4-guruh yarimoʻtkazgichlari p-n oʻtishda tok tashish mexanizmlariYüklə 30,62 Kb.
tarix31.05.2022
ölçüsü30,62 Kb.
#88468
Qattiq jismlar1


 1. 4–guruh yarimoʻtkazgichlari.

 2. p-n oʻtishda tok tashish mexanizmlari

 3. sp3-gibridlashuv.

 4. A3V5 birikmalar zona tuzulmasining oʻziga xosligi.

 5. Aynigan elektron gazining asosiy holatlari.

 6. Aynigan elektron gazining xossalari.

 7. Aynimagan yarim oʻtkazgichlar.

 8. Akseptorli yarim oʻtkazgichlarda Fermi sathi holati va zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi.

 9. Ambipolyar diffuziya va dreyf.

 10. Anizatrop Qattiq jismlar uchun Guk qonuni.

 11. Antiferromagnetiklar.

 12. Aralashmali yarimoʻtkazgichlar

 13. Bir jinsli boʻlmagan yarimoʻtkazgichlar.

 14. Bir xil atomlardan tashkil topgan bir oʻlchovli atomlar zanjirdagi tebranishlar.

 15. Blox teoremasi va Blox toʻlqin funksiyasi.

 16. Blox teoremasi.

 17. Blox toʻlqin funksiyasi.

 18. Bolsman tenglamasi

 19. Bolsmanning kinetik tenglamasi.

 20. Born-Karmanning chegaraviy shartlari.

 21. Bravening translyasion panjaralari.

 22. Breggcha qaytish.

 23. Brillyuen zonalari.

 24. Veyssning ferromagnetizmni domen nazariyasi asosida izohlash.

 25. Veyssning ferromagnetizmni domen nazariyasi asosida izohlash.

 26. Videman-Frans qonuni.

 27. Videman-Frans qonuni.

 28. Videmen-Frans qonuni

 29. Vulf-Bregg difraksiyasi shartlari.

 30. Galvanomagnit hodisalar.

 31. Guk qonuni. Deformasiya turlari.

 32. Davriy potensial uchun Shryodinger tenglamasi

 33. Debaynning qattiq jismlar issiqlik sigʻimi nazariyasi.

 34. Diamagnit moddalar.

 35. Diamgnetizm.

 36. Dipol elastik qutblanish.

 37. Dielektrik va metallarda issiqlik oʻtkazuvchanlik.

 38. Dielektriklarning issiqlikdan qutblanishi.

 39. Dielektriklarning qutblanishi.

 40. Dielektriklarning elektr oʻtkazuchanlik mexanizmlari.

 41. Dielektriklarning elektr oʻtkazuchanlik mexanizmlari.

 42. Dielektriklarning elektr oʻtkazuchanlik mexanizmlari.

 43. Donorli yarim oʻtkazgichlarda Fermi sathi holati va zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi.

 44. Jozefson effekti.

 45. Zaryad tashuvchilarning generasiyasi.

 46. Zaryad tashuvchilarning rekombinasiyasi.

 47. Zonalar nazariyasidan kelib chiqadigan natijalari.

 48. Zonalardagi effektiv holatlar zichligi.

 49. Ideal va real kristallarning mexanik xarakteristikalari.

 50. Ion elastik qutblanish.

 51. Ionlashgan kirishmalardagi sochilishlar

 52. Issiqlik sigʻimining Debay nazariyasi.

 53. Issiqlik sigʻimining Enshteyn nazariyasi.

 54. Issiqlik sigʻimining fononlarga asoslangan nazariyasi.

 55. Issiqlik oʻtkazuvchanlikning asosiy mexanizmlari.

 56. Issiqlikdan kengayish.

 57. Kvazizarralar. Kovak (teshik) tushunchasi.

 58. Kvant elektron gazi.

 59. Kimyoviy bogʻlanish turlari. Vodorod bogʻlanishli kristallar.

 60. Kimyoviy bogʻlanish turlari. Ion bogʻlanishli kristallar.

 61. Kimyoviy bogʻlanish turlari. Metall bogʻlanishli kristallar.

 62. Kinetik yoki koʻchish hodisalari.

 63. Kirishmali yarim oʻtkazgichlar.

 64. Klassik (mumtoz) elektronlar gazi issiqlik oʻtkazuvchanligi.

 65. Klassik (mumtoz) elektronlar gazi elektr oʻtkazuvchanligi.

 66. Klassik (mumtoz) elektronlar gazidagi stasionar kinetik jarayonlar.

 67. Klassik elektron gazining elektromagnit xossasi, chastotaga bogʻliq boʻlgan elektr oʻtkazuvchanlik.

 68. Klassik elektron gazining elektromagnit xossasi, chastotaga bogʻliq boʻlgan dielektrik kirituvchanlik

 69. Kompensirlangan yarim oʻtkazgichlarda Fermi sathi holati va zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi.

 70. Kontakt potensiallari farqi.

 71. Krislall panjara nuqsonlari.

 72. Kristall qattiq jismlarda chiziqli nuqsonlar (dislokasiyalar).

 73. Kristall panjara tebranishlari. Normal tebranishlar.

 74. Kristall panjarada nuqtaviy nuqsonlar.

 75. Kristallar nuqtaviy simmetriyasi.

 76. Kristallar tuzilmasini aniqlashning eksperimental usullari

 77. Kristallar xossalarini tenzorlar yordamida ifodalash.

 78. Kristallarda neytronlar difraksiyasi

 79. Kristallarda rentgen nurlari difraksiyasi

 80. Kristallarda tugunlar, yoʻnalishlar va tekisliklar indekslarini aniqlash.

 81. Kristallarda elektronlar difraksiyasi.

 82. Kristallardagi aralashmalar turi va ularning tutgan oʻrni.

 83. Kristallarning moʻrtligi.

 84. Kristallarning nuqtaviy simmetriyasi. Simmetriya elementlari.

 85. Kristallarning plastik deformasiyasi.

 86. Kristallarning plastikligi.

 87. Kristallarning translyasion simmetriyasi.

 88. Kristallarning fazoviy panjarasi.

 89. Kristallarning elastikligi.

 90. Kristalldagi zaryad tashuvchilar effektiv massasi.

 91. Kristall qattiq jismlarning plastik xossalari

 92. Kukunli magnitlar va ularning qoʻllanilishi.

 93. Kuchli aynigan yarim oʻtkazgichlar.

 94. Qattiq jism uchun Shryodinger tenglamasi.

 95. Qattiq jism uchun Shryodinger tenglamasini yechishda adiabatik va valent approksimasiyasi yaqinlashishi.

 96. Qattiq jism uchun Shryodinger tenglamasini yechishda bir elektronli yaqinlashish.

 97. Qattiq jismlarda ion bogʻlanish.

 98. Qattiq jismlar zonalar nazariyasi natijalari.

 99. Qattiq jismlar zonalar nazariyasida adiabatik approksimasiyasi yaqinlashishi.

 100. Qattiq jismlar Zonalar nazariyasida bir elektronli yaqinlashish.

 101. Qattiq jismlar zonalar nazariyasida valent approksimasiyasi yaqinlashishi.

 102. Qattiq jismlar issiqlik sigʻimi. Dyulong-Pti qonuni.

 103. Qattiq jismlarda Van der Vaals bogʻlanish.

 104. Qattiq jismlarda Van der Vaals bogʻlanish.

 105. Qattiq jismlarda vodorod bogʻlanish.

 106. Qattiq jismlarda yorugʻlikning aralashmali yutilishi.

 107. Qattiq jismlarda yorugʻlikning panjarada yutilishi.

 108. Qattiq jismlarda yorugʻlikning fundamental yutilishi.

 109. Qattiq jismlarda yorugʻlikning eksiton yutilishi.

 110. Qattiq jismlarda yorugʻlikning erkin zaryad tashuvchilarda yutilishi.

 111. Qattiq jismlarda ion bogʻlanish

 112. Qattiq jismlarda ion bogʻlanish.

 113. Qattiq jismlarda kovalent bogʻlanish.

 114. Qattiq jismlarda kovalent bogʻlanish.

 115. Qattiq jismlarda metall bogʻlanish.

 116. Qattiq jismlarda metall bogʻlanish.

 117. Qattiq jismlarda energetik zonalarning hosil boʻlishi

 118. Qattiq jismlarda erkin zaryad tashuvchilar.

 119. Qattiq jismlardagi elektr oʻtkazuvchanlik.

 120. Qattiq jismlarni kristall va amorf jismlarga sinflashtirish

 121. Qattiq jismlarni kristallar va suyuq kristallarga sinflashtirish.

 122. Qattiq jismlarning deformasiya turlari.

 123. Qattiq jismlarning issiqlik oʻtkazuvchanligi

 124. Qattiq jismlarning issiqlikdan kengayishi

 125. Qattiq jismlarning issiqroq qismidan sovuqroq qismiga issiqlik koʻchishi.

 126. Qattiq jismlarning strukturaviy boʻlinishi

 127. Qattiq jismlarning yuqori temperaturadagi issiqlik sigʻimi

 128. Lauye difraksiyasi shartlari

 129. Lokal markazlar orqali zaryad tashuvchilar rekombinasiyasi. Shokli-Rid-Xayns modeli.

 130. Magnit rezonanslar.

 131. Maydon effekti.

 132. Maksvellcha relaksasiya vaqti.

 133. Material elektr qarshiligining magnit maydonda oʻzgarishi.

 134. Meysner effekti.

 135. Metallar va yarim oʻtkazgichlardan elektronlarnig chiqish ishi

 136. Metallardagi zaryad tashuvchilar.

 137. Metallardagi elektr oʻtkazuvchanlik va uning haroratga bogʻliqligi.

 138. Metall-yarim oʻtkazgich kontakti.

 139. Metall-yarimoʻtkazgich kontakti.

 140. Mexanik kuchlanish.

 141. Nomuvozanatdagi zaryad tashuvchilar dreyfi.

 142. Nomuvozanatdagi zaryad tashuvchilar diffuziyasi.

 143. Nomuvozanatdagi zaryad tashuvchilarning diffuziya va dreyf uzunliklari.

 144. Nomuvozanatdagi elektron-kovak juftlarining yashash vaqti

 145. Paramagnit moddalar.

 146. Pinning Fermi sathi.

 147. Plazmali tebranishlar va plazmonlar.

 148. Plazmonlar.

 149. Rentgen nurlarining kristall panjarada difraksiyasi va undan kristall panjara parametlarini aniqlashda foydalanish.

 150. Segnetoelektriklar.

 151. Sirtdagi Tamm holatlari.

 152. Sirtdagi Shokli holatlari.

 153. Skin effekti.

 154. Termomagnit effektlar.

 155. Teskari panjara.

 156. Tok tashuvchilarining harakatchanligi.

 157. Tokning diffuzion va dreyf tashkil etuvchilari.

 158. Toʻgʻri nuqtalar tizimi.

 159. Tugunli tekisliklar kristallografik simvollari

 160. Tugunli toʻgʻri chiziqlarning kristallografik simvollari

 161. Turli atomlardan tashkil topgan chiziqli atomlar zanjirining tebranishlari.

 162. Uzluksizlik tenglamasi.

 163. Oʻta oʻtkazuvchanlik hodisasi.

 164. Oʻtaoʻtkazuvchanlik (OʻOʻ

 165. Oʻtkazgich kristallarda elektromagnit toʻlqinlarning tarqalishi

 166. Oʻtkazuvchanlik ellipsoidlari, yengil va ogʻir kovaklar.

 167. OʻOʻlarda Kuper juftlarining hosil boʻlishi.

 168. OʻOʻlarda tashqi va ichki maydonlarning oʻzaro kompensasiyalanishi.

 169. Uch oʻlchovli panjara tebranishlari.

 170. Fazoviy va kristall panjara.

 171. Fazoviy panjara simmetriyasi.

 172. Fermi kvazisathi tushinchasi.

 173. Fermi sirti tushunchasi.

 174. Fermi-Dirak taqsimoti.

 175. Ferromagnit moddalar.

 176. Ferromagnit tasmalar va ularning qoʻllanilishi

 177. Ferromagnitlarning Veyss nazariyasi.

 178. Fononlar.

 179. Fononlar haqida tasavvurlar.

 180. Xoll va dreyf harakatchanligi.

 181. Xoll effekti.

 182. Xoll effekti.

 183. Xususiy yarim oʻtkazgichlar.

 184. Xususiy yarim oʻtkazgichlarda Fermi sathi holati va zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi.

 185. Xususiy yarimoʻtkazgichlar.

 186. Shredinger tenglamasini yechishning effektiv massa usuli.

 187. Eynshteyn munosabati.

 188. Ekranlashishning debaycha uzunligi.

 189. Elastiklik. Izotrop Qattiq jismlar uchun Guk qonuni.

 190. Elektr oʻtkazuvchanlik va Om qonuni.

 191. Elektr oʻtkazuvchanlik va Om qonuni.

 192. Elektromagnit toʻlqinlarning oʻtkazgichlardan qaytish koeffisiyenti.

 193. Elektron qutblanuvchanlik.

 194. Elektron elastik qutblanish.

 195. Enshteynning qattiq jismlar issiqlik sigʻimi nazariyasi.

 196. Erkin elektronlarning issiqlik sigʻimi.

 197. Erkin elektronlarning issiqlik sigʻimi.

 198. Effektiv massa

 199. Yuqori temperaturali oʻtaoʻtkazuvchanlik (YuTOʻOʻ).

 200. Yarim oʻtkazgichlarda kirishma atomlarining eruvchanligi.

 201. Yarim oʻtkazgichlarda aralashma markazining toʻlish funksiyasi.

 202. Yarim oʻtkazgichlarda vodorodsimon aralashma markazlari.

 203. Yarim oʻtkazgichlarda yorugʻlikning aralashmali yutilishi.

 204. Yarim oʻtkazgichlarda yorugʻlikning panjarada yutilishi.

 205. Yarim oʻtkazgichlarda yorugʻlikning fundamental yutilishi.

 206. Yarim oʻtkazgichlarda yorugʻlikning eksiton yutilishi.

 207. Yarim oʻtkazgichlarda yorugʻlikning erkin zaryad tashuvchilarda yutilishi.

 208. Yarim oʻtkazgichlarda zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi uchun ifoda.

 209. Yarim oʻtkazgichlarda zaryad tashuvchilarining harakatchanligi.

 210. Yarim oʻtkazgichlarda zaryad tashuvchilarining harakatchanligining temperaturaga bogʻliqligi. (t.i.: harakatchanlik, elektron zaryadi, relaksasiya vaqti, effektiv massa, temperatura).

 211. Yarim oʻtkazgichlarda kirishmalarning diffuzion tavsifi.

 212. Yarim oʻtkazgichlarda kontakt hodisalar..

 213. Yarim oʻtkazgichlarda sayoz va chuqur aralashma holatlari.

 214. Yarim oʻtkazgichlarda elektr maydoning ekranlashuvi.

 215. Yarim oʻtkazgichlarda elektr oʻtkazuvchanlik va uning haroratga bogʻliqligi.

 216. Yarim oʻtkazgichlarda elektron va kovaklarning statistikasi.

 217. Yarim oʻtkazgichlarda elektroneytrallik tenglamasi.

 218. Yarim oʻtkazgichlarda elektronlar va kovaklar statistikasi.

 219. Yarim oʻtkazgichlardagi zaryad tashuvchilar

 220. Yarim oʻtkazgichlarning kristall strukturasi.

 221. Yarim oʻtkazgichlarning metallardan farqi.

 222. Yarim oʻtkazgichli geterooʻtishlar.

 223. Elektr oʻtkazuvchanlikning haroratga bogʻliqligidan yarim oʻtkazgich ta’qiqlangan zonasi kengligini aniqlash.

 224. Elektrnografik tahlil.

 225. Elektronlar difraksiyasi. (

 226. Kirishma markazlari konsentrasiyasini Xoll effektining haroratga bogʻliqligidan aniqlash.

 227. Kristall simmetriyasini Laye usuli bilan oʻrganish.

 228. Kristallarda simmetriya guruhlari.

 229. Kristallografik singoniyalar.

 230. Lui De Broylning korpuskulyar-toʻlqin nazariyasi.

 231. Neytronlar difraksiyasi.

 232. p-n oʻtishning VAX va uning haroratga bogʻliqligini oʻrganish qurilmasi sxemasi.

 233. p-n oʻtishning VAX va uning haroratga bogʻliqligini oʻrganish qurilmasi ishlash prinsipi.

 234. p-n oʻtishning VAX va uning haroratga bogʻliqligini oʻrganish qurilmasida tajribalar oʻtkazish tartibi.

 235. p-n oʻtishning VAX va uning haroratga bogʻliqligini oʻrganish qurilmasida olingan natijalarga qayta ishlov berish tartibi.

 236. p-n oʻtishning VAX va uning haroratga bogʻliqligini oʻrganish qurilmasila oʻlchash xatoliklarini baholash tartibi.

 237. Rentgen nurlari difraksiyasi.

 238. Rentgen strukturaviy tahlil usuli.

 239. Rentgenostrukturaviy tahlil.

 240. Simmetriya guruhlari va singoniyalar

 241. Taqiqlangan zona kengligini solishtirma oʻtkazuvchanlikning temperaturaga bogʻliqligidan aniqlash.

 242. Xoll e.yu.k.ni hosil boʻlishi.

 243. Xoll e.yu.k.ni oʻlchash.

 244. Xoll effekti nazariyasi.

 245. Xoll effekti.

 246. Yarim oʻtkazgich materiallar elektr oʻtkazuvchanligi turini termozond usulida aniqlash qurilmasi sxemasi.

 247. Yarim oʻtkazgich materiallar elektr oʻtkazuvchanligi turini termozond usulida aniqlash qurilmasida oʻlchashlarni oʻtkazish tartibi.

 248. Yarim oʻtkazgich materiallar elektr oʻtkazuvchanligi turini termozond usulida aniqlash qurilmasida oʻlchashlar natijalariga ishlov berish tartibi.

 249. Yarim oʻtkazgich materiallar elektr oʻtkazuvchanligi turini termozond usulida aniqlash qurilmasida oʻlchashlar xatoligini baholash.

 250. Yarim oʻtkazgich materiallar parametrlarini Xoll e.yu.k. oʻlchash orqali aniqlash.

 251. Yarim oʻtkazgich materiallar parametrlarini Xoll e.yu.k. oʻlchash oʻlchash qurilmasi.

 252. Yarim oʻtkazgich materiallar parametrlarini Xoll e.yu.k. oʻlchash oʻlchash qurilmasining ishlash tamoyili.

 253. Yarim oʻtkazgich materiallar parametrlarini Xoll e.yu.k. oʻlchash oʻlchash natijalariga ishlov berish tartibi.

 254. Yarim oʻtkazgich materiallar parametrlarini Xoll e.yu.k. oʻlchash oʻlchash qurilmasi xatoligini baholash.

 255. Yarim oʻtkazgich materiallar solishtirma qarshiligini toʻrt zondli usulda oʻlchash qurilmasi.

 256. Yarim oʻtkazgich materiallar solishtirma qarshiligini toʻrt zondli usulda oʻlchashlarni oʻtkazish tartibi.

 257. Yarim oʻtkazgich materiallar solishtirma qarshiligini toʻrt zondli usulda oʻlchashlar natijalarini hisoblash tartibi.

 258. Yarim oʻtkazgich materiallar solishtirma qarshiligini toʻrt zondli usulda oʻlchashlar xatoligini hisoblash tartibi.

 259. Yarim oʻtkazgich monokristallining kristallografik yoʻnalishini aniqlash.

 260. Yarim oʻtkazgich monokristallning kristallografik orientasiyasini aniqlash.

 261. Yarim oʻtkazgich ta’qiqlangan zonasi kengligini elektr oʻtkazuvchanlikning haroratga bogʻliqligidan aniqlash metodining mohiyati.

 262. Yarim oʻtkazgich ta’qiqlangan zonasi kengligini elektr oʻtkazuvchanlikning haroratga bogʻliqligidan aniqlash qurulmasi sxemasi.

 263. Yarim oʻtkazgich ta’qiqlangan zonasi kengligini elektr oʻtkazuvchanlikning haroratga bogʻliqligidan aniqlash qurilmasida oʻlchashlar oʻtkazish tartibi.

 264. Yarim oʻtkazgich ta’qiqlangan zonasi kengligini elektr oʻtkazuvchanlikning haroratga bogʻliqligidan aniqlash qurilmasida olingan natijalarga qayta ishlov berish tartibi.

 265. Yarim oʻtkazgich ta’qiqlangan zonasi kengligini elektr oʻtkazuvchanlikning haroratga bogʻliqligidan aniqlash qurilmasida oʻlchash xatoliklarini baholash metodikasi.

 266. Zaryad tashuvchilar harakatchanligini aniqlash.

 267. Chuqur aralashmali holatlar, koʻp zaryadli markazlar, itarishuvchi markazlarda bogʻlangan holatlar hosil boʻlish mexanizmlari.

 268. Kristallar optik xossalari, polyaritonlar; polyarizasion falokat.

 269. Segnetoelektriklarning mikroelektronikada ishlatilishi, segnetoelektriklar asosidagi operativ xotira (FRAM).

 270. Landau sathlari va siklotron rezonans

 271. Lanjeven paramagnetizmi.

 272. Spin toʻlqinlari.

 273. Ferromagnit domenlar.

 274. Gigant magnit qarshiligi,

 275. Magnitoelektronika,

 276. Magnit xotira elementlari.

 277. Oʻta oʻtkazuvchanlikning Ginzburg-Landau nazariyasi.

 278. Oʻta oʻtkazgichlarda Abrikosov uyurmalari;

 279. Oʻta oʻtkazuvchanlikning Bardin-Kuper-Shrifferlar yaratgan mikroskopik nazariyasi.

 280. Kvant Xoll effekti.

 281. Sun’iy atomlar.

 282. Ustpanjaralar.

 283. Spintronika.

 284. Yarim oʻtkazgichli spintronika.

 285. Spin maydon tranzistori.

 286. Molekulali xotira elementlari.

 287. Molekulyar integral mikrosxemalar.

 288. Skanlovchi atom kuch mikroskopi (AKM).

 289. Nouglerodli nanonaychalar.

 290. Nanonaychalarni elektronikada qoʻllash istiqbollari.

 291. Agar kremniy kristallinig doimiysi a=5,4 Ǻ bo’lsa 1 sm-3 kremniy kristallida qancha elementar panjara bor.

 292. Li hajmi markazlashgan kub kristall panjarasiga ega. Unda 10 gramm Li kristallida qancha elementar panjara mavjud va qancha Li atomi joylashgan.

 293. Yarimo’tkazgich materiallarda zaryad tashuvchilarning qanday harakatchanliklari mavjud. Bularning fizik mohiyati va bir-biridan farqini tushuntirib bering.

 294. Si kristallarining taqiqlangan zona kengligi T=0 0K dan T=1000 0K gacha o’zgarganda, o’zgarishni hisoblab grafik holatiga keltiring (harorat qadami har 500K bo’yicha).

Yüklə 30,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə