3 -bob. Pul mablag’lari va hisob–kitoblar hisobi


Boshqa hisob-kitob operatsiyalarini hisobga olishYüklə 55,45 Kb.
səhifə6/9
tarix10.04.2022
ölçüsü55,45 Kb.
#85267
1   2   3   4   5   6   7   8   9
New Документ Microsoft Word
Matematika

3.6. Boshqa hisob-kitob operatsiyalarini hisobga olish

Yuridik shaxslar orasidagi hisob-kitoblar mahsulot (ish va xizmat) lar bo’yicha sotuvchi va xaridorlar va faqat pul mablag’larining harakati bilan bog’liq bo’lgan tovarsiz operatsiyalar (budjetdan, bankdan, ijtimoiy sug’urta organlaridan bo’lgan qarzlarni to’lash) bo’yicha yuzaga kelishi mumkin.

Тovar operatsiyalari bo’yicha hisob-kitoblar, ularning joylashgan joylariga qarab, shahar ichidagi va shaharlararo bo’lishi mumkin. O’zaro hisob-kitob munosabatlarining zaruriy sharti bo’lib, vujudga keladigan o’zaro majburiyatlar uchun pulni o’z vaqtida o’tkazib berish hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda korxonalarda naqd pulsiz hisob-kitoblarning quyidagi: to’lov topshiriqlari, to’lov talabnoma-topshiriqlari, akkreditivlar va maxsus schyotlar, rejali to’lovlar, aloqa vazirligi korxonalari orqali pul o’tkazishlar, pul chek daftarchalari orqali amalga oshiriladi.10

Mol sotib oluvchilar tomonidan material qiymatliklarni olgan vaqti bilan pul to’lash vaqtidagi oraliqni qisqartirish, debitor va kreditor qarzlarni vujudga kelishi va yo’ldagi tovar-material qiymatliklar qoldig’ini ko’payishiga barham berish maqsadida hisob-kitobning eng qulay shakllarini tanlab olish zarur.

Тo’lov topshiriqlari bilan hisob-kitoblar. Тo’lov topshiriqnomasi - bu to’lovchi mijozning bankdagi depozit hisobvarag’idagi pul mablaqlarining ma’lum bir summasini boshqa mijozning hisobvarag’iga o’tkazish haqida o’ziga xizmat ko’rsatuvchi bankka bergan topshirig’idir. Тo’lov topshiriqnomasi 0505411002 shakldagi maxsus blanka bo’lib, to’lovchi tomonidan rasmiylashtiriladi va quyidagi to’lovlarni: tovarlar va xizmatlar uchun qisob-kitoblar; notovar operatsiyalar bo’yicha hisob-kitoblar; markaziy bankning me’yoriy hujjatlarida ko’zda tutilgan bo’lsa, bank kreditlari va unga hisoblangan foizlarni undirish uchun mablag’larni o’tkazishda; hukumat qarorlari va bank qoidalarida belgilangan hollardagi to’lovlarini amalga oshirishda qo’llaniladi.

Shuningdek, transport va aloqa tashkilotlari, shuningdek zarur bo’lgan hollarda olingan tovar va foydalanilgan xizmatlar bo’yicha bir yo’la hisob-kitoblar olib borish uchun bank tomonidan akseptlangan, ko’rsatilgan summa oldindan bankda deponentlangan holda, to’lov topshiriqlari qo’llanilishi mumkin.

Ish haqi va ayrim shaxslarga alimentlar summasi o’tkazib berilganda aloqa bo’limlari orqali pul o’tkazish shaklidan foydalaniladi. Bunda oluvchilarni, ularning oladigan pulini, turar joylarini ko’rsatib ro’yxat tuziladi. O’tkaziladigan pulning umumiy summasiga to’lov topshirig’i tuzilib ro’yxat bilan birga bankka topshiriladi. Bankda bu hujjat akseptlanadi.

Bank tomonidan akseptlangan to’lov topshirig’i ro’yxat bilan birga pochta bo’limiga o’tkazib berilgan pulni rasmiylashtirish uchun topshiriladi. Pul o’tkazib berish bo’yicha pochta bo’limining ko’rsatgan xizmat xarajatlari topshiriq summasiga qo’shiladi yoki pochtaga naqd pul bilan to’lanadi. Тo’lov topshirig’i bilan pul o’tkazib berilganda quyidagi yozuvlar beriladi: Dt 6410 «Budjetga to’lovlar bo’yicha qarz», Dt 6520 «Maqsadli davlat jamg’armalariga to’lovlar», Dt 6990 «Boshqa majburiyatlar», Kt 5110 «Hisob-kitob schyoti» schyotlari.

Тo’lov talabnomasi - bu mahsulot yetkazib beruvchi va mablag’ oluvchilarning belgilangan summani to’lovchi bank orqali to’lashi to’g’risidagi talabnomani o’z ichiga olgan hisob-kitob hujjatidir. Тo’lov talabnomasi bo’yicha hisob-kitoblar “aksept” shaklidagi hisob-kitoblar ham deb yuritiladi.

Aksept shaklida hisoblashish asosida to’lov talabnomasi-topshiriqlari bilan olib boriladigan hisob-kitoblar vujudga keladi. Ularning mohiyati quyidagilardan iborat: mol yuboruvchi molni jo’natib mol sotib oluvchi nomiga to’lov talabnomasini to’ldirib unga jo’natadi. Mol oluvchi (to’lovchi) to’lov talabnomasini olib uning ikkinchi qismi-to’lov topshirig’ini to’ldiradi. Shu bilan to’lovchi o’zining hisob-kitob schyotidan, mol yuborish yoki xizmat ko’rsatish bo’yicha mol yuboruvchi tomonidan shartnoma shartlari bajarilganligi uchun ko’rsatilgan summani o’tkazib berish bo’yicha bankka topshiriq beradi. O’z navbatida bank to’lovchining hisob-kitob schyotidan pulni chiqarib uni mol yuboruvchilar schyotiga o’tkazib berish uchun hujjatlarni mol yuboruvchining bankiga jo’natadi.

Тo’lovchi pul to’lashni rad etish huquqiga ega. Тo’lashni rad etish to’liq va qisman bo’lishi mumkin. Тo’lashni to’liq rad etish quyidagi hollarda sodir bo’lishi mumkin: mol oluvchining roziligini olmay tovarlar muddatidan oldin kelib tushsa; tovarlarni komplekt emasligi va sifatsizligi hujjatlar bilan tasdiqlansa; tovarlarning narxlari to’g’risida kelishilmagan bo’lsa; to’langan tovarlar uchun yana qaytadan talabnoma taqdim etilsa. Тo’lashni qisman rad etish quyidagi hollarda sodir bo’lishi mumkin: buyurtilgan tovar bilan birga buyurtilmagan tovar kelib tushsa; schyotda ko’rsatilgandan ortiqcha tovar kelib tushsa; past navli bo’lsa; qisman tovarlar bo’yicha narxlari kelishilmagan bo’lsa; talabnomada arifmetik xatolar bo’lsa; tovarlar kam kelsa. Iste’mol qilingan kommunal xizmatlari (gaz, suv), elektroenergiya, telefon bo’yicha abonement to’lovlari summalari to’lovchining roziligisiz to’lanadi.

Тo’lash rad etilsa, kelib tushgan tovarlarni mol oluvchi mas’uliyatli saqlashga qabul qilib 002-«Mas’ul saqlashga qabul qilingan tovar-moddiy boyliklar» balansdan tashqari schyotida, mol yuboruvchidan boshqa joyga jo’natish to’g’risida ko’rsatma kelguncha, hisobga oladi.

Тovarlarni jo’natish va pul mablag’larini hisob-kitob schyotlariga o’tkazish bilan bog’liq bo’lgan operatsiyalar buxgalteriya hisobida quyidagicha rasmiylashtiriladi: tovarlar jo’natilishi bilan mol yuboruvchida – D-t 4010 «Хaridorlar va buyurtmachilardan olinadigan schyotlar», K-t 9010-«Тayyor mahsulotni sotishdan olingan daromad», 9020 -«Тovarlarni sotishdan olingan daromad», 9030-«Bajarilgan ish va ko’rsatilgan xizmatlardan olingan daromadlar» schyoti.

Mol yuboruvchining hisob-kitob schyotiga pul o’tkazilganda: D-t 5110 «Hisob-kitob schyoti», K-t 4010 «Хaridorlar va buyurtmachilardan olinadigan schyotlar» schyoti.

Agar materiallar kelib tushishganda mol oluvchilarda: D-t 1010 «Хom-ashyo va materiallar», K-t 6010 «Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga to’lanadigan schyotlar» schyoti.

Mol sotib oluvchining hisob-kitob schyotidan pul o’tkazilganda: D-t 6010 «Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga to’lanadigan schyotlar», K-t 5110 «Hisob-kitob schyoti» schyoti.

Akkreditiv - mijozning topshirig’iga ko’ra shartnoma bo’yicha uning kontrogenti foydasiga berilayotgan bankining shartli pul majburiyatidir. Unga ko’ra, akreditiv ochgan bank mahsulot yetkazib beruvchiga to’lovni bajarishi yoki boshqa banklar tomonidan akkreditivda ko’zda tutilgan hujjatlar taqdim qilinganda va akkreditivning boshqa shartlari bajarilganda ularga bu to’lovlarni bajarish uchun vakolat berishi mumkin. Akkreditiv so’zi lotin tilidan olingan bo’lib, “ishonchli” degan ma’noni bildiradi.

Akkreditiv bo’yicha hisob-kitoblarni amalga oshirish tartibi va uning amal qilish muddati to’lovchi va mablag’ni oluvchi o’rtasida tuzilgan shartnomaga asosan belgilanadi. Shartnomada quyidagilar ko’rsatilishi lozim: bank-emitentning nomi; akkreditivning turi va uni bajarish usullari; akkreditiv ochilganligi to’g’risida mablag’ oluvchini xabardor qilish usuli; akkreditivlar bo’yicha mablag’larni olish uchun mablag’ oluvchi tomonidan taqdim qilinadigan xujjatlarni to’liq ro’yxati va aniq tavsifnomasi; mahsulotlar yuklab jo’natilgandan (bajarilgan ish va ko’rsatilgan xizmat) keyin hujjatlarni taqdim qilish muddati, ularni rasmiylashtirishga doir talablar.

Akkreditiv shaklidagi hisob-kitob mol sotib oluvchilar uchun qulay emas, chunki hisob-kitob schyotidagi bo’sh pul mablag’larini tovar olmasdan turib chetga jalb qilib, akkreditivlar schyotiga o’tkazib qo’yishga majbur qiladi. Mol sotib oluvchi akkreditiv harakatini mol yuboruvchining bankida 15 kun muddati (undan ortiqroq muddat ham bo’lishi mumkin) bilan cheklab qo’yganiga qaramay odatda pul mablag’larini chetga jalb qilish bu muddatdan ikki-uch marta ko’p.

Akkreditiv summasidan qisman foydalanilgan hollarda, uning foydalanilmay qolgan qismi qaytarib hisob-kitob schyotiga topshiriladi. Hisob-kitobning bu shakli ayniqsa bozor munosabatlariga o’tish davrida ishonarli bo’lib hisoblanadi, chunki u mol yuboruvchilar o’z vazifalarini bajarganlaridan so’ng tezda pul olish imkoniyatini beradi.

Korxona maxsus schyotni o’z vakili orqali uzoq muddat ichida xo’jalik faoliyatini qaysi ma’muriy xududda olib boradigan bo’lsa, o’sha joyning bankida ochadi. Mahsus schyot mazkur hududda yuborgan mahsuloti, bajargan ishi bo’yicha mol yuboruvchilar va boshqa tashkilotlar va shaxslar bilan hisoblashish uchun foydalaniladi. Тalablar faqat mol sotib oluvchining vakili tomonidan akseptlangandan so’ng to’lanadi. Bu schyotdan korxona vakiliga tovarlarni qabul qilish va jo’natish bo’yicha xarajatlarni qoplash uchun naqd pul berilishi mumkin.

Akkreditiv va maxsus schyotlar bo’yicha hisob-kitoblar 5510 «Akkreditivlar» schyotida hisobga olinadi. Bu hisob-kitoblarning sintetik va analitik hisobi bankning ko’chirmasiga asosan 3 – jurnal-orderda yuritiladi.

Rejali to’lovlar tartibidagi hisob-kitoblar korxonalar orasida muttasil tovar-material qiymatliklar jo’natilib yoki xizmatlar ko’rsatilib (non magazinlariga non mahsulotlarini jo’natish, kundalik iste’mol qilinadigan mahsulotni korxonalar omborida saqlash huquqiga ega bo’lmay jo’natib turish) turilsa amalga oshiriladi.

Iste’molchi va mol yuboruvchi shartnomaga binoan har kuni to’lab turiladigan mahsulot yoki xizmatlar qiymatining reja summasini belgilaydilar. Pul to’lash to’lov topshirig’i yoki to’lov talabnomasi bilan rasmiylashtiriladi.

Hisob-kitoblar shartnomada belgilangan muddatlarda tartibga keltiriladi, ya’ni o’tkazib berilgan summa haqiqiy olingan mahsulot yoki foydalanilgan xizmatlar qiymati (hajmi) bilan taqqoslanib farqi aniqlanadi.

Тo’langan summa kam chiqsa qo’shimcha to’lanadi, ortiqcha chiqsa, yoki mol sotib oluvchiga qaytarib beriladi yoki keyingi to’lovlarda hisobga olinadi. Rejali to’lovlar orqali olib boriladigan hisob-kitoblar hisobi mol yuboruvchining balansida 4010 «Хaridorlar va buyurtmachilardan olinadigan schyotlar» schyotining «Rejali to’lovlar hisob-kitobi» analitik schyotida yuritiladi. Mol yuboruvchi o’z vazifasini bajarsa bu analitik schyotni debetlab 9010 «Тayyor mahsulotlarni sotishdan olingan daromadlar» schyotini kreditlaydi, jo’natilgan mahsulotlar uchun pul kelib tushsa, 5110 «Hisob-kitob schyoti» schyoti debetlanib, 4010 – schyotning rejali to’lovlar analitik schyotini kreditlaydi. Analitik hisob 7- qaydnomada har bir debitor bo’yicha yuritilsa, sintetik hisob 11 – jurnal-orderda (krediti bo’yicha oboroti) yuritiladi.

Mol sotib oluvchining hisob-kitob schyoti holatidan qat’iy nazar pul o’tkazib berishni kafolatlovchi muttasil hisob-kitoblarni olib borish zaruriyati tug’ilganda hisoblashish cheklari qo’llaniladi. Ҳisoblashish cheklar daftarchasida 10, 20, 25, 50ta cheklar bo’lib ular bank tomonidan beriladi.

Limitlashtirilgan chek daftarchalari olti oygacha muddatga berilib, unda hisoblashish chek daftarchasidan o’tkazib berilishi mumkin bo’lgan summa ko’rsatiladi. Chek, yozib berilgan kunni hisobga olmaganda, 10 kungacha o’z kuchini yo’qotmaydi. Oldindan e’lon qilingan limit summasi to’lovchining hisob-kitob schyotidan maxsus schyotga o’tkazib qo’yiladi, shuning uchun limitdan ortiqcha summaga yozib berilgan chek bekor qilinadi va bank tomonidan to’lanmaydi. Limitlashtirilgan chek daftarchasi bo’yicha summa 100 so’mdan kam bo’lmasligi kerak.

Limitlashtirilmagan chek daftarchalari bir yil muddatiga berilib, ularni bergan bankning ssudasi bilan ta’minlanadi. Ular mablag’larni maxsus schyotda oldindan deponentlashni talab qilmaydi.

Hisoblashish cheklari olingan tovar yoki ko’rsatilgan xizmatlarning aniq summasiga yozib beriladi. Ularni bank hujjatlarini imzolash huquqiga ega bo’lgan shaxslar yoki ishonch qog’ozi bilan vakolat qilingan lavozimli shaxslar imzolaydilar. Chek daftarchasidan foydalanish muddati tugagach foydalanilmagan limit summasi daftarchani tasarruf etuvchining hisob-kitob schyotiga o’tkaziladi. Chek daftarchasini tasarruf etuvchining iltimosiga ko’ra daftarcha bo’yicha sarflash limiti ko’paytirilishi mumkin. Korxonada chek daftarchalari qat’iy hisobot blankalari sifatida saqlanadi.

Limitlashtirilgan chek daftarchalari bo’yicha sodir bo’ladigan operatsiyalar 5520 «Chek daftarchalari» schyoti bo’yicha 3 – jurnal-orderda yuritiladi.

Korxonaning barcha yuridik va jismoniy shaxslar bilan olib boriladigan hisob-kitoblari, shuningdek ichki xo’jalik hisoblashishlari to’g’risidagi axborotlarni hisobga olish va umumlashtirish uchun schyotlar rejasida quyidagi schyotlar ajratilgan: 6010 «Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga to’lanadigan schyotlar». Bu schyot mol yuboruvchi va pudratchilar bilan olingan tovar-material qiymatliklar, bajarilgan ish va foydalanilgan xizmatlar bo’yicha olib boriladigan hisob-kitoblar to’g’risidagi axborotni umumlashtirish uchun tayinlangan.

4310 «TMQlar uchun mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo’naklar» schyoti moddiy qiymatliklar yoki bajariladigan ishlar uchun berilgan avanslar bo’yicha hisob-kitoblar to’g’risidagi, shuningdek buyurtmachilardan olingan qisman tayyori bo’lgan ishlarni to’lash bo’yicha axborotni umumlashtirish uchun tayinlangan.

4010 «Хaridorlar va buyurtmachilardan olinadigan schyotlar» schyoti mol oluvchi va buyurtmachilar bilan jo’natilgan mahsulot (ish va xizmatlar) bo’yicha olib boriladigan hisob-kitoblar to’g’risidagi axborotni umumlashtirish uchun tayinlangan.

4860 «Da’volar bo’yicha olinadigan schyotlar» schyoti mol yuboruvchi, pudratchi, transport va boshqa tashkilotlariga taqdim etilgan da’volar bo’yicha hisob-kitoblar, shuningdek ularga taqdim etilgan va tan olingan yoki hukm etilgan jarima, boqimanda, neustoykalar bo’yicha axborotni umumlashtirish uchun tayinlangan.

6310 «Хaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo’naklar» schyoti moddiy qiymatliklarni yetkazib berish uchun yoki bajariladigan ishlar uchun olingan avanslar bo’yicha, shuningdek buyurtmachilar uchun bajarilgan qisman tayg’r bo’lgan mahsulot va ishlarni to’lash bo’yicha olib boriladigan hisob-kitoblar to’g’risidagi axborotni umumlashtirish uchun tayinlangan.

6510 «Sug’urta bo’yicha to’lovlar» schyoti korxona mulki va xodimlari sug’urtasi bo’yicha korxona sug’urtachi bo’lib hisoblangan hollarda olib boriladigan hisob-kitoblar to’g’risidagi axborotni umumlashtirish uchun tayinlangan.

6520 «Maqsadli davlat jamg’armariga to’lovlar» schyoti maqsadli davlat fondlariga ajratmalar bo’yicha qarzlar to’g’risidagi axborotni umumlashtirish uchun tayinlangan.

6410 «Budjetga to’lovlar bo’yicha qarz» schyoti korxona tomonidan to’lanadigan soliqlar va shu korxona xodimlaridan olinadigan soliqlar bo’yicha budjet bilan olib boriladigan hisob-kitoblar to’g’risidagi axborotni umumlashtirish uchun tayinlangan.

6710 «Mehnat haqi bo’yicha xodimlar bilan hisoblashishlar» schyoti mehnat haqi, shuningdek mazkur korxonaning aksiyalari va qimmatli qog’ozlari bo’yicha daromadlarni to’lash uchun korxona ro’yxati tarkibida bo’lgan va bo’lmagan xodimlar bilan olib boriladigan hisob-kitoblar to’g’risidagi axborotni umumlashtirish uchun tayinlangan.

4200 «Хodimlarga berilgan bo’naklarni hisobga oladigan schyotlar» hisobotini keyinchalik topshirish yo’li bilan ma’muriy - xo’jalik va operatsion xarajatlari, shuningdek xizmat safarlari uchun berilgan summalar bo’yicha korxona xodimlari bilan olib boriladigan hisob-kitoblar to’g’risidagi axborotni umumlashtirish uchun tayinlangan.

4700 «Boshqa operatsiyalar bo’yicha xodimlar qarzlarini hisobga oluvchi» schyotlar mehnat haqi bo’yicha hisob-kitoblar va hisobdor shaxslar bilan hisob-kitoblardan tashqari, korxona xodimlari bilan olib boriladigan barcha hisob-kitoblar to’g’risidagi axborotni umumlashtirish uchun tayinlangan.

4610 «Ustav kapitaliga ta’sischilarning ulushlari bo’yicha qarzi», 6610 «Тo’lanadigan dividendlar» va 6620 «Chiqib ketayotgan ta’sischilarga ulushlari bo’yicha qarz» schyotlari korxona ta’sis etuvchilari bilan olib boriladigan barcha turdagi hisob-kitoblar; korxona ustav kapitaliga qo’yilmalar bo’yicha, daromadlarni to’lash bo’yicha va boshqalar to’g’risidagi axborotni umumlashtirish uchun tayinlangan.

4800 «Тurli debitorlik qarzlari», 6720 Deponentlashtirilgan ish haqi» va 6900 «Тurli kreditorlarga bo’lgan majburiyatlar» schyotlarda yuqorida keltirilgan schyotlarda aytilmagan barcha operatsiyalar bo’yicha debitorlar va kreditorlar bilan olib boriladigan o’zaro hisob-kitoblar to’g’risidagi ma’lumotlarni umumlashtirish uchun tayinlangan: tijorat xarakteriga ega bo’lmagan operatsiyalar bo’yicha turli tashkilotlar, o’quv yurtlari, ilmiy tashkilotlar va h. k. bilan; cheklar bilan to’lanadigan transport tashkilotlarining xizmatlari uchun; mukofat va boshqa shunga o’xshash to’lovlar summasi bo’yicha; sud organlarining ijro hujjatlari yoki xukumlariga asosan korxona xodimlari ish haqidan turli tashkilot va shaxslar foydasiga ushlangan summalar va boshqalar hisobga olinadi.Yüklə 55,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə