2108#01#Y15#01 ­ 500/2108#02#Y15#01 ­ 500/2109#01#Y15#01 ­ 500/BaxışYüklə 8 Kb.

səhifə2/27
tarix04.12.2017
ölçüsü8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail omaq üçün dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәrә aid deyil?
(Çәki: 1)
xarici iqtiadi fәaliyyәtdә tarazlığa nail olmaq;
qiymәtlәrdә sabitlik әldә etmәk;
yüksәk sәviyyәli mәşğulluğa nail olmaq;
iqtisadi artım әldә etmәk;
rәqabәtin inkişafına vә böhranın aradan qaldırılmasına mane olmaq;
Sual: Milli iqtisadiyyat daha çox nәyi tәtbiq edir? (Çәki: 1)
siyasi problemlәri;
ideoloji problemlәri;
sosial problemlәri;
mәnәvi problemlәri;
maddi problemlәri;
Sual: Müstәqillik nәdir? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın kәnar tәsirlәrdәn azad edilmәsi vә başqa dövlәtә tabe olması
demәkdir;
ölkәnin birtәrәfli olaraq asılılığının aradan qaldırılmasıdır;
daxili ehtiyac üçün lazım olan mallar, xidmәtlәr vә yaxud texnologiya әldә
edilmәsinin heç bir dövlәtdәn asılı olmamasını tәmin etmәkdir;
milli iqtisadi mәnafelәrin hәrtәrәfli inkişaf etdirilmәsidir;
iqtisadi sistemin hәrtәrәfli inkişafını tәmin edir;
Sual: Milli iqtisadiyyatın inkişaf modellәri kursunun öyrәndiyi obyekt nәdir? (Çәki: 1)
sosial iqtisadi proseslәr;
ictimai iqtisadi hadisәlәr;
iqtisadi islahatların zәruriliyi;
daxili iqtisadi fәaliyyәt;
milli istehsal­tәsәrrüfat prosesi;
Sual: Milli iqtisadiyyatın inkişaf modellәrinin predmeti nәdir? (Çәki: 1)
hәmin elm tәrәfindәn öyrәnilәn obyektin dәqiq sәrhәdlәrlә mәhdudlaşdırılan
sahәsidir;
әnәnәvi xarici iqtisadi әlaqәlәrә әsaslanan milli istehsal tәsәrrüfat prosesidir;
tәbii, iqtisadi, mәliyyә vә sair resursları daxilindә formalaşan milli sәrvәtdir;
iqtisadiyyatın konkret bir sahәdәki әlaqәlәrini öyrәnir;
ancaq sosial, iqtisadi problemlәr tәtbiq edir;
Sual: Milli istehsal resursları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
tәsәrrüfat әlaqәlәrini kompleks inkişafıdır;
iqtisadiyyatın bütövlüyü, tamlığı onun daxilindәki әrazi әmәk bölgülәrini әhatә edir;


mülkiyyәt ayrı sekçiliyinin iqtisadi qeyri bәrabәliyidir;
milli iqtisadiyyatın ümumilәşmiş ilkin makroiqtisadi göstәricisidir;
ölkә daxilindә vә xaricindә yalnız dövlәtә, milli sahibkarlara mәxsus istehsal
amillәrinin mәcmusudur;
B
ÖLMӘ
: 0103
Ad
0103
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: Milli istehsalın iqtisadi şәrtlәri nәdir? (Çәki: 1)
daxili tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
xarici tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
xarici tәkrar istehsal prosesinin amillәri başa düşülür;
sosial­mәdәni mühitin tәmin edilmәsidir;
istehsal tәsәrrüfat prosesinin vә iqtisadiyyatının subyektlәrini әhatә etmәsidir;
Sual: Milli iqtisadi mәnafelәrin reallaşmasının mühüm ilkin şәrti nәdir? (Çәki: 1)
siyasi müstәqillik;
dövlәt müstәqilliyi;
iqtisadi müstәqillik;
sosial müstәqillik;
mәdәni müstәqillik;
Sual: Milli әrazi vahidinin iqtisadi vә sosial inkişaf yolu nә ilә әhatәlәnir? (Çәki: 1)
milli psixologiya, әmәk әxlaqı, mәnәvi potensial, mәdәni sәviyyәsi;
maddi potensial, mәnәvi potensial, iqtisadi potensial;
iqtisadi potensial, maddi әşya tәrkibi, siyasi potensial;
milli psixologiya, maddi vә mәnәvi potensial;
sosial potensial, maddi potensial;
Sual: Milli iqtisadi inkişafa nail omaq üçün dövlәtin hәyata keçirdiyi tәdbirlәrә aid deyil?
(Çәki: 1)
xarici iqtiadi fәaliyyәtdә tarazlığa nail olmaq;
qiymәtlәrdә sabitlik әldә etmәk;
yüksәk sәviyyәli mәşğulluğa nail olmaq;
iqtisadi artım әldә etmәk;
rәqabәtin inkişafına vә böhranın aradan qaldırılmasına mane olmaq;
Sual: Milli iqtisadi mәnafelәrin reallaşmasının mühüm ilkin şәrti nәdir? (Çәki: 1)


iqtisadiyyatın kompleks inkişafı;
sahәlәrarası әlaqәlәr;
әrazi birliyi;
әrazi әmәk bölgüsü;
iqtisadi mwstәqilik;
Sual: Milli iqtisadiyyatın әsaslarının müstәqil yaradılması aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı ilә
tәnzәmlәnir? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın kompleks inkişafı;
sahәlәrarası әlaqәlәr;
әrazi birliyi;
әrazi әmәk bölgüsü;
iqtisadi müstәqilik
B
ÖLMӘ
: 0201
Ad
0201
Suallardan
16
Maksimal faiz
16
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
1 %
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin aparıcı elementnә
aiddir. (Çәki: 1)
sәnayelәşmә
ixrac sәmtlәşmәsi
idxal әvәzedilmәsi
sәnaye inqilabı
modernlәşmә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin aparıcı elementnә
aiddir. (Çәki: 1)
sәnayelәşmә
ixrac sәmtlәşmәsi
idxal sәmtlәşmәsi
sәnaye inqilabı
modernlәşmә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin aparıcı elementnә
aiddir. (Çәki: 1)
sәnayelәşmә
ixrac әvәzedilmәsi
idxal әvәzedilmәsi
sәnaye inqilabı


modernlәşmә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modeli uğurla reallaşdırılmışdır
(Çәki: 1)
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
neft ixrac edәn ölkәlәrdә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modeli praktik olaraq ola bilәr:
(Çәki: 1)
2
3
5
6
7
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modeli praktik olaraq ola bilәr:
(Çәki: 1)
sәnayelәşmә
ixrac sәmtlәşmәsi
idxal sәmtlәşmәsi
sәnaye inqilabı
modernlәşmә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modeli praktik olaraq ola bilәr:
(Çәki: 1)
sәnayelәşmә
ixrac sәmtlәşmәsi
idxal әvәzedilmәsi
sәnaye inqilabı
modernlәşmә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
qәrbi Avropanın ölkәlәrindә.
yeni sәnaye ölkәlәrindә
keid iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә
Sual: İnkişaf etmәkdә olan ölkәnin yenidәn qurulması modelinin köklәri (Çәki: 1)
qәrbi Avropanın ölkәlәrindә.
yeni sәnaye ölkәlәrindә
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə