7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliqYüklə 1,16 Mb.
səhifə11/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

1633. Qaysi olimning fikriga ko'ra, o'simliklar rivojlanishning quyi, hayvonlar - o'rta, inson -eng yuqori bosqichida turadi?

A) Jayhoniy B) Forobiy C) Beruniy D) Ibn Sino1634. Ibn Sino qalamiga mansub "Tib qonunlari" asarining 1-kitobida nimalar haqida ma'lumot berilgan?

A) organlarning tuzilishi, kasalliklarning kelib chiqish sabablari, davolash usullari haqida

B) jarrohlik, suyaklarning sinishi va chiqishini davolash haqida

C) o'shnlik, hayvon va rna'danlardan olinadigan dorilar haqida

D) organlardagi kasalliklar, ularni aniqlash va davolash haqida

1635. Ibn Sino qalamiga mansub "Tib qonunlari" asarining 2-kitobida nimalar haqida ma'lumot berilgan?

A) organlarning tuzilishi, kasalliklari, davolash usullari haqida

B) jarrohlik, suyaklarning sinishi va chiqishi haqida

C) o'simlik, hayvon va rna'danlardan olinadigan dorilar haqida

D) organlardagi kasalliklar, ularni aniqlash va davolash haqida1636. Ibn Sino qalamiga mansub "Tib qonunlari" asarining 3-kitobida nimalar haqida ma'lumot berilgan?

A) organlarning tuzihshi, kasalliklari, davolash usullari haqida

B) jarrohlik, suyaklarning sinishi va chiqishi haqida

C) o'simlik, hayvon va rna'danlardan olinadigan dorilar haqidaD) organlardagi kasalliklar, ularni aniqlash va davolash haqida

1637. Ibn Sino qalamiga mansub "Tib qonunlari" asarining 4-kitobida nimalar haqida ma'lumot berilgan?

A) organlarning tuzilishi, kasalUklari, davolash usullari haqida

B) jarrohlik, suyaklarning sinishi va chiqishini davolash haqida

C) olsimlik, hayvon va rna'danlardan olinadigan dorilar haqida

D) organlardagi kasalliklar, ularni aniqlash va davolash haqida

1638. Qaysi organ sistemalarining tuzilishiga ko'ra, Lamark hayvonlar sistematikasini yaratgan?

A) ovqat hazm qihsh, nafas olish B) qon aylanish C) nerv D) barcha

1639. Hayvonlarni sistemaga solishda asosan nerv sistemasining tuzilishiga asoslangan olimni belgilang.

A) Linney B) Kyuvye C) Lamark D) Darvin

1640. Qaysi olim hayvonlarni umurtqalilar, yumshoq tanlilar, bo'g'imlilar, nurlilar tipiga ajratgan?

A) K.Linney B) J.Kyuvye C) J.Lamark D) Ch.Darvin

1641. Birlamchi organizmlar hayotiy xususiyatga ega bo'lishi uchun ular tanasiga ... kirishi lozim.

A) atomlar B) fermentlar C) flyuidlar D) moiekulaiar

1642. Lamark ta'limotiga ko'ra, baliqlar va reptiliyalar sinfi rivojlanishning qaysi pog'onasiga joylashtirilgan?

A) 1 B) 2 C) 5 D) 6

1643. Lamark ta'limotiga ko'ra nurlilar va chuvaldianglar rivojlanishning qaysi pog'onasiga joylashtirilgan?

A) 1 B) 2 C) 5 D) 6*

1644. Tashqi muhit ta'siriga javob reaksiyasiga qarab, Lamark organizmlarni necha guruhga ajratgan?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

1645. Muhit ta'siriga javob reaksiyasiga ko'ra infuzoriya, polip, chuvalchanglarni Lamark qaysi guruhga joylashtirgan?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

1646. Yangi dunyo g'o'za navlari qaysi turlar asosida chiqarilgan?A) g.hirsutum, g.barbadense

B) g.hirsutum, g.xerbatseum

C) g.hirsutum, g.arboreum

D) g.xerbatseum, g.arboreum

1647. Eski dunyo g'o'za navlari qaysi turlar asosida keltirib chiqarilgan?

A) g.hirsutum, g.barbadense

B) g.hirsutum, g.xerbatseum

C) g.hirsutum, g.arboremnD) g.xerbatseum, g.arboreum

1648. Kalta dumli shimol qo'ylari qaysi ajdoddan kelib chiqqan?A) muflon B) arxar C) argali D) arxamerinos

1649. Yog'dor va uzun dumli qo'ylari qaysi ajdoddan olingan?

A) mufion B) arxar C) argaii D) arxamerinos

1650. Dumbali qo'ylar qaysi ajdoddan olingan?

A) mufion B) arxar C) argali D) arxamerinos

1651. Yovvoyi ajdod turlaridan zot va navlarni keltirib chiqarishda qaysi usullardan foydalaniladi?A) divergensiya, konvergensiya

B) divergensiya, izolyatsiya

C) konvergensiya, izolyatsiya

D) matematik modellashtirish va kuzatish

1652. Quyidagi formalardan qaysi biri relikt forma emas?

A) gatteriya B) arxeopteriks C) opossum D) gingko biloba

1653. Himoya rangiga ega bo'lgan hayvonlarni belgilang.

A) kvaksha, odimchi qurt

B) tentakqush, chupchik

C) ko'lbuqa, chupchik

D) gornostay, ninabaliq

1654. Maskirovka qaysi hayvonlar uchun xos?

A) kvaksha, odimchi qurtB) tentakqush, chupchik

C) ko'lbuqa, chupchik

D) gornostay, ninabaliq

1655. Kakku qushi tuxumini qaysi qushlar iniga qo'ymaydi?

A) qorayaloq B) jiblajibon C) sirchumchuq D) laylak

1656. Som balig'ida nasi haqida qayg'urish nimalarda namoyon bo'ladi?

A) chavoqiarini og'zida olib yuradiB) tuxumlarini qorniga yopishtirib olib yuradi

C) gavdasining orqa tomonida opichlab oUb yuradi

D) qo'riqiab yuradi

1657. Tropik cho'llarda tarqalgan, bargming usti mum bilan qoplangan o'simliklarni aniqlang.A) monstera, agava B) aloe, shuvoq

C) kalrfcus, juzg'un D) yantoq, qoraboyalich

1658. Aldrovanda o'simligida hasharotlarni tutishga qanday moslashuv mavjud?

A) barglarida maxsus pufakchalar bo'ladiB) barg tuklarining ichida yaltirab turgan bezchalar bo'ladi

C) barglari qopqoqh ko'zachalar hosil qiladi

D) qopqoqli pufaJccha hosil qiladi

1659. Suvqaroqchisi o'simligida hasharotlarni tutishga qanday moslashuv mavjud?A) barglarida maxsus pufakchalar bo'ladi

B) barg tuklarining ichida yaltirab turgan bezchalar bo'ladi

C) barglari qopqoqli ko'zachalar hosil qiladi

D) zaharli suyuqlik ishlab chiqaradi

1660. Nepentes o'simligida hasharotlarni tutishga qanday moslashuv mavjud?

A) barglarida maxsus pufakchalar bo'ladi

B) barg tuklarining ichida yaltirab turgan bezchalar bo'ladi

C) barglari qopqoqli ko'zachalar hosil qiladi

D) shilimshiq suyuqlik ishlab chiqaradi

1661. Qaysi o'simliklarda poliploid turlar uchraydi?

A) g'o'za, g'umay B) xrizantema, ajriq

C) tamaki, iloq

D) xrizantema, g'o'za, tamaki

1662. Aneuploid turlarni ko'rsating.

A) skerda avlodi B) iloq avlodi

C) nepentes avlodi D) sherda va iloq avlodi

1663. Afrikaning shimoliy qismi qaysi biogeografik viloyatga mansub?

A) paleoarktik B) neoarktik C) neotropik

D) hindomalay

1664. Yava, Sumatra orollari qaysi biogeografik viloyatga mansub?

A) paieoarlctik B) neoarktik C) neotropik D) hindomalay

1665. Bermud orollari qaysi biogeografik viloyatga mansub?

A) pa/eoarlctik B) neoarktik C) neotropik D) Idndomalay

1666. Karib arxipelagi qaysi biogeografik viloyatga mansub?

A) paleoarlrtik B) neoarktik C) neotropik D) hindomalay

1667. Skuns qaysi biogeografik viloyatda uchraydi?

A) Neotropik B) Hindomalay C) Habashiston D) Avstraliya

1668. Banyan daraxti qaysi biogeografik viloyatda uchraydi?

A) Neotropik B) hindomalay C) Habashiston D) Avstraliya

1669. Dingo iti qaysi biogeografik viloyatda uchraydi?

A) Neotropik B) Hindomalay

C) Habashiston D) Avstraliya

1670. Epifitlar qaysi biogeografik viloyatda uchraydi?

A) Neotropik B) HindomalayC) Habashiston D) Avstraliya

1671. Qaysi olim hayotning biogen usulda kelib chiqqanligini birinchi bo'lib isbotlagan?

A) Krik B) Oparin C) Redi D) Paster

1672. So'nggi 100 yil davomida chaqaloqlarda (I), o'smirlarda (II), o'rta yoshdagi erkaklarda (III) bo'yning o'rtacha uzunligi qanchaga ortgan?A) I - 5 sm; II - 10-15 sm; III - 6-8 sm

B) I-6-8 sm; II - 5 sm; III - 10-15 sm

C) 1-5 mm; II - 10-15 mm; III - 6-8 sm

D) I - 10-15 mm; II - 6-8 sm; III - 15 sm

1673. Qaysi odam ajdodining rivojlanishida ta'lim-tarbiya, tajriba o'rgatish alohida o'rin egallagan?

A) kromanon B) neandertai

C) pitekantrop D) sinantrop

1674. Shakli o'zgargan tikan novdali o'simlikni belgilang.

A) kaktus B) do'lana C) maymunjon

D) akatsiya

1675. O'simliklarning suv muhitidan quruqlikda yashashga o'tishi, spora bilan ko'payishdan urug'dan ko'payishga o'tishi evolyutsion jarayonning qaysi yo'nalishiga to'g'ri keladi?A) aromorfoz B) idioadaptatsiya

C) umumiy degeneratsiya D) biologik regress

1676. Qaysi eraning ikkinchi yarmida fotosintez, jinsiy ko'payish, ko'p hujayrali organizmlar paydo bo'lgan?

A) paleozoy B) arxey C) kaynazoy D) proterozoy

1677. Qaysi olim barclia hayvonlarni umurtqalilar, yunishoq tanlilar, bo'g'imlilar, nurlilar kabi tiplarga ajratgan?

A) Byuffon B) Lamark C) Kyuve D) Linney

1678. Arncrika som balig'i nasli uchun g'amxo'rhgini qanday amalga oshiradi?

A) ko'p tuxum qo'yadi, g'amxo'rlik qihnaydiB) tuxumini qorni tomoniga yopishtirib olib yuradi

C) qornidagi xaltasida olib yuradi

D) og'iz bo'shhg'ida olib yuradi

1679. Pavituxa qaysi sinf va turkumga mansubligini aniqlang.

A) sut emizuvchilar sinfi, hasharotxo'rlar turkumi

B) sudralib yuruvchilar sinfi, tangachalilar turkumiC) suvda ham quruqlikda yashovchilar sinfi, dumsizlar turkumi

D) suvda ham quruqlikda yashovchilar sinf, dumlilar twrkumi

1680. Quyidagilardan qaysi biri allopatrik usulda tur hosil bo'lishiga misol bo'ladi?

1) arealning bo'linishi; 2) duragaylash natijasida; 3) avtopoliploidiya yo'li bilan; 4) arealda geografik to'siqlar paydo bo'lishi orqaU; 5) allopoliploidiya usuli bilanA) 1,4 B) 2,5 C) 1,3 D) 2,3

1681. Qalqondorlar qaysi hayvordarning dastlabki vakili sanaladi?

A) baliqlar

B) suvda ham quruqlikda yashovchilarC) umurtqalilar

D) xordalilar

1682. Umurtqali hayvordarning dastlabki vakili -qalqondorlar qaysi era va davrda yashagan?

A) paleozoy, kembriy B) paleozoy, ordovik C) paleozoy, silwr D) paleozoy, devon

1683. Qalqondorlar hozirda yashayotgan qaysi hayvonlarning uzoq ajdodlari sanaladi?A) minoga, miksina

B) sodda hayvonlar, umurtqalilar

C) kovakichlilar, qisqichbaqasimonlar

D) umurtqasiziar

1684. Qaysi olim korrelatsiya qonuniga muvofiq, o'hb ketgan hayvonlarning ayrim suyaklariga qarab, butun tashqi qiyofasini tiklash metodini ishlab chiqdi?

A) J.Kyuve B) K.Linney C) J.B.Lamark D) Aristotel

1685. O'lib ketgan hayvonlarning ayrim suyaklariga qarab ularning butun tashqi qiyofasini tiklash metodi qanday ataladi?

A) reintroduksiya B) rekonstruksiya C) regeneratsiya D) reproduksiya

1686. Kriokonservatsiya nima?

A) oziq mahsulotlarini konservatsiyalash

B) sut mahsulottlarini pasterizatsiyalash

C) tibbiyotda yaralarni va jarrohlik asboblarini sterilizatsiyalash

D) organizm hujayralari, to'qima va a'zolarini juda past haroratda muzlatib saqlash

1687. Qaysi o'simliklar barglarining usti mum qavat bilan qoplanganligi tufayli suvni kam bug'latadi?

1) monstera; 2) shuvoq; 3) kaktus; 4) juzg'un; 5) agava; 6) yantoq; 7) aloe

A) 1, 3, 5, 7 B) 2,4,6, 7 0)1,2,4,6 D) 1,2,3,4

1688. G'o'zaning qaysi turlarida poyadagi barcha barglar yaxlit plastinkadan iborat?A) raymondi, klotsianum

B) xirzutum, xerbatseum

C) barbadenza, arbareum

D) raymondi, xirzutum

1689. Yovvoyi g'o'za turlarini toping.

A) raymondi, klotsianum

B) xirzutum, xerbatseum

C) barbadenza, xirzutum

D) raymondi, barbadenza

1690. Yashil iguana, kolibri, nandu tuyaqushi, oybaliq qaysi zoogeografik viloyatga xos?

A) neotropik B) habashiston C) avstraliya D) paleoarktik

1691. Quruqlikdagi o'simliklar orasida lepidodendron, plaunlar, kalamitlar ko'plab o'sgan, ayrim kalamitlarning balandligi 20-25 metrga yetgan, onda-sonda koraditlar ham uchragan davrni belgilang.

A) kembriy B) ordovik C) devon D) toshko'mir

1692. Qaysi hayvonda suv zahirasi maxsus siydik pufagida saqlanadi?

A) toshbaqa B) sahro baqasi C) tuya D) yumronqoziq

1693. Organizmlar tuzilishining umumiy darajasini, hayot faoliyatini oshiradigan evolutsion o'zgarish nima deb ataladi?

A) idioadaptatsiya B) umumiy degeneratsiya C) aromorfoz D) regress

1694. Organizmlarning muayyan yashash sharoitiga rnoslashuviga yordam beradigan evolyutsion o'zgarish nima deb ataladi?A) idioadaptatsiya B) umumiy degeneratsiya C) aromorfoz D) regress

1695. Organizmlarning o'troq yoki parazit holda hayot kechirishiga moslashuvi natijasida tuzilishining soddalashuviga nima deyiladi?

A) idioadaptatsiya B) umumiy degeneratsiya C) aromorfoz D) regress

1696. Hozirgi vaqtda biologik progress holatida bo'lgan organizmlarni ko'rsating.A) suyakli baliqlax, gulli o'simliklar

B) basharotlar, sudralib yuruvchilar

C) suvda va quruqliicda yashovchilar

D) paporotniklar, sudralib yuruvchilar

1697. Hozirda biologik regress holatida bo'lgan organizmlarni ko'rsating.

A) kemiruvchilar

B) suyakli baliqlar

C) qushlarD) sudralib yuruvchilar

1698. Assidiya lichinkasida xorda, nerv sistemasi, ko'zi bo'lib, voyaga yetgan organizm ... uchraydi.A) regressiv metamorfozga B) aromorfozga C) idioadaptatsiyaga D) progressiv metamorfozga

1699. Assidiya lichinkasida xorda, nerv sistemasi, ko'zi bo'lib, voyaga yetgan organizm regressiv metamorfozga uchraydi. Keyinchalik ularda qanday o'zgarish kuzatiladi?A) nerv sistemasi tugunchaga aylanadi, xorda, qon sistemasi yo'qoladi va o'troq holatga o'tadi

B) nerv sistemasi murakkablashadi, qon aylanish sistemasi vujudga keladi

C) nerv sistemasi soddalashadi, lekin oyoqlar hosil bo'ladi

D) nerv sistemasi soddalashadi, qon aylanish sistemasi murakkablashadi, o'troq holatga o'tadi

1700. Qaysi ohm hayvonlarni "qonlilar" va "qonsizlar" ga bo'lgan?

A) Empedokl B) Aristotel

C) Abu Rayhon Beruniy D) Abu Nasr Farobiy

1701. Ibn Sino fikrini aniqlang.

A) qonli hayvonlarning ichki organlari o'zaro o'xshash va bir xil joylashgan

B) tirik mavjudotlar orasida yashash uchun kurash boradiC) o'simliklar rivojlanishning quyi bosqichida, hayvonlar - o'rta bosqichida, odam - eng yuqori bosqichida turadi

D) bir o'simlik turi boshqa turga aylanishi mumkin

1702. Qaysi oiim organik olam evolutsiyasi nazariyasiga asos solgan, lekin evolutsiyaning harakatlantiruvchi kuchlarini aniqlay olmagan?

A) Ch.Darvin B) J.Kyuvye C) J.Lamark D) K.Linney

1703. CH.Darvin qaysi hayvonlarning Shimoliy Amerikada uchramaydigan, lekin Janubiy Amerikada uchraydigan turlarini aniqlagan?

a) yalqov; b) tapir; c) vyurok; d) toshbaqalar; e) lama.

A) b, d B) b, c, e C) a, c, e D) a, b, e

1704. Sun'iy tanlash o'zida bir-birini to'ldiruvchi qaysi hodisalarni mujassamlashtirdi?

a) ko'zlangan maqsadga mos organizmlarni tanlash va saqlash;

b) chatishtirish uchun zarur bo'lgan ota-ona formalarni saralash va yangi nasi olish;

c) inson talablariga mos bo'lmagan organizmlarni yaroqsizga chiqarish;

d) inson talablariga mos bo'lmagan organizmlarni tanlash va saqlash.

A) b, c, d B) b, d C) a, b, c D) c, d

1705. Hozirgi paytda yangi nav va zotlarni yaratishda qaysi usullardan foydalanilmoqda?

a) sistematik va ekologik jihatdan uzoq ota-ona formalarni chatishtirish;

b) kimyoviy va fizikaviy omillar ta'sirida mutantlar olish;

c) bir hujayraning genini, xromosomasini va yadrosini boshqa hujayraga o'tkazish;

d) hujayrani sun'iy muhitda ko'paytirish;

e) har xil organizmlarning hujayralarini duragaylash.

A) a, b, d B) c, d, e C) a, d, e D) a, b, c, d, e

1706. Yangi nav yoki zot chiqarishda asosiy omil nima hisoblanadi?

A) irsiy o'zgaruvchanlik va tabiiy tanlashB) irsiy o'zgaruvchanlik va sun'iy tanlash

C) yashash uchun kurash va tabiiy tanlash

D) yashash uchun kurash va irsiy o'zgaruvchanlik

1707. Ongsiz tanlash yo'li bilan nav, zotlarni yaratish mumkinmi?

A) mumkin emas

B) ha, lekin uzoq muddat talab etadi

C) ha, lekin qisqa muddat talab etadi

D) naviar, zotlar faqat tabiiy tanlashda yaratiladi

1708. Yashash uchun kurashning qaysi xili shiddatli bo'ladi?

A) turlararo

B) anorganik tabiatning noquiay sharoitlariga qarshiC) tur ichidagi

D) turlararo va tur ichidagi

1709. Nima sababdan tur ichidagi kurash shiddatli bo'ladi?

a) yashash areali o'xshash; b) oziqlanishi o'xshash; c) yashash areali farqlanadi; d) dushmanlari o'xshash; e) urchish davri o'xshash; f) urchish davri farqlanadi.A) a, b, d, e B) b, c, d, e C) a, b, d, f

D) c,b,d,f

1710. Qaysi hodisalar tur ichidagi kurashga misol bo'ladi?

a) bo'ri, tulki, quyon orasidagi munosabat;

b) hasharotlar bilan gulli o'simliklar orasidagi munosabat;

c) chigirtkalar bilan tuyoqlilar orasidagi munosabat;

d) zich ekilgan o'simlik maysalarining nimjon o'sishi;

e) qushlarda erkak organizmlar o'rtasida urog'ochi bilan qo'shilish uchun kurash;

f) suv usti qalin muz bilan qoplanishi natijasida baliqlarning halok bo'lishi;

j) namlik yetishmasligi oqibatida cho'l o'simliklarining ko'plab nobud bo'lishi.

A) a, b, s B) d, e C) f,j D) a, c, f

1711. Qaysi hodisalar organizmlarning anorganik tabiat noquiay sharoitiga qarshi kurashiga misol bo'ladi?

a) bo'ri, tulki, quyon orasidagi munosabat;

b) hasharotlar bilan gulli o'simliklar orasidagi munosabat;

c) chigirtkalar bilan tuyoqlilar orasidagi munosabat;

d) zich ekilgan o'simlik maysalarining nimjon o'sishi;

e) qushlarda erkak organizmlar o'rtasida urog'ochi bilan qo'shilish uchun kurash;

f) suv usti qalin muz bilan qoplanishi natijasida baliqlarning halok bo'lishi;

j) namlik yetishmasligi oqibatida cho'l o'simliklarining ko'plab nobud bo'lishi.

A) a, b, s B) d, e C) f,j D) a, c,

1712. Shaxsiy o'zgaruvchanlik qanday ko'rinishda namoyon bo'ladi?

A) foydali, ziyon (salbiy) B) befarq, ziyon C) foydali, befarq D) ziyon, foydali, befarq

1713. 45 ta xromosomali homila ona qornida 2-3 oydan keyin tabiiy abortga uchrashi tabiiy tanlanishning qaysi turiga misol bo'ladi?

A) dizruptiv B) stabillashtiruvchi C) harakatiantiruvchi D) divergent

1714. O'zgargan muhitda organizmiaming yangi belgi xossalari hosil bo'lishi va rivojlanishini ta'minlaydigan tabiiy tanlanish qanday nomlanadi?

A) dizruptiv B) stabillashtinivchi C) harakatlantiruvchi D) divergent

1715. Muayyan joyda tarqalgan bir turga mansub organizmlar orasida bir-biridan farq qiluvchi ikki va undan ortiq organizmlar guruhining uchrashi qaysi tabiiy tanlanish natijasidir?

A) dizruptiv B) stabillashtinivchi C) harakatlantiruvchi D) divergent

1716. Yevropaning o'rta mintaqasida yashovchi tulki, tovushqon, kuropatka qishda bir, yozda ikkinchi xil rangda bo'lishi moslanishning qaysi turiga misol bo'ladi?A) himoya rangi B) maskirovka

C) ogohlantiruvchi rang D) mimilcriya

1717. Maskirovka moslanish turiga xos misolni belgilang.

A) ninachilarning yashil barglari orasida yashashiB) baqachanoqlarning daraxt kurtaklariga o'xshashligi

C) Jcoraii aspidiga Amerika suviloni rangining olxshashligi

D) zaharli gelekonius kapalagi

1718. Ogohlantiruvchi moslanish turiga xos misolni belgilang.

A) ninachilarning yashil barglari orasida yashashi

B) baqachanoqlarning daraxt kurtaklariga o'xshashligi

C) korall aspidiga Amerika suviloni rangining o'xshashligi

D) zaharli gelekonius kapalagi

1719. Moslanishning "mimikriya" turiga xos misolni belgilang.

A) ninachiiarning- yashil barglari orasida yashashi

B) baqachanoqlarning- daraxt kurtaklariga o'xshashligi

C) korall aspidiga Amerika suviloni rangining o'xshashligi

D) zaharli gelekonius kapalagi

1720.Moslanishning "himoya rangi" turiga xos misolni belgilang.

A) ninachilarning yashil barglari orasida yashashi

B) baqachanoqlarning daraxt kurtaklariga o'xshashligi

C) korall aspidiga Amerika suviloni rangining o'xshashligi

D) zaharli gelekonius kapalagi

1721. Organizmlarning muhit sharoitiga moslanishi nima ta'sirida paydo bo'lgan?

A) sun'iy tanlash B) yalpi tanlash

C) yakka tanlash D) tabiiy tanlash

1722. Organizmlardagi moslanishlar qanday xarakterga ega?

A) mutlaq B) doirniy C) nisbiy D) azaliy

1723. O'tloqzorlarda - zaharli ayiqtovon, sernam yerlarda - sudraluvchi ayiqtovon, botqoqliklarda - achishtiradigan ayiqtovon turlari uchrashi qanday mezonga mansub?A) ekologik B) genetik C) morfologik D) Biologik

1724. Tur belgilarining tarqalishi (ajralishi) qanday nomlanadi?

A) konvergensiya B) regenerateiya

C) divergensiya D) redupUkatsiya

1725. Populyatsiyalarning geografik alohidalanishi tur egallagan arealning qaysi qismida ko'proq sodir bo'ladi?A) chetki B) o'rta C) markaziy D) faqat markaziy va o'rta

1726. Sirdaryo va Amudaryoda yashovchi soxtakurakburunga yaqin bo'lgan baliq turlari qayerda yashaydi (uchraydi)?A) Shimoliy Amerikaning Missisipi daryosidaDostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə