7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliq


A) odam tanasining umumiy qaltirashiYüklə 1,16 Mb.
səhifə10/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

A) odam tanasining umumiy qaltirashi

B) muskul tolalari qisqarib, bo'shasha olmay qolishi

C) harafcatiantiruvchi nerv tolasining yalHg'lanishi

D) bosh miya to'qimasining yallig'lanishi

1298. Buyrakdan ajraladigan moddalarni belgilang.

1) siydik kislota; 2) qoldiq azot; 3) ortiqcha

tuzlar; 4) kreatinin; 5) oqsil; 6) lipaza; 7) oziq

moddalar


A) 1,2,3,4 B) 1,2,3,5 C) 1,3,5,6 D) 3,4,6, 7

1299. Buyrakda siydik ajralishini kuchaytiruvchi (a) va kamaytiruvchi (b) nervlar hamda gormonlarni juftlab ko'rsating.

1) simpatik nerv tolalari; 2) parasimpatik nerv tolaiari; 3) vazopressin; 4) tiroksin

A) a - 1, 3; b - 2, 4 B) a - 2, 4; b - 1, 3 C) a - I, 3, 4;b-2 D) a - 2; b - 1, 3, 4

1300. Teri epidermisining sirtqi qavatidagi o'lik hujayralar va derma qavati orasida qanday hujayralar qavati joylashgan?

A) dennaning o'lik hujayralar qavatiB) epidermisning tirik hujayralar qavati

C) gipoderma qavati

D) retseptorlar

1301. Jismoniy mashq bajarish vaqtida 2000 ml ter ajralgan bo'lsa, uning tarkibidagi azot

qoldig'i (a) va osh tuzi (b) ning miqdorini

aniqlang.

A) a-lg;b-2g B) a-4g;b-8g

C) a-8g;b-4g D) a-3g;b-6g

1302. Qon plazmasi (a) va ona suti (b) tarkibidagi oqsillar miqdorini aniqlang.

A) a - 7-8%; b - 4,5% B) a - 7-8%; b - 1,5% C) a - 7-8%; b - 6,5% D) a - 7-8%; b - 0,3%

1303. Qon plazmasi (a) va ona suti (b) tarkibidagi yog'lar miqdorini aniqlang.

A) a - 0,9%; b - 1,5% B) a - 0,8%; b - 4,5% C) a - 0,8%; b - 6,5% D) a - 0,9%; b - 4,5%

1304. Ona suti (a) va qon plazmasi (b) tarkibidagi uglevodlar miqdorini aniqlang.

A) a - 0,1%; b - 1,5% B) a - 1,5%; b - 0,1% C) a - 4,5%; b- 0,1% D) a - 6,5%; b - 0,1%

1305. Ona suti (a) va qon plazmasi (b) tarkibidagi mineral tuzlar miqdorini aniqlang.

A) a - 0,9%; b - 0,3% B) a - 0,3%; b - 0,9% C) a - 0,8%; b - 0,9% D) a - 0,9%; b - 0,8%

1306. Buyrakka darvoza qismidan ... kiradi (a) va ... chiqadi (b).

1) buyrak arteriyasi; 2) buyrak venasi; 3) siydik

yo'li; 4) buyrak aortasi; 5) tojsimon arteriya

A) a - J, 4; b - 2, 3 B) a - 1; b - 2, 3

C) a - 5; b - 2, 3 D) a - 1, 5; b - 2, 3, 4

1307. Sog'lom odamning ikkilamchi siydigida quyidagi birikmalarning qaysilari bo'lmasligi kerak?

1) tuz; 2) oqsil; 3) glukoza; 4) kreatinin; 5) mochevina

A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 2, 3, 4, 5 C) 2,3 D) 1,4,5

1308. Quyidagi birikmalarning qaysilari sog'lom odamning ikkilamchi siydigi taxkibida uchraydi? 1) tuz; 2) oqsil; 3) glukoza; 4) kreatinin;

5) mochevina

A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 2, 3, 4, 5 C) 2, 3

D) 1,4,5

1309. Bolalar sovuni tarkibidagi qaysi moddalar teridagi mikroblarni yo'qotadi (a) va terini yumshatadi (b)?

A) a - sulfat kislota; b - letsitin

B) a - xlorid kislota; b - vazelin

C) a - bor kislota; b - Jyutein

D) a - bor kislota; b - lanolin

1310. Nima uchun o'smirlik davridan keyin organizmning immuniteti susayadi?

A) tiroksin gormoni limfotsitlar hosil bo'lishini susaytiradi

B) melatonin gormonining aktivligi kuchayadiC) ayrisimon bezdan ajraladigan timozin miqdori kamayadi

D) adrenalin miqdori kamayadi

1311. Quyidagi qaysi gormonlar organizmning o'sishi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi?

A) vazopressin, timozin

B) somatotrop, tiroksin

C) glyukokortikoid, tiroksin

D) insulin, timozin

1312. Gipofiz bezining ishi qaysi nerv sistemasi tomonidan boshqariladi?

A) somatik B) vegetativ C) periferik D) simpatik

1325. Odam orgamzmining ichki muhit doimiyligini nima ta'minlaydi?

A) nerv-endokrin sistema

B) ovqat hazm qilish va ayirish sistemasi

C) qon aylanish va nafas olish sistemasi

D) barcbasi

1326. Qaysi organda uzuksimon, qalqonsimon va hiqildoqusti tog'aylari bo'ladi?

A) burunhaiqum B) tomoq C) biqildoq D) traxeya

1327. Yog'larni parchalovchi fermentlarA) lipazalar B) angidrazalar C) liazalar D) transferaza/ar

1328. Reabsorbsiya jarayonini pasaytiradigan ichki sekretsiya bezi va gormonini belgilang.

A) gipofiz, vasopressin B) qalqonsimon bez, tiroksin C) gipofiz, oksitotsin D) qalqonsimon bez, timozin

1329. Ter va yog* beziari teriiiing qaysi qavatida joylashgan?

A) gipoderma B) derma

C) derma va gipoderma D) epidermis va derma1330. Ter ajralishini boshqaruvchi nerv markazlari qayerda joylashgan?

A) bosh miya yarimsharlar po'stlog'i, oraliq miya, uzunchoq miya, orqa miyaning bo'yin, ko'krak va bel segmentlarida

B) bosh miya yarimsharlari, o'rta miya, oraliq miya, orqa miyaning barcha segmentlarida

C) bosh miya yarimsharlari, o'rta miya, uzunchoq miya, orqa miyaning ko'krak, bel, dumg'aza segmentlarida

D) bosh miya va orqa miyaning hamma qismlarida1331. Bola 7 yoshga to'lguncha faoiiyati kuchayib, balog'atga yetish oldidan butunlay to'xtaydigan ichki sekretsiya bezini aniqlang.

A) ayrisimon bez B) qalqonsimon bez C) jinsiy bezlar D) epiBz1332. Qaysi gormon ta'sirida qonda qand, jigarda glikogen miqdori ortadi?

A) insulin B) glyukokortikoid

C) glyukogon D) insulin, glyukogon

1333. Qaysi gormon o'smirlarda balog'atga yetish belgilari yuzaga kelishiga ta'sir ko'rsatadi?

A) katexolamin, testosteron

B) intermedin, progesteron

C) paratgormon, esterogen

D) testosteron, progesteron

1334. Urug'don qanday gormon va hujayralar ishlab chiqaradi?

A) testosteron, tuxiun B) progesteron, urug1 C) testosteron, urug1 D) estradiol, tuxum

1335. Tuxumdon qanday gormon va hujayralar ishlab chiqaradi?

A) testosteron, tuxum B) progesteron, urug' C) testosteron, urug1 D) estradiol, tuxum

1336. Odam embrioni tuxum yo'lida qancha vaqt bo'ladi?

A) ikkihafta B) bir hafta C) 18-20 kun D) 3kun

1337. Kalsiy va fosfor almashinuvini boshqaradigan vitamin va gormonlarni ko'rsating.

A) D vitamini, paratgormon

B) C vitamini, glyukokortikoid gormoni

C) C vitamini, tiroksin gormoni

D) Bi vitamini, tiroksin gormoni

1338. Oqsil va uglevodlar almashinuvini boshqaradigan vitamin va gormonlarni ko'rsating.

A) D vitamini, paratgormonB) C vitamini, glyukokortikoid gormoni

C) C vitamini, tiroksin gormoni

D) B\ vitamini, tiroksin gormoni

1339. Odamning aqliy faoUyatini boshqaruvchi vitamin va gormonlarni ko'rsating.

A) D vitamini, paratgormon

B) C vitamini, glyukokortikoid gormoni

C) C vitamini, tiroksin gormoni

D) B\ vitamini, tiroksin gormoni

1340. Esterogen gormoni qayerda ishlab chiqariladi?

1) buyrakusti bezining po'stloq qavatida;

2) tuxumdonda; 3) urug'donda

A) 1 B) 1,2 C) 1,3 D) 2, 3

1341. Nefrit qanday kasallik?

A) sezuvchi nervning yallig'lanishi

B) haraicatJantiruvcni nervning yallig'lanishiC) buyrakning yallig'lanishi

D) orqa miya hujayralarining yallig'lanishi

1342. Kalla suyagining turk egarchasida qaysi bez joylashgan?

A) epifiz B) qalqonsimon C) gipoGz D) ayrisimon

1343. Gipofizning oldingi (1) va oraliq (2) bo'lagidan ajraladigan gormonlarni belgilang.

a) somatotrop; b) melatonin; c) intermidin; d) tiroksin

A) 1-a, 2-b B) 1-b, 2-a C) 1-c, 2-b D) 1-a, 2-c

1344. Paratgormon (1), glyukokortikoid (2), somatrotrop (3), melatonin (4) gormonlari organizmda qaysi fiinksiyalarni boshqaradi?

a) kalsiy-fosfor almashinuvini; b) oqsil va uglevodlar almashinuvini; c) pigment almashinuvini; d) oqsillar sintezlanishini A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d B) 1-a, 2-c, 3-b, 4-d C) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c D) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

1345. Paratgormon ishlab chiqarilishi ko'paysa, bemorda qaysi belgilar kuzatiladi?

1) nerv-muskul sistemaning qo'zg'aluvchanligi pasayadi; 2) soch to'kiladi; 3) tana muskullari bo'shashadi; 4) suyaklar mo'rt bo'lib qoladi; 5) nerv-muskul sistemaning qo'zg'aluvchanligi ortadi; 6) odam umumiy holsizlanadi va tez charchaydi; 7) odamda tetoniya holati yuzaga keladi

1,3,6 C) 1, 2, 3, 6

A) 2,4,5,7 B)_ D) 3, 5, 7

1346. Paratgormon ishlab chiqarilishi juda kamayib ketsa bemorda qaysi belgilar kuzatiladi?

1) nerv-muskul sistemaning qo'zg'aluvchanligi pasayadi; 2) soch to'kiladi; 3) tana muskullari bo'shashadi; 4) suyaklar mo'rt bo'lib qoladi; 5) nerv-muskul sistemaning qo'zg'aluvchanligi ortadi; 6) odam umumiy holsizlanadi va tez charchaydi; 7) odamda tetaniya holati yuzaga keladiA) 2, 4, 5, 7 B) 1,3,6 C) 1,2,3,6 D) 3,5, 7

1347. Agar ..., odam nerv-muskul tizimining qo'zg'aluvchanligi ortib, qovoqlari, lablari pirpirab uchadi, qo'llari qaltiraydi.A) paratgormon karn ishlab chiqarilsa

B) paratgormon ko'p ishlab chiqarilsa

C) timozin yetishmasa

D) tiroksin ortib ketsa

1348. Odamning immunitet xususiyatini oshiruvchi gormonni belgilang.

A) tiroksin B) paratgormon C) Katexoiamin D) timozin

1349. Buyrak usti bezining gormonlari —...

A) insulin, katexolamin

B) testesteron, adrenalin

C) androgen, esterogen D) esteron, estradiol

1350. Ingichka ichak shilliq pardasining yailig'lanish kasalligiili aniqlang.

A) gastrit B) enterit C) kolit D) gepatit

1351. Ovqat tarkibidagi oziq moddalarning fermentlar ta'sirida parchalanishi qanday ataladi?

A) Gzik o'zgarish B) kimyoviy o'zgarish

C) bioSzik o'zgarish D) modiBkatsion o'zgarish

1352. Ovqatning ichak harakati natijasida maydalanishi qanday ataladi?A) fizik o'zgarish B) kimyoviy o'zgarish

C) bioBzik o'zgarish

D) modiBkatsion o'zgarish

1353. Ovqat hazm qilish shartli reflekslarining markazi qayerda joylashgan?

A) oraliq miyaning talamus qismida

B) gipotalamusdaC) bosh miya yarimsharlarining po'stloq qismida

D) oraliq va uzunchoq miyada

1354. Ovqat hazm qilishning nerv markazi qayerda joylashgan?

A) uzunchoq miyada

B) talamus va gipotalamusda

C) uzunchoq miya va gipotalamusda

D) o'rta va oraliq miyada

1355. Muhitning issiq harorati ta'sirida ovqat hazm qilish organlari faoliyatida qanday o'zgarishlar kuzatiladi?

a) so'lak bezlarining ishi susayadi; b) so'lak bezlarming ishi kuchayadi;

c) me'da osti bezining ishi susayadi;

d) me'da-ichak shilliq pardasidagi bezlarning ishi kuchayadi;

e) me'da-ichak bezlarining ishi susayadi; f) o't suyuqligining hosil bo'lishi pasayadi;

j) o't suyuqligi ko'p hosil bo'ladiA) a, c, e, f B) b, d, j C) a, c, d, j D) b,e,f

1356. Qorin bo'shlig'i o'ng tomonining yuqori qismida qaysi organ joylashgan?

A) taloq B) ayrisimon bez C) me'da osti bezi D) jigar

1357. Jigarning o'ng bo'lagi (1) va chap bo'lagi (2) tananing qaysi qismida joylashgan? a) o'ng qovurg'a yoyi ostida; b) chap qovurg'a yoyi ostida; c) to'sh suyagining ostida; d) taloqning ostida A) la, 2c B) lb, 2c C) lb, 2d D) lc,2d

1358. Jigar sirrozida yemirilgan jigar hujayralari o'rniga qanday to'qima hujayralari hosil bo'ladi? A) qoplovchi B) biriktiruvchi C) muskul D) epiteliy va muskul

1359. Gipovitaminoz B\ kasalligida (1) va avitaminoz B\ kasalligida (2) kuzatiladigan belgilarni aniqlang.

a) qo'1-oyoq muskullarining uvishib og'rishi;

b) holsizlik, tez charchash;

c) beri-beri kasallik yuzaga keladi;

d) nerv tolalari falajlanadi;

e) terida sezuvchanlik oldin kuchayadi, keyin yo'qoladi;

f) oyog'ini yaxshi ko'tara olmaydi va qadamini kalta-kalta qilib qo'yadi;

j) aqliy faoliyati pasayadi;

k) o'zlashtirish, esda saqlash qobiliyati pasayadiA) 1- a, b, j, k; 2- c, d, e, f

B) 1- c, d, e, f; 2- a, b, j, k

C) 1- a, b, c, d;2-e, fj, k

D) 1- b, d, f, j; 2- a, c, e, k

1360. Ultrabinafsha nurlari ta'sirida odam terisida qanday vitamin sintezlanadi? A) vitamin D B) vitamin C C) vitamin A D) vitamin B

1361. Ovqatning fiinksiyalarini aniqlang.

a) transport; b) energetik; c) plastik; d) signal

A) a, b B) b,c C) c, d D) a, b, c, d

1362. Ratsional ovqatlanishning qoidalarini ko'rsating.

A) energetik, plastik B) energetik, sifatC) miqdor, sifat, rejim D) miqdor, rejim, plastik

1363. Qaysi hayvon va o'simlik mahsulotlarida vitamin A (1) va vitamin B\ (2) uchraydi? a) baliq yog'i; b) tuxum sarig'i; c) jigar; d) loviya; e) yong'oqA) 1— a, b, c; 2— b, c, d, e

B) 1- b, c, d; 2- a, b, e

C) 1- c, d, e; 2- a, b

D) 1- a, c, d; 2- b, d, e

1364. Quyidagi birikmalarning qaysi biri vorsinkalarda kapillar (a) va limfa (b) tomirlariga so'riladi? 1) oqsillar (aminokislota); 2) yog'lar; 3) karbon suvlar

A) a-l;b-2,3 B) a-2;b-l, 3 C) a-3;b- 1,2 D) a - 1, 3; b - 2

1365. Ovqat hazm qilish sistemasining qaysi qismida oqsillar parchalanmaydi?A) og'iz bo'shlig'ida B) oshqozonda C) 12 barmoqli ichakda D) ingicbka ichakda

1366.Jigarda spirtning parchalanishi natijasida qanday birikma hosil bo'ladi? A) snt kislota B) sirka kislotasi C) limon kislota D) karbon suv

1367. Asosan o'simlik mahsulotlarida uchraydigan vitaminni belgilang. A) A B) Bi C) D D) C

1368. Ratsional ovqatlanish qoidasiga ko'ra kechki ovqat bir kecha-kunduzgi ovqat kaloriyasining necha foizini tashkil etishi kerak?

A) 10-15 B) 15-20 C) 25-30 D) 35-40

1369. Mayda muskul tolalari tananing qaysi qismida uchraydi?

A) barmoqlarda

B) qovurg'alar orasida

C) kaftlarda

D) terining derma qavatida

1370. Agar bir sutkada oziq moddalarning parchalanishi natijasida organizmda 3600 kkal energiya hosil bo'lsa, lining qanchasi tana haroratining doimiyligini ta'minlash uchun (1), qanchasi to'qima va organlar hayotiy jarayonlarining normal o'tishi va ish bajarishi uchun (2) sarflanadi?

A) 1 - 1800 kkal; 2 - 1800 kkal

B) 1 - 1200 kkal; 2 - 2400 kkal

C) 1 - 2400 kkal; 2 - 1200 kkal

D) 1 - 2000 kkal; 2 - 1600 kkal

1371. Ovqat hazm qilish sistemasining qaysi qismida fermentlar ishlab chiqilmaydi?

A) og'iz bo'shlig'ida B) qizilo'ngachda C) oshqozonda D) ingichka ichakda

1372.Odam organizmidagi uglevodlarni parchalovchi fermentlarni belgilang.

1. lizotsim; 2. ptialin; 3. tripsin; 4. amilaza;

5. enterokinaza.

A) 1;3 B) 1;2;5 C) 2,4 D) 3; 4; 5

1389. Qaysi bezning ko'p gormon ishlab chiqarishi gigantizmga olib keladi?

A) buyrak usti B) oshqozon osti C) gipoGz D) qalqonsimon

1390. Terining qaysi qismida qon va limfa tomirlari bo'ladi?

A) epidermisda B) dermada

C) teri osti yog' kletchatkasida D) epidermis va dermada

1391. Ichki sekretsiya bezlari ishlab chiqargan mahsulotlar qanday ataladi?

A) enzimlar B) fermentlar C) antitanaiar D) gormonlar

1392. Tirnoq qaysi hujayralardan hosil bo'ladi?

A) teri B) epidermis C) derma D) g'ovak biriktiruvchi to'qima

1393. Oshqozon osti bezi necha gramm va u nechta qismdan tashkil topgan?

A) 70-80; 3 B) 80-90; 2 C) 100; 3 D) 70; 1

1394. Qaysi kasallikda ko'p terlash, asabiylashish, uyqusizlik, yurak urishining kuchayishi, odamning ozishi kuzatiladi?A) tireotoksikoz B) endemik bolqoq C) gipoterioz D) tetaniya

1395. Katta odamda siydik yo'lining uzunligi qancha (sm) va uning devori qanday qavatlardan tashkil topgan?

A) 40; shilliq, muskul, biriktiruvchi

B) 25; shilliq, muskul, biriktiruvchi

C) 40; shilliq, muskul, epitelial

D) 30; shilliq, muskul, seroz

1396. Gipofizning oraliq bo'lagidari ajraluvchi gormonni ko'rsating.

A) somatotrop B) vazopressin C) intermidin D) oksitotsin

1397. A, B, C gepatit viruslarining yuqish yo'llarini belgilang.

1) zararlangan ovqat; 2) idish; 3) qaynatilmagan suv; 4) yaxshi sterillanmagan shprits; 5) kasal odam qonini quyish

A) A- 1, 2, 3;B vaC-4,5

B) A - 3, 4; BvaC-1,2,5

C) A - 4, 5; BvaC-1,2,3

D) A, B-4,5; C-1,2, 3

1398. Quyida berilganlarni fermentlar (1) va gormonlarga (2) ajrating.

a) amilaza; b) timozin; c) ptialin; d) tiroksin; e) melatonin; f) pepsin; g) laktotrop; h) tripsinA) 1-a, c, f, h; 2-b, d, e, g

B) 1-a, b, c, h; 2-c, d, e, g

C) 1-b, e, h, g; 2-a, c, f, g

D) 1-b, f, e, g; 2-a, c, f, h

1399. Qaysi vitamin oqsillar va uglevodlar aknashinuvida muhim o'rin tutadi?

A) riboflavin B) nikotin kislota C) askorbinat kislota D) tiamin

1400. Jigar, loviya, no'xat tarkibida qaysi vitaminlar ko'p uchraydi?

A) tiamin, riboflavin, nikotin kislota

B) riboflavin, askorbin kislota

C) tiamin, askorbin kislota, riboflavin

D) nikotin kislota, askorbin kislota

1401. Demensiya, bu - ...

A) iab qizarishi, achishishi, va yara hosil bo(UshiB) odam ruhiy faoliyatining buzilishi

C) ovqat hazm qilish sistemasining buzilishi

D) fcerida qizil dog'larning paydo bo'lishi

1402. Moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'ladigan organizm uchun zararli bo'lgan moddalarni belgilang.

A) siydik kislotasi, azot, aminokislota, uglevod, oqsillar

B) siydik kislotasi, kislorod, aminokislota, kreatin

C) azot, siydik kislotasi, kislorod, karbonat angidridi, mochevina

D) siydik kislotasi, azot, mochevina, kreatin, karbonat angidridi

1403. Ikkilamchi siydik tarkibida qanday moddalar uchraydi?

A) azot, mochevina, oqsil, tuz va suv

B) qoldiq azot, mochevina, kreatin, tuz va suv

C) azot, kreatin, tuz, mochevina, vitaminlar

D) azot, mochevina, vitaminlar, tuz va suv

1404. Buyrakda siydik hosil bo'lishining birinchi davri qanday nomlanadi?A) Bltratsiya B) reabsorbsiya C) plazmoliz D) transpiratsiya

1405.Oshqozon va ichak shirasini tekshirish uchun qanday usul qo'llaniladi?A) zondlash B) rentgenoskopiya C) uitratovusii D) bariy eritmasi

1406. Hozirgi davrda ovqat hazm qilish a'zolarining ishini o'rganishda qanday metoddan foydalanilmoqda?

A) rentgenosiropiya B) zondlash

C) ultratovush D) berilganlarning barchasi

1407. O't suyuqligining ahamiyati qanday?

A) uglevod va oqsillarm emulsiya holatiga keltiradi

B) yog'larni emulsiya holatiga keltiradi va lipaza fermentinimj faolligini kamaytiradi

C) yog'larni va oqsillarni emulsiya holatiga keltiradi hamda lipaza bilan tripsinning faolligini oshiradiD) yog'larni emulsiya holatiga keltiradiva lipaza fermentining faolligini oshiradi

1408. Halqumning vazifalarini belgilang. 1) ovqatni og'iz bo'shlig'idan qizilo'ngachga o'tkazish; 2) havoni burun bo'shlig'idan hiqildoqqa o'tkazish; 3) ovqatni oshqozonga o'tkazish; 4) tovush hosil qilish A) 1,3 B) 2,4 C) 1,2 D) 1,2,3,4

1409. Xlorid kislota qaysi fermentning faolligini oshiradi?

A) tripsin B) lizotsim C) pepsin D) lipaza

1410.Me'daning ichki shilliq pardasi ostida joylashgan bezlar (1) soni qanchaga yetadi va ingichka ichakning butun yuzasida qancha vorsinkalar (2) bo'ladi?

a) 14 mlrd; b) 4 mln. c) 14 mln; d) 30-40 ming A) l-c,2-b B) 1-b, 2-c C) 1-a, 2-b D) l-c,2-d

1411. Jigar qanday vazifalarni bajaradi? 1) o't suyuqligini ishlab chiqarish; 2) qonni tozalash; 3) reabsorbsiya jarayonini boshqarish; 4) oqsil va uglevodlar almashinuvida ishtirok etish

A) 1,2,3 D) 1,3,4

B) 2,3,4 C) 1,2,4

1412. Gastrit (1), enterit (2), kolit (3) qaysi organlar slulliq pardasining yalUgianishi hisoblanadi? a) me'da; b) ingichka ichak; c) yo'g'on ichak A) 1-a, 2-b, 3-c B) 1-a, 2-c, 3-b C) 1-b, 2-a, 3-c D) 1-c, 2-b, 3-a

1413. Jigar sirrozida qanday o'zgarishlar namoyon bo'ladi?

1) jigar hujayralari yemiriladi; 2) yemirilgan hujayralar o'rniga biriktiruvchi to'qima hosil bo'ladi; 3) jigar hajmi kattalashadi; 4) jigar ish faoliyati buziladi; 5) yemirilgan hujayralar o'rniga yangi jigar hujayralari hosil bo'ladi A) 1, 3, 4, 5 B) 1, 2, 3, 4 C) 3, 4, 5 D) 1, 2, 3, 4, 5

1414. Yog'da (1) va suvda (2) eriydigan vitaminlarni ajrating.

a) PP; b) C; c) A; d) E; e) D; f) Bi; j) K

A) 1 - a, b, f; 2 - c, d, e, j

B) 1-c, d, e, j; 2-a,b,f

C) l-a,c,d,f;2-b,e,j

D) 1-c, d, f, j; 2 - a, b, e

1415. Proteaza (1) va karboangidrazalarni (2) juftlab bering.

a) ptialin; b) tripsin; c) pepsin

A) 1-a; 2-b, c B) 1-b, c; 2-a C) 1-a, b; 2-c D) 1-a, c; 2-b

1416. Nevrit nima?

A) odam tanasining umumiy qaltirasbi

B) muskul tolalari qisqarib, bo'shasha olmay qolisbi

C) harakatlantiruvchi nerv tolasining yallig'lanishi

D) bosh miya to'qimasining yallig'lanishi

1417. Ensefalit nima?

A) odam tanasining umumiy qaltirashi

B) muskul tolalari qisqarib, bo'shasha olmay qolishi

C) harakatlantiruvchi nerv tolasining yalHg'lanishiD) bosh miya to'qimasining yallig'lanishi

1418. Oliy nerv markazlarida qolgan ta'sir iziga nima deyiladi?A) xotira B) hissiyot C) uyqu D) Bkrlash

1419. Ko'zning rangli pardasi o'rtasida nima joylashgan?

A) shoh pardasi B) ko'z qorachig'i C) ko'z gavhari D) kipriksimon muskul

1420. Vestibulyar analizatorning retseptorlari qayerda joylashgan?

A) chig'anoq va dahlizda

B) dahlizda va yarimaylana kanalchalarda

C) chig'anoq va yarimaylana kanalchalarda

D) suyalr va parda labirintida

1421. O'ng va chap yarimsharlar uchun umumiy bo'lgan oliy nerv markazlarini ko'rsating. 1) hid bilish; 2) siypalash; 3) eshitish; 4) gapirish; 5) intonatsiya; 6) hisoblash; 7) mo'ljal olish; 8) o'qish; 9) geometrik shakllarni aniqlash; 10) ko'rish A) 1, 2, 3, 4, 10 B) 1, 2, 3, 10 C) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 D) 1, 3, 5, 8, 9, 10

1422. O'ng yarimsharlar po'stlog'ining oliy nerv markazlarini ko'rsating. 1) hid bilish; 2) siypalash; 3) eshitish; 4) gapirish; 5) intonatsiya; 6) hisoblash; 7) mo'ljal olish; 8) o'qish; 9) geometrik shakllarni aniqlash; 10) ko'rish

A) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 B) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 C) 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 D) 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10

1423. Chap yarimsharlar po'stlog'ining oliy nerv markazlarini ko'rsating. 1) hid bilish; 2) siypalash; 3) eshitish; 4) gapirish; 5) intonatsiya; 6) hisoblash; 7) mo'ljal olish; 8) o'qish; 9) geometrik shakllarni aniqlash; 10) ko'rish

A) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 B) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 C) 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 D) 1,2,3,6,8,9, 10

1424. Oq moddadan iborat nerv sistemasi qismlarini ko'rsating.

1) targ'il tana; 2) oqimtir yadro; 3) orqa miyaning tashqi qismi; 4) orqa miyaning ichki qismi; 5) bosh miya yarimsharlari po'stlog'i; 6) bosh miya yarimsharlari po'stlog'ining ostki qismi

A) 3,6 B) 1, 2, 4, 5 C) 2, 3, 6 D) 2,3,5

1425. Kulrang moddadan iborat nerv sistemasi qismlarini ko'rsating.

1) targ'il tana; 2) oqimtir yadro; 3) orqa

miyaning tashqi qismi; 4) orqa miyaning ichki

qismi; 5) bosh miya yarimsharlari po'stlog'i;

6) bosh miya yarimsharlari po'stlog'ining ichki

qismi

A) 3, 6 B) 1, 2, 4, 5 C) 2, 3, 6 D) 2,3,51426. Simpatik nerv sistemasi qaysi organlar faoliyatini susaytiradi?

1) yurak-qon tomir; 2) ovqat hazm qilish;

3) siydik ajratish; 4) nafas olish

A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 1,4

1427. Simpatik nerv sistemasi qaysi organlar faoliyatini kuchaytiradi?

1) yurak-qon tomir; 2) ovqat hazm qilish;

3) siydik ajratish; 4) nafas olish

A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 1,4

1428. Parasimpatik nerv sistemasi qaysi organlar faoliyatini kuchaytiradi?

1) yurak-qon tomir; 2) ovqat hazm qilish;

3) siydik ajratish; 4) nafas olish

A) 1,2 B) 2,3 C) 3, 4 D) 1, 4

1429. Parasimpatik nerv sistemasi qaysi organlar faoliyatini susaytiradi?

1) yurak-qon tomir; 2) ovqat hazm qilish;

3) siydik ajratish; 4) nafas olish

A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 1,4

1430. Adashgan nerv uchun xos xususiyatlarni aniqlang.

1) simpatik nerv; 2) parasimpatik nerv; 3) o'rta miyadan chiqadi; 4) uzunchoq miyadan chiqadi; 5) orqa miyadan chiqadi; 6) so'lak ajralishini kuchaytiradi; 7) ichki organlarga boradi A) 1, 5, 6 B) 2, 5, 6 C) 2, 4, 7 D) 1, 4, 6, 7

1431. Agar poliomiyelit virusi orqa miyaning bo'yin qismini zararlasa, tananing qaysi qismida periferik shol (falajlik) yuzaga keladi?

A) oyoqning orqa yuzasi

B) oyoqning oldingi yuzasi

C) qo'lning ichki yuzasiD) qo'lning tashqi yuzasi

1432. Agar poliomiyelit virusi orqa miyaning ko'krak qismini zararlasa, tananing qaysi qismida periferik shol (falajlik) yuzaga keladi?

A) oyoqning orqa yuzasi

B) oyoqning oldingi yuzasiC) qo'lning ichki yuzasi

D) qo'lning tashqi yuzasi

1433.Agar poliomiyelit virusi orqa miyaning bel qismini zararlasa, tananing qaysi qismida periferik shol (falajlik) yuzaga keladi?

A) oyoqning orqa yuzasiB) oyoqning oldingi yuzasi

C) qo'lning ichki yuzasi

D) qo'lning tashqi yuzasi

1434. Tana muskullarining harakatini boshqaruvchi nerv markazlari qayerda joylashgan?

1) miyachada; 2) oqimtir yadroda; 3) uzunchoq

miyada; 4) varoliy ko'prigida

A) 1 B) 1,2 C) 2,3 D) 1,4

1435. Bosh miya yarimsharlari po'stlog'i tuzilishining qaysi xususiyatlari unda ko'p miqdorda nerv hujayralari joylashuviga imkon beradi?

1) pushta va egatlar sonining ortishi; 2) bosh

miya og'irligining ortishi; 3) po'stloqda

hujayralarning 6 qavat bo'lib joylashishi;

4) po'stloqda oliy nerv markazlari sonining

ko'payishi

A) 1 B) 1,3 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 4

1436. Taktil retseptorlar qayerda joylashgan?

A) og'iz bo'shlig'ida B) quloqda C) terida D) ko'zda

1437. Odam bosh miyasida qaysi nerv markazi shikastlansa, tana muskullarining tarangligi pasayib, odamda ixtiyorsiz harakatlar paydo bo'ladi?

A) miyacha B) oqimtir yadro

C) targ'iJ tana D) uzunchoq miya

1455. Bosh miya yarimsharlarining qaysi qismida eshitish markazlari joylashgan?

A) peshona B) chakka C) ensa D) tepa

1456.I.A.Pavlov barcha hujayralar va to'qimalar faoliyatini boshqarishni nerv sistemasining qaysi funksiyasiga kiritgan?

A) yuqori B) ikkinchi C) quyi D) ueytrai

1457. Uzunchoq miyada qanday markazlar joylashgan? 1) nafas olish; 2) ovqat hazm qilish bezlarining shira ajratishi; 3) harakat; 4) aksa urish, yo'talish; 5) moddalar almashinuviA) 1,2,4 B) 2, 3, 4 C) 3, 4, 5 D) 1,3,5

1458. Miya ko'prigi ustida ... joylashgan.

A) talamus B) gipotalamus C) miyacha D) o’rtta miya

1459. Ko'rish do'mbog'i va do'mboq osti sohasi qaysi miyaning tarkibiy qismi hisoblanadi?

A) oraliq miya B) o'rta miya

C) miya ko'prigi D) po'stloq osti markazi

1460. Och qolish, to'yish, tana haroratining doimiyligi, moddalar almashinuvini ta'minlovchi vegetativ nerv sistemasining markazi qayerda joylashgan? A) uzundioq miyada B) o'rta miyada

C) oraliq miyada D) po'stloq osti qismida

1461. Vegetativ nerv sistemasi qaysi organlar ishini boshqaradi?A) nafas oJisn, qon aylanish, skelet muskullari

B) endokrin bezlar, sezgi organlari

C) ovqat hazm qilish, ayirish, nafas olish, qon aylanish, endokrin bezlar

D) ichki organlar, skelet muskullari

1462. Miyelin parda, Rane boylamlari qaysi hujayraga xos?

A) suyal: B) tog'ay C) nerv D) muskul

1463. Rane boylamlari nerv hujayrasining qaysi qismida joylashadi?

A) dendritda

B) nerv hujayrasining tanasida

C) nerv hujayrasining uzun o'simtasida

D) nerv hujayrasida bunday boylam bo'lmaydi

1464. Qaysi muskullar miozit kasalligiga ayniqsa beriluvchan bo'ladi?

A) qovTirg'a-oraJiq mayda muskullar

B) barcha muskullar C) qorin muskullari D) oyoq muskullari

1465. Miozit kasalligi bilan og*rigan bemor qaysi shifokor qabulida bo'lishi lozim?

A) travmatoiog B) asab kasalliklari

C) jarroh D) psixiatr

1466. Muskullar harakatini tartibli boshqarilishini ta'minlovchi bosh miya qismi

A) miyacha

B) o'rta miyaning oqimtir yadrosi

C) o'rta miyaning qoramtir moddasi

D) uzunchoq miya

1467. Muskul, paylar, bo'g'imlar, suyaklarning retseptorlaridan impulslarni bosh miya yarimsharlarining qaysi zonasi qabul qiladi?

A) assotsiativ zona B) harakatlanish zonasi

C) sezish zonasi D) sezish va harakatlanish zonasi

1468. Ma'lumki, miya po'stlog'ining nerv hujayralari olti qavatdan iborat bo'lib, uning eng pastki qismida qanday hujayralar joylashgan?

A) piramidasimon B) yulduzsimon

C) nerv hujayraiarining icaita o'simtalari D) duksimon

1469. Odam embrionining necha oyligida miyasi beshta miya pufagidan iborat bo'ladi?

A) ikki B) bir C) uch D) besh

1470. Kuchli, muvozanatlashgan, kamharakat - bu oliy nerv faoliyatining qaysi tipiga taalluqli?

A) xolerik B) sangvinik C) fegmatik D) melanxolik

1471. Kuchli, muvozanatlashgan, harakatchan - bu oliy nerv faoliyatining qaysi tipiga taalluqli?

A) xolerik B) sangvinik C) flegmatik D) melanxolik

1472. Achchiq ta'mni sezuvchi retseptorlar tilning qayerida joylashgan?

A) orqa qismida B) yon tomonida C) uchida D) uchida va orqa qismida

1473. Orqa miya uch qavat parda bilan o'ralgan. Tashqi (1), o'rta (2) va ichki (3) qavatlar qanday pardalardan iborat?

a) qattiq; b) yumshoq; c) o'rginichak to'rsimon;

d) ohakli

A) 2-a, 2-b, 3-d B) 1-a, 2-c, 3-b

C) lb, 2-c, 3-a D) 1-d, 2-a, 3-b

1474. Orqa miyaning ko'ndalang kesimida oq va kulrang moddalar farqlanadi. Oq modda (1) va kulrang modda (2) nimadan tashkil topgan?

a) nerv hujayralaridan; b) nerv tolalaridan;

c) neyrogliyadan; d) retseptorlardan

A) 1-b, 2-a B) 1-a, 2-c C) 1-c, 2-d D) 1-a, 2-b

1475. Orqa miyaning qaysi segmentida joylashgan nerv markazlari qo'lning tashqi yuzasi, kaft, barmoqlarning terisi va muskullarining sezish va harakatlanish funksiyasini ta'minlaydi?

A) ko'krak: B) bel C) dumg'aza D) bo'yin

1476. Orqa miyaning qaysi segmentida joylashgan nerv markazlari qo'lning ichki yuzasi teri va muskullarining sezish va harakatlanish funksiyasini ta'minlaydi?A) ko'krak B) bel C) dumg'aza D) bo'yin

1477. Oqimtir yadroning vazifasini belgilang.A) oraliq va o'rta miya funksiyasini boshqaradi

B) targ'il tananing ishini boshqaradi

C) uzunchoq va o'rta miyaning funksiyasini boshqaradi

D) katta yarimsharlar polstloglining sezish markazlari ishini boshqaradi

1478. Oqimtir yadro (1), targ'il tana (2) zararlansa qanday hodisalar namoyon bo'ladi?

a) tana muskullarining tarangligi pasayadi;

b) oqimtir yadroning ishi kuchayadi; c) ixtiyorsiz harakatlar paydo bo'ladi; d) muskullarning tarangligi ortadi; e) qo'1-oyoqlarning harakati qiyinlashadi; f) yuz muskullarining tarangligi ortadi

A) 1-a, b, c; 2 - d, e, fB) l-d,e,f;2- a, b, c

C) l-a,c, d;2-b, e, f

D) 1-a, e, f;2-b, c, d

1479. Simpatik (1) va parasimpatik (2) nerv sistemalarining markazlari to'g'ri ko'rsatilgan javobni belgilang.

a) o'rta miyada; b) orqa miyaning dumg'aza segmentida; c) orqa miyaning ko'krak segmentidan uchinchi bel segmentigacha; d) uzunchoq miyada

A) 1 - c; 2 - a, b, d B) 1-a, b, d; 2 - c C) 1 - a, b, c;2-d D) 1-d; 2- a, b, c

1480. Simpatik nerv sisteinasining ta'siri to'g'ri ko'rsatilgan javobni belgilang.

A) yurak ishini sekinlashtiradi, siydik qopi muskullarini bo'shashtiradi

B) me'da va ichaklarning harakatini susaytiradi, nafas yo'llarni kengaytiradi

C) ter ajralishini kuchaytiradi, kolz qorachig'ini toraytiradi

D) Berilganlarning barchasi to'g'ri.

1481. Adashgan nerv nima?

A) parasimpatik nervning oraliq va uzunchoq miyadan chiqqan bitta tolasi

B) simpatik nervning ko'krak segmentidan chiqqan tolasi

C) parasimpatik nervning o'rta miyadan chiqqan tolasi

D) parasimpatik nervning uzunchoq miyadan chiqib ichki organlarga boradigan bitta tolasi

1482. Markaziy nerv sistemasi qaysi qismlarining yallig'lanishi natijasida meningit (1), ensefalit (2) va miyelit (3) kasalliklari yuzaga keladi?

a) bosh va orqa miya pardalari; b) bosh miya to'qimasi; c) orqa miya to'qimasi A) l-a,2-b,3-c B) 1-b, 2-a, 3-c C) 1-c, 2-b, 3-a D) 1-a, 2-c,3-b

1483. Buyumlarga yaqindan qaraganda ko'z gavhari... A) qalinlashadi B) yassilashadi

C) cho'ziladi D) o'zgarmaydi

1484. Buyumlarga uzoqdan qaraganda ko'z gavhari ... A) qalinlashadi B) yassilashadi

C) qisqaradi D) o'zgarmaydi

1485. Ko'z gavhari atrofini qanday muskullar o'rab turadi?

A) aylana B) to'g'ri C) kipriksimon D) narvonsimon

1486. Odam organizmidagi organ va to'qimalar funksiyasini zaruratga qarab qaysi nerv sistemasi tartibga soladi?

A) somatik B) markaziy C) periferik D) simpatik va parasimpatik

1487. Og'riqni sezuvchi retseptorlarning soni taxminan qancha?A) 1 mln B) 2 mingga yaqin

C) 300 mingga yaqin D) 500 mingga yaqin

1488. Qaysi organlarda joylashgan retseptorlar vitseroretseptorlar hisoblanadi?

A) yurak, o'pka B) taloq, jigarC) yurak, jigar, buyrak

D) berilganlarning hammasini

1497. Markaziy va chetki ko'rish yig'indisi nima deb ataladi?

A) ko'rish o'tkirligi B) ko'rish maydoni C) markaziy ko'rish "D) uzoqdan ko'rish

1498. Ko'rish analizatorining yordamchi qismlarini belgilang.

1) sklera; 2) kamalak parda; 3) ko'z soqqasini harakatlantiruvchi muskullar; 4) qovoqlar, kiprikiar; 5) ko'z yosh bezi; 6) gavhar A) 4, 5, 6 B) 3, 4, 5 C) 1, 2, 4, 5 D) 2,3,4

1499. Odamning uzoqdan ko'rishi nimaga bog'liq?

A) ko'z soqqasining uzunchoqligigaB) gavhar do'ngligining kamayishi va ko'z soqqasining qisqaligiga

C) gavhar do'ngligining ortishi va ko'z soqqasining uzayishiga

D) tayoqchasimon va kolbasimon retseptorlarning kamayishiga

1500. Quloqning qaysi qismida perilimfa joylashgan? A) o'rta quloqda B) parda labirintda C) suyak labirintda D) quioq yo'hda

1501. Eshitish retseptorlaridagi qo'zg'alishning bosh miyaga borish ketma-ketligini ko'rsating.

A) retseptor - eshitish nervi - miya ko'prigi - o'rta miya - bosh miya katta yarim sharlarining chakka qismiB) retseptor - eshitish nervi - uzunchoq miya -o'rta miya - bosh miya katta yarim sharlarining chakka qismi

C) retseptor - eshitish nervi - miya ko'prigi -oraliq miya - bosh miya katta yarim sharlarining chakka qismi

D) retseptor - eshitish nayi - miya ko'prigi -miyacha - bosh miya katta yarim sharlarining chakka qismi

1502. Ta'm bilish retseptorlaridagi qo'zg'alishning borish yo'nalishi to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang.A) retseptor - til - halqum nerv tolasi -uzunchoq miya - oraliq miya (talamus) - bosh miya katta yarim sharlari po'stlog'i chakka qismining yuqori sohasidagi ta'm bilish markazi

B) retseptor - til - halqum nerv tolasi -ko'prikcha - talamus - katta yarimsharlar po'stlog'ining tepa qismi - ta'm bilish markazi

C) retseptor - til - halqum nerv tolasi - uzunchoq miya - gipotalamus - bosh miya chakka qismi yuqori sohasi - ta'm b'dish markazi

D) retseptor - til - halqum nerv tolasi -uzunchoq miya - oraliq miya - talamus - bosh miya katta yarimsharlarining peshona qismi -ta'm bihsh markazi

1503. Bola rivojlanishining qaysi davrida bo'yin lordozi hosil bo'ladi?

A) 2-3 oyligida B) 1 oyligida C) 5 oyligida D) 12 oyligida

1504. Bola rivojlanishining qaysi davrida ko'krak kifozi shakllanishi boshlanadi?

A) 2-3 oyligida B) 1 oyligida C) 5 oyligida D) 12 oyligida

1505. Bola rivojlanishining qaysi davrida bel lordozi hosil bo'ladi?

A) 2-3 oyhgida B) 1 oyligida C) 5 oyhgida D) 12 oyligjda

1589. Stegotsefallar uchun o'ta qulay sharoit qaysi era va davrda vujudga keldi?

A) paleozoy, perm B) mezozoy, yura

C) paleozoy, toshko'mir D) mezozoy, bolr

UMUMIY BIOLOGIYA

1590.Meva va urug'ida ilgak, tikan, tuklar bo'ladigan o'simliklar gunihini toping.

1) ittikan; 2) sariqchoy; 3) qayrag'och; 4) zarang;

5) qariqiz; 6) qayin; 7) yowoyi sabzi; 8) aylant;

9) qo'ytikan

A) 2, 7, 9, 5, 1 B) 4, 5, 3, 8, 7

C) 9, 2, 1, 5, 3 D) 6, 7, 9, 4, 1

1591. Zaharsiz Amerika suvilonining zaharli karolla aspidiga o'xshab qolishi qanday hodisa va evolyutsion o'zgarishlar yo'lining qaysi biriga mansub?

1) maskirovka; a) aramorfoz

2) mimikriya; b) idiodaptatsiya

3) himoya rangi; c) umumiy degeneratsiya A) 2-c B) 3-c C) 1a D) 2 - b

1592.Quyidagi berilgan olimlar qaysi moddalarni sun'iy ravishda sintezlaganlar?

l)S.Foks; 2)S.MiUer; 3)D.0ro; a)adenin;

b)proteinoidlar; c)asparagin; d)nuklein kislotalar;

e) oqsil.

A) l-a,2-b,3-d B) 1-b, 2-a, 3-e

C) l~b,2-c,3-a D) 1-c, 2-b, 3-a

1593. Hayvon va o'simliklarning turli sistematik guruhlariga kiruvchi vakillari orasida qon-qardoshlik borligini namoyon qiluvchi shakllami ko'rsating.

1) suvo'tlari bilan qirqquloqlar o'rtasida;

2) umiirtqasizlar bilan umurtqalilar o'rtasida;

3) baliqlar bilan suvda ham quruqda yashovchilar o'rtasida;

4) qirqquloqlar bilan ochiq urug'lilar o'rtasida;

5) sudralib yuruvchilar bilan qushlar o'rtasida;

6) sudralib yuruvchilar bilan sutemizuvchilar o'rtasida;

7) o'simliklar bilan hayvonlar o'rtasida;

a) panja qanotli baliqlar;

b) arxeopteriks; v) psilofitlar;

g) urug'li paporotniklar;

d) yashil evglena;

y) lansetnik;

j) yirtqich tishli kaltakesak

A) 7-d, 1-v, 6-j, 2-y, 4-g, 5-b, 3-a

B) 7-d, 4-v, 6-a, 1-g, 5-b, 3-j, 2-y

C) 1-d, 7-v, 6-j, 5-b, 4-g, 3-v, 2-a

D) 4-g, 5-b, 6-j, 7-d, 1-v, 2-a, 3-y

1594. Bir purin bilan ikkinchi pur inning almashinishidan qanday mutatsiya hosil bo'ladi?

A) noyob B) somatik C) qaynoq D) nuqtaii

1595. Oqsil evolyutsiya darajasining tezligi ... bilan belgilanadi.

A) aminokislotalar almashinuvi

B) Dukleotidlar almashinuvi

C) mutatsiyaJarning vujudga kelishi

D) evolyutsion "soat"

1596. O'simliklar tashqi muhit ta'sirida, hayvonlar esa itJiki intilish bo'yicha murakkablashib boradi. Bu tushunchani qaysi olim e'tirof etgan?

A) Beruniy B) Forobiy C) Lamark D) Aristotel

1597. Evolyutsion ketma-ketlikning to'g'ri qatorini belgilang.

1) kovakichlilar; 2) yassi chuvalchanglar; 3) sodda organizmlar; 4) mollyuskalar; 5) halqali chuvalchanglar; 6) to'garak chuvalchanglarA) 3,l,2(ZZZl B) 3,2,l,4{ZZZl

C) 3,l,2(ZZZt d) 3,2,ic::j_

1598. Evolyutsiyaning boshlang'ich omillarini aniqlang. 1) genlar dreyfi; 2) populyatsiya genofondi;

3) populyatsiya to'lqini; 4) geografik alohidalanish; 5) biologik alohidalanish; 6) qaynoq mutatsiyalar

A) 1,2,3,4 B) 2,3,4,5 C) 3,4,5,6 D) 1,3,4,5

1599. Kapalak qanoti ...

A) oldingi oyoqning o'zgarishi hosilasi

B) ko'krakning orqa tomonidan chiqqan hosila

C) ko'krakning o'rta bo'g'inidan chiqqan hosila

D) ko'krak oyoqlarining shakli o'zgarishi

1600. Qadimiy odamlardan qaysi biri "maymun odam" deb ham nomlanadi?

A) kromanyon B) avstraiopitek C) sinantrop D) pitekantrop

1601. Bir yowoyi turdan kefib chiqqan zot va navlarni toping.

A) qo'y, xonaki kaptar, qandlavlagi

B) kaptar, qoramol, cholchqa, karam

C) qo'y, it, qoramol, g'o'za

D) tovuq, kaptar, karam, qandlavlagi

1602. Bir necha yowoyi turlar asosida yaratilgan zot va navlarni aniqlang.

A) qo'y, xonaki kaptar, qandlavlagi

B) kaptar, qoramol, cho'chqa, karamC) qo’y, it, qoramol, g'oza

D) tovuq, kaptar, karam, qandlavJagi

1603. F.Redi va L.Paster tajribalari qaysi nazariyaning noto'g'riligini ko'rsatib berdi?

A) kreatsinizm

B) panspermiya

C) hayotning anorganik jismlardan rivojlanishiD) hayotning o'z-o'zidan paydo bo'lishi

1604. Pavituxa deb ataluvchi qurbaqa o'z naslini qanday himoya qiladi?

A) otalangan tuxumlarini qorin tomoniga yopishtirgan holda yuradi

B) otalangan tuxumlardan yosh qurbaqa rivojlanguncha gavdasining orqa toraonida "opichlab" yuradi

C) tuxumlarni maxsus iplarga qo'yib, o'z tana harorati bilan ularni isitadi

D) urg'ochilari tashlagan tuxumlarni erkak qurbaqa og'iz bo'shlig'ida olib yuradi

1605. Qaysi o'simlik o'z vegetatsiya muddatini qurg'oqchilik davrigacha tugatadi?

A) ermon B) kaktus C) sigirquyruq D) lolaqizgaldoq

1606. Qaysi hayvon qo'ygan tuxumlarining rangi, shakli va hajmi in egalarining tuxumlariga o'xshash bo'ladi?A) kakku B) qorayaloq C) kaltakesak D) kayra

1607. Sudralib yuruvchilar sinfiga mansub relikt formani aniqlang.

A) opossum B) gatteriya C) latimeriya D) yexidna

1608. Sutemizuvchilar sinfiga mansub relikt formani aniqlang.

A) gatteriya B) opossum C) latimeriya D) ixtiozavr

1609. Biologik regress holatidagi organizmlarni belgilang.

1) vixuxol; 2) sudralib yuruvchilar; 3) amfibiyalar; 4) ayrim paporotniklar guruhi; 5) qushlar; 6) hasharotlar

A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 3, 5, 6 C) 5, 6 D) 1,3,4

1610. Zarpechakning mevasi o'txo'r hayvonlar oziqlanish a'zolarida hazm bo'lmasligi evolyutsiya yo'nalishining qaysi turiga xos?

A) aromorfoz B) degeneratsiya C) Jronvergensiya D) idioadaptatsiya

1611. Issiqqonlilarning ayrim vakillari oziq yetishmasligi natijasida uyquga ketadi. Bunda qanday hodisa kuzatiladi?A) modda almashinuvi susayadi, tana harorati deyarli pasaymaydi

B) tana harorati keskin pasayadi

C) modda almashinuvi to'xtaydi

D) tana harorati pasayib, modda almashinuvi to'xtaydi

1612. Qonli hayvonlaming barchasida ichki a'zolar o'zaro o'xshash va bir xilda joylashgan degan fikrni qaysi olim ilgari surgan?

A) Fales B) Anaksiman C) Teofast D) Aristotel

1613. Qiyofadosh turlar deb nimaga aytiladi?

A) tashqi tomondan o'xshash, erkin chatishadigan turlargaB) tashqi tomondan juda o'xshash, lekin o'zaro chatishmaydigan turlarga

C) morfologik, Gziologik, biokimyoviy jihatdan o'xshash turlarga

D) morfologik jihatdan farq qiladigan, lekin o'zaro chatishadigan turlarga

1614. Qora kalamushning ikkita qiyofadosh turining birida ..., ikkinchisida ... ta xromosoma bor.

A) 32,42 B) 30; 40 C) 38; 42 D) 38,40

1615. Quyosh chiqqan kunlari qorga qalin soya solib, o'zini yirtqich hayvonlarga sezdirib qo'yadigan hayvonni aniqlang.

A) yeriguanasi B) tovushqon

C) toshbaqa D) yumronqoziq

1616. Qarchig'aysimonlar oilasi vakili

A) quzg'un B) jo'rchi C) arixo'r gush D) qirg'iy

1617. O't.roq yoki parazit holda hayot kechirish bilan uzviy aloqador bo'lgan evolyutsiya yo'nalishi -...

A) idioadaptatsiya B) aromorfoz C) umumiy degeneratsiya D) biologik regress

1618. Evolyutsiya nazariyasining muallifi kim?

A) Shleydenn, Shvann B) Darvin C) Morgan D) Myuiler, Gekkel

1619. Belgilaming tur ichida ajralishiga ... deyiladi.

A) aromorfoz B) divergensiya C) konvergensiya D) degradatsiya

1620. Biror hayvonning ogohlantiruvchi rangga ega bo'lgan boshqa hayvonlar shakliga, holatiga va rangiga taqlid qilishi nima deb ataladi?

A) himoyalovchi rang B) maskirovka C) mimikriya D) konvergensiya

1621. Qaysi olim o'simlik va hayvonlaming sun'iy sistemasini yaratishga muvaffaq bo'lgan?

A) Abu Ali Ibn Sino B) J.B.Lamark C) K.Linney D) N.I.Vavilov

1622. Evolyutsiyaning elementar faktorlarini aniqlang.

1) genlar dreyfi; 2) populyatsiya genofondi; 3) populyatsiya to'lqinlari; 4) geografik alohidalanish; 5) biologik alohidalanish; 6) guruhli o'zgaruvchanlik

A) 1, 2, 3, 4 B) 2, 3, 4, 5 C) 3, 4, 5, 6 D) 1, 3, 4, 5

1623. "Yer yuzasining o'zgarishi o'simlik va hayvonlaming o'zgaxishiga olib keladi" degan fikr qaysi olimga tegishli?

A) A.Jayhoniy B) Forobiy C) Beruniy D) Ibn Sino

1624. Moslanish natijasida oddiy pashshaning ba'zi turlari shakl va rangi qaysi hayvonga o'xshaydi?A) arf va tukli ari B) zaharli kapalak C) xon qizi D) gelikomus kapalagi

1625. Evolyutsion jihatdan ancha yosh o'simliklarni toping.

A) suv o'tlari B) tuban o'simliklar C) yuksak o'simliklar D) yo'sinlar

1626. G'o'za avlodi turlari qaysi davrda bir-biridan alohidalashgan?A) Bo'r B) Yura C) Ih'as D) Perm

1627. Populyatsiyalaming geografik alohidalanishi ko'proq qayerda ro'y beradi?

A) populyatsiya areahda alohidalanish ro'y bermaydi

B) tur egallagan arealning chetki qismlarida

C) tur egallagan arealning markazida

D) tur egallagan arealning barcha qismida

1628. Nima sababdan populyatsiya ichida chatishish imkoni qo'shni populyatsiyalar bilan chatishishga qaraganda yuqori bo'ladi?A) bir populyatsiya individlari barcha belgi va xususiyatlari bilan o'zaro o'xshash bo'ladi

B) populyatsiya individlari bir vaqtda jinsiy jihatdan yetiladi

C) erkak va urg'ochi individlarning uchrashish imkoniyati yuqori bo'ladi

D) qo'shni populyatsiyadagi organizmlar har xil paytda jinsiy jihatdan yetiladi

1629. S.S. Chetverikov fikricha, qaysi sistematik birlik mutatsiyalarni bulut kabi shimib oladi?

A) tip B) Jcenja tip C) populyatsiya D) tur

1630. Cho'lda yashovchi hayvonlarda suvsizlikka nisbatan moslanishlarni toping.

1) oksidlanish reaksiyalari natijasida hosil bo'ladigan suvni g'amlaydi; 2) qum barxanlariga ko'milib hayot kechiradi; 3) suv mavjud joylarga migratsiya bo'ladi; 4) maxsus moslashgan siydik pufagi bor; 5) qalin qoplovchi to'qimasi mavjud; 6) teri orqali suv bug'latmaydi; 7) kechasi hayot kechiradiA) 1, 3, 5, 6, 7 B) 1,2,3,4,5 C) 1, 2,3, 6, 7 D) 2, 4, 5, 6, 7

1631. Hasharotlarda suv bug'lanishini kamaytiruvchi qanday moslashish mavjud?

A) yog' tanachalarining bo'lishi

B) xitin qoplamiC) nafas teshikchalarining klapanlar bilan bekilishi

D) anabioz holatga o'tishi

1632. Qaysi o'simliklar suvni ko'p yo'qotganda ham hayot faoliyatini saqiaydi?

1) suv qalampiri; 2) paporotniklar; 3) suv yong'og'i; 4) plaunlar; 5) lola; 6) moxsimonlar; 7) nilufar; 8) lishayniklar

A) 1, 3, 5, 7 B) 2, 4, 6, 8 C) 1, 2, 3, 4 D) 5, 6, 7, 8
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə