4114 a Texniki sistemlərdə avtomatlaşdırılmış idarəetmə Teleidarə sistemi məsafədən obyektlərinYüklə 330,1 Kb.
səhifə1/3
tarix05.02.2018
ölçüsü330,1 Kb.
  1   2   3

4114 a Texniki sistemlərdə avtomatlaşdırılmış idarəetmə
1. Teleidarə sistemi məsafədən obyektlərin

A) idarə olunması

B) obyektin prosesinə nəzarət

C) obyektin parametrlərinin ölçülməsi

D) sistemə nəzarət

E) sistemin parametrlərinin ölçülməsi


2. Teleölçü

A) texnoloji parametrlərinin ölçülməsi

B) texnoloji parametrlərinin tənzimi

C) texnoloji parametrlərə nəzarət

D) parametrlərin siqnalizasiyası

E) parametrləri dəyişmək


3. Teletənzim

A) parametrlərin tənzimi

B) parametrlərin siqnalizasiyası

C) parametrlərin ötürülməsi

D) sistemdə siqnalizasiya

E) sistemdə ölçü vasitəsi


4. Telesiqnalizasiya

A) sistemin vəziyyəti barədə xəbaərdarlıq

B) sistemə nəzarət

C) sistemdə idarə prosesi

D) sistemdə parametrə nəzarət

E) parametrə nəzarət


5. Telemexaniki sistemdə vericilərdən alınan siqnalların ötürülməsi

A) siqnallar çevrilməlidirlər

B) siqnallar ölçülməlidirlər

C) siqnallar tənzim olunmalıdırlar

D) siqnallar bir-başa rabitə kanalına ötürülməlidirlər

E) siqnallar idarə olunmalıdırlar


6. Mənbədən alınan xəbər

A) siqnala çevirilir

B) müqavimətə çevirilir

C) tutuma çevirilir

D) induktivliyə çevirilir

E) ölçülür7. Rabitə kanalı

A) siqnalları ötürən texniki vasitələr

B) siqnalları çevirən vasitədir

C) siqnalları tənzim edən vasitədir

D) siqnalları ölçən vasitədir

E) siqnalları idarəedən vasitədir


8. Rabittə xətti

A) siqnalları ötrüldüyü mühütdür

B) siqnalları tənzim edən mühütdür

C) siqnalları ölçən mühütdür

D)siqnalları dəyişən vasitədir

E) siqnalları parametrlərini ölçən vasitədir


9.İnformasiya ötürmə sistemin vəzifəsi

A) alınan siqnalı qəbulediçiyə ötürmək

B) alınan siqnalı çevirmək

C) alınan siqnalı tənzim etmək

D) alınan siqnalı tənzim etmək

E) siqnalı idarəetmək


10. İnformasiya nədir?

A) qəbulediçiyə verilən xəbərdir

B) qəbulediçiyə nəzarət

C) qəbulediçiyə tənzim

D) qəbulediçidən alınan siqnal

E) qəbulediçidən alınan parametr


11. İnformasiya miqdarı ifadəsi

A) N= mn

B) S= mn

C) V= nm

D)

E) H= nm


12. Xəbərin yaranma ehtimalı

A)

B)

C)

D) P= n

E)


13. Modulyasiya nədir

A) xəbərin dəyişilməsi ilə ötürücünün parametrinin dəyişilməsi

B) xəbərin dəyişilməsi ötürücünün ölçülməsi

C) xəbərin ölçülməsi və ötürülməsi

D) siqnalın tənzimi

E) siqnalın idarə olunması


14. Amplitud modulyasiyası (AM)

A) siqnalların bir-birindən amplituda görə fərqlənməsi

B) siqnalların cəmi

C) siqnalların gücləndirilməsi

D) amplitudun azalması

E) siqnalların idarə olunması


15. Faza modulyasiyası

A) siqnalların fazaya görə fərqlənməsi

B) siqnalların cəmləşdirilməsi

C) faza siqnalının gücləndirilməsi

D) faza siqnalının ölçülməsi

E) siqnalların fərqi


16. Tezlik modulyasiyası- siqnalların tezlik parametrlərinin dəyişilməsi.

A) parametrlərinin dəyişilməsi

B) sistemin fazaya görə fərqlənməsi

C) sistemin dəyişilməsi

D) sistemin idarəolunması

E) siqnalın fərqi


17. İnformasiyanın kodlanması

A) sistemlərdə xəbəri diskret formaya çevirmək

B) sistemdə xəbəri analoq formaya salmaq

C) sistemdə parametrlərin gücləndirilməsi

D) siqnalların cəmləşdirilməsi

E) siqnalların fərqləndirilməsi


18. Kodlamanın məqsədi

A) siqnalların etibarlı ötürülməsi

B) siqnalları cəmləşdirmək

C) siqnalları fazaya görə fərqləndirmək

D) kodların müəyyən olunması

E) kodları seçmək


19. Koder vəzifəsi?

A) siqnalın gücləndirilməsi və yaddaş elementində saxlanılması

B) siqnalı qəbul etmək

C) siqnalı elementdən almaq

D) parametri dəyişmək

E) parametriə nəzarət20. Kodlama prosesinə tələblərdən sadə və etibarlı olması

A) kodlama apparatları sadə və etibarlı olması

B) kodlama yalnız amplitud modulyasiya tətbiq olunması

C) kodlama prosesində faza modulyasiya tətbiq olunması

D) kodlama parametrlərinin idarə olunması

E) kodlama prosesində kompüter texnikasından istifadə


21. Kodlama prosesinə tələblərdən?

A) kodlanmış siqnalın ötürmə müddəti minimum

B) kodlanmış siqnalın ötürmə müddəti maksimum

C) kodlama prosesində kompüter texnikasından istifadə

D) kodlama prosesində EHM istifadə

E) kodlanmaya verilən siqnal araşdırılması


22. Müntəzəm kod nədir?

A) kod kombinasiyasının dərəcəsi eyni olduqda

B) kod kombinasiyasının cəmi eyni olduqda

C) kod kombinasiyasının fərqi 3 bərabər olduqda

D) kod kombinasiyasının fərqi 5bərabər olduqda

E) kodun amplitudu böyük olarsa


23. Kodun izofilik əmsalı

A)

B)

C)

D)

E)


24. İkilik Qrey kodunda onluq ədəd 3 ifadəsi

A) 3= 0010

B) 3= 0100

C) 3= 0100

D) 3= 1001

E) 3= 1100


25. İkilik Qrey kodunda onluq ədəd 5 ifadəsi

A) 5= 0111

B) 5= 0101

C) 5= 0111

D) 5= 1110

E) 5= 0001


26. İkilik Qrey kodunda onluq ədəd 7 ifadəsi

A) 7= 0100

B) 7= 0010

C) 7= 1100

D) 7= 0101

E) 5= 1111


27. İkilik Qrey kodunda onluq ədəd 4 ifadəsi

A) 4= 0110

B) 4= 0101

C) 4= 1100

D) 4= 1000

E) 4= 1101


28. İkilik Qrey kodunda onluq ədəd 2 ifadəsi

A) 2= 0011

B) 2= 0110

C) 2= 1111

D) 2= 0110

E) 2= 0101


29. İkilik Qrey kodunda onluq ədəd 1 ifadəsi

A) 1= 0001

B) 1= 0010

C) 1= 0011

D) 1= 1001

E) 0101
30. İkilik Qrey kodunda onluq ədəd 0 ifadəsi

A) 0= 0000

B) 0= 1000

C) 0= 0011

D) 0= 0001

E) 0= 0101
31. İkilik Qrey kodunda onluq ədəd 6 ifadəsi

A) 6= 0101

B) 6= 1010

C) 6= 1101

D) 6= 0010

E) 6= 0011


32. İkilik Qrey kodunda onluq ədəd 8 ifadəsi

A) 8= 1100

B) 8= 1001

C) 8= 1010

D) 8= 0001

E) 8= 0010


33. İkilik Qrey kodunda onluq ədəd 9 ifadəsi

A) 9= 1101

B) 9= 1010

C) 9= 0010

D) 9= 1011

E) 9= 1111


34. İkilik Qrey kodunda onluq ədəd 10 ifadəsi

A) 10= 1111

B) 10= 1110

C) 10= 1100

D) 10= 1110

E) 10= 0111


35. Rabitə kanallarının vəzifəsi

A) alınam siqnalları ötürmək

B) siqnalı idarə etmək

C) siqnalı seçmək

D) siqnalları cəmləşdirmək

E) siqnalları ayırmaq


36. Mexaniki kanallar

A) siqnalları yaxın məsafəyə ötürmək

B) siqnalları modulyasiya etmək

C) siqnalların amplitudunu dəyişmək

D) siqnalları saxlamaq

E) siqnalları çevirmək


37. Hidravlik kanallarda ötürücü mühit nədir?

A) maye


B) müqavimət

C) tutum

D) dənəvər maddələr

E) hava
38. Akustik kanallar nə üçün istifadə edilir?

A) elektrik rəqslərinin ötürülməsində

B) işıq selenin ötürülməsində

C) elektrik gücünün ötürülməsində

D) cərəyanın ötürülməsində

E) deformasiyanın ötürülməsində

39. Optik kanalları nə üçün istifadə edilir?

A) işıq siqnallarını ötürmək üçün

B) elektrik rəqslərini ötürmək üçün

C) elektrik enerjisini ötürmək üçün

D) müqaviməti dəyişmək üçün

E) tutumu dəyişmək üçün


40. Məftilli rabitə xəttinin sabit cərəyana qarşı müqavimət R0

A)

B)

C)

D)

E)


41. Telemexanikanın kontaktlı elementlərinə hansı aiddir?

A) rele


B) müqavimət

C) tranzistor

D) diod

E) elektron lampası


42. MKY- 48 nədir?

A) elektromaqnit rele

B) elektrik gücləndiricisi

C) gücləndirici

D) süzgəc

E) ötürücü43. Maqnit-tranzistorlu elementlərdə transformatorun neçə dolağı var?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 1

E) 4
44. Maqnit-tranzistorlu elementdə harada istifadə olunur?

A) məntiqi funksiyaları yerinə yetirmək üçün

B) elektrik rəqslərini gücləndirmək üçün

C) müqaviməti artırmaq üçün

D) dəyişən cərəyanı gücləndirmək üçün

E) səs siqnalını artırmaq üçün
45. Kontaktlı elementlərdə birlə.dirici hissə nədir?

A) kontaktlar

B) müqavimətlər

C) tutumlar

D) induktivlik

E) tranzistor


46. Elektromaqnit relelərində kantaktları işə salan hissə?

A)dolaqlar

B) müqavimətlər

C) tutumlar

D)diodlar

E) tranzistor


47. Tİ-TS sistemi hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) sistemi avtomat işə salma

B) sistemləri ayırmaq

C) sistemləri qorumaq

D) sistemləri ölçmək

E) sistemlərdə tənzimləməni aparmaq


48. Tİ-TS sistemləri hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) impulus seriyasını

B) impulusları azaldır

C) impulusları qaytarır

D) siqnalizasiya edir

E) siqnalları idarə edir


49. Tİ-TS sistemləri hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) ötrülən siqnalları kodlayır

B) qəbul olunan siqnalları çevirir

C) siqnalları ölçür

D) siqnalları idarəedir

E) siqnalları cəmləyir


50. Tİ-TS sistemləri hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) siqnalları rabitə kanalına ötürür

B) siqnalları ölçür

C) siqnalları tənzim edir

D) siqnalları cəmləyir

E) siqnalları tənzimləyir


51. Tİ-TS sistemində əməliyyatları yerinə yetirən bloklar?

A) işə buraxma

B) işi tənzimləmə

C) işləri idarəetmə

D) iş barəsində siqnalizasiya

E) işi idarəetmə


52. Tİ-TS sistemində əməliyyatları yerinə yetirən bloklar?

A) şifratorlar

B) cəmləşdiricilər

C) diodlar

D) məntiq elementləri

E) transformatorlar


53. Tİ-TS sistemində əməliyyatları yerinə yetirən bloklar?

A) deşifratorlar

B) trigerlər

C) cəmləşdiricilər

D) diodlar

E) tranzistorlar


54. Tİ-TS sistemində əməliyyatları yerinə yetirən bloklar?

A) generatorlar

B) düzləndirici

C) transformatorlar

D) induktivlik

E) müqavimət


55. Tİ-TS sistemində əməliyyatları yerinə yetirən bloklar?

A) icra bloku

B) müqavimət

C) diodlar

D) tranzistorlar

E) transformatorlar


56. Tİ-TS sistemində əməliyyatları yerinə yetirən bloklar?

A) paylayıcılar

B) düzləndirici

C) transformatorlar

D) cəmləşdiricilər

E) siqnalizasiya


57. Tİ-TS sistemində əməliyyatları yerinə yetirən bloklar?

A) reqistrlər

B) düzləndirici

C) transformatorlar

D) idarə

E) siqnaledici58. Şifratorların vəzifəsi

A) diskret siqnalı kod kombinasiyasına çevirmək

B) dəyişən gərginliyi düzləndirmək

C) sabit cərəyan dəyişənə çevirmək

D) transformasiya etmək

E) induktivliyə çevirmək


59. Tİ-TS sistemində olan şifratorlar

A) impulus əlamət

B) düzləndirici

C) müqavimət

D) tutum

E) induktivlik


60. Tİ-TS sistemində olan şifratorlar

A) kombinasiyalı

B) cəmləşdiricilər

C) hasil edən

D) bölüşdürücü

E) düzləndirici


61. Deşifratorun vəzifəsi

A) siqnalları qəbul edib xətlərə döndərmək

B) siqnalları idarəetmək

C) siqnalları tənzim etmək

D) siqnalları gücləndirmək

E) siqnalları ölçmək


62. Telemexaniki sistemlərin funksiyalarına görə təsnifatlarından

A) obyektləri məsafədən idarə etmək

B) obyektlər barıdı məlumat toplamaq

C) impulusları göndərmək

D) impulusları ölçmək

E) impulusları soymaq


63. Telemexaniki sistemlərin funksiyalarına görə təsnifatlarından

A) obyektlərin vəziyyəti haqqında siqnalizasiya

B) obyektlərdə impulusları ölçmək

C) obyektlərdə impulusları gücləndirmək

D) impulusları qaytarmaq

E) impulusları çevirmək


64. Telemexaniki sistemlərin funksiyalarına görə təsnifatlarından

A) teleidarə siqnallarını korreksiya etmək

B) telesiqnalizasiya siqnallarını soymaq

C) telesiqnalizasiya siqnallarını gücləndirmək

D) teleidarə siqnallarını cəmləmək

E) telesiqnalizasiya barədə məlumat toplamaq


65. Tİ-TS sistemlərin qurulma prinsipləri

A) yerli idarə

B) teleölçü

C) teletənzim

D) paylayıcı

E) şifrator


66. Tİ-TS sistemlərin qurulma prinsipləri

A) diştansion idarə

B) deşifrator

C) reqistr

D) paylayıcı

E) düzləndirmə


67. ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadəsi

A) 0000


B) 1000

C) 1100


D) 0001

E) 0010
68. ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadəsi

A) 1101

B) 0110


C) 0111

D)1010


E) 1001
69. ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadəsi

A)1111


B) 1101

C) 1100


D) 0011

E) 0001
70. ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadəsi

A) 1110

B) 0011


C) 1101

D) 1010


E) 0001

71. ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadəsi

A) 1010


B) 1100

C) 1101


D) 1001

E) 1110
72.ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadəsi

A)1011

B) 1111


C) 0001

D) 0011


E) 0101
73. ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadəsi

A) 1001


B) 1000

C) 1011


D) 1111

E) 0101
74. ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadəsi

A) 1000

B) 1001


C) 1011

D) 1111


E) 1010
75.Paylanma qanunlarına əsasən a(b+c) =?

A) ab+ac


B) ab-ac

C) ac-ab


D) ab/ac

E) ac/ab
76. Paylanma qanunlarına əsasən (a+b)c=?

A) (a+b)(a+c)

B) acab

C) abac

D) ab- ac

E) ac-ab
77. Tİ-TS qurğuların funksiyası

A) avtomatik işə salma

B) avtomatik nəzarət

C) avtomatik ölçmə

D) avtomatik tənzim

E) avtomatik idarəetmə


78. Tİ-TS qurğuların funksiyası hansıdır?

A) impuluslar seriyasını generasiya etmək

B) impulusları ötürmək

C) ölçülən siqnalın tənzimi

D) ölçülən siqnalın ölçülməsi

E) siqnalın növünə nəzarət


79. Məntiq cəbrində yerdəyişmə qanunu a+b nəyə bərabərdir?

A) a+b=b+a

B) a+b= ba

C) a+b= ab

D) a+b= a/b

E) a+b= b/a


80. Məntiq cəbrində yerdəyişmə qanunu a b nəyə bərabərdir?

A) ab= ba

B) ab= b/a

C) ab= b/a

D) ab= a-b

E) ab= b-a


81. Qruplaşdırma qanununa əsasən (a+b)+c=? nəyə bərabərdir?

A) (a+b)+c=a+b+c

B) (a+b)+c=(a+b)c

C) (a+b)+c= c/(a+b)

D) (a+b)+c=(a+b)/c

E) (a+b)+c=a+b-c


82. Qruplaşdırma qanununa əsasən (a b)c=? nəyə bərabərdir?

A) (a b)c = a(bc)

B) (a b)c = a+b+c

C) (a b)c = a(b+c)

D) (a b)c = b(a+c)

E) (a b)c =(a-c)b


83. Müddət TO sistemində ölçülən kəmiyyət nədir?

A) dayaq və informasiya impulusları arasında interval müddəti

B) gərginlik impulusları arasında müddət

C) cərəyan arasında müddət

D) cərəyanın dövrdə keçməsi müddəti

E) gərginliyi kecməsi müddəti84. Tezlik modulyasiyasının ifadəsi

A)

B)

C)

D)

E)


85. Tezlik modulyasiyasında modulyasiya tezliyi nəyə bərabərdir?

A)

B)

C)

D)

E)


86. Moddəf impulus modulyasiyasında tezlik zolaq nəyə bərabərdir?

A)

B)

C)

D)

E)


87. Kodların əsas xarakteristikası

A) kodun gügü

B) kodun cəryanı

C) kodun gərcinliyi

D) kodun müqaviməti

E) kodun dərəcəsi


88. Kodun xarakterini müəyyən edən nədir?

A)

B)

C)

D)

E)


89. Optik kanallarında görünən şüa kanallarında dalğa uzunluğu nəyə bərabərdiur?

A)

B)

C)

D)

E)


90. İnfraqırmızı şüa kanallarında dalğa uzunluğu nəyə bərabərdiur?

A)

B)

C)

D)

E)


91.Ultrabənövşəyi şüa kanallarında dalğa uzunluğu nəyə bərabərdiur?

A)

B)

C)

D)

E)


92. Məftilli rabitə kanallarında məftillin diametri artanda nə baş verir?

A) daxili müqavimət azalır

B) daxili müqavimət artır

C) daxili müqavimət keçriciliyə bərabər olur

D) daxili müqavimətin tutumu azalır

E) daxili müqavimət keçriciliyi azalır


93. Kabelin izalyasiyasının keçriciliyi

A)

B)

C)

D)

E)


94. Kabelin izalyasiyasının keçricilik ifadəsi nədir?

A) sabit cəryanda izalyasiyasının keçriciliyi

B) dəyişən cəryanda izalyasiyasının keçriciliyi

C) izalyasiyasının tutumu

D) izalyasiyasının müqaviməti

E) izalyasiyasının induktivliyi


95.Kabelin izalyasiyasının keçricilik ifadəsi nədir?

A) dəyişən cəryanda izalyasiyasının keçriciliyi

B) sabit cəryanda izalyasiyasının keçriciliyi

C) izalyasiyasının müqaviməti

D) izalyasiyasının tutumu

E) izalyasiyasının induktivliyi


96. Rele telemexanikanın hansı elementinə aiddir?

A) kontaktlı

B) kontaktsız

C) düzləndirici

D) hamarlayıcı

E) impuls


97. Tranzistor telemexanikanın hansı elementinə aiddir?

A) kontaktsız

B) kontaktlı

C) düzləndirici

D) hamarlayıcı

E) impuls


98. Məntiqi cəm VƏ-YA əməliyyatı necə işarə olunur?

A) (+)


B) (-)

C) (:)


D) (.)

E) (x)
99. Tİ-TS sistemində kontaktsız elementlərə hansı aiddir?

A) tranzistor

B) rele


C) kontaktor

D) müqavimət

E) tutum
100. Tİ-TS sistemində kontaktsız elementlərə hansı aiddir?

A) tranzistor

B) rele

C) kontaktorD) tutum

E) müqavimət


101. Tİ-TS sistemində kontaktsız elementlərə hansı aiddir?

A) yarımkeçirici diod

B) rele

C) kontaktorD) müqavimət

E) tutum


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə