3 -bob. Pul mablag’lari va hisob–kitoblar hisobi


Valuta schyoti bo’yicha amalga oshirilgan operatsiyalarniYüklə 55,45 Kb.
səhifə4/9
tarix10.04.2022
ölçüsü55,45 Kb.
#85267
1   2   3   4   5   6   7   8   9
New Документ Microsoft Word
Matematika

3.4. Valuta schyoti bo’yicha amalga oshirilgan operatsiyalarni

hisobga olish

Хorijiy valutadagi pul mablag’larini va xorijiy valuta operatsiyalarini har bir korxona amalga oshirishi mumkin. Хorijiy valuta operatsiyalarini rasmiylashtirish uchun bankda valuta joriy schyotini ochish kerak. O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan xorijiy valuta operatsiyalarini amalga oshirishga ruxsat (litsenziya) berilgan banklarda valuta schyoti ochish mumkin. Bunday litsenziya olgan banklarni vakillik banklari deyiladi. O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining vaqti-vaqti bilan chop etiladigan byulletenida keltirilgan xorijiy valutalarda schyotlar ochish mumkin.

Valuta schyotini ochish uchun bank quyidagi hujjatlarni talab qiladi:


 • valuta schyotini ochish to’g’risida ariza;

 • ta’sis hujjatlar ko’chirmasi (notariusda yoki ro’yxatga oluvchi organ tomonidan tasdiqlangan ustav, ta’sis shartnomalari);

 • notariusda tasdiqlangan ro’yxatdan o’tganlik to’g’risidagi hujjatlarning ko’chirmasi;

 • korxonani ro’yxatdan o’tgan joyidan soliq inspeksiyasi va pensiya fondida hisobga olinganligi to’g’risida ma’lumotnoma;

 • imzolar nusxalari qo’yilgan va yumoloq muhr tushirilgan kartochka;

 • qo’shma korxonalar va xorijiy firmalar qo’shimcha qilib O’zbekiston respublikasi adliya vazirligi tomonidan ularni xorijiy investitsiyali korxonalar reestriga kiritilganligi to’g’risida beriladigan guvohnoma topshiradilar.

Valuta schyoti ochilgandan so’ng bank bilan korxona o’rtasida hisoblashish-kassa xizmatlarini ko’rsatish to’g’risida shartnoma tuziladi. Unda bankning ko’rsatadigan xizmatlar ro’yxati, xizmatlari uchun to’lanadigan haq tariflari, mablag’larni joylashtirish shartlari, tomonlarning huquq va burchlari va boshqalar ko’rsatiladi.

Amaldagi Nizomga binoan mulk shaklidan qat’iy nazar O’zbekiston Respublikasi xududida xorijiy valuta operatsiyalarini amalga oshiruvchi barcha xo’jalik yuratuvchi subyektlar 2001 yil 1 noyabrdan boshlab xorijiy valutadagi operatsiyalarni buxgalteriya hisobida quyidagicha aks ettirish tartibi belgilangan.8

Хorijiy valuta mablag’lari, qiymatliklari va operatsiyalari xo’jalik operatsiyalari sodir bo’lgan sanaga Markaziy bank kursi bo’yicha so’m ekvivalentida aks ettiriladi. Jumladan quyidagilar bo’yicha: a) kassadagi valuta mablag’lari, bankdagi depozit va ssuda schyotlari, akkreditivlar, valuta ssuda qarzlari; b) xorijiy valutadagi debitor va kreditor qarzlar; v) tuzilgan shartnomalar bo’yicha Yuk boj deklaratsiyasini rasmiylashtirish sanasiga import qilingan tovar-material qiymatliklar va boshqa aktivlarning kirimi; g) bojxona to’lovlarining amalga oshirilishi; d) xorijiy valuta ko’rinishidagi pulli hujjatlar; ye) xorijiy valutadagi qimmatli qog’ozlar.

Хorijiy valutani sotish va sotib olish buxgalteriya hisobida operatsiya sodir bo’lgan sanaga bo’lgan Markaziy bank kursi bo’yicha aks ettiriladi.

Хorijiy valutani sotish (sotib olish)da sodir bo’ladigan kursdagi farq (ijobiy yoki salbiy) ijobiy bo’lsa – 9540 «Kurs farqlaridan olingan daromadlar» schyotida, salbiy bo’lsa – 9620 «Kurs farqlaridan zararlar» schyotida hisobga olinadi.

Хorijiy valutani sotilishi buxgalteriya hisobida quyidagi tartibda aks ettiriladi:

a) valuta schyotidan xorijiy valutani Markaziy bank kursi bo’yicha o’tkazilishi: Dt 5530 «Boshqa maxsus schyotlar» schyotining «Тranzit» schyoti, Kt -5020 «Valuta schyoti».

b) Markaziy bank kursi bo’yicha xorijiy valutani «Blokschyot» dan chiqarilishi: Dt 9220 «Boshqa aktivlarning sotili va boshqacha chiqib ketishi», Kt 5530 «Boshqa maxsus schyotlar» schyotining «Тranzit» schyoti.

v) valuta bozorida kelishilgan kurs bo’yicha sotilgan xorijiiy valutaning so’m ekvivalentini hisob-kitob schyotiga o’tkazilishi: D-t 5110 «Hisob-kitob schyoti», K-t 9220 «Boshqa aktivlarning sotili va boshqacha chiqib ketishi» schyoti.

g) Хorijiy valutani sotishda hosil bo’lgan ijobiy kurs farqini Markaziy bank kursidan ortig’ini aks ettirilishi: D-t 9220 «Boshqa aktivlarning sotili va boshqacha chiqib ketishi», K-t 9540 «Kurs farqlaridan olingan daromadlar» schyoti.

d) Хorijiy valutani sotishda hosil bo’lgan salbiy kurs farqini (Markaziy bank kursidan kam) aks ettirilishi: D-t 9620 «Kurs farqlaridan zararlar», K-t 9220 «Boshqa aktivlarning sotili va boshqacha chiqib ketishi» schyoti.

O’zining mahsulot (ish, xizmat)lari narxi (tariflari)ni xorijiy valuta ekvivalentida belgilaydigan xo’jalik yurituvchi subyektlar o’zaro hisob-kitoblarni milliy valuta-so’mda olib boradilar. Хizmat ko’rsatgan sanadan to’lanmalarni tushgan sanasigacha markaziy bank kursining o’zgarishi natijasida sodir bo’ladigan farq moliyaviy faoliyatdan olingan boshqa daromad (xarajat) sifatida xo’jalik yurituvchi subyektning moliyaviy natijalariga olib boriladi.

Хo’jalik yurituvchi subyektlar har bir hisobot oyining oxirgi sanasiga balansning valuta – moddalarini Markaziy bank kursi bo’yicha qaytadan baholaydi va sodir bo’lgan kurs farqlari ijobiy bo’lsa 9540 «Kurs farqlaridan olingan daromadlar» schyotiga, salbiy bo’lsa - 9620 «Kurs farqlaridan zararlar» schyotiga o’tkaziladi.

Balansning valuta moddalariga quyidagilar kiritiladi: a) kassadagi, bankning depozit, ssuda schyotlaridagi, shu jumladan akkreditivlardagi valuta mablag’lari; b) xorijiy valutadagi pulli hujjatlar; v) xorijiy valuta ko’rinishidagi qisqa va uzoq muddatli qimmatli qog’ozlar; g) xorijiy valuta ko’rinishidagi debitor va kreditor qarzlar, kreditlar va qarzlar

Quyidagi qiymatliklar qaytadan baholanmaydi: a) xo’jalik yurituvchi subyekt tomonidan xorijiy valutaga sotib olingan mulk (asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar, tovar-material qiymatliklar, inventar va xo’jalik jihozlari); b) xorijiy investitsiyali korxona ham qo’shilgan holda, xo’jalik yurituvchi subyektning ustav kapitali hajmi va ta’sischilarning ulushlari.

Oldindan yig’ilib kelingan va har oygi balans valuta moddalarini qayta baholashdan hosil bo’lgan ijobiy va salbiy kurs farqlari tegishli «Kelgusi davrlar daromadlari» va «Kelgusi davrlar xarajatlari» schyotlarida aks ettirilib quyidagi tartibda moliyaviy-xo’jalik faoliyati natijalariga o’tkaziladi:

a) xorijiy valuta debitor va kreditor qarzlar bo’yicha ularning qaytarilishiga qarab;

b) qolgan boshqa hollarda – balansning tegishli valuta moddalari bilan xo’jalik operatsiyalarini sodir bo’lishiga qarab.

Moliyaviy-xo’jalik faoliyati natijalariga o’tkazilgan ijobiy kurs farqi 9540 «Kurs farqlaridan olingan daromadlar» schyotining krediti bo’yicha aks ettirilib daromad (foyda) solig’iga tortiladigan bazani ko’paytiradi, salbiy kurs farqi esa 9620 «Kurs farqlaridan zararlar» schyotining debetida aks ettirilib daromad (foyda) solig’iga tortiladigan bazadan chegirib tashlanadi.

Yalpi daromaddan soliq to’lovchilar uchun kurs farqi qismida soliqqa tortish obyekti bo’lib «Moliyaviy faoliyatdan olingan foyda va zarar» schyotining saldosi hisoblanadi.

Yagona soliq to’lovchilar uchun kurs farqi qismida soliqqa tortish obyekti bo’lib ijobiy kurs farqi hisoblanadi. Bunda yagona soliqni hisoblab chiqarishda salbiy kurs farqi soliqqa tortiladigan bazani kamaytirmaydi.

Korxonaning ustav kapitalini shakllanishida ta’sis hujjatlarini ro’yxatdan o’tkazish sanasi bilan ustav kapitaliga mablag’lar qo’yilgan haqiqiy sanadagi Markaziy bank kurslari orasidagi farqi buxgalteriya hisobida qo’shilgan kapital hisoblanib 8410 «Emission daromad» schyotida hisobga olinadi.

Valuta operatsiyalarini tartibga solish qonuniga binoan korxonalar vakolatli banklar orqali O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan tartib va maqsadlar uchun O’zbekiston Respublikasi ichki valuta bozoridan xorijiy valuta sotib olishi mumkin. Chunonchi, safar xarajatlari uchun, shartnoma-kontrakt majburiyatlarini bajarilish operatsiyalari va boshqalar uchun xorijiy valutalar sotib olishi mumkin.

Хorijiy valutani sotib olish operatsiyalari buxgalteriya hisobida quyidagi yozuvlar bilan rasmiylashtiriladi: valuta bozorida kelishilgan kurs bo’yicha xorijiy valutani sotib olish kuniga.

a) Хorijiy valutani sotib olish uchun hisob-kitob schyotidan so’m ko’rinishidagi mablag’larni valuta bozorida kelishilgan sotib olish kuniga bo’lgan kurs bo’yicha o’tkazib berilishi: D-t 5530 «Boshqa maxsus schyotlar» schyotining «Тranzit» schyoti,

K-t 5110 «Hisob-kitob» schyoti.

b) Markaziy bank kursi bo’yicha xorijiy valutani valuta schyotiga o’tkazilishi: D-t 5210 «Valuta schyoti», K-t 5530 «Boshqa maxsus schyotlar» schyotining «Тranzit» schyoti.

v) Хorijiy valutani Markaziy bank kursidan past kursda sotib olish natijasida sodir bo’lgan ijobiy kurs farqini aks ettirilishi: D-t 5530 «Boshqa maxsus schyotlar» schyotining «Тranzit» schyoti, K-t 9540 «Kurs farqlaridan olingan daromadlar» schyoti.

g) Хorijiy valutani Markaziy bank kursidan yuqori kursda sotib olish natijasida sodir bo’lgan salbiy kurs farqnini aks ettirilishi: D-t 9620 «Kurs farqlaridan zararlar», K-t 5530 «Boshqa maxsus schyotlar» schyotining «Тranzit» schyoti.

Хorijiy valuta harakati to’g’risidagi ma’lumotni bank muassasasi korxonaga valuta schyotidan ko’chirma berish yo’li bilan xabar beradi. 5210 «Mamlakat ichidagi valuta schyotlar»ni kredit oboroti 2/1 – jurnal-orderida aks ettiriladi. Bu schyotning debet oboroti 2/1 qaydnomaini yuritish bilan nazorat qilinadi. Valuta schyoti bo’yicha analitik hisob kartochkalarda valutalarning nomlari bo’yicha yuritiladi.
  1. Yüklə 55,45 Kb.

   Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə