68 Avtomatsko upravuvanje I programiranje IV alb inddYüklə 335,51 Kb.

səhifə38/44
tarix14.09.2018
ölçüsü335,51 Kb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   44

Udhëheqja dhe programimi automatik
Programimi i brejtësit industrial CNC
148
Teknik i makinerisë
Pamja e njësisë udhëheqëse FANUC OMC e cila në rastin konkret 
është ndërtuar në brejtësin CNC nga prodhuesi EMCO është paraqitur 
në fi gurën që vijon:
Njësia bashkëkohore udhëheqëse për brejtësin CMC
7.2.  Pikat karakteristike të brejtësit CMC
М – pika zero e makinës
W – pika zero e mjetit punues
R – pika referente
N – pika për pranim dhe ndërrim 
të veglës
Pika zero e makinës shpesh ësh-
të vendosur në skajin e majtë të posh-
tëm të tavolinës së punës së brejtësit. 
Ngase programi shkruhet në raport më 
pikën zero të mjetit punues W, patjetër 
duhet të defi nohet distanca midis pikës zero të makinës M dhe pikës 
zero të mjetit punues W. Në atë mënyrë bëhet translacioni i sistemit ko-
ordinativ prej pikës zero të makinës M 
në pikën zero të mjetit punues W. Pa-
ralelisht mund të përdoren edhe deri 
7 pika zero të mjetit punues. Rëndësia 
e tij bëhet me funksionet e G54-G59. 
Njësit udhëhe 
qëse bashkëkohore, 
përveç transla cionit lejojnë edhe rro-
tullim të sistemit koordinativ. 
Pikat karakteristike të brejtësit CNC
Translacioni i sistemit koordinativ


Programimi i brejtësit industrial CNC
Udhëheqja dhe programimi automatik
Teknik i makinerisë
149
7.3.  Sistemi koordinativ i brejtësit CNC
Sistemi koordinativ te brejtësi CNC ka 3 boshte X, Y dhe Z. Nëpër 
rrotulluesen kryesore kalon Z boshti (ky rregull vlen për të gjitha maki-
nat CNC). X boshti është bosht 
i zgjatur, kurse Y boshti ësh-
të i tërthortë. Nëse ekziston 
mundësi për lëvizje rrotulluese 
rreth boshteve, ato shënohen 
me: A – rotacion rreth X bosh-
tit, B – rotacion rreth Y boshtit, 
C – rotacion rreth Z boshtit. Për 
shembull: Nëse brejtësi ka tavo-
linë rrethore punuese, rotacioni 
i tij do të progra mohet me kodin 
C. Gjithashtu, nëse në tavolinën 
e punës është vendosur aparati i 
veçantë, rotacioni i tij do të pro-
gramohet  me kodin B etj.
Lëvizjet mund të programohen në koordinatat relative ose abso-
lute. Te lëvizja relative sistemi koordinativ është lëvizës dhe është i “lid-
hur” me majën e veglës.
7.4.  Koordinimi i rrezes së brejtësit G41, G42, G40
G41- defi nimi i koordinimit të majtë të rrezes së brejtësit
G42 - defi nimi i koordinimit të djathtë të rrezes së brejtësit
G40 – asgjësimi i sistemit koordinativ të rrezes së brejtësit
Nën kompensim të rrezes së brejtësit nënkuptohet përdorimi i lë-
vizjeve korrigjuese të fi tuara nga njësia udhëheqëse me çka praktikisht 
gjatë përpunimit me brejtës, maja reale e prerësit të veglës së brejtësit 
vendoset në qendër të brejtësit (duhet të përputhen).
relativ
absolut
Sistemi koordinativ te brejtësi CNC
    G41 - kompensimi i majtë    
  G42 - kompensimi i djathtë


Udhëheqja dhe programimi automatik
Programimi i brejtësit industrial CNC
150
Teknik i makinerisë
Dy vizatimet e majta kanë të 
bëjnë me koordinimin e rrezes së 
brejtësit gjatë përpunimit të kon-
turave të jashtme, kurse të dy viza-
timet e djathta kanë të bëjnë me 
kompensimin gjatë përpunimit të 
konturave dhe xhepave.
Me kompensim të rrezes së 
brejtësit mundësohet që gjatë 
programimit të shtegut të lë-
vizjes në qendër të brejtësit të 
bëhen gabime pas përpunimit. 
Respekt ivisht, njësia udhëheqëse 
e korrigjon shtegun e qendrës së 
brejtësit dhe e vendos qendrën e 
brejtësit në madhësinë e rrezes 
së brejtësit, me çka mundësohet 
përpunimi i drejtë dhe i saktë.
7.5.  Kompensimi i gjatësisë së veglës - G43, G44, G49
G43 – kompensimi pozitiv i gjatësisë veglës
G44 – kompensimi negativ i gjatësisë veglës
G49 – asgjësimi i kompensimit të gjatësisë së veglës
 
G41- kompensimi i majtë,
G42- kompensimi i i djathtë
 
Shembull për kompensim të rrezes së 
brejtësit
PAKETI I VEGLËS
KONTURA
Kompensimi i gjatësisë së brejtësit
 
Gjatë përpunimit të brejtjes me ndihmën e shumë veglave, ato 
shpesh kanë gjatësi të ndryshme. Meqenëse në mënyrë programo-
re defi nohet shtegu i lëvizjes së një pike të vetme për të gjitha veglat, 
është e nevojshme të dihet gjatësia e saktë e çdo vegle që të kompen-


Programimi i brejtësit industrial CNC
Udhëheqja dhe programimi automatik
Teknik i makinerisë
151
sohet ndryshimi në gjatësi. Me kompensim të gjatësisë së veglave është 
mundësuar që gjatë ndërrimit të veglës të përputhen të gjitha majat 
e veglave në një pikë të vetme e cila mbahet në mënyrë programore. 
Vlerat e gjatësive të veglave futen në njësinë udhëheqëse e cila auto-
matikisht i njehson ndryshimet e gjatësisë dhe bën kompensimin e tyre.
7.6.  Funksionet e programimit
7.6.1.  Pozicionimi - G00
Formati i funksionit
N… G00 X… Y… Z…
 
X,Y,Z – koordinatat në 
fund të pikës së lëvizjes 
(pozicionimi)
Shembull
Koordinatat absolute G90
N50 G00 X40. Y56.
Koordinatat relative G91
N50 G00 X-30. Y-30.5
7.6.2.  Lëvizja punuese - G01 
Formati i funksionit
N… G01 X… Y… Z… F…
 X,Y,Z – koordinatat në fund 
të pikës së lëvizjes (pozici-
onimi)
 F – lëvizja mm/min., mm/
rrot.
G00 – funksioni për pozicionim
S ….. pika anësore
E ….. pika e fundit
G01 –  funksioni për lëvizje punuese
Dostları ilə paylaş:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə