3. mekanikanin əsas konseptləRİ VƏ metodlari klassik mexanikanın qanunları inertial və ya Qaliley adlanan istinad sistemləri ilə əlaqəlidir (Əlavə bax)Yüklə 23,19 Kb.
tarix15.04.2022
ölçüsü23,19 Kb.
#85471
14.Giriş

3. MEKANİKANIN ƏSAS KONSEPTLƏRİ VƏ METODLARI

Klassik mexanikanın qanunları inertial və ya Qaliley adlanan istinad sistemləri ilə əlaqəlidir (Əlavə bax). Nyuton mexanikasının keçdiyi hüdudlar daxilində, zaman məkandan asılı olmayaraq nəzərdən keçirilə bilər. Nisbi sürəti işığın sürəti ilə müqayisədə kiçikdirsə, qarşılıqlı hərəkətlərindən asılı olmayaraq bütün hesabat sistemlərində vaxt intervalları praktiki olaraq eynidir.

Hərəkətin əsas kinematik ölçüləri vektor xarakterinə malik olan sürətdir, çünki o, təkcə yolun zamanla dəyişmə sürətini deyil, həm də hərəkət istiqamətini də müəyyən edir və sürətlənmə ölçmə ölçüsü olan vektordur. zaman vektoru. Açısal sürət və açısal sürət vektorları sərt bir cismin fırlanma hərəkətinin ölçüləri kimi xidmət edir. Elastik bir cismin statikasında, nisbi uzanma və qayçı anlayışları da daxil olmaqla yerdəyişmə vektoru və uyğun deformasiya tensoru birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir.

Bədənin mexaniki hərəkəti zamanı dəyişməsini xarakterizə edən cisimlərin qarşılıqlı təsirinin əsas ölçüsü qüvvədir. Böyüklüyün məcmusu (intensivliyi)

Xüsusi vahidlərdə ifadə olunan qüvvə, qüvvənin istiqaməti (hərəkət xətti) və tətbiq nöqtəsi, qüvvəni vektor olaraq olduqca bənzərsiz şəkildə təyin edir.

Mexanika aşağıdakı Nyuton qanunlarına əsaslanır. Birinci qanun və ya ətalət qanunu, cisimlərin digər cisimlərdən təcrid olunma şəraitində və ya xarici təsirlərin balanslaşdırılması zamanı xarakterizə olunur. Bu qanunda deyilir: hər cisim, tətbiq olunan qüvvələr onu bu vəziyyəti dəyişdirməyə məcbur etməyincə, istirahət vəziyyətini və ya vahid və düz xətti hərəkəti saxlayır. Birinci qanun inertial istinad çərçivələrini təyin etməyə xidmət edə bilər. Nöqtəyə tətbiq olunan qüvvə ilə bu qüvvənin səbəb olduğu momentum dəyişikliyi arasında kəmiyyət əlaqəsi quran ikinci qanunda deyilir: hərəkət dəyişikliyi tətbiq olunan qüvvəyə nisbətdə baş verir və hərəkət xətti istiqamətində baş verir. bu qüvvə. Bu qanuna görə, maddi nöqtənin sürətlənməsi ona tətbiq olunan qüvvə ilə mütənasibdir: verilən qüvvə F daha az sürətlənməsinə səbəb olur a bədən, ətaləti nə qədər çox olarsa. Kütlə, ətalət ölçüsüdür. Nyutonun ikinci qanununa görə, qüvvə, maddi nöqtənin kütləsi ilə sürətlənməsi ilə mütənasibdir; qüvvə vahidinin uyğun bir seçimi ilə, ikincisi nöqtə kütləsinin məhsulu ilə ifadə edilə bilər m sürətləndirmək a :

Bu vektor bərabərliyi maddi nöqtənin dinamikasının əsas tənliyini təmsil edir. Nyutonun üçüncü qanunu deyir: bir hərəkət həmişə bərabər və əks istiqamətə yönəlmiş bir reaksiyaya uyğundur, yəni iki cismin bir -birinə təsiri həmişə bərabərdir və əks istiqamətdə bir düz xətt boyunca yönəldilmişdir. İlk iki Newton qanunu bir maddi nöqtəyə aid olsa da, üçüncü qanun bir bal sistemi üçün əsasdır. Dinamikanın bu üç əsas qanunu ilə yanaşı, qüvvələrin hərəkətinin müstəqillik qanunu var və bu şəkildə tərtib edilmişdir: əgər bir neçə qüvvə maddi nöqtədə hərəkət edərsə, nöqtənin sürətlənməsi o sürətlərdən ibarətdir ki, nöqtə hər bir qüvvənin hərəkəti altında ayrıca olardı. Qüvvələrin hərəkətinin müstəqillik qanunu qüvvələr paralelloqramının idarə olunmasına gətirib çıxarır.

Daha əvvəl adlandırılan anlayışlara əlavə olaraq, mexanikada digər hərəkət və hərəkət ölçüləri istifadə olunur. Hərəkət ölçüləri ən əhəmiyyətlidir: vektor - sürət vektoru ilə kütlə məhsuluna bərabər olan momentum p = mv və skaler - kinetik enerji E k = 1/2 mv 2, kütlə məhsulunun yarısına bərabərdir. sürət kvadratı. Sərt bir cismin fırlanma hərəkəti vəziyyətində, onun ətalət xüsusiyyətləri bədənin hər nöqtəsində bu nöqtədən keçən təxminən üç oxun ətalət momentlərini və mərkəzdənqaçma momentlərini təyin edən ətalət tensoru ilə təyin olunur. Sərt bir cismin fırlanma hərəkətinin ölçüsü, ətalət anının və bucaq sürətinin məhsuluna bərabər olan bucaq momentinin vektorudur. Qüvvələrin hərəkət ölçüləri bunlardır: vektor - elementar qüvvə impulsu F dt(hərəkət vaxtının elementi ilə güc məhsulu) və skaler - ibtidai iş F * dr(güc vektorlarının skaler məhsulu və mövqe nöqtəsinin elementar yerdəyişməsi); fırlanan hərəkətdə zərbənin ölçüsü qüvvə anıdır.

Davamlı bir mühitin dinamikasındakı əsas hərəkət ölçüləri davamlı olaraq paylanan kəmiyyətlərdir və buna görə də paylama funksiyaları ilə müəyyən edilir. Beləliklə, sıxlıq kütlə paylanmasını təyin edir; qüvvələr səthi və ya həcmli paylanması ilə verilir. Üzərinə tətbiq olunan xarici qüvvələrin səbəb olduğu davamlı bir mühitin hərəkəti, hər nöqtədə vahid fiziki kəmiyyət - stress tensoru ilə təmsil olunan bir sıra normal və teqensial gərginliklər ilə xarakterizə olunan bir gərginlik vəziyyətinin yaranmasına səbəb olur. . Müəyyən bir nöqtədə əks işarəsi ilə alınan üç normal gərginliyin arifmetik ortalaması təzyiqi təyin edir (bax Əlavə).

Davamlı bir mühitin tarazlığının və hərəkətinin öyrənilməsi, stress tensoru ilə deformasiya və ya gərginlik dərəcələri arasındakı əlaqənin qanunlarına əsaslanır. Xətti elastik cismin statikasında Hooke qanunu və viskoz bir mayenin dinamikasında Nyuton qanunu (Əlavə bax). Bu qanunlar ən sadədir; həqiqi cisimlərdə baş verən hadisələri daha dəqiq xarakterizə edən digər əlaqələr qurulmuşdur. Vücudun əvvəlki hərəkəti və stres tarixini, sürünmə, rahatlama və digər nəzəriyyələri nəzərə alan nəzəriyyələr var (bax Əlavə).

Maddi nöqtənin və ya maddi nöqtələr sisteminin hərəkət ölçüləri ilə qüvvələrin hərəkət ölçüləri arasındakı əlaqələr dinamikanın ümumi teoremlərində var:

hərəkət miqdarı, açısal momentum və kinetik enerji. Bu teoremlər həm diskret maddi nöqtələr sisteminin, həm də davamlı bir mühitin hərəkət xüsusiyyətlərini ifadə edir. Sərbəst olmayan maddi nöqtələr sisteminin, yəni əvvəlcədən müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərə məruz qalan bir sistemin - mexaniki əlaqələrin tarazlığını və hərəkətini nəzərdən keçirərkən mexanikanın ümumi prinsiplərini - mümkün yerdəyişmələr prinsipini tətbiq etmək vacibdir. D'Alembert prinsipi. Maddi nöqtələr sisteminə tətbiq edildikdə, mümkün yerdəyişmələr prinsipi belədir: sabit və ideal əlaqələri olan maddi nöqtələr sisteminin tarazlığı üçün, hərəkət edən bütün aktiv qüvvələrin elementar işlərinin cəminin olması zəruridir və kifayətdir. sistemdə hər hansı bir mümkün yerdəyişmə ilə sistem sıfıra bərabərdir (azad olmayan əlaqələr üçün) və ya sıfıra bərabər idi və ya sıfırdan az idi (əlaqələri buraxmaq üçün). D'Alembert -in sərbəst bir maddi nöqtə prinsipi belə deyir: zamanın hər anında, nöqtəyə tətbiq olunan qüvvələr onlara ətalət qüvvəsi əlavə edilərək tarazlaşdırıla bilər.

Məsələlər tərtib edərkən mexanika, tapılan təbiət qanunlarını ifadə edən əsas tənliklərdən irəli gəlir. Bu tənlikləri həll etmək üçün müraciət edin riyazi üsullar və bir çoxları dəqiq mexanika problemləri ilə əlaqədar olaraq ortaya çıxdı və inkişaf etdi. Bir problem qoyarkən, həmişə fenomenin əsasları kimi görünən tərəflərinə diqqət yetirməliyik. Yan faktorları nəzərə almaq lazım olduğu hallarda, eləcə də fenomenin mürəkkəbliyi ilə riyazi təhlilə borc vermədiyi hallarda eksperimental tədqiqatlardan geniş istifadə olunur. Mexanikanın eksperimental metodları inkişaf etmiş fiziki təcrübə texnikasına əsaslanır. Hərəkətləri qeyd etmək üçün mexaniki hərəkətin elektrik siqnalına ilkin çevrilməsinə əsaslanaraq həm optik üsullar, həm də elektrik qeyd üsulları istifadə olunur. Qüvvələri ölçmək üçün avtomatik qurğular və izləmə sistemləri ilə təchiz edilmiş müxtəlif dinamometrlər və tərəzilər istifadə olunur. Mexaniki titrəmələri ölçmək üçün müxtəlif radiotexnika sxemlərindən geniş istifadə olunur. Davamlı mexanika təcrübəsi xüsusi uğurlar əldə etdi. Gərginliyi ölçmək üçün qütblü işıqda yüklənmiş şəffaf modeli müşahidə etməkdən ibarət olan optik metoddan istifadə olunur (Əlavə bax). Son illərdə, deformasiyanı ölçmək üçün mexaniki və optik gərginlik ölçü cihazlarının köməyi ilə gərginlik ölçmə cihazları (bax Əlavə) və müqavimət gərginlik ölçü cihazları böyük ölçüdə inkişaf etdirilmişdir. Termoelektrik, tutumlu, induksiya və digər üsullar hərəkət edən mayelərdə və qazlarda sürət və təzyiqləri ölçmək üçün uğurla istifadə olunur.

4. MEKANİKA İNKİŞAFI TARİXİ

Mexanikanın tarixi, digər təbiət elmləri kimi, cəmiyyətin inkişaf tarixi ilə, onun istehsal qüvvələrinin ümumi inkişaf tarixi ilə də ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Mexanikanın tarixini həm problemlərin xarakterinə, həm də həll üsullarına görə fərqlənən bir neçə dövrə bölmək olar.

Mexanikanın təməlinin qoyulmasından əvvəlki dövr. İlk istehsal vasitələrinin və süni quruluşların yaradılması dövrü, sonradan mexanikanın əsas qanunlarının kəşf edilməsi üçün əsas olan bu təcrübənin toplanmasının başlanğıcı kimi qəbul edilməlidir. Qədim dünyanın həndəsəsi və astronomiyası artıq kifayət qədər inkişaf etmiş bir elmi sistem olsa da, mexanika sahəsində cisimlərin tarazlığının ən sadə halları ilə əlaqədar yalnız bir neçə müddəa bilinirdi. Statika, mexanikanın bütün sahələrindən daha erkən doğulmuşdur. Bu bölmə qədim dünyanın tikinti sənəti ilə sıx əlaqədə inkişaf etmişdir.

Əsas statik anlayış - güc anlayışı - əvvəlcə qolun üstündəki bir cismin təzyiqi nəticəsində əmələ gələn əzələ səyləri ilə sıx bağlı idi. IV əsrin əvvəllərində. Eramızdan əvvəl NS. Eyni düz xətt boyunca bir nöqtəyə tətbiq olunan qüvvələrin əlavə edilməsi və balanslaşdırılmasının ən sadə qanunları artıq məlum idi. Qol problemi xüsusi maraq doğurdu. Lever nəzəriyyəsi antik dövrün böyük alimi Arximed (e.ə. III əsr) tərəfindən yaradılmışdır və "Leverlər haqqında" əsərində irəli sürülmüşdür. Paralel qüvvələrin əlavə edilməsi və parçalanması qaydalarını qurdu, çubuqdan asılmış iki ağırlıqlı sistemin ağırlıq mərkəzi anlayışına bir tərif verdi və belə bir sistem üçün tarazlıq şərtlərini aydınlaşdırdı. Arximed hidrostatikanın əsas qanunlarını da kəşf etdi. Onların

mexanika sahəsində nəzəri bilikləri inşaat və hərbi texnologiyanın müxtəlif praktiki məsələlərinə tətbiq etdi. Bütün müasir mexanikada böyük rol oynayan qüvvə anı anlayışı artıq Arximed qanununda gizli formadadır. Böyük İtalyan alimi Leonardo da Vinçi (1452 - 1519) "potensial rıçaq" adı altında güc çiyni anlayışını təqdim etdi. İtalyan mexaniki Guido Ubaldi (1545 - 1607), zəncirvari qaldırıcı anlayışının tətbiq edildiyi blok nəzəriyyəsində moment anlayışını tətbiq edir. Polyspast (yunan p o l u s p a s t o n, p o l u - çox və s p a w - çəkmə) - bir iplə əyilmiş hərəkətli və sabit bloklar sistemi güc qazanmaq və daha az tezlik əldə etmək üçün istifadə olunur. Adətən, statikaya maddi cismin ağırlıq mərkəzi doktrinası kimi baxmaq adətdir. Bu sırf həndəsi doktrinanın (kütlələrin həndəsəsi) inkişafı məşhur tükənmə metodundan istifadə edərək düz və məkan formalı bir çox nizamlı həndəsi fiqurların ağırlıq mərkəzinin mövqeyini göstərən Arximedin adı ilə sıx bağlıdır. İnqilab cisimlərinin ağırlıq mərkəzləri haqqında ümumi teoremlər 17 -ci əsrdə Yunan riyaziyyatçısı Papp (eramızın III əsri) və İsveçrə riyaziyyatçısı P. Gulden tərəfindən verilmişdir. Statika öz həndəsi metodlarının inkişafını fransız riyaziyyatçısı P.Varinyona borcludur (1687); Bu üsullar ən tam şəkildə 1804 -cü ildə "Statistikanın elementləri" adlı risaləsi nəşr olunan fransız mexaniki L. Poinsot tərəfindən hazırlanmışdır. Mümkün yerdəyişmə prinsipinə əsaslanan analitik statika məşhur fransız alimi J. Lagrange tərəfindən yaradılmışdır.

XIV və XV əsrlərdə sənətkarlıq, ticarət, naviqasiya və hərbi işlərin inkişafı və bununla əlaqədar yeni biliklərin toplanması ilə. - İntibah dövründə - sənət və elmin çiçəklənmə dövrü başlayır. İnsan dünyagörüşündə inqilab edən böyük bir hadisə, böyük Polşa astronomu Nikolay Kopernik (1473-1543) tərəfindən kürənin Yerin mərkəzi sabit bir mövqe tutduğu və göy cisimlərinin ətrafında hərəkət etdiyi dünyanın heliosentrik sistemi doktrinasını yaratması oldu. dairəvi orbitlərində: Ay, Merkuri, Venera, Günəş, Mars, Yupiter, Saturn.

İntibah dövrünün kinematik və dinamik tədqiqatları əsasən bir nöqtənin qeyri -bərabər və əyri hərəkəti anlayışlarını aydınlaşdırmağa yönəlmişdir. O zamana qədər Aristotelin "Mexanika Problemləri" ndə irəli sürülmüş ümumi qəbul edilmiş dinamik fikirləri reallıqla uyğun deyildi. Beləliklə, bədənin vahid və düz xəttli bir hərəkəti təmin etmək üçün ona daim hərəkət edən bir qüvvə tətbiq edilməli olduğuna inanırdı. Bu ifadə ona gündəlik təcrübə ilə razılaşdı. Əlbəttə ki, Aristotel bu vəziyyətdə sürtünmə qüvvəsinin meydana gəlməsi haqqında heç bir şey bilmirdi. O, cisimlərin sərbəst düşmə sürətinin çəkilərindən asılı olduğuna da inanırdı: "Əgər bir müddətdə yarım çəki bu qədər çox keçərsə, ikiqat çəki yarı zaman içində eyni miqdarı keçir". Hər şeyin dörd ünsürdən - torpaqdan, sudan, havadan və oddan ibarət olduğunu nəzərə alaraq yazır: “Dünyanın ortasına və ya mərkəzinə tələsə bilən hər şey ağırdır; dünyanın ortasından və ya mərkəzindən qaçan hər şeyi asanlıqla ”. Buradan belə nəticəyə gəldi: ağır cisimlər Yerin mərkəzinə düşdüyü üçün bu mərkəz dünyanın diqqət mərkəzindədir və Yer hərəkətsizdir. Daha sonra Galileo tərəfindən irəli sürülən sürətləndirmə anlayışına malik olmayan bu dövrün tədqiqatçıları, sürətlənmiş hərəkəti hər bir intervalda hər birinin öz sürəti olan ayrı vahid hərəkətlərdən ibarət hesab edirdilər. Galileo, 18 yaşında, ilahi xidmət əsnasında, çilçırağın kiçik sönmüş salınımlarını müşahidə edərək nəbz vuruşları ilə vaxtı sayaraq, sarkacın salınma müddətinin onun uzunluğundan asılı olmadığını aşkar etdi. Aristotelin ifadələrinin doğruluğundan şübhələnən Galileo, səbəbləri təhlil etmədən, yer səthinə yaxın cisimlərin hərəkət qanunlarını quran təcrübələr aparmağa başladı. Cəsədləri qüllədən ataraq, cəsədin düşmə vaxtının ağırlığından asılı olmadığını və düşmənin hündürlüyünə görə təyin olunduğunu tapdı. Bir cismin sərbəst yıxılmasında gedilən məsafənin zamanın kvadratına mütənasib olduğunu sübut edən ilk şəxs idi.

Ağır bir cismin sərbəst şaquli düşməsi ilə bağlı diqqətəlayiq eksperimental tədqiqatlar Leonardo da Vinçi tərəfindən aparılmışdır; bunlar bəlkə də mexanika tarixində ilk xüsusi olaraq təşkil edilmiş eksperimental tədqiqatlar idi.

Mexanikanın əsaslarının yaranma dövrü. Təcrübə (əsasən ticarət gəmiçiliyi və hərbi işlər) 16-17 -ci əsrlərin mexanikləri ilə qarşılaşır. o dövrün ən yaxşı alimlərinin ağıllarını məşğul edən bir sıra vacib problemlər. “... Şəhərlərin, böyük binaların yaranması və əl işlərinin inkişafı ilə bərabər mexanika da inkişaf etdi. Tezliklə gəmiçilik və hərbi işlər üçün də lazım olur ”(F. Engels, Dialektika Təbiət, 1952, s. 145).

Mərmilərin uçuşunu, böyük gəmilərin gücünü, sarkacın salınımlarını, bədənin təsirini dəqiq araşdırmaq lazım idi. Nəhayət, Kopernik təliminin qələbəsi göy cisimlərinin hərəkəti problemini ortaya qoyur. XVI əsrin əvvəllərində heliosentrik dünyagörüşü. alman astronomu I. Kepler (1571 - 1630) tərəfindən planetlərin hərəkət qanunlarının qurulması üçün ilkin şərtlər yaratdı. Planet hərəkətinin ilk iki qanununu formalaşdırdı:

1. Bütün planetlər fokuslarından birində Günəş olan ellipslər boyunca hərəkət edir.

2. Günəşdən planetə çəkilən radius vektoru bərabər vaxt aralığında bərabər sahələri təsvir edir.

Mexanikanın banisi böyük italyan alimi G. Galilei (1564 - 1642) dir. Düşən cisimlərin bərabər zaman aralığında keçdikləri məsafələr ardıcıl tək ədədlər olaraq əlaqəli olduğu boşluğa düşən cisimlərin kəmiyyət qanununu təcrübə olaraq qurdu. Galileo, ağır cisimlərin meylli bir müstəvidə hərəkət qanunlarını qurdu və göstərdi ki, ağır cisimlər istər şaquli, istərsə də meylli bir düzlük boyunca yıxılsın, hər zaman onları bu hündürlüyə qaldırmaq üçün onlara bildirilməsi lazım olan sürətləri əldə edirlər. düşdülər. Sınırı keçərək göstərdi ki, üfüqi müstəvidə ağır bir cisim istirahətdə olacaq və ya bərabər və düz xətt üzrə hərəkət edəcək. Beləliklə, ətalət qanunu formalaşdırdı. Bədənin üfüqi və şaquli hərəkətlərini əlavə etməklə (bu, mexanika tarixində sonlu müstəqil hərəkətlərin ilk əlavəsidir), üfüqə bir açı ilə atılan cismin parabolanı təsvir etdiyini sübut etdi və uzunluğun necə hesablanacağını göstərdi. uçuş və traektoriyanın maksimum hündürlüyü. Bütün qənaətlərinə baxmayaraq, müqavimət olmadıqda hərəkətdən danışdığımızı həmişə vurğulayırdı. Dünyanın iki sistemi haqqında dialoqlarda, çox məcazi, formada bədii təsvir, gəminin kabinəsində meydana gələ biləcək bütün hərəkətlərin gəminin istirahətdə olub -olmamasından və ya düz bir şəkildə və bərabər hərəkət etməsindən asılı olmadığını göstərdi. Bununla klassik mexanikanın nisbilik prinsipini (Galileo-Newton nisbi nisbi prinsipi) qurdu. Xüsusi çəki qüvvəsi vəziyyətində, Galileo, ağırlığın sabitliyini düşmə sürətinin sabitliyi ilə yaxından əlaqələndirdi, ancaq yalnız Newton, kütlə anlayışını təqdim edərək, qüvvə ilə sürətlənmə arasındakı əlaqənin dəqiq bir formulunu verdi (ikinci qanun) ). Sadə maşınların və üzən cisimlərin tarazlıq şərtlərini araşdıran Galileo, əslində mümkün yerdəyişmə prinsipini tətbiq edir (ilk baxışda olsa da). Ona görə, elm şüaların gücünü və içərisində hərəkət edən cisimlərə bir mayenin müqavimətini öyrənməyə borcludur.

Fransız həndəsəsi və filosofu R. Descartes (1596 - 1650) impulsun qorunması ilə bağlı məhsuldar fikri ifadə etmişdir. Riyaziyyatı hərəkət analizinə tətbiq edir və ona dəyişən kəmiyyətlər daxil edərək həndəsi şəkillərlə cəbri tənliklər arasında uyğunluq qurur. Lakin o, momentumun yönlü bir kəmiyyət olması faktını fərq etmədi və bu momentumu arifmetik olaraq əlavə etdi. Bu onu səhv nəticələrə gətirib çıxardı və təcilin qorunması qanununun tətbiqinin əhəmiyyətini, xüsusən cisimlərin təsir nəzəriyyəsinə endirdi.

Galileonun mexanika sahəsində davamçısı Hollandiyalı alim H. Huygens (1629 - 1695) idi. Bir nöqtənin əyri hərəkətində (mərkəzdənkənar sürətlənmə) sürətlənmə anlayışlarının daha da inkişaf etdirilməsindən məsuldur. Huygens eyni zamanda bir sıra dinamikanın ən vacib problemlərini həll etdi - cismin bir dairədə hərəkəti, fiziki sarkacın salınımları, elastik təsir qanunları. O, mərkəzdənqaçma və mərkəzdənqaçma qüvvəsi, ətalət momenti, fiziki sarkacın salınım mərkəzi anlayışlarını ilk dəfə formalaşdırdı. Ancaq əsas xidməti, canlı qüvvələr prinsipinə bərabər olan bir prinsipi tətbiq edən ilk şəxsdir (fiziki sarkacın ağırlıq mərkəzi yalnız düşmə dərinliyinə bərabər bir yüksəkliyə qalxa bilər). Bu prinsipdən istifadə edərək Huygens, sarkacın salınım mərkəzi problemini - maddi nöqtələr sisteminin dinamikasının ilk problemini həll etdi. İmpulsun qorunması fikrinə əsaslanaraq elastik topların təsirinin tam bir nəzəriyyəsini yaratdı.Dinamikanın əsas qanunlarını formalaşdırmağın ləyaqəti böyük ingilis alimi I. Nyutona (1643 - 1727) məxsusdur. Nyuton 1687 -ci ildə birinci nəşrdə nəşr olunan "Təbii Fəlsəfənin Riyazi Prinsipləri" adlı risaləsində sələflərinin nailiyyətlərini ümumiləşdirmiş və gələcəkdə də mexanikanın gələcək inkişaf yollarını göstərmişdir. Galileo və Huygensin fikirlərini tamamlayan Newton, güc anlayışını zənginləşdirir, yeni qüvvələr növlərini göstərir (məsələn, cazibə qüvvələri, mühitin müqavimət qüvvələri, viskoz qüvvələr və bir çoxları), bu qüvvələrin onlardan asılılıq qanunlarını öyrənir. cisimlərin mövqeyi və hərəkəti. İkinci qanunun ifadəsi olan əsas dinamika tənliyi, Nyutona, əsasən göy mexanikası ilə bağlı çoxlu problemləri uğurla həll etməyə imkan verdi. Burada ən çox elliptik orbitlərdə hərəkət etməsinin səbəbləri ilə maraqlanırdı. Hələ tələbəlik illərində Newton cazibə qüvvəsi məsələləri üzərində düşünürdü. Sənədlərində belə bir qeyd tapıldı: “Keplerin qaydalarına görə, planetlərin dövrləri orbitlərinin mərkəzlərindən olan məsafəyə bir buçuk nisbətdədir və mən planetləri öz orbitlərində saxlayan qüvvələrin ətrafında döndükləri mərkəzlərdən uzaqlıqlarının kvadratlarının tərs nisbətində. Buradan Ayı orbitdə saxlamaq üçün lazım olan qüvvəni Yerin cazibə qüvvəsi ilə müqayisə etdim və demək olar ki, bir -birinə uyğun gəldiyini gördüm. "

Yuxarıdakı hissədə Nyuton heç bir sübut vermir, amma onun mülahizəsinin aşağıdakı kimi olduğunu güman edə bilərəm. Planetlərin dairəvi orbitlərdə bərabər hərəkət etdiyini təxmin etsək, Newtonun istinad etdiyi Keplerin üçüncü qanununa əsasən,
Yüklə 23,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə