahәvi;
siyasi, mәdәni, mәnәvi;
regional, sahәvi, iqtisadi;
iqtisadi, siyasi, ideoloji;
ideoloji, dәyәr, struktur;
Sual: Milli iqtisadiyyatın inkişafını tәnzimlәmәk üçün dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn
tәdbirlәrә aiddir? (Çәki: 1)
icraedici, inzibati tәdbirlәr;
maliyyә, qanunverici, iqtisadi tәdbirlәr;
danunverici, nәzarәt, idarәedici tәdbirlәr;
inzibati, iqtisadi, nәzarәt tәdbirlәri;
icraedici, idarәedici, iqtisadi tәdbirlәr;
Sual: Milli iqtisadiyyatın vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
hәr hansı bir ölkәdә daim dәyişilәn vә yenilәşәn bir sistemin müәyyәn sahәlәr üzrә
qarşılıqlı әlaqәlәrini әks etdirir;
bütövlükdә iqtisadiyyata xas olan hәm daxili, hәm dә xarici iqtisadiyyat vasitәlәrinin
inkişafını әks etdirir;
ölkәnin iqtisadiyyatı, ictimai hәyatda vә bütün sahәlәr üzrә dәyişikliklәrin
aparılmasıdır;
milli iqtisadiyyatın formalarının bir mexanizm kimi müstәqil milli әsaslarla hәrәkәt
etmıәsidir;
milli iqtisadiyyatın tәbii ehtiyatlara, iqtisadi potensiala, iqlimә, coğrafi mövqeyә görә
ictimai istehsalın amillәri vasitәsilә әlaqәlәndirilmәsidir;
Sual: İqtisadiyyatın müstәqil milli әsaslarının yaradılması aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı ilә
tәnzәmlәnir? (Çәki: 1)
sahәlәrarası әlaqәlәr;
әrazi birliyi;
әrazi әmәk bölgüsü;


iqtisadi birlik;
iqtisadiyyatın kompleks inkişafı;
Sual: İqtisadi birlik dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ölkәnin tәbii, coğrafi, iqtisadi vә sair potensialının nәzәrә alınması;
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsü;
ölkәnin ayrı­ayrı әrazilәri daxilindә onların qarşılıqlı әlaqәlәrini müәyyәnlәşdirmәsi
vә iqtisadiyyatın daxilindәki әrazi әmәk bölgüsünün әhatә etmәsi başa düşülür;
inzibati әrazi vahidliyi daxilindә sәrhәdlәrin toxunulmazlığı;
tәbii resurslarla ölkәnin milli iqtisadiyyatının formalaşması vә mәhsuldar qüvvәlәrin
inzibati әrazi vahidlәri üzrә optimal olaraq yerlәşmәsi;
Sual: Әrazi birliyi nәdir? (Çәki: 1)
inzibati әrazi vahidliyi, sәrhәdlәrin toxunulmazlığı, beynәlxalq subyekt kimi dünya
әrazisindә yerin müәyyәnlәşdirilmәsidir;
istehsal resurslarının әrazi üzrә bölgüsüdür;
ölkәnin tәbii, iqtisadi, coğrafi vә sayrә potensialının nәzәrә alınmasıdır;
mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidliyi üzrә optimal olaraq yerlәşmәsidir;
ölkәnin ayrı­ayrı әrazilәri daxilindә formalaşması vә iqtisadiyyatın daxilindәki әrazi
әmәk bölgüsünü әhatә etmәsidir;
Sual: Әrazi әmәk bölgüsü nәdir? (Çәki: 1)
mәhsuldar qüvvәlәrin inzibati әrazi vahidlәri üzrә optimal olaraq yerlәşmәsidir;
müstәqil dövlәtin atributu sayılmaqlә sәrhәdlәrin toxunulmazlığıdır;
iqtisadiyyatın daxilindәki әrazi әmәk bölgüsüdür;
ixtisaslaşma sahәlәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә kompleks inkişafın hәyata
keçirilmәsidir;
ölkәnin tәbii, coğrafi, iqtisadiyyatı vә sayir potensialının nәzәrә alınması ilә istehsal
resurslarının әrazi üzrә bölgüsüdür;
Sual: Dünya kapitalist sisteminin formalaşmasında İVallerstaynın fәrqlәndirdiyi
mәrhәlәyә aid deyil: (Çәki: 1)
 XVIII әsrin sonu XX әsrin başlanğıcında – (bu dövrü Vallerstayn “ Kapitalist dünya –
iqtisadiyyatlarının böyük müdaxilәsinin ikinci erası” adlandırır)
 ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa vә Almaniyadan ibarәt dayanıqlı “nüvә”,
Şәrqi vә Cәnubi Avropa, Rusiya, Yaponiya vә Latın Amerikasının bәzi inkişaf etmiş
ölkәlәrindәn ibarәt “yarımәyalәt” vә müstәmlәkә,
yarımmüstәmlәkә (Asiya, Afrika vә Latın Amerikası) ölkәlәrindәn ibarәt “әyalәt”
meydana çıxmışdır
B
ÖLMӘ
: 0102
Ad
0102
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə