454 Zeka gerili ğine bağlı uygunsuz cinsel arayışlar veya transvestik fetişizm: Olgu sunumuYüklə 102,5 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix02.10.2017
ölçüsü102,5 Kb.
#2887


 

454    Zeka gerili

ğine bağlı uygunsuz cinsel arayışlar veya transvestik fetişizm: 

Olgu sunumu  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Case report / Olgu sunumu   

 

  

 

Zeka geriliğine bağlı uygunsuz cinsel arayışlar  

ve

ya transvestik fetişizm: 

Bir olgu sunumu 

 

Fatih Hilmi ÇETİN,1

 

Şahnur ŞENER,

2

 

Elvan İŞERİ,

2

 Hande AYRALER TANER

3

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ÖZET  

Ergenlik döneminin özellikler

inden biri ergenin kendi cinselliğinin farkına varmasıdır. Ergen cinsel davranışları araş

-

tırırken bazen kendini cinselliğini deneyimlemesine izin veren garip durumlarda bulabilir. Parafililer gibi cinsel davra

-

nış sapmaları sıklıkla ergenlik döneminde başlar, transvestik fetişizm de parafililerden biridir. Bu yazıda polikliniği

-

mize annesinin iç çamaşırlarını giyme nedeni getirilen 14 yaşındaki erkek ergen tartışılmıştır. Bu karşıt giyinme 

davranışı sıklıkla suçluluk ve utanma duygularının eşlik ettiği mas

türbasyonla sonlanm

akta ve yaklaşık bir yıldır 

sür

mektedir. Ruhsal durum muayenesinde utangaç görünümde, ilgili sorulara savunucu, göz ilişkisinden kaçınmak

-

ta ve duygudurumu depresifti. Zeka testinde hafif düzeyde zeka geriliği saptandı. Hastaya depresyon

una yönelik 

sertralin 50 mg/gün başlandı ve hasta ve ailesiyle haftalık terapi planlandı. Terapinin amacı, hastayı cinsel duygula

-

rına uygun davranışın ne olduğu konusunda olabildiğince eğiterek bu davranışının sapma olduğunu anlamasını 

sağlamaktı. Bu yazıda zeka geriliği ve parafili ilişkisi, transvestik fetişizm ayırıcı tanısı ve psikodinamikleri tartışılmış

-

tır. Tranvestik fetişizmde erken tanı ve erken girişim başarılı bir tedavi için önemlidir. Ailesel ve ruhsal

-cinsel etken-

leri ele almanın yanı sıra gençlere cinsel eğitim verilmesinin önemi tartışılmıştır. Aynı zamanda farmakolojik tedavi 

gereksinmesi ve seçimi literatür ışığında tartışılmıştır.

 (Anadolu Psikiyatri Derg 2015; 16(6):454-457) 

 

Anahtar sözcükler: 

Parafili, transvestik fetişizm, zeka geriliği

 

 

Inappropriate sexual behaviors associated with mental retardation 

or transvestic fetishism: a case study 

 

ABSRACT 

 

One of the characteristics of puberty is awareness of one’s own sexuality. While searching in sexual behaviors 

sometimes put them awkward situations, yet this is how they exercise their sexuality. Deviations in sexual behavior 

such as paraphilia often begin in adolescence, transvestic fetishism is one of them. In this case report, 14-year-old 

male patient with mild mental retardation was brought with presenting symptoms of wearing his mother’s undergar-

ments. This cross-dressing behavior has been going on for about a year and usually ending with masturbation asso-

ciated with feelings of relief and quilt. He seemed embarrassed and was defensive to related questions, avoiding 

eye contacts and his mood was depressive in his mental examination. Mild mental retardation was determinated in 

his intelligence test. Sertraline 50 mg/day was started for his depression and weekly based therapy with him and 

his family was outlined. The purpose of the therapy, to make him understand his deviated behavior as well as edu-

cate him as what to do appropriately with his sexual feelings. In this paper, relationship between transvestic fet-

ishism and mental retardation, differential diagnosis of transvestic fetishism and psychodynamics of transvestic fet-

ishism are discussed. Last of all, diagnose of transvestic fetishism at an early age and early intervention are im-

portant for a successful treatment. The importance of sexual education to youngsters besides dealing familial and 

psychosexual factors contribute to treatment process are discussed. The need and choice of pharmacological treat- 

ment are also discussed in the light of the literature. (Anatolian Journal of Psychiatry 2015; 16(6):454-457) 

 

Key words: paraphilias, transvestic fetishism, mental retardation 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

GİRİŞ

 

 Ergenlik döneminde cinsel dürtüler hormonla

rın 


etkisine bağlı olarak artar, geç ergenlik ve genç 

erişkinlikte tepe yapar. Psikanalitik kurama göre,  

daha önce bilinçdışında kalan veya ayırt edile

-

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 

1 Uzm. Dr., 

2

 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

-

Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD,  Ankara 

3 Uzm. Dr., Dr. 

Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi,  Kastamonu

 

Yazışma adresi / Correspondence address: 

Uzm. Dr. 

Fatih Hilmi ÇETİN

, Gazi 


Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

-

Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD,    B

eşevler/


Ankara  

E-mail: fatihhilmicetin@mynet.com  

Geliş tarihi: 

31.10.2014,    Kabul tarihi: 07.09.2014,    doi: 

10.5455/apd.1414665797

  

Anatolian Journal of Psychiatry 2015; 16:454-457  

  

Çetin ve ark.    455

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

meyen dilek, fantezi ve dürtüler artan libidinal yat

ırım sonucu bilince yükselir. Cinsel dürtüler

-

deki bu artış cinsel davranışların ortaya çıkma-

sıyla sonuçlanır. Bu dönemdeki cinsellik ile ilgili 

davranışların  hangisinin  normal,  hangisinin 

normal  dışı  olduğunun  belirlenmesi  önemlidir. 

Sıklıkla ergenlik döneminde başlayan parafililer, 

temel olarak bir kişinin cinsel açıdan uyarılabil

-

mesi  için,  alışılmadık  nesneler,  eylemler  veya durumlar yoluyla yineleyici ve yoğun cinsel dür

-

tü,  fantezi  ve  davranışlara  gereksinim  duyması ile  ortaya  çıkan  bozukluklardır.

1

  Transvestik fetişizm bireyin rahatsızlık duyması ve işlevsel

-

liğinde bozulmaya neden olması kaydıyla cinsel uyarılma  amacı  ile  karşıt  giyinme  davranışının 

bir parafilidir.

2

 

Bir  çalışmada  toplumda  (18-60 

yaş)  transvestik  fetişizm  yaygınlığı  erkeklerde 

%2.8, 

kadınlarda  %0.4  oranında bulunmuştur.3

 

Bu  yazıda,  hafif  düzeyde  zeka  geriliği  olan  bir erkek olguda ergenlik döneminde başlayan kar

-

şıt  giyinme  davranışından  yola  çıkarak  trans-

vestik fetişizmin altta yatan dinamik etkenlerinin, 

ayırıcı tanısının, tedavisinin ve zeka geriliği

-pa-


rafili ilişkisinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

 

 OLGU 

 

On dört yaşındaki sekizinci sınıf öğrencisi erkek ergen  polikliniğimize  annesinin  iç  çamaşırlarını 

giymesi  nedeni  ile  annesi  ve  dayısı  tarafından 

getirildi.  Hastadan,  karşıt  giyinme  davranışının 

bir yıldır haftada bir

-iki kez ve evde kimse olma-

dığı  zamanlarda  gerçekleştiği,  giydikten  10

-15 

dakika sonra penil ereksiyon olduğu, bu sırada penisiyle oynamaktan zevk aldığı, zaman zaman 

mastürbasyon yaptığı, sonrasında rahatlama

 ve 

aynı  zamanda  suçluluk  hissettiği  öğrenildi. Annen

in  iki  kez  eve  geldiğinde  oğlunu  kadın 

çorabı ve iç çamaşırı giymiş halde bulduğu, ilk 

gördüğünde çocuğun odasına saklandığı, soru

-

larına  yanıt  vermediği,  çok  utandığı;  babasının ise, ergenlikte böyle şeyler olabilir düşüncesiyle 

kızmadığı  ama  yinelememesi  için  uyardığı, 

ancak ilerleyen günlerde annenin çamaşırlarının 

dolaplarda yeri değiştiğinden bu eylemin ara ara 

sürmüş olabileceği belirtildi.

 

 Aile okul kapanınca da karşıt giyinmenin sürdü

-

ğünü fark ettiği için yaz tatilini de bahane ederek kadın  çamaşırı  bulamayacağı  ve  evde  yalnız 

kalamayacağı gerekçesi ile yazın köye gönderir, 

ancak  dönüşünde  eylemin  yinelendiğini  fark 

eder ve yardım almaya karar verir.

 

 

Gelişim  ve  aile  öyküsünde,  hastanın  düşük sos

yokültürel  düzeyde  bir  ailenin  ikinci  çocuğu 

olarak dünyaya geldiği, cinsiyet beklentisi olma

-

dığı, hafif  geciken  motor  gelişim  dışında  genel olarak gelişimin 

‘normal’ 

olduğu anlaşıldı. Okul

-

da  uyumlu  olduğunu,  yalnız  bir  yakın  arkadaşı olduğunu,  anne

-baba


sının  ablasıyla  daha  çok 

ilgilenip kendisini ihmal ettiklerini düşündüğünü, 

derslerde  başarısız  olduğunu,  dersleri  anlaya

-

madığını,  anne-

babasının  dersler  konusunda 

çok üzerine geldiklerini söyledi. Erkek olmaktan 

memnun  olan  hastanın  oyunlarda  erkek  rolün

ü 

aldığı,  erkek  arkadaşları  daha  çok  yeğlediği, çocukken  de  erkek  oyuncaklarıyla  oynadığı, 

giyim  kuşamı  erkek  karakterinde  olan hastanın 

bu durumdan hoşnut olduğu, karşıt giyinme iste

-

ğinden  utanç  duyduğu  için  okul  arkadaşlarına söz  etmediği  öğrenildi.  On  yedi  yıllık  evli  olan 

anne  33  yaşında,  ilkokul  mezunu,  ev  kadını; 

baba 40 yaşında ilkokul mezunu, işçi olarak aile

-

nin geçimini sağlamakta, 14 yıldır ayın yaklaşık 10 günü evde, diğer zamanlar şehir dışındaydı. 

Hastanın  16  yaşındaki  ablası  lise  birinci  sınıf 

öğrencisiydi  ve  sınıf  tekrarı  yapmaktaydı.  Aile

-

sinde  karşıt  giyinmeyi  ve  benzeri  bir  davranışı örnek  alabileceği  bir duruma  ve  cinsel  istismar 

öyküsüne rastlanmadı. Bir sene öncesine kadar 

dışarıda  tuvalet  kullanmadığı  için  gündüzleri 

altına kaçırma sorunu olduğu öğrenildi. 

 

 

Ruhsal durum muayenesinde genel görünümü ve fiziksel gelişimi yaş ve sosyoekonomik durum 

ile  uyumlu,  kendine  bakımı  iyiydi.  Bilgi  alırken 

savunucu ve utangaçtı, göz ilişkisinden kaçıyor

-

du. Bilinci açık, duygudurumu kaygı/elem yönün-

de  artmıştı,  duygulanımı  stabil  ve  uygundu. 

Başvuru yakınması için 

ayıp bir şey yapıyorum’ 

şeklinde  içgörüsünün  varlığı  ve  ne  yapacağını 

bilemediği saptandı.

 

 Psikometrik testlerde Wechsler Çocuklar için 

Zeka  Ölçeğinde  (WISC

-R)  ‘hafif düzeyde zeka 

geril


iği  (IQ=54)

’ 

saptandı.  Cümle  Tamamlama Testinde  kontrol  sorunu  ve  çaresizlik  duyguları 

belirgindi. Beck 

Depresyon  Ölçeği  depresyon

 

yönünden pozitifti.   

Organik incelemesinde EEG’si normaldi. Endok-

rinoloji  konsültasyonunda  dış  genital  yapısının 

erkek cinsiyeti ile uyumlu ve hormonal düzeyinin 

normal olduğu belirlendi.

 

 Transvestik  fetişizm  ön  tanısının  yanı  sıra, 

depresif duyguduruma yönelik olarak sertralin 50 

mg/gün  başlandı  ve  terapiye  alınmasına  karar 

verildi. Terapideki amaç cinsel eğitsel danışman

l

ık  ve  anne-

baba/çocuk  ilişkisindeki  çatışmaları 

ele almaktı. Haftalık olarak planlanan terapilerde 

aile  ilişkilerinin  yanı  sıra  cinsel  eğitim üzerinde 

duruldu.  İlk  görüşmeden  itibaren  transvestik

 

davranışı  sonlandı.  Görüşme  aralıkları  uzatıla-

rak toplam 10 

görüşme yapıldı. Sertralin, teda

ü-

vinin üçüncü ayında sonlandırıldı.

 

Anadolu Psikiyatri Derg 2015; 16:454-457

  

456    

Zeka geriliğine bağlı uygunsuz cinsel arayışlar veya transvestik fetişizm: Olgu sunumu 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

TARTIŞMA

 

 Transvestik  fetişizm  tanısı  DSM

-IV-TR’ye göre 

Çizelge 

1’de gösterilen A ve B ölçütlerinin varlı

-

ğında konmaktadır. DSM-IV-TR’de ‘parafililer ve 

parafili benzeri bozukluklar’ 

şeklinde  yer  al

an 


konu  başlığı  parafili  nedeniyle  sıkıntı  duyan 

bireylere tanı konması sağlayabilmek, başka bir 

deyişle parafili nedeniyle rahatsızlık duyan/veren 

bireylerle duymayan/vermeyen bireyler arasında 

kesin bir ayrım yapabilmek için DSM

-5’te ‘para-

filik bozukluklar’ 

olarak değiştirilmiş, transvestik 

fetişizm de dahil olmak üzere parafililerin sınıf

-

landırma ve tanı ölçütlerinde değişiklik yapılma-

mıştır.


2,4

 

Bu  olgu  son  bir  yıldır  annesinin  iç çamaşırlarını giydiğinde cinsel haz duyması ve 

sonrasında utanç ve suçl

uluk hissetmesi nede-

niyle hem A, hem de B ölçütünü karşıladığından, 

öncelikle transvestik fetişizm tanısı düşünülmüş

-

tür. Transvestik fetişizmi, cinsel kimlik bozukluğu gibi  karşıt giyinmenin  olduğu benzer  durumlar

-

dan  ayıran  temel  özellik,  transvestik  fetişizmde giyinme davranışının cinsel arzu ve uyarılmaya 

yol  açmasıdır.

2,5

 

Cinsel  kimlik  bozukluğunda yineleyici bir biçimde diğer cinsiyetten olma iste

-

ği  dile  getirilir.6

  Bu olgu ise ‘erkek’  cinsiyetine 

sahip  olduğunun  bilincinde  ve  bu  konuda  bir 

rahatsızlık  duymamaktadır.  Hastanın  kendi 

cinsiyetiyle ilgili memnuniyetsizliğinin olmaması, 

gelişim öyküsünde oyuncak seçiminin, yeğlenen 

oyunların, rollerin ve oyun arkadaşlarının cinsi

-

yetiyle  uyumlu  olması  nedeniyle  cinsel  kimlik bozukluğu tanısı dışlanmıştır.

 Cinsel kimlik geli-

şimini etkileyebilecek interseksüalite gibi hasta

-

lıkların  ve  hormonal  profilin  değerlendirilmesi amacıyla  endokrinoloji  konsültasyonu  istenmiş, 

normal olarak değerlendirilmiştir. Karşıt giyinme 

davranışının  temporal  lob  epilepsisinde g

örüle-


bileceği şeklindeki literatür bilgisi dikkate alına

-

rak EEG çekilmiştir ve normal bulunmuştur. 

 Çizelge 1. 

Transvestik fetişizm tanı ölçütleri

 

_____________________________________________________________________________________________________  

A

. En az altı aylık bir süre boyunca, heteroseksüel bir erkekte, karşıt-

giyim ile ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerin, cinsel 

   

    


dürtülerin veya davranışların yineleyici bir biçimde ortaya çıkması, 

 

B. Bu fantezilerin, cinsel dürtülerin veya davranışların klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya veya toplumsal, mesleksel alanlarda veya 

  

    önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olması, 

 

Varsa belirtiniz: Cinsel disfori: Cinsel kimlik veya rolünden memnuniyetsizlik, _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 Anne-

oğul çatışmasıyla ortaya çıkan öfke, hosti

-

lite  ve  reddedilme  duyguları  ile  oluşan  strese verilen tepkilerden biri olan karşıt giyinme, sakin

-

leşme ve anksiyete 

ile başa çıkma çabası olarak 

değerlendirilebilir.

8

 Bastırma  ve  bölünme düze

-

nekleri bu olgularda temel savunma düzenek-leridir.

9

 Erkek çocuk anneye olan öfkesini kendi-sini ondan ayıracağı korkusuyla bastırır ve çaba

-

larına rağmen, öfke aralarındaki ilişkiyi yok etme 

konusunda benliği tehdit eder, bu da yoğun ank

-

siyete ve ego bölünmesine yol açabilir. Anneyle ilişki transvestik davranışlarla sürdürülür. Başka 

bir deyişle, transvestizm, sembolik bir bağlantı

-

nın  sürmesini  sağlar.10

 

Olgumuzda  babanın çoğu zaman ev dışında oluşu, erken dönemler

-

den itibaren çocuğun sorumluluğunun salt anne-

de  olması,  kuralların  ve  uygulanmasının  yine 

annede  olması  anne

-

çocuk  ilişkisinin  bağımlı oluşmasına  neden  olmuştur.  Çocuğunun  zeka 

sorununun  farkında  olmayan  annenin  yoğun

 

başarı  beklentisi  sonucu  ortaya  çıkan  çatışma-

lar,  sonuçta  akademik  başarısızlık  ve  hastanın 

benlik saygısındaki düşme de yine anksiyeteye 

neden olmaktadır. Hastamızdaki karşıt giyinme 

davranışı,  anneye  olan  yoğun  öfkenin  araların

-

daki bağımlı ilişkiyi yok etmesini engelleyen bir 

düzenek  olarak  da  yorumlanabilir.  Hastanın 

zihinsel  kapasitesindeki  ve  başa  çıkma  beceri

-

lerindeki  yetersizlik  bu  düzeneğin  çalışma-

sına 


katkı sağlamış olabilir. 

 

 Karşıt  giyinme  davranışı  gösteren  hastaların 

kişilik  özelliklerinin  araştırıldığı  bir  çalışmada 

anksiyete, 

depresyon, duyarlılık ve farkındalıkta 

yüksek; kendine güvende düşük puanlar bulun

-

muştur.11

  Benzer 

çalışmalarda  transvestiklerde 

nevrotik ve içe dönük mizacın sık olduğu bulun

-

muştur.


12,13

 Bu olguda içe dönük mizaç, utangaç-

çekingen  karakter  özelliği  belirgin  şekilde  göz

-

lenmiş  olup

 

sadece  klinikte  değil,  okul, ev ve 

diğer  sosyal  ortamlarda  da  çekingenlik  saptan

-

mıştır. Cinsel suç işlemiş ve parafilisi olan birey-

lerin incelendiği bir çalışmada zeka geriliği

 yay-

gınlığının toplumla benzer olduğu bildirilmiştir.14

 

Bir olgu sunumunda zeka geriliği olan ergenlerin cinsel  dışa  vurumlarının  zihinsel

 

açıdan  yeterli olanlarla  benzer  olduğu  belirtilmiş,  ancak  bu 

ergenlerin sağlıklı cinsel davranış

 

geliştirebilme-

leri için çevresel  etken

lerin ve bireysel eğitimin 

çok  daha  önemli  olduğu

 

vurgulanmıştır.15

  Bu 


olgu da uygunsuz cinsel davranış geliştirme açı

-

sından  riskli  grupta  yer  almasına  karşın,  ailesi 

gerek  kültürel  tabularından,  gerekse  hastanın 

bilişsel kapasitesindeki sınırlılığın farkında olma

-

Anatolian Journal of Psychiatry 2015; 16:454-457  

  

Çetin ve ark.    457

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

dığından,  gerekli  cinsel  eğitimi  vermemiş  ve uygun bir so

syal model olmamıştır. Ayrıca nere

-

deyse sosyal fobi derecesinde gözlenen utangaç ve çekingen mizacı, hastanın akranlarından da 

bilgi edinmesini engellemiş olabilir. 

 

 

Transvestik fetişizmle komorbid iki obsesif kom-

pulsif bozukluk bildiriminde, obsesif kompulsif 

belirtilerin  sorgulanması  gerektiği  vurgulanmış, 

hatta transvestizmin bir cinsel obsesyon olarak 

ele  alınabileceği  belirtilmiştir.

16

 Bir  başka  çalış

-

mada, transvestik fetişizm gibi parafililerin nöro-

biyolojik spektrumun dürtüsel ucunda, obsesyon 

v

e  kompulsiyonların  ise  kompulsif  ucunda  yer aldığı  ileri  sürülmüştür.

17

  Bu hastada obsesif kompulsif belirti veya obsesif yapılanma saptan

-

mamış, karşıt giyinme ile hazza ulaşmasını dür-

tüsellik ile açıklamanın zorlama olacağı düşünül

-

müştür.  Kaldı  ki,  cinsel  eğitim  ile  sorun  davra-

nışlarda  belirgin  sönmeler  olmuştur.  Buspiron, 

essitalopram, fluoksetin, sertralin ve sertralin-

lityum kombinasyonu ile tedavi edilen transvestik 

fetişizmli  olgu  sunumları  vardır.

18-21


  Serotonin 

geri alım inhibitörleri (SSGİ) dürtüselliği azaltır

-

lar, ereksiyon güçlüğü ve cinsel isteksizlik oluştu-

rurlar, komorbid depresyon-anksiyete gibi psiko-

patolojileri düzeltirler ve sonuç olarak transvestik 

fetişizmde olumlu sonuç verirler. Bu hastaya da 

depresif  duygulanıma  yönelik  sertrali

n 50 


mg/gün başlanmıştır.  Farmakolojik  tedaviye  ek 

olarak haftalık yapılan, hastanın sosyal becerile

-

rini ve ergenlik süreci-cinsellikle ilgili bilgisini artırmaya  yönelik  destekleyici  ve  yönlendirici 

terapötik görüşmeler yapılmış, aile danışmanlığı 

verilm

iştir.  Karşıt  giyinme  ilk görüşmeden  itiba-

ren meydana gelmemiş olup hastanın duygudu

-

rumu da bir miktar düzelmiştir. Bu olguda sınırlı kapasitesinin ve öğrenilmiş cinsel bilginin azlığı 

transvestik  davranışın  ortaya  çıkışında  önemli 

rol  oynadığı  ve  bu  düz

elmede, hastaya verilen 

sosyal-

cinsel  eğitimin  ve  klinisyenin  rol  model olmasının  etkisinin  önemli  olduğu  düşünülmüş

-

tür.  Aile  danışmanlığı  ile  hastanın  hissettiği baskının azalması aile içi iletişimi düzenlemede 

rol oynamıştır.

 

 

Sonuç olarak, transvestik fetişizmin erken tanısı 

ve erken girişim tedavi açısından önemlidir. Zeka 

geriliği olan olgularda ayırıcı tanıda dikkatli olma

-

nın yanı sıra, cinsel eğitimin parafilik davranışla-

rın önlenmesinde önemli olduğu bu olgu aracı

-

lığıyla  bir  kez  daha  vurgulanmıştır.  Gerek  bilgi toplama aşamasında tanıya yön vermesi bağla

-

mında, gerekse tedavi sürecinde aile içi iletişimin ve ruhsal-

cinsel gelişimsel etkenlerin ele alınma

-

sının  önemi  açıktır.  İlaç  tedavisinin  ve  ağırlıklı olarak SSGİ’lerin kullanılması bu olgu sun

umun-


da da olduğu gibi tedavide önerilmektedir.

 

 KAYNAKLAR 

 

  1. 

İncesu  C.  Cinsel  işlevler  ve  cinsel  işlev  bozuklukları. 

Klinik Psikiyatri Dergisi 2004; 3(Ek):3-13. 

  2. APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-

ders, 4

th

 Ed. (DSM-IV-TR), Washington: APP, 2000. 

  3. Langström N, Zucker KJ. Transvestic fetishism in the 

general population: prevalence and correlates. Journal 

of Sex & Marital Therapy 2005; 31:87-95. 

  4. APA. Diagnostic  and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 5

th

 ed. (DSM-5), Washington: APP, 2013. 

  5. Blanchard R. The DSM Diagnostic criteria for transvestic 

fetishism. Arch Sex Behav 2010; 39:363-372. 

  6. Zucker KJ. The DSM diagnostic criteria for gender identi-

ty disorder in  children. Arch Sex Behav 2010; 39:477-

498. 

  7. Devinsky O, Vazquez B. Behavioral changes associated 

with Epilepsy. Neurol Clin 1993; 11:127-149. 

  8. Di Ceglie D, Freedman D. A Stranger in My Own Body. 

Londra: Karnac Books, 1998, p.114-117. 

  9. Meyer J. The development and organizing function of 

perversion: the example of transvestism. Int J 

Psychoanal 2011; 92:311-332. 

10. Zucker KJ, Bradley SJ. Gender Identity Disorder and 

Psychosexual Problems in Children and Adolescent. 

New York: Guilford Press, 1995. 

11. Brown GR, Wise TN, Costa PT, Herbst JH, Fagan PJ, 

Schmidt CW Jr. Personality charecteristics and sexual 

functioning of 188 cross-dressing men. J Nerv Ment Dis 

1996; 184(5):265-273. 

12. Wilson GD, Gosselin C. Personality characteristics of fet-

ishists, transvestites and sadomasochists. Pers Individ 

Diff 1980; 1:289-295. 

13. Wise TN, Fagan PJ, Schmidt CW, Ponticas Y, Costa PT. 

Personality and sexual functioning of transvestic fet-

ishists and other paraphilics. J Nerv Ment Dis 1991; 

179(11):694-698. 

14. Langevin R, Curnoe S. Are the mentally retarded and 

learning disordered overrepresented among sex of-

fenders and paraphilics? Int J Offender Ther Comp 

Criminol 2008; 52(4):401-415. 

15. Oliveira PA, Oliveira CC, Rocca CC,  Costa AP, Scivo-

letto S. The importance of multidisciplinary evaluation for 

differentiating between mental retardation and antisocial 

behavior in sex offenders: a case study. Clinics 2011; 

66(10):1847-1848. 

16. Abdo CHN, Hounie A, de Tubino Scanavino M, Miguel 

EC. OCD and transvestism: is there a relationship? Acta 

Psychiatr Scand 2001; 103(6):471-473. 

17. Stein DJ, Hollander E, Anthony DT, Schneier FR, Fallon 

BA, Liebowitz MR, et al. Serotonergic medications for 

sexual obsessions, sexual addictions and paraphilias. J 

Clin Psychiatry 1992; 53(8):267-271. 

18. Fedoroff JP. Buspirone hydrochloride in the treatment of 

transvestic fetishism. J Clin Psychiatry 1998;49:408-409. 

19. Guay DRP. Drug treatment of paraphilic and nonpara-

philic sexual disorders. Clin Ther 2009; 31(1):1-31. 

20. 

Güney E, Ceylan MF, Şener Ş. Sertralin ile başarılı bir 

şekilde  tedavi  olan  bir  prebubertal  transvestik  fetişizm 

vak’ası.

 New Symposium Journal 2011; 49(3):181-184. 

21. Rubenstein EB, Engel NL. Successful treatment of trans-

vestic fetishism with sertraline and lithium. J Clin 

Psychiatry 1996; 57:92.  

Anadolu Psikiyatri Derg 2015; 16:454-457

 

Yüklə 102,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə